కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."దుష్ట దుర్యోధనుని భార్య ద్రోవది గద"(లేదా...)"దుష్ట సుయోధనున్ వలచి ద్రోవది పెండిలియాడె వేడుకన్"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
సమస్యాపూరణము --ఇంత సుకోమలమ్ముగ, ప్రహేళిక రీతిని భావవల్లరుల్వింతగు కొత్త పోలికల, వేడుక- వేదన యొప్పురీతిగానింతిరొ! పల్కుచుండ గని, హృద్య విలాసము గల్గుదానవీవెంతయొ యంచు నెంచితిని, యింతియయే యని మీర లెంతురే !చివరి పాదము సమస్యగా నివ్వబడినది. (విలాసము=సౌందర్యము)----లక్ష్మీదేవి.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ఎంతయో యనుకొంటి మీ రింతె యంద్రు"(లేదా...)"ఎంతయొ యంచు నెంచితిని యింతియయే యని మీర లెంతురే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."శారదయే బలిగొనెఁ గద జను లెందరినో"(లేదా...)"శారదయే బలింగొనెను సర్వుల వీతదయాంతరంగయై"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
ప్రతి రోజు మన యింటి ప్రహరి గోడకు ముందు    వందల సైకిళ్ళు వచ్చియుంట -కుర్ర విద్యార్థులు కూడి, మీ రప్డు "ట్యూ    షన్లు" బోధింపగా, చదువుకొనుట -మూడు నెలలు గూడ ముగియటకు మునుపే    "స్వీటు బాక్సులు" తెచ్చి చేతికిడుట -"ఇంజినీరింగు"లో ఎంపికైతిమనుట;          "వైద్య శాస్త్రము సీటు" వచ్చెననుట -భక్తితో మీకు పాదాభివందన మిడవరుసలో వేచియుండెడు తెరగు జూచిబాల్యమున నాన్న! [...]
సో - బందఉC ముని  పద కంజు , రామాయన జెహిC నిరమయఉ |సఖర సుకోమల మంజు , దోష రహిత దూషన సహిత || 14 ఘ ||బందఉC చారిఉ భేద , భవ బారిధి బోహిత సరిస |జిన్హహి సపనెహుC ఖేద , బరనత రఘుబర బిసద జసు || 14 జ్ఞ ||బందఉC  బిధి పద రేను , భవ సాగర జెహిC కీన్హ జహC |సంత సుధా ససి ధేను , ప్రగటే ఖల బిష బారునీ || 14 చ ||రామాయణము ఖర సహితము ( ఖర = ఖరుడను రాక్షసుడు , కఠినము ) కోమలము , మంజులము (ఖరుడను రాక్షసవృత్తాంతము గూడినను అది కోమలము , [...]
దో - సరల కబిత కీరతి బిమల , సొఇ  ఆదరహిC సుజాన |సహజ బయర బిసరాఇ రిపు , జో సుని కరహిC బాఖాన || 14 క ||సో న హోఇ బిను బిమల మతి , మొహి మతి బల అతి థోరా |కరహు కృపా హరి జస కహఉC , పుని పుని కరఉ C  నిహోర  || 14 ఖ ||కబి కోబిద  రఘుబర చరిత , మానస మంజు మరాల |బాల బినయ సుని సురుచి లఖి , మో పర హోహు కృపాల ||  14 గ ||కవిత సరళమై , నిష్కళంకమైనపాత్రపోషణ యున్నచో సుజనులు మెచ్చుకొందురు . శత్రువులు గూడ వైరములను విస్మరించి , [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."దారముపై వ్రాలెఁ దేటి త్రాగఁగ మధువున్"(లేదా...)"దారముపైన వ్రాలెను గదా మకరందముఁ గ్రోలఁ దుమ్మెదల్"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
   పొడిచిన చోటును విడువక పొడుచుట కెంతగ పొదుపును పొందుకచేయన్ జడవక తప్పదు సూదికి  నడవగ దేహము షుగరుకు నడుపుము దార్లా! అపుడే సలుపును నరములు అపుడే కెరటము లెగియును ఆనందముగన్ ఎపుడే మగునో దేహము  చెపుటే కష్టము షుగరుకు! చెప్పుము దార్లా! ఒంటికి సుఖంబు నోనో  కంటికి నిదురయు నహీ! సకలహితులు నొకే యింటిని రుచిగా చేసిన వంటల నేదియును చూడ వలదను [...]
                               దో - అతి అపార జే సరిత బర , జౌC నృప సేతు కరాహిC |                                      చఢి పిపీలికఉC పరమ లఘు , బిను శ్రమ పారహి జాహిC ||ఒక మహానదిపైన ఏరాజైనను వంతెన కట్టించినపిమ్మట చిన్న చిన్న చీమలుగూడ ఆనదిని అవలీలగా దాటకలదు.                                 చౌ - ఎహి ప్రకార బల మనహి దెఖాఈ | కరహిఉC రఘుపతి కథా సుహాఈ ||    [...]
అంశము - శివస్తుతిఛందస్సు- తేటగీతి (లేదా) ఆటవెలది.న్యస్తాక్షరములు... అన్ని పాదాల యత్యక్షరాలు వరుసగా "శి - వ - రా - త్రి" ఉండాలి.
పద్యము చదువు విధానము :  బాణము  గురుతు పెట్టిన (జ) దగ్గిర నుంచి మొదలు పెట్టాలి (  డు)తో ఆపి  తిరిగి (ని)తో మొదలు పెట్టాలి  చిత్రములో (పంచ...... భైరవుండు) తో ఆపి  అంతర వృత్తములో ఉన్న (సాం)తో  మొదలు పెట్టి  సుబలుడు తో  ఆపి  పైన తిరిగి బాణము గుర్తు  దగ్గిర గల జ తో మొదలు బెట్టి  (జనని శాంభవి యనగగ  కలకాలము  దయను పంచు) తో ముగించాలి .  దీనిలో విశేషము (డు) అన్న పదము మధ్య [...]
దో - సారద సేస మహేస బిధి , ఆగమ నిగమ పురాన |        నేతి నేతి కహి జాసు గున , కరహిC నిరంతర గాన || 12 ||వాగ్దేవియు , శేషుడు , పరమశివుడు పరమేష్ఠియు , వేదశాస్త్రపురాణములు శ్రీరామచంద్రుని గుణములను నిరంతరము గానముచేయుచు పూర్తిగా వర్ణింపబడును, కానీ అతని అనంతగుణములను వర్ణింపజాలక నేతి నేతి ( న + ఇతి , న + ఇతి ) అనుచు గానము చేయుచుండెను .  చౌ - సబ జానత ప్రభు ప్రభుతా సోఈ | తదపి కహేC బిను రహా న [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."అనృతమ్ములఁ బల్కువాఁడె యారాధ్యుండౌ"(లేదా...)"అనృతమ్ముల్ గడు నేర్పునన్ బలుకువాఁ డారాధ్యుఁడౌ సత్సభన్"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
    సమకాలీన సినిమాల్లో చారిత్రక నేపధ్యమున్న చిత్రాలు రావడం కొంచెం అరుదుగానే జరుగుతోంది. వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు కూడా చరిత్రను వక్రీకరిస్తూ, కమర్షియల్‌ హంగుల్ని అద్దుకున్నవి అయి ఉంటున్నాయి. కాని, చరిత్రను ఏ మాత్రం వక్రీకరించకుండా, కమర్షియల్‌ ఎలిమెంట్స్‌ ఏ మాత్రం తక్కువ కాకుండా, అత్యున్నత భారతీయ విలువల్ని, భారతీయులు నమ్ముకున్న ధర్మంపై నిర్మించబడ్డ శిఖర [...]
దో - జుగుతి బేధి పుని పోహిఅహిC , రామచరిత బర తాగ |         పహిరహిC సజ్జన బిమల ఉర , సోభా అతి అనురాగ || 11 ||ఈ కవితా ముక్తామణులను యుక్తితో భేదించి , రామకధాసూత్రమున గూర్చి , సజ్జనుల తమ నిర్మల హృదయములయందు ధరించినచో అవి మిక్కిలి అనురాగశోభితములగును , భక్తి భరితములగును . ( దో || 11|| )చౌ - జే జనమే కలికాల  కరాలా | కరతబ బాయస బేష మరాలా  ||        చలత కుంపథ భేద మగ ఛాCడే | కపట కలేవర కలిమల భాCడే || 1 [...]
అవి భారతదేశం అంధకార యుగంలో మగ్గుతూన్న రోజులు. బ్రిటిష్ వాళ్ల పట్టు పెరగడంతో మొగల్ సామ్రాజ్యం అంతిమ ఘట్టం చేరుకుంటోంది. సిపాయిల తిరుగుబాటు, ప్రప్రథమ భారత స్వాతంత్ర సమరానికి ఉద్యాపన మరొక 23 సంవత్సరాలలో జరగబోతోంది. ఇదే సమయంలో, రష్యాలో ఒక భాగమైన సైబీరియాలో, డిమిట్రీ ఇవనొవిచ్ మెండలియెవ్ అనే పిల్లాడు పుట్టేడు. అతని తండ్రికి కలిగిన కుచేల సంతానంలో ఈ కుర్రాడు కడసారం. తండ్రి [...]
అవి భారతదేశం అంధకార యుగంలో మగ్గుతూన్న రోజులు. బ్రిటిష్ వాళ్ల పట్టు పెరగడంతో మొగల్ సామ్రాజ్యం అంతిమ ఘట్టం చేరుకుంటోంది. సిపాయిల తిరుగుబాటు, ప్రప్రథమ భారత స్వాతంత్ర సమరానికి ఉద్యాపన మరొక 23 సంవత్సరాలలో జరగబోతోంది. ఇదే సమయంలో, రష్యాలో ఒక భాగమైన సైబీరియాలో, డిమిట్రీ ఇవనొవిచ్ మెండలియెవ్ అనే పిల్లాడు పుట్టేడు. అతని తండ్రికి కలిగిన కుచేల సంతానంలో ఈ కుర్రాడు కడసారం. తండ్రి [...]
మెండలియెవ్ (1834-1907)అవి భారతదేశం అంధకార యుగంలో మగ్గుతూన్న రోజులు. బ్రిటిష్ వాళ్ల పట్టు పెరగడంతో మొగల్ సామ్రాజ్యం అంతిమ ఘట్టం చేరుకుంటోంది. సిపాయిల తిరుగుబాటు, ప్రప్రథమ భారత స్వాతంత్ర సమరానికి ఉద్యాపన మరొక 23 సంవత్సరాలలో జరగబోతోంది. ఇదే సమయంలో, రష్యాలో ఒక భాగమైన సైబీరియాలో, డిమిట్రీ ఇవనొవిచ్ మెండలియెవ్ అనే పిల్లాడు పుట్టేడు. అతని తండ్రికి కలిగిన కుచేల సంతానంలో ఈ [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్"(లేదా...)"మీసములన్ గనంగఁ గలమే యిక మేదిని నెందుఁ గాంచినన్"ఈ సమస్యను పంపిన వేటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు.
హనుమత్ ప్రార్థన రమ్ము, రమ్ము, మమ్ముల గాచ రమ్ము, రామభక్త! మిమ్ము నమ్ముట దప్పు, పవన జీవన! కనుమా, హనుమా! వినుమిక నుత, దయనిడి వడి వడిగా వేంచేసి తడవు మమ్ము కవి పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."తెలుఁగు నేర్చు కొనుమనుచుఁ బల్కఁ దేలిక కొలువు లేవి?" (ఛందోగోపనం)(లేదా...)"తెలుఁగును నేర్చుకొమ్మనుట తేలిక నేర్చినఁ గొల్వు లిత్తురే"ఈ సమస్యను పంపిన మంద పీతాంబర్ గారికి ధన్యవాదాలు.
వర హర!సతి పతి! ,భవ!శివ!ననుగను, సుర వర! పుర హర! హరహర! రసధర! నినుకొలుతు,మరిమరి, పరిపరి, పొలముల, శివశివ! యని యని, మనమున జేసెదను బూజకవి పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు