చేసిన బాసలు చిత్రంలోని ఒకచక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : చేసిన బాసలు (1980)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, సుశీలఓహో..ఓ..ఓహోహో..ఓ ఏహే..ఓహోహో.ఏహేహేకలిసే మనసుల తొలి గీతం... ఎన్నో జన్మల సంగీతంకలిసే మనసుల తొలి గీతం... ఎన్నో జన్మల సంగీతంఆమని వలపుల కమ్మని కథ... ఏమని తెలుపను ఎదలో [...]
ఈ మద్య కొద్దిగా తీరిక దొరకడంతో కొన్ని పాత బ్లాగులు, వాటిల్లో చర్చ చూసిన తర్వాత ఇది పోష్టాలనిపించింది :)
కన్నెవయసు చిత్రంలో జానకి గారు పాడిన ఒక మధుర గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కన్నెవయసు (1973)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : దాశరథిగానం : జానకిఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే..ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో పాలబుగ్గలను [...]
పూజ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పూజ (1975)సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : దాశరథిగానం : బాలుఆహా...హా...ఏహే..హే...లాలా ...లా...లాలా..లా..అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ..ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ...నీకోసమే నా జీవితం.. నాకోసమే నీ జీవితంఅంతట నీరూపం నన్నే చూడనీ..ఆశలు పండించే నిన్నే [...]
అమెరికా అమ్మాయి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అమెరికా అమ్మాయి (1976)సంగీతం : జి.కె. వెంకటేశ్సాహిత్యం : ఆరుద్ర గానం : బాలు, జానకి ఓ టెల్ మి.. టెల్ మి.. టెల్ మి.. వాట్డుయు లవ్ మి.. లవ్ మి.. లవ్ మి.. అఫ్ కోస్డోంట్ లీవ్ మి.. లీవ్ మి.. లీవ్ మికమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్ ఓ.. టెల్ [...]
తూర్పు వెళ్ళే రైలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : తూర్పు వెళ్ళే రైలు (1979)సంగీతం : బాలుసాహిత్యం : ఆరుద్రగానం : ఎస్. పి. శైలజవస్తాడే నా రాజు వస్తాడే ఒక రోజురావాలసిన వేళకే వస్తాడే తేవలసిందేదో తెస్తాడేవస్తాడే... కూ... చికుబుకు చికుబుకు చికుబుకు [...]
కళ్యాణి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కళ్యాణి (1979)సంగీతం : రమేష్ నాయుడుసాహిత్యం : దాసం గోపాలకృష్ణగానం : బాలు, సుశీల నవరాగానికి నడకలు వచ్చెనుమధుమాసానికి మాటలు వచ్చెనునడకలు కలిపి నడవాలిమాటలు కలిపి మసలాలినవరాగానికి నడకలు వచ్చెనుమధుమాసానికి [...]
గుప్పెడు మనసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గుప్పెడు మనసు (1979) సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్ సాహిత్యం : ఆత్రేయ గానం : బాలు, వాణీ జయరాం నేనా .. పాడనా పాటా మీరా .. అన్నదీ మాటా నేనా .. పాడనా పాటా మీరా .. అన్నదీ మాటా నీ వదనం భూపాలమూ నీ హృదయం ధ్రువతాళమూ నీ సహనం సాహిత్యమూ [...]
ఇంద్రధనుస్సు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఇంద్ర ధనుస్సు (1978)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సంగీతం : ఆచార్య ఆత్రేయగానం : సుశీలఏడు రంగుల ఇంద్ర ధనుస్సుఈడు వచ్చిన నా వయసుఆ ఏడు రంగులు ఏకమైనమల్లె రంగు నా మనసుమల్లె రంగు నా మనసుఏడు రంగుల ఇంద్ర ధనుస్సుఈడు [...]
అందమె ఆనందం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అందమే ఆనందం (1977) సంగీతం : సత్యం సాహిత్యం : సినారె గానం: బాలు, సుశీల ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది..ఈ..ఈ.. ఇలా ఇలా చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ ఇదే ఇదే నేను కోరుకుంది..ఈ..ఈ.. ఇలా ఇలా చూడాలని ఉంది..ఈ..ఈ బిడియం మానేసి నడుమున చెయ్ వేసి [...]
ఇంటింటి రామాయణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఇంటింటి రామాయణం (1979)సంగీతం : రాజన్ - నాగేంద్రసాహిత్యం : కొంపల్లె శివరాంగానం : బాలు, సుశీలఏ..హే..హే హే..ఏ..ఆ..హా..ఆ..హా..ఆహా..ఆ ఆఈ తరుణము..వలపే శరణముజగములే సగముగా..యుగములే క్షణముగామౌనంగ..సాగనీ..తనువంతా [...]
పదహారేళ్ళ వయసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పదహారేళ్ళ వయసు (1978)సంగీతం : చక్రవర్తి సాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలు, జానకి ఆ ఆ ఆఅ ....ఆ..ఆఅ...ఆఆఆఅకట్టు కథలు సెప్పి నేను కవ్విస్తే నవ్విస్తే బంగారు బాల పిచ్చుకా మా మల్లి నవ్వాల పక పక మల్లీ మల్లీ నవ్వాల పక [...]
డూడూ బసవన్న చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : డుడుబసవన్న (1978)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : సినారెగానం : బాలు, సుశీలముత్యాల కోనలోనరతనాల రామసిలకాముత్యాల కోనలోనరతనాల రామసిలకాఏవమ్మో ఈ సిగ్గు ఎందాక ఎందాకాఏవమ్మో ఈ సిగ్గు ఎందాక ఎందాకాముత్యాల [...]
కన్నెవయసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కన్నెవయసు (1973)సంగీతం : సత్యం సాహిత్యం : దాశరధి గానం : జానకి ఓయమ్మా చిలకమ్మా అల్లంత దూరాన సెలయేటి తీరాన అందాల తోటలోన మందారం కన్ను విచ్చింది.. కన్నె మందారం కన్ను విచ్చిందీ.. ఓయమ్మా చిలకమ్మా [...]
సీతామాలక్ష్మి చిత్రం నుండి ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.  చిత్రం : సీతామాలక్ష్మి (1978)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సాహిత్యం : వేటూరినేపధ్య గానం  : సుశీలపదే పదే పాడుతున్నా... పాడిన పాటేపదే పదే పాడుతున్నా... పాడిన పాటేఅది బ్రతుకో... పాటో.. నాకే తెలియదు పాడుతు ఉంటేపదే పదే [...]
అమెరికా అమ్మాయి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అమెరికా అమ్మాయి (1976)సంగీతం : జి.కె. వెంకటేశ్సాహిత్యం : ఆరుద్ర గానం : బాలు, వాణిజయరాం జిలిబిలి సిగ్గుల చిలకను పిలిచెను గోరింకాఅడుగుల తడబడ బెదురుచు చేరెను చిలకమ్మాఓ... ఓ... ఓ.. బెదురుచు చేరెను [...]
జేబుదొంగ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : జేబు దొంగ (1975) సంగీతం : చక్రవర్తి సాహిత్యం : ఆరుద్ర గానం : బాలు, సుశీల రాధా.. అందించు నీ లేత పెదవిఏహే..లాలించు తీరాలి తనివి గోపీ నాలోని అందాలు నీవి ఓహో.. నీ రాగ బంధాలు నావి సరే..పదా..ఇటూ.. మనసు [...]
తోటరాముడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఏంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : తోటరాముడు (1975)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : సినారెగానం : సుశీలనేనంటే నేనే నా మాటంటే మాటేనన్నెదిరించే వారెవ్వరూ.. హేదారంట నే వెళితె అదురూ ఈ ఊరంత నేనంటే బెదురూనేనంటే నేనే నా మాటంటే మాటేనన్నెదిరించే [...]
గోరింటాకు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గోరింటాకు (1979)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, సుశీలకొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయికోటి రాగాలు ఉన్నాయిఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానంఏమిటీ మౌనం ఎందుకీ ధ్యానంకొమ్మ కొమ్మకో సన్నాయికోటి రాగాలు [...]
నాలుగు స్తంభాలాట చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : నాలుగు స్తంభాలాట (1982)సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకిహే..హే..హే..హే..హే..హే..లలలల..హే..హే..రాగమో అనురాగమో గీతమో సంగీతమోనా గుండెలో ఓ కోయిలాపూదండలో సన్నాయిలావలచీ [...]
పదహారేళ్ళ వయసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పదహారేళ్ళ వయసు (1978)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకిపంట చేలో పాల కంకి నవ్విందీపల్లకీలో పిల్ల ఎంకీ నవ్విందీ..పూత రెల్లు చేలు దాటే ఎన్నెల్లా లేత పచ్చ కోన సీమా ఎండల్లాఅమ్మాడి [...]
నోము సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : నోము (1974)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : దాశరధిగానం : బాలు, సుశీలకలిసే కళ్ళలోనా.. కురిసే పూల వానావిరిసెను ప్రేమలు హృదయానాకలిసే కళ్ళలోనా..కురిసే పూల వానావిరిసెను ప్రేమలు హృదయానాకలిసే కళ్ళలోనా...పెరిగీ తరిగేను [...]
పూజ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పూజ (1975)సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : దాశరథిగానం : బాలు, వాణీ జయరాంనింగీ నేలా ఒకటాయెలేమమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలేమమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలేలలలలలల నింగీ నేలా ఒకటాయెలేమమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలేమమతలూ [...]
వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వయ్యారిభామలు వగలమారి భర్తలు (1982)సంగీతం : రాజన్ నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, సుశీలమేఘాల పందిరి లోనామెరిసింది మెరుపే ఔనామేఘాల పందిరి లోనామెరిసింది మెరుపే ఔనాఅది చూపై విరి తూపైకురిసింది పూల [...]
పసుపు పారాణి చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పసుపు పారాణి (1980)సంగీతం : రమేశ్ నాయుడుసాహిత్యం : దాసం గోపాలకృష్ణగానం : బాలు, సుశీల రేవులోన చిరుగాలి రెక్కలార్చుకుంటోందిఆవులించి చిరు కెరటం ఒళ్ళు విరుచుకుంటోందిరేవులోనా ..  చిరుగాలి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు