సీసపద్యంఉదయసం ధ్యపువేళ  ఉత్తేజ పూరితైవాకిళ్ల నలికెనో వారి జాక్షిచిరుదర హాసమ్ము చెక్కిళ్ల చిగురించముగ్గులు పరిచెనో ముద్దుగుమ్మపిల్లసం తునుజూసి ప్రేమపూ రితయయ్యిరాగమె త్తునుభక్తి రాగరమణిసకలభో గములను సాధించు కాంక్షతోగౌరిదే వినివేడె కంభుకంఠిమమత లువిరిసి యుప్పొంగు మనసు లన్నిఆత్మ సంతృప్తి తోజేరి యాటలాడసకల భోగము లీయంగ సంత సమునఉర్వి నలరారె సంక్రాంతి పర్వదినము
ఆకల య్యెడువేళ అన్నముం డినజాలుధాన్యరా శులనింట తనరుటేలఅవసర మ్ములుదీర పైకముం డినజిలుధనరాశు లనుదాయ తలచు టేలఅంగము లనుగప్ప వస్త్రముం డినజాలుగుడ్డల న్నిటిమూట గట్టనేలతలదాచు టకుతగు తలముం డినజాలుపెద్దభ వంతుల పేర్చ నేలకూడు గూడు గుడ్డ కూర్చుకొ నినజాలుఅతిగ నాశ పడిన ఫలమ దేమిపాప చింత బాపు పరమశి వునివేడుఅదియు గాక మోక్ష మార్గ మేది
సంపద లనుజూసి సంబుర పడువాడుధనమద మ్ముననిల దనరు వాడుఅధికార దాహాన అంగలా ర్చెడువాడుఅన్నద మ్ములతోడు బాపు వాడుజగతిజ నులనెల్ల సమముజూ చుటగాకతనపర భావంబు తలచు వాడుపేదవా రినిజూసి ఛీదరిం చెటెగాకధీనస్థి తినిజూసి తిట్టు వాడుమనసు గల్గి నట్టి మానవుం డవలేడుఅవని వెలసి నట్టి రాయి గాకఅట్టి వార మనుషు లనుటకం టెమిగులధరణి పుట్టి నట్టి ధాన వుండు
సకలసం పదలతో వికసించు వారలచెంతనుం డిననేమి చిద్విలాసిభోగభా గ్యములతో పరివసిం చెడివారిపంచజే రిననేమి పంక జాక్షిబొడ్లెవ రములతో పురుడువో సుకునేటివరపుత్రు వలపేల వనజ నేత్రిపలపూప పాయస పంచభ క్ష్యములతోడలరినన్  ఫలమేమి యంబు జాక్షిగడియొక గండమై గడుపువా రనొదిలిగర్వోన్న తులనేల కమల నయనిఅన్నపాన ములక కంగలా ర్చెడివారుఅనుది నమొక యుగము  బతుకు వారునీదు రాక కొరకు నిత్యత [...]
అలరించే పూలనుగాదుఅట్టడుగున దాగిన వేళ్లను జూడుఅగుపించే ఆకారముగాదుఆలంబనైన రాయినిజూడు!అందమైన తోటను గాదుతోటమాలి శ్రమను జూడు!మిరుమిట్లుగొలిపె మెరుపులుగాదుదానిమాటు సంఘర్షణ జూడు!వెలుగులీను వజ్రమును గాదుసానరాయి సత్తువ జూడు!పండంటి బిడ్డను గాదుతల్లి ప్రసవవేదనను జూడు!
గజల్చెలి నీచూపుల దారంతో నను కట్టేస్తావుసఖి నీవలపుల సారంతో నను చుట్టేస్తావునీలాలను తలపించే నీకనుదోయి మెరిసిజాలువారు వెలుగులతో నను చుట్టేస్తావుఆవేశంతో రగిలే సమాజ రణరంగమునుచిరునగవుల చిట్కాలతో నువు గెలిచేస్తావువిరోదంతొ రగిలే వైరుధ్యపు భావాలనుమధురమైన మాటల నువు అణిచేస్తావుపడతిని మించిన అందం ప్రకృతిలో లేదంటూసుందరజగత్తుకంత  చాటేస్తావుపొలతుల హృదయపు లోతులు  [...]
ఒకరికొకరుచేదోడు వాదోడయ్యే రోజుపైసలకుగాకమనుషులకు విలువిచ్చేరోజుఆహార్యముల నొదిలిఅసలు మనిషిని గౌరవించే రోజుఅంతస్తులనుదిగిఅంతరంగాలలో ఒదిగేరోజుమళ్లీరావాలిఆపాత మధురాలనుమోసుకొని రావాలి
కవిప్రసవవేదనానంతరంకవితాప్రభ ప్రభవించినదిశిల్పి మనోచింతనమునశిలకడుపున శిల్ప ముద్భవించినదికర్షకుని స్వేదము సేద్యపునీరైతేగానిపుడమి సస్యములతో పులకరించదు
శీర్షిక: పరిశీలనఅలరించే పూలనుగాదుఅట్టడుగున దాగిన వేళ్లను జూడుఅగుపించే ఆకారముగాదుఆలంబనైన రాయినిజూడు!అందమైన తోటను గాదుతోటమాలి శ్రమను జూడు!మిరుమిట్లుగొలిపె మెరుపులుగాదుదానిమాటు సంఘర్షణ జూడు!హొయలొలు శిల్పసౌందర్యం గాదుశిల్పి కళావైధుష్యమును జూడువెలుగులీను విద్యార్థిని గాదుసానరాయి సత్తువ జూడు!పండంటి బిడ్డను గాదుతల్లి ప్రసవవేదనను జూడు
శీర్షిక: క 'వికలం'నాలోని భావాలునను వేదించిన క్షణాలుఅక్షరాలుగ అంకురించిపదకవితా లతలుగపాటల సెలయేళ్లుగఅలంకారపు టలలుగవినువీధిని విహరించకమనిషితో మమైకమైసంఘంతో సంఘటితమైప్రజాపక్షం నిలిచిననాడు       నా కలానికో శక్తి!              నా గళానికో రక్తి!!
శీర్షిక: గాలింపుపూల పరిమళాల నాస్వాదించు చాలుశాఖా భేదాలను శోధించకుమధురజలాలు స్వీకరించు చాలునదులలోతులు వెతికుచూడకుచల్లని నీడను స్వస్తత బొందు చాలుతరువుల యంతరువు లెంచకు
శీర్షిక: కరుణావీక్షణంనిండు వేసవిలోచలికాలపు చల్లనివీచికల నానందించేఎముకలు కొరికే చలిలోరగ్గుల వెచ్చని కౌగిట్లో ఒదిగేనిడుజడిలో నింపాదిగాఒళ్లు తడవకుండాఒడ్డునజేరేఆగర్భ శ్రీమంతులనొదిలిదినదిన గండమై బ్రతికేదినసరి కూలీల దైన్యమును జూడుకవిహృదయం కకావికలమవుతుంది
శీర్షిక: గాలింపుపూల పరిమళాల నాస్వాదించు చాలుశాఖా భేదాలను శోధించకుమధురజలాలు స్వీకరించు చాలునదులలోతులు వెతికుచూడకుచల్లని నీడను స్వస్తత బొందు చాలుతరువుల యంతరువు లెంచకుమనిషి మనిషిగ భావించు చాలుకూకటి వేళ్లు పరికింపకు !
శీర్షిక: క'వికలం'నిండు వేసవిలోచలికాలపు చల్లనివీచికల నానందించేఎముకలు కొరికే చలిలోరగ్గుల వెచ్చని కౌగిట్లో ఒదిగేనిడుజడిలో నింపాదిగాఒళ్లు తడవకుండా ఒడ్డునజేరేఆగర్భ శ్రీమంతులనొదిలిదినదిన గండమై బ్రతికేదినసరి కూలీల దైన్యమును జూడుకవిహృదయం కకావికలమవుతుంది
రాత్రి తొమ్మిది ఘడియలపురిటినొప్పులనంతరంపుడమి తల్లిపండంటి పసిబిడ్డనుప్రసవించిందిఉదయభానుడికి పురుడుపోసిందిజగత్తంత వణికిస్తున్నచలిపులికినులివెచ్చని కిరణాలసూర్యోదయంసింహస్వప్నంప్రభాకరుడివాలుచూపులు వాలినపుడమి తల్లిదేహముపై రాలినముత్తెపు బిందువులుస్రవించి యావిరులైఆకసమున కెగసె తరుణంపశుపక్షాదులస్వాగత గీతికల మధ్యపతంగుడి పదముపల్లెకేసి కదిలెపల్లెతల్లి [...]
సమస్య:పతియే దిక్కంచు భామ పతితగ మారెన్కం.పతినొల్లయంచు విదపరపతులన్ గూడుచు నవరస భరిత మ్మొందన్అతిరథు లందరు దూరగపతియే దిక్కం చుభామ పతితగ మారెన్                                      రాజశేఖర్
సీసపద్యాలను ఛీదరిం చుటగాదుసీసమే పద్యాల శిఖర మౌనుగాన యో గ్యములైన గమకమ్ము లనుగూడిసంగీత ఝరిలాగ సాగి పోవుపాల్కుర్కి సోమన్న పాండిత్య మునుదెల్పసీసము లనుగూర్చి రాశి వోసెసరళప దాలలో సరసభా వమునిల్పిసెలయేటి పరవళ్ల సేర దీసిశ్రీనాథ కవిరాజు శ్రీపతు లొప్పేలసీసము లనురాసి సిరుల నొందెపద్య మందు మిగుల హృద్యమౌ సీసమ్మునవర సభరి తమయి నాట్య మాడెపండి తులనె గాదు పామరు లునుమెచ్చెసీస [...]
సత్వ మొంది నంత సకలసి ద్ధిగలుగుబలము గలిగి నంత ఫలము గల్గుమనిషి సత్వ ముడుగ మాటజె ల్లుటకల్లప్రాకు లాట వలదు ప్రాణి కోటిపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
సీసం.కొడుకుగు ణమ్మది కోడలొ చ్చినదెల్యుప్రాయమొ చ్చినదెల్యు పాప గుణముభార్యరో గియయిన భర్తగు ణముదెల్యుకలిమిలే కదెలియు కాంత గుణముజగడమం దునదెల్యు అన్నద మ్ముగుణమునిరతక ష్టమ్మున  నేస్త గుణముప్రాయమం దుమిగుల ప్రాకులా డినగానిచావుద శలదెల్యు సంతు గుణముకడుపుతీ పినిమించి కటికచే దిలలేదుబంధుప్రీ తి కన్న భ్రాంతి లేదుసమయ మొచ్చినంత సకలబో ధయుగల్గువగువ వలదు జనులు వార్త [...]
కత్తి వట్టి నోరు కత్తివాటుకుబోవుకలము వట్టి నోరు ఘనత జెందుకత్తి దార కన్న కలము దా రనెమిన్నపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
ఆస్తి పాస్తి కన్న యనురాగ మేమిన్నకలిసి యుండు కన్న కలిమి యెద్దిఆలు మగలు నిరత మర్ధనా రీశులైతోడు నీడ బతుకు గడుప వలెను
క్షణక్షణం అనుక్షణం ఆగకుండ సాగాలినిలకడగా ఉండకుండ నిరంతరం సాగాలిహోరుతోటి ప్రవహించే వాగులల్లే గాకుండానింపాదిగ పయనించే నదులవలెను సాగాలినిండా చీకటినిండిన ధీనమైన బతుకులలోవెలుగులెన్నో విరబూసేవెన్నెలవై సాగాలినిండా సంపదలుండే సంద్రమల్లె నిలువకుండపశుపక్షులు సేవించే  ప్రవాహమై సాగాలిసమాజపు అవసరాలు తీర్చుకుంటు నిరంతరంమంచితనపు మారురూపు మనిషినిగ [...]
అడిగితే సాయం చేయు వాడు మానవుడుఅడిగినా కనికరించని వాడు దానవుడుఅడిగినా అడుగకున్నా సమాజ శ్రేయముగోరిఅవసరాలనెరిగి సాయం చేయువాడు దేవుడు
దీప-చేప-రూప-పాప దత్తపదిలక్ష్మి రూప మయ్యి లావణ్య మొప్పేలదీప రూప మెత్తి దీవె నొసగుచెడును త్రుంచి వేయు చేపట్టి ఖడ్గమ్ముపాపు చుండు తాను  పాప గతుల
కోటి తారల కొంగొత్త వెలుగుల పండుగఇలపై వెలచిన లక్ష్మీరూప సిరుల పండుగనోచిన నోములు ఫలము లొసగేలావెన్నెలలు విరబూయు దీపాళి పండుగ!
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు