జల్లెడ - బ్లాగులను జల్లించండి One Stop For Telugu Blogs (నిషిద్ధాక్షరి) 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - రాముని సుతుఁడర్జునుండు రావణు గెలిచెన్. కందము:  సోమూ!కుశుడెవ్వడురా?  భీమునితమ్ముండెవడుర? భీమ రణంబున్  రాముండెవరిని గెలిచెను?  "రాముని సుతుఁ- డర్జునుండు- రావణు గెలిచెన్."
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్. కందము:  ఓసారెంటీయారూ! మీ సములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్  వేసము కృష్ణుని రూపున  మీసములన్ గనఁగఁ గలమె మేదినియందున్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 02 - 2018 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - అక్కా యిటు రమ్మని మగఁ డాలిన్ బిలిచెన్.  కందము:  ముక్కున కోపమ్మేలనె  ముక్కెరనే దెత్తునీకు ముడవకె మూతిన్ మక్కువ దీర్చగ రా ! రమ  ణక్కా యిటు రమ్మని మగఁ డాలిన్ బిలిచెన్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 01 - 2018 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - బూతు పురాణమ్ముఁ జదువఁ బుణ్యం బబ్బున్. కందము:  ప్రీతిగ కొందరు కావ్యపు  వ్రాతల రామాయణమ్ము రంకనిరి గదా!  పూత చరిత్రుల కథ నా  'బూతు పురాణమ్ముఁ' జదువఁ బుణ్యం బబ్బున్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29- 01 - 2018 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - దుఃఖమే స్త్రీల కెల్లప్డు తుష్టి నిచ్చు తేటగీతి:  తనదు చీరెల సొమ్ములన్ తరచి చూచి  తమకు లేవని లోలోన కుమిలి తలచు  ఎదర ప్రక్కింటి వారల ఈర్ష్య మరియు  దుఃఖమే స్త్రీల కెల్లప్డు తుష్టి నిచ్చు. 
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు