1. కిటికీ పైకి లేపానుకాంతి ఈ కవితపై వాలింది.ప్రముఖ వీధిలో ఒక డాబాపై హింసించబడ్డ అతని పేరు మీద వాలింది.విరిగిన అతని కాలుకి ప్రతీకారం తీసుకొంటానని సూర్యకాంతిపై ప్రమాణం చేస్తున్నాను.2. కిటికీ పైకి లేపానుకాంతి ఈ వాక్యాలపై వాలింది(అసంపూర్ణ వాక్యాలవి)ముఖ్యంగా ఓ రెండు పదాలపై వాలిందివాటిని చెరిపేయాలి.ప్రముఖ వీధిలోఒక డాబాపై హింసించబడ్డఅతని పేరు అది.అతని సలహా [...]
ఈ క్రింది శ్లోకం చూడండి: కా శంభు కాన్తా ? కిము చంద్ర కాంతం ? కాన్తా ముఖం కిం కురతే భుజంగం క: శ్రీపతి: కా విషమ సమస్యా ? ‘‘ గౌరీ ముఖం చుంబతి వాసు దేవ: ’’ ఇందులో మొత్తం నాలుగు ప్రశ్నలూ, నాలుగు సమాధానాలూ ఉన్నాయి. చూడండి: కా శంభు కాన్తా ? = ఎవరు ఈశుని భార్య ? = గౌరి కిము చంద్ర కాన్తం ? = ఏది చంద్ర బింబం ?
మన ప్రాచీన కవులు గొప్ప సాండిత్య ప్రకర్షతో రెండర్ధాల కావ్యాలూ, మూడర్ధాల కావ్యాలూ రాసారు. వాటినే ద్వ్యర్ధి, త్ర్యర్ధి కావ్యాలంటారు.. పింగళి సూరన రాఘవ పాండవీయం అనే ద్వ్యర్ధి కావ్యం రాశాడు. రామాయణ పరంగానూ, భారత పరంగానూ అర్ధాలు వచ్చేలా మొత్తం కావ్యం లోని పద్యాలన్నీ ఉంటాయి ! రెండర్ధాలు కలిగిన పద్యం ఒకటి వ్రాయడమే కష్టం. ఆ విధంగా మొత్తం కావ్యమంతా ఉంటే, ఆపాండిత్యం [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు