మహా లక్ష్మి కరుణా - రాగం మాధవ మనోహరి - తాళం ఆది , ముత్తుస్వామి దీక్షితార్muttuswAmy dIkshitAr , ragam : mAdhava manOhariArchive Audio link : MS SubbualakshmiYouTube link : MS Subbulakshmiపల్లవిమహా లక్ష్మి కరుణా రస లహరిమామవ మాధవ మనోహరి శ్రీఅనుపల్లవిమహా విష్ణు వక్ష స్థల వాసినిమహా దేవ గురు గుహ విశ్వాసిని(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)మహా పాప ప్రశమని మనోన్మనిమార జనని మంగళ ప్రదాయినిచరణమ్క్షీర సాగర సుతే వేద నుతేక్షితీశాది మహితే శివ సహితేభారతీ రతి [...]
YouTube Link: కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం - నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితామ్నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం - త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౧ ||కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం - మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం - త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౨ ||కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా - కుచోపమితశైలయా [...]
Archive Audio link : రాగం: సురటి           దీక్షితార్ కృతి    తాళం: ఆదిII పల్లవి IIబాలసుబ్రహ్మణ్యం భజేఽహం భక్తకల్పభూరుహం శ్రీII అనుపల్లవి IIనీలకంఠ హృదానందకరం నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్తాంబరమ్II చరణమ్ IIవేలాయుధధరం సుందరం వేదాంతార్థబోధ చతురంఫాలాక్ష గురుగుహావతారం పరాశక్తిసుకుమారం ధీరమ్పాలిత గీర్వాణాది సమూహం పఙ్చభూతమయ మాయామోహంనీలకంఠ వాహం సుదేహం నిరతిశయానంద ప్రవాహమ్ [...]
గురు గుహ స్వామిని- రాగం భానుమతి - తాళం ఖండ త్రిపుట, దీక్షితార్ కృతి Archive Audio linkపల్లవిగురు గుహ స్వామిని భక్తిం కరోమినిరుపమ స్వే-మహిమ్ని పరంధామ్నిఅనుపల్లవికరుణాకర చిదానంద నాథాత్మనికర చరణాద్యవయవ పరిణామాత్మనితరుణోల్లాసాది పూజిత స్వాత్మనిధరణ్యాద్యఖిల తత్వాతీతాత్మనిచరణమ్నిజ రూప జిత పావకేందు భానుమతినిరతిశయానందే హంసో విరమతిఅజ శిక్షణ రక్షణ విచక్షణ సుమతిహరి హయాది [...]
Archive link : M. Balamuralikrishnalyrics in other languages & meaningప. పలుకవేమి నా దైవమాపరులు నవ్వేది న్యాయమాఅ. అలుగ కారణమేమిరా రామనీవాడించినట్లుయాడిన నాతో (ప)చ. తల్లి తండ్రి భక్తినొసగి రక్షించిరితక్కిన వారలెంతో హింసించిరితెలిసియూరకుండేదియెన్నాళ్ళురాదేవాది దేవ త్యాగరాజునితో (ప)pallavipalukav(E)mi nA daivamAparulu navvEdi nyAyamAanupallavialuga kAraNam(E)mirA rAmanIv(1A)Dincin(a)Tlu(y)ADina nAtO (paluka)caraNamtalli taNDri bhaktin(o)sagi rakshinciritakkina vAral(e)ntO himsinciritelisi(y)Urak(u)NDEdi(y)ennALLurAdEv(A)di dEva tyAgarAjunitO (paluka)
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు