శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - ఎదను జీల్పఁ గనంబడు హేమమణులు.  తేటగీతి:  బీరువాలోని 'చెస్టు'లో బీరుబోక  దాచియుంతురు సంపదల్ దారుణముగ  నల్ల ధనమును మార్చుక, నయమునట్టి  యెదను జీల్పఁ గనంబడు హేమమణులు.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - తన్నం జూచిననె భక్తితత్త్వము దెలియున్ కందము:  మన్నున కష్టము బడుచును  అన్నియు ఫలితములిక పరమాత్మునివనుచున్  అన్నము జగతికి నిడు రై  తన్నం జూచిననె భక్తితత్త్వము దెలియున్. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 11 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - హారము గొలిచిన నది పది యామడలుండెన్. కందము:  తీరగు ' నెక్లెస్ ' రోడ్డది యారహదారియె పురమున కావలనుండెన్  మీరిన పట్టణ కంఠపు  హారము,గొలిచిన నది పది యామడలుండెన్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - ఫాల్గుణమున దీపావళి పండుగ కద. తేటగీతి:  రాముడనదేవుడేగద, రాజధాని  హస్తినాపురమేగద, హాస్యమొక్క  రసము గాదామరియు శిశిరమ్ము గాద    ఫాల్గుణమున, దీపావళి పండుగ కద. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 10 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - రైకను విప్పి కలిసినది రణనిహతుఁ బతిన్. కందము:  పాకీల పారద్రోలగ  దూకిన మన సైనికుండు దుర్ మృతినొందన్  వ్యాకులత నెలత కన్నీ  రై, కనువిప్పి కలిసినది రణనిహతుఁ బతిన్.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు