మౌనాల పంజరాల్లో నుంచిఊహల రెక్కలు కట్టుకొనిపలుకు చిలుక వాలితే...'రుచి'రమే!మేఘయానాల్లో తేల్చిమధుర ధ్యానాల్లో ముంచిమమత తీరగా పలికితే...సుభగమే!కలలు తీరాలను చేరలేనికలతల అలలు ఎన్నో విరుగుతూ,ఇంకెన్నో వరుస కడుతున్నాయి.మాయా మోహాల వీడలేనితలపులు వలలు బంధనాలు గాసంకేత స్థలాలకు చేరుస్తున్నాయి.సందేశాలందే దారుల్లోసందేహాలింకే తీరుల్లోపదం కలుపుతూపదం కదపలేమా?
నలుదిక్కులనూ చుక్కలు వెలిగిస్తున్నవేళ  అలి చూపులు చిక్కులు పడుతుంటే-కొలుకులైన పలుకుల ముడులు విడుతూ- దాటి వచ్చిన చిగురాకు వాకిళ్ళ గడియలు పెడుతుంటే-   ఒలికిన శర్కర చిరుచుక్కగా-చుబుకపు పుట్టుమచ్చై పుడుతూ-  రసనాస్వాదనలో ఆవిరౌతుంటే-ఇరుల తెరలు జారగా యామినులు ఆమనులను తలపించునో!---------☺
లక్షల కొమ్మల్లో కోట్ల కాయలైపండుతున్న ప్రకృతిని నేను. ఆకలి తీరగా!లక్షల స్థానాల్లో కోట్లపాయలైపారుతున్న ప్రకృతిని నేను.దాహం తీరగా!లక్షల తీవెల్లో కోట్ల పువ్వులైవేడుకైన ప్రకృతిని నేను.మోహం మీరగా!లక్షల మనసుల్లో కోట్ల ఆశలైప్రేమనైన ప్రకృతిని నేను.స్నేహం తోడుగా!---☺
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు