తనను తాను మార్చ దలపంగ నేరడు యెదుటి వాని మార్చ నెదిరిచూచు మార లేని తాను  మార్చునా యితరుల ? మంద వారిమాట మణుల మూట !!!
విద్య నెఱగు వాడు విశ్వ పూజ్యుండౌను విద్య యున్నవాడు విజ్ఞు డౌను విద్య గురుడు సఖుడు విత్తమౌ చుట్టమౌ రూపమౌను జ్ఞాన దీప మౌను !!!  
చదివిన శుభములు కలుగును చదివిన వారలకు శాస్త్ర సారము దెలియున్ చదివిన గౌరవము పెరుగు చదివిన చీకట్లు తొలుగు చదువగ వలయున్ !!!
( శంకరాభరణం బ్లాగులో  ఈమధ్య  చేసిన కొన్ని  సమస్యా పూరణలు)  (శ్రీకాళ హస్తిశ్వర శతకము స్ఫూర్తిగా పూరించినది)వింతల్మేన చరించగ కాంతా సంఘంబు రోయ కాయంబు జరా క్రాంతంబవ "జీవితమే కాంతారమ్మనెను" మోక్ష కామికుడు తమిన్ !!!( జీవితమే కాంతారమ్మనెను = జీవితమునే ఒక పేరడవి గా భావించెను) కలడు కలడుదేవుండని కథలు పెక్కుభాగవతులు జెప్పిరిమున్నుభక్తిమీరప్రాణి ప్రాణిలో దేవుండు [...]
   క్రొవ్వెక్కిన రిపుమూకల కవ్వింతల వమ్ము జేసి గగనపు వీధిన్ రివ్వున రెపరెప లాడుచు మువ్వన్నెల కేతనంబు ముదమున నెగిరెన్ !!! (శంకరాభరణం లో యిచ్చిన నేటి సమస్యా పూరణమునకు పూరణ )
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు