వేద వీధుల్లో విహంఘనుడు!ఈనెల 5 గరుడ పంచమిమహోన్నతమైన శŒక్తికి...అంతులేని భక్తికి ప్రతీక గరుడుడు.ప్రహ్లాదశ్చామి దైత్యానాంకాలః కలయతామహం ।మృగాణాంచ మృగేంద్రోహంవైనతేయశ్చ పక్షిణాం ।।‘పక్షుల్లో గరుత్మంతుడు నేనే’ - శ్రీకృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీతలో స్వయంగా చెప్పిన మాట ఇది.ఇంతకుమించి గరుత్మంతుడి ఘనత చెప్పడానికి మరొక ఉదాహరణ అవసరం లేదు.మరెవ్వరితో పోల్చలేనంత బలం గరుత్మంతుడి [...]
1. If you drop a whole egg on the floor, pour salt all over the egg, let it sit for awhile, then use dustpan, the egg will come right up, without all that mess. 2. Soak stained hankies in salt water before washing. 3. Sprinkle salt on your shelves to keep ants away. 4. Soak fish in salt water before descaling; the scales will come off easier. 5. Put a few grains of rice in your saltshaker for easier pouring. 6. Add salt to green salads to prevent wilting. 7. Test the freshness of eggs in a cup of salt water; fresh eggs sink;bad ones float. 8. Add a little salt to your boiling water when cooking eggs; a cracked egg will stay in its shell this way. 9. A tiny pinch of salt with egg whites makes them beat up fluffier. 10. Soak wrinkled apples in a mildly salted water solution to perk them up. 11. Rub salt on your pancake griddle and your flapjacks won't stick. 12. Soak toothbrushes in salt water before you first use them; they will last longer. 13. Use salt to clean your [...]
1) "Learn from the mistakes of others... you can't live long enough to make them all yourselves!!"2)"A person should not be too honest. Straight trees are cut first and Honest people are screwed first."3)"Even if a snake is not poisonous, it should pretend to be venomous."4)"There is some self-interest behind every friendship. There is no friendship without self-interests. This is a bitter truth."5)" Before you start some work, always ask yourself three questions - Why am I doing it, What the results might be and Will I be successful. Only when you think deeply and find satisfactory answers to these questions, go ahead."6)"As soon as the fear approaches near, attack and destroy it."7)"The world's biggest power is the youth and beauty of a woman."8)"Once you start a working on something, don't be afraid of failure and don't abandon it. People who work sincerely are the happiest."9)"The fragrance of flowers spreads only in the direction of the wind. But [...]
The great moments in lifeGiving the 1st salary to ur parents.Thinking your love with tearsLooking old photos & smiling.A sweet & emotional chat with friendsHolding hands with your loved ones for a walk.Getting a hug from one who cares you.1st kiss to your childwhen he /she is born.The moments when your eyes are filled with tears after a big laugh. 
Death came to a guy and said, "My friend, today is your day" ! Guy:- "But I'm not ready!".Then death said, "Well your name is the next on my list...".Guy:- "Okay why don't you take a seat and I will get you something to eat before we go?".Then death said,"All right.. ".The guy gave death some food with sleeping pills in it, death finished eating and fell into a deep sleep.The guy took the list & removed his name from top of the list and put into the bottom of the list.When death woke up he said to the guy,"Because you have been so very nice to me, I will start from the BOTTOM of the list.." Accept with grace, whatever is written in your destiny...!
Most people might choose to divert the course of the train, and sacrifice only one child. You might think the same way, I guess. Exactly, to save most of the children at the expense of only one child was rational decision most people would make, morally and emotionally. But, have you ever thought that the child choosing to play on the disused track had in fact made the right decision to play at a safe place? Nevertheless, he had to be sacrificed because of his ignorant friends who chose to play where the danger was. This kind of dilemma happens around us everyday. In the office, community, in politics and especially in a democratic society, the minority is often sacrificed for the interest of the majority, no matter how foolish or ignorant the majority are, and how farsighted and knowledgeable the minority are. The child who chose not to play with the rest on the operational track was sidelined. And in the case he was sacrificed, no one would shed a tear for him. The great [...]
A Quality engineer married an average girl,After 2 years of tough life with her, finallyEngineer got angry and sent a note to Father-in-law stating that"YOUR PRODUCT NOT MEETING MY REQUIREMENTS"The smart father-in-law replies,"WARRANTY EXPIRED. MANUFACTURER NOT RESPONSIBLE"
మీ జవాబులను comments లో వ్రాయండి.సరియైన జవాబు త్వరలో..ప్రశ్న:A group of children were playing near two railway tracks, one still in use while the other disused. Only one child played on the disused track, the rest on the operational track. The train is coming, and you are just beside the track interchange. You can make the train change its course to the disused track and save most of the kids. However, that would also mean the lone child playing by the disused track would be sacrificed. Or would you rather let the train go its way? Let's take a pause to think what kind of decision we could make........ .........
A chinese man married an African woman and had a child. Two months later thechild passed away.At the funeral house a family member of the African woman kept sobbing andcrying,and kept saying I JUST KNEW IT!!So a family elder pulled her aside and discreetly asked her'what she knew?'   She replied 'Chinese products don't last!!!!
"We will do it" means " You will do it" "You have done a great job" means "More work to be given to you" "We are working on it" means "We have not yet started working on the same" "Tomorrow first thing in the morning" means "Its not getting done... At least not tomorrow !". "After discussion we will decide - I am very open to views" means "I have already decided, I will tell you what to do" "There was a slight mis-communication" means "We had actually lied" "Lets call a meeting and discuss" means "I have no time now, will talk later" "We can always do it" means "We actually cannot do the same on time" "We are on the right track but there needs to be a slight extension of the deadline" means "The project is screwed up, we cannot deliver on time." "We had slight differences of opinion" means "We had actually fought" "Make a list of the work that you do and let's see how I can help you" means "Anyway you have to find a way out no help [...]
Washington, DC Metro Station on a cold January morning in 2007. The man with a violin played six Bach pieces for about 45 minutes. During that time approx. 2 thousand people went through the station, most of them on their way to work. After 3 minutes a middle aged man noticed there was a musician playing. He slowed his pace and stopped for a few seconds and then hurried to meet his schedule.4 minutes later:The violinist received his first dollar: a woman threw the money in the hat and, without stopping, continued to walk.6 minutes:A young man leaned against the wall to listen to him, then looked at his watch and started to walk again.10 minutes:A 3-year old boy stopped but his mother tugged him along hurriedly. The kid stopped to look at the violinist again, but the mother pushed hard and the child continued to walk, turning his head all the time. This action was repeated by several other children.. Every parent, without exception, forced their children to move on [...]
క్రింది లింకును ఉపయొగించి మీ పేరును చందమామ పై పంపండి.http://lro.jhuapl.edu/NameToMoon/index.php మరిన్ని వివరాలకై క్రింది లింకును చూడండి.http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/main/index.html
This poem was nominated by UN as the best poem of 2006, Written by an African Kid When I born, I blackWhen I grow up, I blackWhen I go in Sun, I blackWhen I scared, I blackWhen I sick, I blackAnd when I die, I still blackAnd you white fellowWhen you born, you pinkWhen you grow up, you whiteWhen you go in sun, you redWhen you cold, you blueWhen you scared, you yellowWhen you sick, you greenAnd when you die, you grayAnd you calling me colored??
మీకు 18 సంవత్సరాలు నిండి వుంటే, మీకు ఓటరు ఐడి కార్డు లేకుంటే , మీరు ఈ క్రింది లింకులో మీ పేరును నమోదు చేసుకోండి.http://ceoandhra.nic.in/eregistration/మీ పేరు ఓటరు జాబితాలో ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి, ఈ క్రింది లింకును ఉపయోగించండి.http://ceoandhra.nic.in/dist_ac.asp
ఓ టి.వి. చానలు నిర్వహిస్తున్న "ఆడువారి మాటలకు" అను కార్యక్రమం చూసారా. మీరు ఇప్పటి వరకు చూడనట్లేతే దయచేసి చూడకండి. నిన్న నేను ఆ కార్యక్రమం చూసిన తరువాత నా జీవితం పై నాకే విరక్తి కలిగింది.ఈ కార్యక్రమం, అందులో పాల్గోన్న కుటుంబసభ్యుల మధ్య అనవసర కలహలను రేపుతోంది. ఇప్పటికే ప్రతి సిరియల్ లోను ఏడుపులు, కలహలు, కుట్రలు, కుతంత్రాల తో నిండి పోయాయి. ఇప్పుడు అది, గేం షో లకు కూడా [...]
భారత ప్రభుత్వం ఓ online Grievance ఫొరమ్ను నిర్వహిస్తొంది. లింకు: http://darpg-grievance.nic.in ఈ ఫొరంలో మీరు సమస్యలను పంపవచ్చు..మీరు ప్రభుత్వ అధికారులనుండి కాని, ప్రభుత్వ విభాగాలైనపాసుపొర్టు విభాగము, విద్యుత్ విభాగము, భారతీయ రైల్వే విభాగము, బి.యెస్.యన్.ల్ / యం.టి.యన్.ల్, మొదలైన విభాగములనుండి సమస్య ఉంటే, ఈ లింకు ఉపయోగపడుతుంది.ఓ సారి ప్రయత్నించి చూడండి!...
The earliest Mother's Day celebrations can be traced back to the spring celebrations of ancient Greece in honor of Rhea, the Mother of the Gods. During the 1600's, England celebrated a day called "Mothering Sunday". Celebrated on the 4th Sunday of Lent (the 40 day period leading up to Easter*), "Mothering Sunday" honored the mothers of England.During this time many of the England's poor worked as servants for the wealthy. As most jobs were located far from their homes, the servants would live at the houses of their employers.On Mothering Sunday the servants would have the day off and were encouraged to return home and spend the day with their mothers. A special cake, called the mothering cake, was often brought along to provide a festive touch.As Christianity spread throughout Europe the celebration changed to honor the "Mother Church" - the spiritual power that gave them life and protected them from harm. Over time the church festival blended with the Mothering [...]
1) How long did the Hundred Years War last? 116 years 2) Which country makes Panama hats? Ecuador3) From which animal do we get cat gut? Sheep and Horses 4) In which month do Russians celebrate the October Revolution? November 5) What is a camel's hair brush made of? Squirrel fur6) The Canary Islands in the Pacific are named after what animal? Dogs7) What was King George VI's first name? Albert 8) What color is a purple finch? Crimson 9) Where are Chinese gooseberries from? New Zealand 10) What is the color of the black box in a commercial airplane? Orange (of course)
వీటిలో మీరు 4 ప్రశ్నలకు సరియైన సమాదానం తేలిసినా, మీరు ఉత్తీర్ణులైనట్లు...1) How long did the Hundred Years' War last?2) Which country makes Panama hats?3) From which animal do we get cat gut?4) In which month do Russians celebrate the October Revolution? 5) What is a camel's hair brush made of?6) The Canary Islands in the Pacific are named after what animal?7) What was King George VI's first name?8) What color is a purple finch?9) Where are Chinese gooseberries from?10) What is the color of the black box in a commercial airplane?సమాదానాలు తరువాతి పోస్టులో!..............................
దేవుడా, చెప్పుకోవడానికి జాబ్ ఇచ్చావ్, చూపించడానికి ఐడి కార్డ్ ఇచ్చావ్, ఫ్రీ గా ఈఛీఛీ బ్యాంకు అక్కౌంటు ఇచ్చావ్ (కచ్చితంగా ఈఛీఛీ కాదు, ఎవరికి ఏ బ్యాంకు ఐతే అది) ప్రతి నెలా జీతం కూడా ఇచ్చావ్ దేవుడా, కూర్చోవడానికి కుర్చీ ఇచ్చావ్, ఉండడానికి క్యుబికల్ ఇచ్చావ్, మెయిల్ చెయ్యడానికి కంప్యూటర్ ఇచ్చావ్, చాట్ కి జీ టాక్ ఇచ్చావ్,దేవుడా, కాలీ గా [...]
Facing a problem with Auto Drivers in Hyderabad? Call 1074 Do you know about 1074? In case the auto drivers refused to operate the digital meters even after installing them, passengers could call toll free number 1074 and lodge complaints or at the RTA offices. Do the auto drivers charge you more? Do call the number and lodge a complaint. The complaints would be taken serious and the autos would be seized if found guilty. If you can specify the auto number, that would ease the officials work to seize a particular vehicle. It seems like the auto drivers are taking revenge on us because we supported the initiative of installing the digital meters. The same thing applies for Metered Taxis also. Did you know that you could call the toll free number 1074 in case you find a school bus flouting transport norms? According to rules, a school bus is supposed to have a qualified driver, a cleaner to assist the driver and an attender to assist the kids get in and out [...]
1. Losing all your friends Man comes home and finds his wife with his friend in bed. He shoots his friend and kills him.Wife says "If you behave like this, you will lose ALL your friends."2. Brother wanted A small boy wrote to Santa Claus,"send me a brother"....Santa wrote back, "SEND ME YOUR MOTHER"....3. Meaning of WIFE Husband asks, "Do you know the meaning of WIFE? It means 'Without Information Fighting Everytime'!"Wife replies, "No, it means 'With Idiot For Ever'!!!"4. Importance of a period Teacher: "Do you know the importance of a period?"Kid: "Yeah, once my sister said she has missed one, my mom fainted, dad got a heart attack & our driver ran away."5. Confident vs. confidential A young boy asks his Dad, "What is the difference between confident and confidential? "Dad says, "You are my son, I'm confident about that. Your friend over there, is also my son, that's confidential! " 6. Anger management? Husband: "When I get mad at you, [...]
నా యొక్క అనువాదం సరియైనదా?ఈ వాక్యం నాకు చాలా నచ్చింది."ఎప్పుడైతే విలువకు విలువనిస్తారో , అప్పుడే విలువకు విలువ ఉంటుంది.""VALUE HAS A VALUE ONLY IF ITS VALUE IS VALUED"
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు