కొమ్మా! యని పిలిచినపుడుబొమ్మా! బాపూ కలమున బొమ్మా! యనినన్"పొమ్మా" యనినవ్వె నతివఅమ్మా! యని పిలవగానె ఆగ్రహమందెన్
బాగున్నాయి మీ భాగ్య నగరం యాత్రా విశేషాలు, మీ ముఖ పుస్తకం లోని ఫోటోలు నాకు కూడా ఎంతో కను విందు చేస్తున్నాయి,మరిన్ని మరిన్ని థాంకులు!!
శ్రీ పి.ఎస్.ఆర్ మూర్తిగారు,మీపూరణ యౌవనోత్సాహరంజకముగానున్నది.జవర..అమ్మాయిని - సంధి? మూడవపాదంలో ఒక అక్షరం ఎక్కువ.
శ్రీ కంది శంకరయ్య గురువరులకు నమస్కారములు దోషమును గుర్తించి సవరించిన మీకు ధన్యవాదములు .
మల్లెల వారి పూరణలుఇమ్మగు తరుణపు వయసగుకొమ్మను నోర్తుక గనియును కూడిన సంస్కారమ్మున గౌరవ మిడుచునుఅమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్కొమ్మయె కోరుచు నొకనినిఇమ్మగు భర్తగ తనెంతొ నేర్పున పలుకన్అమ్మగ భావించుచు నతడమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్మమీ! యనిపించు కొనుటెఇమ్మను వనితయె కొడుకటు లేర్పడ తననేమమ్మీ యనుచును పిలువకఅమ్మా! యని పిలువగానె ఆగ్రహమందెన్
అమ్మో! గని యొక ముద్దుల గుమ్మన్ కమనీయ గబ్బి గుబ్బల కొమ్మన్ సమ్మోహనాంగిని చిలు కమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.
తెల్లని పూ కొమ్మలందుఎర్రగ తా కూర్చునుండిసన్నగ నే కూయుచున్నచిన్నది ఆ బుజ్జికూన.!!
గుమ్మడిపూవంటి జవరఅమ్మాయిని జూడగానె నామది సహసా ఝుమ్మను లోపామెనొక శిశు వమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.
సరసాలకు తన దరి చేరినిలువగ విరసపు బిత్తరచూపుల ప్రవరాఖ్యుడు పెడసరముగ పంతముతో వరూధినిని అమ్మా! అని పిలువగానే యాగ్రహమొందెన్.!
పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు కె.ఈశ్వరప్పగారి పూరణ:నమ్మని కాలంబిది యత డమ్మా!యని పిలుచువాడె యమ్మాయనుచున్ {అమ్మాయి +అనుచున్ }సొమ్ములు జూచుచు రమ్మన నమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్
ఇమ్మహి యొక గ్రహమే! జనులమ్మా యని పిలువగానె యా'గ్రహ'మందెన్కమ్మని యనుభూతి, పులకితమ్మయిన పుడమి జనులకు తల్లిగమారెన్
పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములుపూరణలు1.కొమ్మా!యీలోకమ్ముల కమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్ యిమ్మనె నర్ధశరీరము నమ్మానిని గిరిజ కాళి కై తనరె గదా 2.”అమ్మా!నీకూతును నాకిమ్మాసతి జేసికొందు”,”యేరా!యది నా అమ్మాయి గాద”ట౦చును యమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్3.అమ్మను ఆదరమొప్పగ నెమ్మది పూజించు భరత నేతలు మనదే శమ్మును బూతులతో నీ యమ్మా! యని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్
అమ్మాయి కాన్పుకొచ్చినసమ్మోదపు రాత్రి సతిని సరసోక్తులతోరమ్మని పూర్వరతిని యమ్మామ్మాయని పిలువగానె యాగ్రహ మందెన్రసికతారుణ్యపు తల్లిదండ్రుల పుత్రిక తొలికాన్పుకొచ్చిన రాత్రి, భార్యను అమ్మమ్మాయనిన అలుగకయుండునా !
కమ్మలు గాజులె చెవులకు నెమ్మది పుస్తెలను దాచు నెలతకు ''యాభై''నమ్మిం చును ''పదహా''రనఅమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్. అమ్మాయిల చున్నీలను కొమ్మలు వక్ష స్థలమున కుదురుగ నిడకన్ ?బామ్మయు ధరించ నటులే అమ్మా యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన
ధన్యవాదములు గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ మీరు 'మమ్మీ' లకి బాగానే చురకలంటించారు !
రెండవ పాదం మొదటి పదం 'యల్లన'
తెల్లని పూల చెట్టు పయి తీయపు తావియె విస్తరించగా అల్లన వచ్చి చేరేనొక యల్లరి యెర్రని పిట్ట యేలనోచల్లని సాయమందునట చక్కగ జూపులకింపు గొల్పుచున్మల్లెల వేళ యందు మనమందు కవిత్వము పొంగిపొర్లగా
మరిచిపోకు నెపుడు హరినామ తలంపు శేషశయను పూజ సేయరా, దురితములడగు విష్ణుని తలంచి నంతటన్మనము నందు భక్తి మసలి యుండు.
ఝుమ్మను యీగలె కురులిడి''అమ్మీ'' యనిబిలువ బలుకు నానందముతో రిమ్మ తెగులు ముదు సలిగని ''అమ్మా'' యని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్.
కం. నెమ్మదిగల యమ్మాయియుగుమ్మగు ప్రాంయంపు హొయల కులుకుల నడలన్నెమ్మి వలె నుండ నొక్కండమ్మాయని పిలువగానె యాగ్రహమందెన్
రంగు రంగుల తోడను రమ్యమైనచెట్టుపైనను కూర్చుండె చిన్ని పక్షికరము శోభనిడన్ దాని యెఱుపు రంగుకనుల పండుగే యయ్యెను కాంచగానె
సూర్యనారాయణ గారూ ! ' హాయై ' న పూరణ చేశారు బాగుందిరెడ్డి గారూ ! మంచి సందర్భాన్ని పట్టుకున్నారు భేష్ 1
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు