తూపులుగానై సుమముల ,చూపులు తాకెనొకొ! యెదురుచూపుల వోలెన్మాపులు మలి సందెలలోరూపులు గట్టెనొ! మరులివి రోమాంచితముల్. ✍️
దూరమునున్ననేమి మది దోచిన దొంగవులే దొరా! నినున్దూరను దేనికైననొక దోషము లేదని యూరకుందు, నీభారము నోపగా విరహ బాధల తాళగ జాలు ధీరఁ గాబీరపు బల్కులన్ పలుకు బేలను, ప్రేమగ పల్కరించినన్తీరును చింతవంతలిక తీయని మాటల జాలమందునన్.✍️ 
మరులలో మైమరుపులందం, ఔను.మతిమరుపులు....ఊహూ..  ఝరులలో సడుల సవ్వడులందం, ఔను.  బంధనాలు, నిబంధనలు ... ఊహూ..కదా, అలాగే మరి!   విరులలో గంధవిహరణలందం, ఔను.   ప్రహరీలు, ప్రహారాలు....ఊహూ..కదా, అలాగే మరి! మరులలో మైమరుపులందం, ఔను.మతిమరుపులు ....ఊహూ...✍️
అల్ల దూరసీమ నబ్బురపఱచేటిచల్లనైన వాడ చక్కనోడ!చేతికందకున్న చింత యేమిటికి?చనువు వీడనేల చందమామ?నోరు విప్పకుండ నూటొక్క మాటలనొకరు చెప్పుచుండ నొకరు వినగకాలమెంతొ గడచి కమనీయమగురీతిబంధనమ్ము గాని బంధమమరె.లోకమేమి గొప్ప లోలోన నొకరుంటె అధరమందు హాసమందగించుసంతసమ్ము మీర సాగుచుంటిమోయి!సంగతమునఁ గలదు సకల సుఖము.కోపమిపుడు విడచి కూరిమిఁ గనుగొనసంబరములు చేరు నంబరములు!పలుకు పనస [...]
దివ్వెల దానమో పువ్వుల దానమోఅధరాలను విరబూయించే చిరునవ్వుల దానం కన్నానా?కోవెల దీపమో దేవుని రూపమోసుధలొలికించే పలుకుల అపురూపం కన్నానా?ఆరాధనలో ఆశ్వాసనలోఆస్వాదనలు పంచే ఆనందం కన్నానా?ఇహలోకాలో పరలోకాలోసహగమనం చేసే బాటల కన్నానా?✍️
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు