పూర్వం విక్రమ పురం అనే ఊళ్ళో గంగులు అనే గజ దొంగ ఒకడు ఉండే వాడు. వాడి చేతి లాఘవం అంతా యింతా కాదు ! బెంగా బెతుకూ లేదు. మంచీ చెడ్డా తెలియదు. ఎంతటి దొంగ తనమయినా అవలీలగా చేసే వాడు.చాలా బలవంతుడు. వాడి నోరు చెడ్డది. వాడంటే అందరికీ హడల్ ! గ్రామాధికారి ఒక సరి వాడిని పట్టించి కారాగారానికి పంపంచినా, వాడిలో మార్పు రాలేదు. మరింత పెట్రేగి పోయి దొంగతనాలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు.     [...]
కాకులు దూరని కారడవి. చీమలు దూరని చిట్టడవి. ఓ రోజు అడివంతా మారు మ్రోగి పోయేట్టుగా ఏనుగు ఘీంకరించింది. అంటే, అడవి జంతువు లన్నీ వెంటనే సమావేశం కావాలని పిలుపు అన్నమాట!      మరు క్షణంలోనే అడవి  లోని జంతువు లన్నీ బిలబిలా అక్కడికి చేరాయి. మృగరాజు సింహం, ఆ ప్రక్కనే పులి. దగ్గర లోనే ఎలుగు బంటి , ఏనుగు ఎనుము, జింక, కుందేలు, నక్క ... యిలా అన్నీ వచ్చి, తమకు తగిన చోటున నిలబడ్డాయి. [...]
ఇవాళ గురజాడ 151వ జయంతి. మహా కవిని స్మరిస్తూ  లోగడ రాసిన టపాయే  మరొక్కమారు .. సాన్దీ తనూ తీయించు కున్న పొటిగరాపుల ఖరీదు   గిరీశం ఇచ్చే వరకూ ఈ టపా ఇలా పుర్ముద్రణలు  జరుపు కుంటూనే ఉంటుందని మనవి చేస్తున్నాను.  అంచేత, దీనికి చర్విత చర్వణ దోషమూ లేదు. కాల దోషమూ లేదు. పాతబడి పోవడమూ లేదు ! ఇక చదవండి ... ***   ****    ****    ****    *****   ****    ****    ****    ****    ****    ****    ****
బయటికి అన కూడదు కానీ, మా వారొట్టి బడుద్ధాయ్. ఎవరితోనూ ఈ మాట అనబోకండి, కొంపలంటు కుంటాయ్, ఈ మాట నేను ఊరికే అనడం లేదు. దానికి మా సాంసారిక జీవితంలో చాలా తార్కాణాలున్నాయి. ( నిజానికి  ప్రతి బడుద్ధాయి మగ మహా రాజు విషయంలో నూ సరిగ్గా యివే కాక పోయినా, ఇలాంటివే కొన్ని ఉదాహరణలు  ఉంటాయని నా మనో నిఃశ్చయం. ) 1.     సరదాగా వో చల్లని సాయంత్రం వేళ శ్రీ వారిని వెట
ఒక అడవిలో జంబుమాలి అని ఒక నక్క ఉండేది.అది చాలా జిత్తులమారి నక్క! అంతే కాదు, గొప్ప స్వార్ధపరురాలు కూడా. రోజూ ఉదయాన్నే లేచి, దేవుడిని ఇలా వేడుకునేది :  ‘‘ దేవా ! ఈ అడవిలో అంతా నన్ను నీచంగా చూస్తూ ఉంటారు. నేను టక్కరి దానినట. జిత్తులమారినట.. అందు చేత ఇవాళ ఈ అడవి జంతులు వేటికీ తిండి దొరక కుండా చెయ్యి. అంతే కాదు, నాకు మాత్రం కడుపు నిండి పోయేటంత  మంచి తిండి దొరికేలా చూడు ! అలా [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు