త్యక్త్వా మమ-అహం ఇతి బంధకరే పదే ద్వేమాన-అవమాన సదృశాః సమదర్శినః చకర్త్రః-అన్యం అవగమ్య తత్ అర్పితానికుర్వంతి కర్మ పరిపాక ఫలాని ధన్యాః--- ఆది శంకరుల ధన్యాష్టకం నుంచిHaving given up two binding words "I and mine"being equal towards the likes of honor-dishonor as wellunderstood the difference of doer (from self) and resigning (results thereof in that doer)performs actions of fully ripened results - those are blessed---  Adi Sankara's "praise of the blessed" stotramRemembered this SlOka when I heard through various social media channels that the jagadguru of Sringeri has been dishonored at a function by an ignorant person. The results surely bind the ignorant and never touch those with wisdom. May god [...]
प्रत्यक्परोक्षादि विरोधमात्मनो- र्विहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मताम् । संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाद्वयो भवेत् ॥ २६॥ప్రత్యక్పరోక్షాది విరోధమాత్మనో- ర్విహాయ సఙ్గృహ్య తయోశ్చిదాత్మతామ్ । సంశోధితాం లక్షణయా చ లక్షితాం జ్ఞాత్వా స్వమాత్మానమథాద్వయో భవేత్ ॥http://sanskritdocuments.org/doc_giitaa/raamagitaa.html?lang=te Swami ChinmayAnanda's English translation for the above verse: Rejecting the difference of nearness and remoteness, and so on... between jIvAtma and paramAtma, one should know [...]
మన్తవ్యే చాభిమాతవ్యే బొద్ధవ్యే ధృతిసంగమాత్ సుఖే దుఃఖే విమోహే చ స్థితోఽహం పరమః శివః ----- శివ దృష్టిః, సప్తమాహ్నికం 104 man&tavyE cAbhimAtavyE boddhavyE dhRtisangamAt sukhE du@hkhE vimOhE ca sthitO'ham parama@h Siva@h ----- Siva dRshTi@h, saptamAhnikam 104 In the ability of thinking, in the I-ness, in understanding, in firm resolve, in pleasure, in pain, in delusion as well; established, I am supreme auspiciousness, Siva. ----శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర మహా శివరాత్రి సందర్భంగా https://nonenglishstuff.blogspot.com/2016/08/blog-post.html is the opening verse of the vArtikam of this work, and this verse is almost at the end of the work by sOmAnanda yOgi. Let the graceful vision of Siva be on one [...]
చక్షుర్దక్షద్విషో యన్నతు దహతి పురః పూరయత్యేవ కామం నాస్తం జుష్టం మరుద్భిర్యదిహ నియమినాం యానపాత్రం భవాబ్ధౌ యద్వీతశ్రాన్తి శశ్వద్భ్రమదపి జగతాం భ్రాంతిమభ్రాంతి హన్తి బ్రధ్నస్యవ్యాద్విరుద్ధక్రియమథ చ హితాధాయి తన్మణ్డలం వఃcakshurdakshadvishO yannatu dahati pura@h pUrayatyEva kAmamnAstM jushTam marudbhiryadiha niyaminAm yAnapAtram bhavAbdhau yadvItaSrAn&ti SaSvadbhramadapi jagatAM bhrAntimabhrAnti han&ti bradhnasyavyAdviruddhakriyamatha ca hitAdhAyi tanmaNDalam va@hAbove is a slOka from a work called SUrya Satakam by mayUra kavi. A set of 100 verses dedicated to Sun. Above is the 80th that [...]
ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందాపాపేరతించ సునివార్య మనస్సమాధౌ ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం పరేశం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం Having given up desire, given up blaming others, turned away from attachment towards committing sins, having placed the mind in balanced state - 'samadhi' let's be devoted to the supreme staying in the center of the heart-lotus, also known as viSvanAtha, lord of city of vAraNAsi.-- from viSvanAtha ashTakam by sage vyAsa on the occasion of mArgaSira mAsa SivarAtri For audio of complete ashTakam - http://www.vedamantram.com/audio/visvanatha.mp3(This is the 300th post to this blog)
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు