శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - కన్నాంబ      కందము: కన్నారా యియ్యంబనువిన్నారా నాటి తరపు వెండితెరను తానెన్నో పాత్రలు వేసినకన్నాంబే యీమె కళల కన్నంబయ్యెన్.
శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 02 - 2013 న ఇచ్చినసమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పండు వెన్నెల గాసెను బట్టపగలు తేటగీతి: వన్నెలే చిందు 'మిస్ యూని వర్సు ' రాగనొక్క వేడుక సభకామె హొయలు జూచికుర్ర కారుల మదిలోన వెర్రిగానుపండు వెన్నెల గాసెను బట్టపగలు
శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 02 - 2013 న ఇచ్చినసమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - సూ(త)ర్య సుతుడు   కందము: సూర్యుడు మంత్రపు బధ్ధుండార్యా ! నను వదలమనిన నా కుంతికటన్వీర్యపు పుత్రుని నొసగెనుకార్యము లెవ్విధిని విధికి కావలెనొ గదా !
శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 02 - 2013 న ఇచ్చినసమస్యకు నా పూరణ.దత్తపది - "తల" అనే శబ్దాన్ని ఆ అర్థం లో కాకుండా వ్రాయాలి. దుర్యోధనుడు శ్రీ కృష్ణునితో....కందము: తలపున పాండవులకు భూతలమును సుంతైన ననీయ తథ్యము, తలలో తలచితి యుద్ధమునే కూతలనే చాలించి కృష్ణ ! తరలుము చాలున్ ! తల శబ్దాన్ని ఆ అర్థంలో కాకుండా కవితలు వ్రాసిన కవి మిత్రులను మెచ్చుకుంటూ నేను వ్రాసిన [...]
శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06 - 02 - 2013 న ఇచ్చినసమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - తండ్రీ " కుమారు " లు కందము: తండ్రీ కొడుకులు వచ్చిరితండ్రీ కొడుకులను జూచి తామిట్లనియెన్తండ్రీ ! కుమారు గంటివ !గుండ్రాయేతారకునికి గొంతున బడియెన్.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు