ఉ. సారములెల్ల నేర్చిన విశారదు తండ్రికి నొక్క దెబ్బకీ భూరి ప్రపంచమెల్ల విన బొబ్బలు వెట్టుచు స్తంభమొక్కెడన్ తీరుగ వ్రచ్చిలన్ వెడలి తీండ్రిలు వానిని మట్టుబెట్టవే! పారము ముట్ట, నా దుడుకు బద్దలు చేయగరమ్ము శ్రీహరీ! కం.  ఇచ్చకములనాడగ, మదిముచ్చట పడినట్లు చేయ మోహములెన్నో.హెచ్చగుచుండగ , మరిమరియిచ్చట నెగ్గుటలెటులను నెఱుకయు నిమ్మా..కం. మాయామేయము జగమిదికాయమ్మైనను [...]
సీసము-నీటిలో నొక చేప, నిక్కి చూసెడిదొకకూర్మమ,దియె చూడు గొప్ప కిటియు,గర్జించు సింహమ్ము, గరిమ గల వటువు, విల్లు బట్టెడు వాఁడు, నల్ల చెలుఁడు, హలము భుజమునున్న బలుఁడ,దొ పరశువు బట్టిన వాని,దా పదనుఁ గనుము తురగమ్ము నెక్కుచు తొందర నొచ్చెడు కల్కి యొక్కడినిటఁ గాంచగలము. ఆటవెలది- వందనములు పలికి పద్మనాభునికిటపలుకు పాట వోలె పాడుచుంటిమంగళముల పాట బంగారు నోటనఁబలుకుచుంటి దైవపదము [...]
కర్కశమానసులకు, కటు మర్కట బుద్ధులకు కఠిన మరణము విధిగా నర్కుని యుదయము లోపల తర్కములాడక విధింప తామసమేలా? ధర్మపు మార్గమున్ విడచి తామసబుద్ధిఁ బ్రజాళినిట్టులే మర్మమెఱుంగజాలరని, మాయల నుచ్చుల వ్రేల్చునట్టి దు ష్కర్మలఁ జేయగాఁ దలచు క్రౌర్యముఁ జూపెడు వారి,నట్టులే దుర్మతితోడఁ గాదనని దుష్టులనెప్పుడు నోర్వబోకుమా! కిలకిల నవ్వుతో, పలుకు కీరముఁ బోలెడు బాలలిద్ధరన్ పలువుర [...]
     మొదట శాస్త్రీయంగా ఆలోచించి మొదలుపెట్టబడినా, కాలక్రమంలో అర్థం ఉద్దేశ్యం తెలియకుండా తరతరాలూ ఆచరించడంలో చాదస్తాలుగా అనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు చదువులో కూడా ఏది ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామో తెలియకుండా బోలెడు సబ్జెక్ట్ లు ఉంటున్నాయి. పిల్లలకు ఇదీ ఈనాడు చాదస్తమూ, మూఢనమ్మకంలాగే అయిపోయింది.:)అర్థం లేని చదువు వ్యర్థము అన్నట్టు మొక్కుబడిగా ఆచరించి ఇలా [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు