అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము అణిమాదిసిరి అంజనాద్రిమీది రూపము వేదాంతవేత్తలెల్ల వెదకేటిరూపము ఆదినంత్యము లేని ఆ రూపము పాదుగ యోగీంద్రులు భావించురూపము యీదెస నిదివో కోనేటిదరి రూపము పాలజలనిధిలోన పవళించేరూపము కాల సూర్యచంద్రాగ్నిగల రూపము మేలిమి వైకుంఠాన మెరసిన రూపము కీలైనదిదె శేషగిరిమీదిరూపము ముంచినబ్రహ్మాదులకు మూలమైనరూపము కొంచని మఱ్ఱాకుమీది కొనరూపము మంచి [...]
కరుణానిధిం గధాధరం శరణాగతవత్సలం భజే !!                శుకవరదం కౌస్తుభాభరణం అకారణప్రియ మనేకదం సకలరక్షకం జయాధికం సే - వకపాలకమేవం భజే!!                  వురగశయనం మహోజ్జ్వలం తం గరుడారూఢం కమనీయం పరమపదేశం పరమం భవ్యం హరిం దనుజభయదం భజే !!        లంకాహరణం లక్ష్మీరమణం పంకజసంభవభవప్రియం వేంకటేశం వేదనిలయం శు - భాంకం లోకమయం భజే !!          🕉🌞🌏🌙🌟🚩
పాహిరామప్రభో - పాహిరామప్రభో పాహిభద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో || శ్రీమన్మహాగుణస్తోమాభిరామ మీ నామకీర్తనలు వర్ణింతు రామప్రభో ! సుందరాకార మన్మందిరోద్ధార సీ తేందిరా సయుతానంద రామప్రభో || ఇందిరాహృదయారవిందాధిరూఢా ఇందిరాకార సానంద రామప్రభో ! ఎందునే జూడ మీ సుందరానందముల్ కందునో కన్ను లింపొంద రామప్రభో || పుణ్యచారిత్రలావణ్య తారుణ్యగాం భీర్యదాక్షిణ్య [...]
చరణములే నమ్మితి - నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి వారధి గట్టిన - వరభద్రాచల - వరదా వరదా వరదా వరదా - నీ దివ్య || వనమున ఱాతిని వనితగ జేయు నీ చరణము శరణము శరణము నీ దివ్య || ఆదిదేవ నన్నఱమర సేయకు మయ్యా అయ్యా అయ్యా నీ దివ్య  || పాదారవిందమే - యాధారమని వర పడితిని పడితిని పడితిని నీ దివ్య || వెయ్యాఱువిధముల - కుయ్యాలించి వే రా వయ్యా అయ్యా నీ దివ్య || బాగుగ నన్నేలు - భద్రాచలరామ దాసుడ దాసుడ [...]
పాహిమాం శ్రీరామా యంటే పలుకవైతివీ - నీ స్నేహమెట్టిదని చెప్ప- నో హో హో హో  హో హో హో హో ఇబ్బంది నొంది యాకరి - బొబ్బ వెట్టినంతలోనె గొబ్బున గాచితివని - జబ్బుసేయక నిబ్బరముగా నేనెంతో - కబ్బమిచ్చి వేడుకొన్న తబ్బిబ్బుచేసెదవు రామ - అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ || పాహి || సన్నుతించువారినేల్ల - మును దయతో బ్రోచితివని పన్నగశాయి నే విని విన్నవించితివి విన్నపము వినకయెంతో- [...]
ఇక్ష్వాకు కుల తిలక యికనైనా బలుకవె రామచంద్రా - నన్ను రక్షింపు మింక నోరఘుకులతిలక - శ్రీ రామచంద్రా ||  ||ఇక్ష్వాకు ||                                               1 చుట్టు ప్రాక్రారములు సొంపుతో గట్టిస్తి - రామచంద్రా - ఆ  ప్రాక్రారానికి బట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా ||  ||ఇక్ష్వాకు ||                                                                                            2 గోపురమంటపాల్
ఇందుకు విరహితము లిన్నియు నజ్ఞానమని చందమున గీతలందు జాటీ నిదివో మానావమానములు మానిడంబు విడుచుట పూని హింసకు జొరక యరుపు గలుగుటయు అని మతి గరగుట యాచార్యోపాసన తానెప్పుడు శుచియౌట తప్పని విజ్ఞానము అంచల సుస్థిర బుద్ధి యాత్మ వినిగ్రహము అంచిత విషయ నిరహంకారాలు ముంచిన జన్మ దుఃఖములు దలపోయుట కంచపు సంసారము గడచుటే జ్ఞానము అరి మిత్ర సమబుద్ధి అనన్య భక్తియు సరి నేకాంతమును [...]
SRI SURYANARAYANA MELUKO: http://youtu.be/4hWpHpwHU3U
విశ్వప్రకాశునకు వెలి యేడ లో నేడ శాశ్వతున కూహింప జన్మ మిక నేడ సర్వపరిపూర్ణునకు సంసార మిక నేడ నిర్వాణమూర్తికిని నిలయ మిక నేడ వుర్వీధరునకు కాలూద నొకచో టేడ పార్వతీస్తుత్యునకు భావ మిక నేడ నానాప్రభావునకు నడు మేడ మొద లేడ ఆననసహస్రునకు నవ్వ లివ లేడ మౌని హృదయస్థునకు మాటేడ పలు కేడ జ్ఞానస్వరూపునకు కాన విన నేడ పరమయోగీంద్రునకు పరు లేడ తా నేడ దురితదూరునకు సంస్తుతి [...]
Ramududbhavinchinaadu (Prayaga Rangadasa): http://youtu.be/w8rUGjUts9c
Note :  Enjoy the beautiful Telugu song, just for the beauty of it.    The teacher (Prince Rama Varma) is a Malayali and the pupil are Kannadigas.  The composer of the song is Sri Prayaga Rangadasu, Maternal grandfather of Dr.Mangalampalli Balamurali Krishna.  రాముడుద్భవించినాడు రఘు కులంబున శ్రీ  ||రాముడు|| తామసులను దునిమి దివిజ స్థోమంబున క్షేమముకై కోమలి కౌసల్యకు శ్రీ || రాముడు|| 1)
Vaishnav Jan To, Tene Kahiye JePeed Paraaye Jaane RePar Dukkhe Upkaar Kare ToyeMan Abhiman Na Anne ReVaishnav Jan To, Tene Kahiye JePeed Paraaye Jaane Re Sakal Lok Maan Sahune Vandhe,Ninda Na Kare Kainee ReBaach Kaachh, Man Nischal Raakhe,Dhan-Dhan Jananee Tainee ReVaishnav Jan To, Tene Kahiye JePeed Paraaye Jaane Re Sam-Drishtine Trishna TyaagiPar-Stree Jene Maat ReJivha Thaki Asatya Na
యెవ్వరికి గలుగు నేడీ భాగ్యము నివ్వటిల్ల నన్ను మన్నించితివి గాకా || వేడు కౌను నీ గుణాలు వలదులు పొగడితే  చూడజూడ నీ రూపు సోద్యము లౌను కూడి వున్నంతదడవు గొబ్బున సంతోసమవును  యీడ నామనసు నీపై నెంత మురిపితివో || నెమ్మది నిద్రించితేను నీ కలలే కందును కొమ్మలతో నిన్ను బేరుకొని మెత్తును కమ్మర నీ గురుతులు కాయ మంటితేజొక్కుచు ఇమ్ముల నీమీది బత్తి యెంత నాకిచ్చితివో [...]
పదివేల మొక్కులు నీ పాదాలకు మొక్కేనిదే ఇదె నిన్ను వేడుకొనే నింటికి రావయ్యా పొత్తుల మాటలు నిన్ను బొదిగి యే మాడితినో చిత్తగించి నాపై దయ సేయవయ్యా కొత్తలుగా నేనెంత గునిసి జంకించితినో ఇత్తల నోరచుకొని యింటికి రావయ్యా  ||పదివేలు|| చెనకి నిన్నే మేమి సేతలు సేసొతినో మనవి చేకొని నన్ను మన్నించవయ్యా తనివిదీరగ నిన్ను తప్పులెట్టు వట్టితినో యెనసి నవ్వు సేసుక  యింటికి [...]
కాంతలాల చూడరే కన్నులపండుగలివి వింతయైన తనలోని వేడుకెటువంటిదో || సింగారించుకొనగాను చైయ విభుని జూచి అంగమెల్ల జెమరించ నాస యెట్టిదో రంగుగ మోవి మీది రసముల నిగ్గు చూచి సంగతిగా నో రూరీచవులెట్టివో || పతివాదే జవరాలు పవళించుచుండగ జూచి మతి నివ్వేరగు లయీ మక్కువెట్టిదో చతురత గొలువులో చక్కదనములు చూచి తతిగొని పులకంచీ దమకములెట్టివో || శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు  నెలని నవ్వగా [...]
నమస్తేస్తు మహామాయే! శ్రీపేఠే సురపూజితే!శంఖచక్రగదాహస్తే ! మహాలక్ష్మీ ! నమోస్తుతే || అమ్మా ! శ్రీపీఠనివాసిని ! మహామాయారూపిణీ ! దేవతలచే పూజించబడుతల్లీ ! గదాశంఖచక్రాలను ధరించినదేవీ ! మహాలక్ష్మీ ! నీకు అనేక నమస్కారములు.  వివరణ : సృష్టిస్తితిలయాలకు మూలకారణమైన శక్తికి మహామాయ అనిపేరు.  ఆమెయే శ్రీచక్రారూడ. సకలదేవతలుని ఆమెనే పూజిస్తుంటారు.  ఆమె శంఖచక్రగదాహస్త అయి, [...]
నారాయణం పరబ్రహ్మం సర్వ కారణకారణం | ప్రపద్యే వేకంటేశాక్యం తదేవ కవచం మమ || సహస్ర శ్రీర్షా పురుషో వేంకటేశ శ్శిరోవతు| ప్రాణేశః ప్రాణ నిలయః ప్రాణం రక్షతు మే హరి || ఆకాశరాట్ సుతానాధ ఆత్మానం మే సదా (అ)వతు | దేవ దేవోత్తమః పాయాద్ దేహం మే వేంకటేశ్వరః || సర్వత్ర సర్వ కాలేషు మంగాంబాజాని రీశ్వరః | పాలయే న్మామకం కర్మ సాఫల్యం నః ప్రయచ్చతు ||                     ఫల శృతి య యేతద్ వజ్రకవచ [...]
రచన: ఆది శంకరాచార్య నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే || నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే || కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ || 1 || ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ || 2 || యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ || 3 || పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ || 4 || మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ || 5 || రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ || 6 || మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ || 7 ||
రణత్ క్షుద్రు ఘంటా నినాదాభిరామంచలత్తాండ వోద్దండ పత్పద్మతాళంలసత్తుందిలాంగోపరి వ్యాలహారంగణాదీశ మీశానసూనుం త మీడే. చిరుగంటలు గల్లుగల్లని మ్రోయుచుండ పాద పదమ్ములు తాళము వేయగా నృత్యముచేయుచు సర్పహారము తన దొడ్డ శరీరమున మిసమిసలాడుచు వింత గూర్పగా నొప్పు శివుని కుమారుని గణాఢీశుని నుతించెదను. ధ్వనిధ్వంస వీణాలయోల్లాసి వక్త్రంస్ఫురచ్చుండ దండోల్లస [...]
కదాచి త్కాళిందీ తట విపిన సంగీతకవరో ముదా గోపీనారీ వదనకమ లాస్వాద మధుపః రమా శంభు బ్రహ్మ మరపతి గణే శార్చితపదో జగన్నాథ స్వామీ నయనపధగామీ భవతుమే ఒకానొక సమయమున యమునాతీరమున బృందావనములో నృత్యగీత వాద్యముల మహోత్సవములందు నేర్పరియై, గోపికా వదన కమల స్వాదమధుపమైయుండి లక్ష్మీ శివ బ్రహ్మేంద్ర గణనాధాదులచే సేవింపబడిన పాద పద్మములు గల శ్రీ జగన్నాథస్వామి నా కనులకు [...]
బేట్రాయి సామి దేవుడా – నన్నేలినోడ బేట్రాయి సామి దేవుడాకాటేమి రాయుడా – కదిరినరసిమ్ముడామేటైన వేటుగాడ నిన్నే నమ్మితిరా  ||బేట్రాయి||   శాప కడుపు సేరి పుట్టగా – రాకాసిగాని కోపామునేసి కొట్టగాఓపినన్ని నీల్లలోన వలసీ వేగామె తిరిగిబాపనోల్ల సదువులెల్ల బెమ్మదేవరకిచ్చినోడ ||బేట్రాయి||   తాబేలై తాను పుట్టగా ఆ నీల్లకాడదేవాసురులెల్లకూడగాదోవసూసి కొండకింద దూరగానే [...]
జగడపుఁ జనవుల జాజర సగినల మంచపు జాజర మొల్లలు దుఱుముల ముడిచిన బరువున మొల్లపు సరసపు మురిపెమునఁ జల్లన బుప్పొడి జాఱఁగఁ బతిపై చల్లే రతివలు జాజర భారపు కుచముల పైపైఁ గడు సిం- గారము నెఱపేటి గందవొడి చేరువ పతిపై చిందఁగఁ బడఁతులు సారెకు జల్లేరు జాజర బింకపుఁ గూటమి పెనగేటి చెమటల పంకపు పూఁతల పరిమళము వేంకటపతిపై వెలఁదులు నించేరు సంకుమదంబుల జాజర ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న అధికారం [...]
చిన్ని శిశువూ, చిన్ని శిశువూ యెన్నడూ జూడమ్మ యిటువంటి శిశువూ తోయపుపుంగురులతోడ దూగేటి శిశసు, చింత కాయలవంటి జడలగములతోడ మ్రోయుచున్న కనకంపు మువ్వల పాదాల తోడ పాయక యశోదవెంట బారాడు  శిశువూ ముద్దుల వ్రేళ్ళతోడ మెరవంక యుంగరాల నిద్దపుంజేతుల పైడి బొద్దుల తోడ అద్దపుంజెక్కులతోడ నప్పలప్ప లనినంత గద్దించి యశోదమేను కౌగిలించు శిశువూ బలుపైన పొట్టమీది పాలచాఱలతోడ నులెవడి [...]
నానాటి బదుకు నాటకము కానక కన్నది కైవల్యము పుట్టుటయు నిజము పోవుటయు నిజము నట్టనడిమి పని నాటకము యెట్టనెదుట గలదీ ప్రమంచమునుకట్టగడపటిది కైవల్యము కుడిచేదన్నము కోక చుట్టెడిది నడు మంత్రపు పని నాటకము వొడి గట్టుకొనిన వుభయ కర్మములు గడి దాటినపుడే కైవల్యము తెగదు పాపమును తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము యుగువనె శ్రీ వేంకటేశ్వరుడేలిక గగనము మీదిది కైవల్యము నానాటి = రోజు [...]
గోవిందా శ్రిత గోకుల బృందా పావన జయ జయ పరమానందాజగదభిరామా సహస్ర నామా సుగుణ ధామ సంస్తుత నామా గగన శ్యామా ఘనరిపు భీమాఅగణిత రఘు వంశాంబుధి సోమా జననుత చరణా శరణ్య శరణాదనుజ హరణ లలిత స్ఫురణాఅనఘా చరణాయుత భూభరణాదినకర సన్నిభ దివ్యాభరణాగరుడతురంగా కారోత్తుంగాశారధి భంగ ఫణి శయనాంగాకరుణాపాంగా కమలాసంగావర శ్రీ వేంకటగిరిపతి రంగా గోవిందా = భూమిని, గోవును, స్వర్గాన్నీ, వేదాన్ని [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు