శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - అల్లుడ నయ్యెదన్ సుతుడనయ్యెద ప్రాణవిభుండనయ్యెదన్. ఉత్పలమాల:  మెల్లగ నాలకింపుమిక మీకిటుజెప్పెద వీరుముగ్గురున్ చెల్లగ నాకు బంధువులు చేరుచునుందును వీరి లోయెదన్  ఇల్లిదెయత్త, తండ్రి, సతి నిట్టుల వర్సగజూడ నయ్యెదన్  అల్లుడ, నయ్యెదన్ సుతుడ, నయ్యెద ప్రాణవిభుండ, నయ్యెదన్.
అందరికీ శ్రీ హేవిళంబి నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.     కందము:  హేమము గోరను నిను నే  క్షామమ్మే లేక ధరను సరివత్సరమే  ధీమాగా పాలించుము  హే!మా శ్రీ హేమలంబ హిత సహితముగా.  
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. దత్తపది - తాత, మామ, బావ,మరది...వానదేవుని పిలచుట   తేటగీతి:  ఇనుడు తాతపననుబెంచె వినడు మొరను  చల్లదనమమర దిశల మెల్లగాను  మామనస్సుల తనువుల ' మత్తు ' గలుగ  వానదేవుడ గబగబా వచ్చి పోవ.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 16 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - రావణ విభీషణులు రఘురాము సుతులు.  తేటగీతి:  తాతయొక్కడు మరియును తండ్రియొకడు కవలపిల్లలు గూడను కలసి నటులు వారు పేరొందె పాత్రల వరుసగాను  రావణ విభీషణులు, రఘురాము సుతులు
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 06 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - పాశుపతమ్ము వేసి హరి పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై. ఉత్పలమాల:  ఆశగబబ్రువాహనుడు యర్జున పుత్రుడు నశ్వమేధమున్  దేశములన్ని దాటి తన దేశము వచ్చిన యశ్వమంట నా  వేశముతోడ యుద్ధమని వెంటనె రాగను నాగబాణమౌ  పాశుపతమ్ము వేసి హరి! పార్థుని జంపెను నిర్దయాత్ముడై. 
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు