కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పొలమును దున్నగనె పుత్రి పుట్టుట యెటులో"(లేదా...)"పొలమును దున్నినంత సుత పుట్టట యెట్టుల సాధ్య మమ్మరో"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."హనుమంతుఁడు పెండ్లియాడె నద్రితనూజన్"(లేదా...) "హనుమంతుండు వివాహమాడె హిమశైలాధీశ పుత్రిన్ దమిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మోదము నందెదరు ప్రజలు మూర్ఖ నృపునిచేన్"(లేదా...)"మోదము నందరే ప్రజలు మూర్ఖుఁ డొకండు నృపాలు డైనచోన్"
ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 26-09-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 11     “టీవీ సీరియళ్ళు-సమాజంపై ప్రభావం ”  కం:   సీర్యలు జూచెడి వేళల  భార్యను పిలువంగజూచు భర్తను గనుచున్  మర్యాదగ జెప్పరులే   మిర్యాలను నూరుదిరిక మీదను వినరా! ఆ.వె:  చుట్టములునురాగ చూడరే యొకకంట  నొక్కకంట జూచు చుండు టీవి  మాటలాడ బోరు  [...]
కవిమిత్రులారా,అంశము - వేంకటేశ్వర స్తుతినిషిద్ధాక్షరములు - ర, ల, వ.ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు