ఒకప్పటి ‘ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక’ను తల్చుకుంటే ...  వెంటనే నాకు రెండు బొమ్మల కథలు గుర్తొస్తాయి. ఒకటి - రాము- శ్యాము అనే బొమ్మల కథ.  అనంతపాయ్, మోహన్ దాస్ లు దీని సృష్టికర్తలు. రెండోది దానికంటే ముందే ప్రచురించిన  ‘న్యాయానికి భయం లేదు’ అనే కామిక్  సీరియల్!  1975లో వచ్చిందిది. ఈ  సీరియల్ కథను అప్పట్లో  చాలా ఉత్కంఠను అనుభవిస్తూ వారం వారం  చదివాను. వారపత్రికలు [...]
SIVALINGA AS PER PURE VEDIC UNDERSTANDING and TRUTH ABOUT GUDIMALLAM LINGAM Article by Madhava Turumella London, UK 13/03/2014 [Please kindly quote my name in case you share this anywhere as the original author of this article. -Madhava Turumella]  All rights reserved. Sivalinga is interpreted by the so called modern day scholars as a male genital organ.  But in my personal opinion
Reference from Vedas confusion and clarification RIGVEDA : Someone wrote to me that a particular number reference can't be traced. You need to first find out how is the translation organized. Rig veda samhita contains 10,170 Riks. These Riks are logically grouped into Suktas. There are total 1028 Suktas. There are two types of references Ashtakas and Mandalas. In RigVeda the number of Suktas is
"Message from the Upanishads" This is my favourite and helps me to meditate... పరాన్చిఖాని వ్యతృణత్ స్వయంభూః తస్మాత్ పరాన్పశ్యతి నాన్తరాత్మన్ | కశ్చిద్ధీరాః ప్రత్యగాత్మానమైక్షత్ ఆవృత్త చక్షుః అమృతత్వమిఛ్ఛన్ || परान्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान्पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीराः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिछ्छन् ॥ parAnciKAni vyatRuNat svayaMBUH tasmAt parAnpaSyati
As I think: Human Instinct"Highly excellent people are a sucker for their instincts. They don’t cater to what others expect of them – their compass always points toward what they expect from themselves." - One of the 14 Habits Of Highly Excellent PeopleMy personal experience is that instinct is extremely important. All animals have natural instincts. They protect themselves with the help of
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు