JyothivalabojuChief Editor and Content Headకొత్త సంవత్సరం, మామిడి కాయలు పళ్లు, కొత్త కుండలో చేసిన పచ్చడి., భక్ష్యాలు....మల్లెపూలు కూడానూ... తెలుగువారికి ప్రియమైన నూతన సంవత్సం ఉగాది పండగకు స్వాగతం చెప్తూ మాలిక పత్రిక పాఠకులు, రచయితలకు మనఃపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలతో మార్చ్ మాసపు సంచిక మీకోసం ఎన్నో విశేషాలను తీసుకొచ్చింది.మీ రచనలను పంపవలసిన చిరునామా: maalikapatrika@gmail.comఈ మాసపు ప్రత్యేకమైన రచనలు: 1. కలియుగ [...]
సో - బందఉC ముని  పద కంజు , రామాయన జెహిC నిరమయఉ |సఖర సుకోమల మంజు , దోష రహిత దూషన సహిత || 14 ఘ ||బందఉC చారిఉ భేద , భవ బారిధి బోహిత సరిస |జిన్హహి సపనెహుC ఖేద , బరనత రఘుబర బిసద జసు || 14 జ్ఞ ||బందఉC  బిధి పద రేను , భవ సాగర జెహిC కీన్హ జహC |సంత సుధా ససి ధేను , ప్రగటే ఖల బిష బారునీ || 14 చ ||రామాయణము ఖర సహితము ( ఖర = ఖరుడను రాక్షసుడు , కఠినము ) కోమలము , మంజులము (ఖరుడను రాక్షసవృత్తాంతము గూడినను అది కోమలము , [...]
దో - సరల కబిత కీరతి బిమల , సొఇ  ఆదరహిC సుజాన |సహజ బయర బిసరాఇ రిపు , జో సుని కరహిC బాఖాన || 14 క ||సో న హోఇ బిను బిమల మతి , మొహి మతి బల అతి థోరా |కరహు కృపా హరి జస కహఉC , పుని పుని కరఉ C  నిహోర  || 14 ఖ ||కబి కోబిద  రఘుబర చరిత , మానస మంజు మరాల |బాల బినయ సుని సురుచి లఖి , మో పర హోహు కృపాల ||  14 గ ||కవిత సరళమై , నిష్కళంకమైనపాత్రపోషణ యున్నచో సుజనులు మెచ్చుకొందురు . శత్రువులు గూడ వైరములను విస్మరించి , [...]
                               దో - అతి అపార జే సరిత బర , జౌC నృప సేతు కరాహిC |                                      చఢి పిపీలికఉC పరమ లఘు , బిను శ్రమ పారహి జాహిC ||ఒక మహానదిపైన ఏరాజైనను వంతెన కట్టించినపిమ్మట చిన్న చిన్న చీమలుగూడ ఆనదిని అవలీలగా దాటకలదు.                                 చౌ - ఎహి ప్రకార బల మనహి దెఖాఈ | కరహిఉC రఘుపతి కథా సుహాఈ ||    [...]
దో - సారద సేస మహేస బిధి , ఆగమ నిగమ పురాన |        నేతి నేతి కహి జాసు గున , కరహిC నిరంతర గాన || 12 ||వాగ్దేవియు , శేషుడు , పరమశివుడు పరమేష్ఠియు , వేదశాస్త్రపురాణములు శ్రీరామచంద్రుని గుణములను నిరంతరము గానముచేయుచు పూర్తిగా వర్ణింపబడును, కానీ అతని అనంతగుణములను వర్ణింపజాలక నేతి నేతి ( న + ఇతి , న + ఇతి ) అనుచు గానము చేయుచుండెను .  చౌ - సబ జానత ప్రభు ప్రభుతా సోఈ | తదపి కహేC బిను రహా న [...]
దో - జుగుతి బేధి పుని పోహిఅహిC , రామచరిత బర తాగ |         పహిరహిC సజ్జన బిమల ఉర , సోభా అతి అనురాగ || 11 ||ఈ కవితా ముక్తామణులను యుక్తితో భేదించి , రామకధాసూత్రమున గూర్చి , సజ్జనుల తమ నిర్మల హృదయములయందు ధరించినచో అవి మిక్కిలి అనురాగశోభితములగును , భక్తి భరితములగును . ( దో || 11|| )చౌ - జే జనమే కలికాల  కరాలా | కరతబ బాయస బేష మరాలా  ||        చలత కుంపథ భేద మగ ఛాCడే | కపట కలేవర కలిమల భాCడే || 1 [...]
చౌ - మని మానిక ముకుతా ఛబి జైసీ | అహి గిరి గజ సిర సోహ న తైసీ ||         నృప కిరీట తరునీ తను పాఈ  | లహహిC సకల సోభా అధికాఈ || 1 ||         తైసెహిC సుకబి కబిత బుధ కహహీC | ఉపజహిC అనత అనత ఛబి లహహీC ||         భగతి హేతు బిధి భవన బిహాఈ | సుమిరత సారత ఆవతి ధాఈ || 2 ||          రామ చరిత సర బిను అన్హవాఏC | సో శ్రమ జాఇ  న కోటి ఉపాఏC ||          కబి కోబిత  అస హృదయC బిచారీ | గావహిC హరి జస [...]
ఛం - మంగల కరని కలిమల హరని తులసీ కథా రఘునాధ కీ |          గతి కూర కబితా సరిత కీ జ్యోC సరిత పావన పాథ కీ ||          ప్రభు సుజన సంగతి భనితి భలి హోఇహి సుజన మన భావనీ |          భవ అంగ భూతి మసాన కీ సుమిరత సుహావని పావనీ ||తులసీదాసు పలుకుచున్నాడు .  శ్రీరఘునాధునిచరితము కలియుగపాపములను కడిగి వేయును ,  కళ్యాణపరంపరను గూర్చును.  శోభరహితమైన నా కవితాస్రవంతి పావనగంగానదివలె [...]
రామచరితమానస , 16 , రామాయణ మహత్త్వందో - భనితి  మోరి సబ గున రహిత ,  బిస్వ బిదిత గున ఏక |         సో బిచారి సునిహహిC సుమతి , జిన్హ కేC బిమల బిబేక || 9  ||నాకవితలో ఎట్టి సుగుణములు లేవు . కానీ జగత్ప్రసిద్ధమైన శ్రీరామకథయను ఒకే ఒక సుగుణము కలదు , జ్ఞానులును , వివేక వంతులును దానిని ఎరిగి సాదరముగా ఆలకింతురు . రామాయణ మహత్త్వం      చౌ - ఎహి మహC రఘుపతి నామ ఉదారా | అతి పావన పురానా శృతి [...]
దో - భాగ చోట అభిలాషు బడ , కరఉC ఏక బిస్వాస |        పై హహిC సుఖ సుని సుజల సబ , ఖల కరిహహిC ఉపహాస ||నాశక్తి అల్పము , కానీ లక్ష్యము అనల్పం దుర్జనులు పరిహాసించును , సుజనులు నా రచనకు ఆనందింతురని నా పరమ విశ్వాసము . చౌ - ఖల పరిహాస హోఇ హిత మోరా | కాక కహహిC కలకంఠ కఠోరా ||        హంసహి బక దాదుర చాతకహీ | హCసహిC మలిన ఖల బిమల బతకహీ  || 1  ||        కబిత రసిక న రామ పద నేహూ| తిన్హ కహC సుఖద హాస రస ఏహూ [...]
 JyothivalabojuChief Editor and Content Head కొత్త సంవత్సరం మొన్ననే కదా వచ్చింది. అప్పుడే రెండో నెల వచ్చేసిందా...  మాలిక పత్రిక కూడా ముస్తాబై వచ్చేసింది. ఈ సంచికలో కొత్త శీర్షిక ప్రారంభించబడింది. కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంఘటనలు, కొన్ని పుస్తకాలు, కొన్ని వస్తువులు. ఇలా కొన్ని చాలా స్పెషల్ గా అనిపిస్తాయి. అలాటి స్పెషల్ వ్యక్తులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమాలు వీడియో రూపంలో అందించడానికి [...]
చౌ - ఆకర చారి లాఖ చౌరాసీ | జాతి జీవ జల థల నభ బాసీ ||         సీయ రామమయ సబ జగ జానీ | కరఉC ప్రనామ జోరి జుగ పానీ || 1 ||         జాని కృపాకర కింకర మోహో | సబ మిలి కరహు ఛాడి ఛల ఛోహో ||         నిజ బుధి బల భరోస మోహి నాహిC | తాతేC బినయ కరఉC సబ పాహీC || 2 ||         కరన చహఉC రఘుపతి గున గాహా  | లఘు మతి మోరి చరిత అవగాహా  ||         సూఝ న ఏకC అంగ ఉపాఊ  | మన మతి రంక మోనోరధ రాఊ  || 3 ||        [...]
దో - గ్రహ భేషజ జల పవన పట , పాఇ కుజోగ సుజోగ  |       హోహిC కుబస్తు సుబస్తు జగ , లఖహిC సులచ్ఛన లోగ || 7 క ||        సమ ప్రకాస తమ పాఖ దుహుC , నామ భేద బిధి కీన్హ |        ససి సోషక పోషక సముఝీ, జగ జస అపజస దీన్హ || 7 ఖ ||        జడ చేతన జగ జీవ జత , సకల రామమయ జాని |        బందఉC సబకే పద కమల , సదా జోరి జుగ పాని  || 7 గ ||        దేవ దనుజ నర నాగ ఖగ , ప్రేత పితర గంధర్బ |        [...]
దో - జడ చేతన గున దోషమయ , బిస్వ కీన్హ కరతార |        సంత హంస గున గుహహిC పయ , పరిహరి బారి బికార || 6 ||భగవంతుడు చేతనాచేతనరూపమైన విశ్వాసమునందు మంచిచెడులను  సృష్టించెను.  హంస పాలను గ్రహించి నీటిని వదలినట్లే సాధువులు గుణములను గ్రహించి , దోషములను దూరముగా పరిహరించెదరు. చౌ - అస బిబేక జబ దేఇ బిదాతా | తబ తజి దోష గునహిC మను రాతా ||        కాల సుబాఉ కరమ బరిఆఈC |  భలెఉ ప్రకృతి బస చుకఇ [...]
ఎవరో నన్ను కౌముదికి తప్పా, వేరే పత్రికలకి పంపరా? అని నిష్టూమాడారు..కిరణ్ ప్రభ గారు- అరుదైన అభిరుచి కలిగిన సంపాదకులు,- ఒద్దికైన తీరు కలిగిన సాహిత్యాభిమాని. చాలా పదిలంగా భావన చెడని విధంగా మార్పులు చేస్తారు, విలువైన సమయం వెచ్చిస్తారు. అందుకు ఉదాహరణ, నేను పంపిన ఈ క్రింది పాదం లో తను చేసిన సూచన ప్రచురించిన కవితలో ఉంది. ఆపై, ఆయన సునిశితం గా నా అల్లికలోని బిగి కనిపెట్టిన [...]
దో -  భలో భలాఇహి పై లహఇ , లహఇ  నిచాఇహి నీచు ||         సుధా సరాహిఅ  అమరతాC , గరల సరాహిఅ మీచు ||  5  ||సజ్జనులు మంచినే పట్టుకుందురు.  దుర్జనులు చెడును విడిచిపెట్టారు.  అమృతము అమరత్వమును ప్రసాదించును, విషము మరణమునే ప్రసాదించును ఈరెండును తమతమ గుణములకు ప్రసిద్ధము, దోహదకారులు. చౌ - ఖల అఘ అగున సాధు గున గాహా | ఉభయ అపార ఉదధి అవగాహా ||         తెహి తేC కఛు గున దోష బఖానే  [...]
దో - ఉదాసీన అరి మీత హిత , సునత జరాహిC ఖల రీతి |         జానీ పాని జుగ జోరి జన ,  బినతీ కరఇ సప్రీతి           ||దుష్టులు తమ మిత్రులయొక్క, శత్రువుల యొక్క, తటస్థులయొక్క ఉన్నతిని జూచి, ఈర్ష్యతో మాడిపోవుదురు.  వీరి యీరీతిని గమనించి, వినయముతో ప్రేమతో చేతులు జోడించి వీరికి నమస్కరింతును .  (దో || 4 )చౌ - మైC  అపనీ దిసి  కీన్హ నిహోరా        |  తిన్హ  నిజ ఓర న లఉబ భోరా ||    [...]
              చౌ - బహురి  బంది ఖల గన సతిభాఏC  | జే బిను కాజ దాహినెహు బాఏC        ||                       పర హిత హాని లాభ జిన్హా కేరేC        | ఉజరేC హరష బిషాద బాసేరేC       ||  1  ||                          హరి హర జస రాకేస రాహు సే         | పర అకాజ భట సహసబాహూ సే    ||                         జే పర దోష లఖహిC  సాహసాఖీ       | పర [...]
                            దో -  బందఉఁ  సంత సమాన చిత , హిత అనహిత నహిC కోఇ |                                     అంజలి  గత సుభ సుమన జిమి, సుమ సుగంధ కర దోఇ|| 3 (క ) ||                                      సంత సరల చిత జగత హిత , జాని సుభాఉ   సనేహు      |                                     బాలబినయ సుని కరి కృపా , రామచరన రతి [...]
దో - సుని సముఝహిC జన ముదిత మన ,  మజ్జహిC అతి అనురాగ |లహహిC చారి ఫల అచ్ఛత తను , సాధు సమాజ ప్రయాగ ||  2  ||ఈ సాధుసమాజరూపమైన ప్రయాగ మహిమను విని , అవగాహన చేసుకొని , అత్యంత భక్తి తో అందుమునకలు వేయువారికి ఈ జన్మలోనే ధర్మార్థ కామ మోక్ష ( చతుర్విధ పురుషార్ధములు ) ఫలములు సిద్దియించును .   (దో  || 2|| )చౌ -  మజ్జన ఫల పేఖిఅ తతకాలా    |  కాక హోహిC  పిక బకఉ మరాలా   ||         సుని  [...]
దో - జథా సుఅంజన అంజి దృగ , సాధక సిద్ధ సుజాన  || కౌతుక దేఖత సైల బన , భూతల భూరి నిధాన ||  1 || సిధ్ధ జనులను కనులలో పెట్టుకున్న సిద్ధులు , సాధకులు శిఖరములపైనను వనముల మద్యయందును, భూగర్భముల యందునగల సమస్తనిధులను అనాయాసముగా  చూచినట్లు గురుపాదకమలాదూళిని కనులకద్దుకున్నవారు సిద్ధిని జ్ఞానమును అవలీలగా పొందుదురు.    ( దోహా -1)చౌ - గురు  పద రజ  మృదు మంజుల అంజన   |   నయన [...]
గురు ప్రస్తుతిబందఉC  గురు పద కంజ , కృపా సింధు నరరూప హరి | మహామోహ  తమ పుంజ , జాసు బచన రబి కార నికర || 5 || నేను నా గురుదేవుల పాదపద్మములకు నమస్కరిస్తున్నాను.  ఆయన కృపాసముద్రుడు ,  మనుష్యరూపమును దాల్చిన శ్రీహరి .  సూర్యకిరణములు అంధకారమునువలె .  విజ్ఞాననిధి ఐన ఆయన వచనములు అజ్ఞానమును పటాపంచలు  గావించును .  || 5 || చౌ - బందఉC  గురు పద పదుమ పరాగా  |  సురుచి  సుబాస సరస [...]
రామచరిత మానస పారాయణ లోని ఈరోజు నాల్గవ రోజు రెండు శ్లోకాలు తెలుసుకుందాము.శ్లోకం :నీల సరోరుహ  స్యామ, తరున అరన బారిజ నయన | కరఉ సో మమ ఉర ధామ, సదా ఛీరసాగర సయన || 3|| నల్లగల్వలవలె నీలమైన శరీర కాంతి  కలవాడు, విచ్చిన ఎర్రని మందారమువంటి విశాలనేత్రములు కలవాడు,  క్షీరసాగర శయనుడైన  శ్రీమన్నారాయణుడు సర్వదా నా హృదయమున నివశించు గాక.  శ్లోకం :కుంద ఇందు సమ దేహ, ఉమా రమన కరునా అయన [...]
ప్రార్ధన:సో-జో సుమిరత సిధి హోఇ,   గన నాయక కరిబర బదన |కరఉ అనుగ్రహ సోఇ ,   బుద్ది రాసి సుభ గుస సదన                 || 1  ||పరమశివునిప్రథమగణములకు అధిపతియగు గజాననుడు తననుస్మరించువారికి కార్యసిద్దిని కలిగించును. అతను విజ్ఞానఖని (భక్తులకు బుద్ది ప్రదాత ), సుగుణాల రాశి , అట్టి శ్రీ వినాయకుడు నన్ను అనుగ్రహించు గాక .   (సోరఠ|| 1)మూక హోఇ  బాచాల, పంగు చఢఇ గిరిబర గహన [...]
ఈరోజు  తులసీదాసు రచించిన రామచరిత మానస నుండి శ్లోకాలు శ్లోకం :  యన్మాయావశవర్తి విశ్వమఖిలం బ్రహ్మాదిదేవాసురా             యత్సత్త్వాదమృషైవ భాతి సకలం రజ్జౌ యథాహేర్భ్రమః | యత్పాదప్లవమేకమేవ హి భవాంభోధేస్తితీర్షావతాం             వందే2హం తమశేషకారణపరం రామాఖ్యమీశం హరిమ్  ||శ్రీరాముడు శ్రీ మహావిష్ణువు  యొక్క అవతారము .  ఆయన మాయకు ఈ సమస్త విశ్వము, [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు