కం.సరసిజ పీఠా రూడినిచిరుదర హాసము విలసిత కరకమ లములన్వరవీ ణాధరి వాగీశ్వరిచిర యశముల నొసగెడు సదువుల నీవే
కంం.కనుదో యినిరం జింపెడువినువీ ధినితా కునట్టి వేలగృ హములన్మనుజులు నివసిం చేటిభవనముల్ దగ్దంబులయ్యె భాగ్యనగరిలో
సంసారపు బాధల నీదలేకసతమతమవుతున్న భర్తను జూసిదిగులు పడుతు దినం గడువకబాధనంత దిగమింగిహదయాంతరాలలో పదిల పరిచిమేకపోతు గాంభీర్యంతోవెన్నుదన్నుగ నిలుస్తుంది గృహిణి !అంతః పురమంతా ఖాళియైవంటశాలలో ఒంటరిగ నున్న వేళతాను కన్నీటి చెలిమైతదితన హదయంసుడులు దిరిగే సంద్రమైతదిదుఃఖపు ముత్తెపు సరులనుకొంగున ముడేసుకొనివర్షించిన మేఘమైయెదతాపము చల్లార్చుకుంటుందిఅత్తెసరు [...]
వేణుమాధవమోవి వేణుగానమువినివనమయూరమ్ములు వలచి యాడెమురళిలోలుడుజేయు మురళీరవమువినికోయిలల్ మారుగా కూత వెట్టెపిల్లనగ్రోవితో నల్లనయ్యనుజూసిరాయంచ నర్తించె రమ్యమలరవంశనాళముబూని వాయించు రాగాలగోపినాథునిగూడె గోప జనులువేణుగానపుటలలలో మేను మరచితన్మయత్వము తోడయ త్తన్వి మురిసెనింగిలోనుండి కన్నయ్య తొంగి చూడశిరము దాచెను గోపికా సిగ్గు లొలుక
సీసం:కడవనె త్తినబెట్టి కదిలివ చ్చినటులగనిపించె నొకయింతి కనుల ముందుభుజముపై ఘటమును బొందిక గాయెత్తినడిచివె ళ్తున్నట్టి నారి యొకతిఒడుపుతో నొకకుండ నడుముపై మోయుచుకైపుచూ పులతోడి కాంత యొకతికడవయొ క్కటెగాని గనిపించు మూడుగాముదితలం దరిచెంత యొప్పు నటులసరసి జవిలసి తమ్మగు సరసు తీరుచెరువు చెంతకు జేరిన చెలువ లలరెకడుర మణియంపు దృశ్యమై గాని పించిమైమ రిచిమురి సేట్టుల మాయ జేసె
కౌమార దశలోన కౌతుక ములుదీర్చఅప్సర సేయౌను ఆలి తానుమధ్యవ యసులోని మంతన ములలోనమంత్రియై తగినట్టి మాట జెప్పుముదిమిజొ చ్చినవేళ మూడొకా ళుగమారిపతులగ మ్యమునకు పదము లౌనుఅవసాన దశయందు అతిథిసే వలుజేసిఆలంభ నగనిల్చి యాస రౌనువేలు బట్టిన దాదిగా వెంట నడిచికష్ట సుఖముల నన్నింట కలిసి మెదిలిపేగుబం ధముతోడ పెనిమిటి ప్రేమ బంచిఅమ్మ లకుమారు సేవలో యాలి యగును
అన్నాది కాలాన ఆదిదే వులకంతసురపాన మైనిల్చి సుధను గొల్పెప్రభువులున్ బ్రజలంత ప్రమధులై తిరుగాడద్రాక్షాస వమ్మయి దార వారెకాలగ మనమందు గౌడన్న చేతిలోతాటిక ల్లుగరూపు దాల్చె నదియెఆధునీ కములోన బ్రాందివి స్కీపేరనానావి ధమ్ముల నవత రించెకల్లు దాగు నోళ్లు లొల్లిజే యుటెగాదుచిక్కు లవిడ దీసి చక్క జేయుమద్య మేది యైన మత్తెక్కు టేగాదుదిగులు బాపి మనసు ధీమ నింపు
కారుమబ్బులు దూదిపింజలైకళ్లాపి జల్లినట్టువాకిళ్లన్ని తలకోసుకున్నయినింగి లోని చుక్కలన్నిపడతుల మునివేళ్లతో తెంపినేలకద్దినట్లుఆకసపుటాలంభనగ వేలాడేఇంద్రధనుసు ఇలకుచేరివాకిల్లపరిచిన ముగ్గుల తివాచీకిరంగులు రంగరించినట్టుసప్తాశ్వ రథారూఢుడైరయమున భూలోకావలోకముకై కెంజాయ చూపులతోయేగుదెంచెడు శుభకరుడిరాగకిరణాల స్పర్శచెలియల చెక్కిలనుఎర్రబరుస్తున్న భాస్కరుడి [...]
చెలి నీచూపుల దారంతో నను కట్టేస్తావుసఖి నీవలపుల సారంతో నను చుట్టేస్తావునీలాలను తలపించే నీకనుదోయినిజాలువారు వెలుగులతో నను చుట్టేస్తావునిరంతరం రగిలే సమాజ రణరంగమునుచిరునగవుల చిట్కాలతో గెలిచేస్తావువిరోదంతొ రగిలే వైరుధ్యపు భావాలనుమధురమైన మాటలతో అణిచేస్తావుపడతిని మించిన అందం ప్రకృతిలో లేదంటూసుందరజగత్తుకంత చాటేస్తావుపొలతుల హృదయపు లోతులు  కొలిచిన [...]
క్షణక్షణం అనుక్షణం ఆగకుండ సాగాలిప్రతీక్షణం పరుగెడుతూ ప్రవాహమై సాగాలిహోరుతోటి ప్రవహించే వాగులల్లే పొర్లకుండనింపాదిగ పయనించే నది నీవై సాగాలిరాశులుగా సంపదుండే రత్నగర్భ చేరకుండజీవుల దాహార్తి తీర్చ చెరువువై సాగాలినిండా చీకటినిండిన ధీనమైన బతుకులలోవెలుగులెన్నో నింపే నెలరాజువై సాగాలిఎండిన తరులతల జూసి ఎవ్వరినో నిందించకనిండుగ చిగురింపజేయు  వసంతమై [...]
అన్నాది కాలాన ఆదిదే వులకంతసురపాన మైనిల్చి సుధను గొల్పెప్రభువులున్ బ్రజలంత ప్రమధులై తిరుగాడద్రాక్షాస వమ్మయి దార వారెకాలగ మనమందు గౌడన్న చేతిలోతాటిక ల్లుగరూపు దాల్చె నదియెఆధుని కాలాన బ్రాందివి స్కీపేరనానావి ధమ్ముల నవత రించెమద్య మేది యైన మత్థెక్కు టేగాదుపిల్లి పులిగ మారి లొల్లి జేయునాటి తరము నుండి నేటివ రకుజూడకల్లు దాగ నోడు ఖలుడె సుమ్ము (గాదె)
నిత్యసం తుష్టులై నిగనిగలాడేటిసంపన్ను లనువిడ్చి సంయ మమునధనవంతు లుగనిల తలలునిం గికియెత్తిగర్వహి తులబాసి కదము దొక్కిఐశ్వర్య ములతోడ అలరారు చుండేటివిలసిత మ్మొనరించు విభుల విడిచిస్వర్గభూ యిష్టమై సరసాల నిలయమౌకూబరు లకొలువు కూట మొదిలినీదురాక కొరకు నిత్యత పముజేయువాని కరుణ జూడు వారి జాక్షిధనమ దులను వీడి దారిద్ర్య దారులకదిలి రావె తల్లి కమల పీఠి
ఆకల య్యెడువేళ అన్నముం డినజాలుధాన్యరా శులనింట తనరుటేలఅవసర మ్ములుదీర పైకముం డినజిలుధనరాశు లనుదాయ తలచు టేలఅంగము లనుగప్ప వస్త్రముం డినజాలుగుడ్డల న్నిటిమూట గట్టనేలతలదాచు టకుతగు తలముం డినజాలుపెద్దభ వంతుల పేర్చ నేల
సంపద లనుజూసి సంబుర పడువాడుధనమద మ్ముననిల దనరు వాడుఅధికార దాహాన అంగలా ర్చెడువాడుఅన్నద మ్ములతోడు బాపు వాడుజగతిజ నులనెల్ల సమముజూ చుటగాకతనపర భావంబు తలచు వాడుపేదవా రినిజూసి ఛీదరిం చెటెగాకధీనస్థి తినిజూసి తిట్టు వాడుమనసు గల్గి నట్టి మానవుం డవలేడుఅవని వెలసి నట్టి రాయి గాకఅట్టి వార మనుషు లనుటకం టెమిగులధరణి పుట్టి నట్టి ధాన వుండు
సకలసం పదలతో వికసించు వారలచెంతనుం డిననేమి చిద్విలాసిభోగభా గ్యములతో పరివసిం చెడివారిపంచజే రిననేమి పంక జాక్షిబొడ్లెవ రములతో పురుడువో సుకునేటివరపుత్రు వలపేల వనజ నేత్రిపలపూప పాయస పంచభ క్ష్యములతోడలరినన్  ఫలమేమి యంబు జాక్షిగడియొక గండమై గడుపువా రనొదిలిగర్వోన్న తులనేల కమల నయనిఅన్నపాన ములక కంగలా ర్చెడివారుఅనుది నమొక యుగము  బతుకు వారునీదు రాక కొరకు నిత్యత [...]
నిత్యసం తుష్టులై నిగనిగలాడేటిసంపన్ను లనువిడ్చి సంయ మమునధనవంతు లుగనిల తలలునిం గికియెత్తిగర్వహి తులబాసి కదము దొక్కిఐశ్వర్య ములతోడ అలరారు చుండేటివిలసిత మ్మొనరించు విభుల విడిచిస్వర్గభూ యిష్టమై సరసాల నిలయమౌకూబరు లకొలువు కూట మొదిలినీదురాక కొరకు నిత్యత పముజేయువాని కరుణ జూడు వారి జాక్షిధనమ దులను వీడి దారిద్ర్య దారులకదిలి రావె తల్లి కమల పీఠి
అన్నాది కాలాన ఆదిదే వులకంతసురపాన మైనిల్చి సుధను గొల్పెప్రభువులున్ బ్రజలంత ప్రమధులై తిరుగాడద్రాక్షాస వమ్మయి దార వారెకాలగ మనమందు గౌడన్న చేతిలోతాటిక ల్లుగరూపు దాల్చె నదియెఆధుని కాలాన బ్రాందివి స్కీపేరనానావి ధమ్ముల నవత రించెమద్య మేది యైన మత్థెక్కు టేగాదుపిల్లి పులిగ మారి లొల్లి జేయునాటి తరము నుండి నేటివ రకుజూడకల్లు దాగ నోడు ఖలుడె సుమ్ము (గాదె)
క్షణక్షణం అనుక్షణం ఆగకుండ సాగాలిప్రతీక్షణం పరుగెడుతూ ప్రవాహమై సాగాలిహోరుతోటి ప్రవహించే వాగులల్లే పొర్లకుండనింపాదిగ పయనించే నది నీవై సాగాలిరాశులుగా సంపదుండే రత్నగర్భ చేరకుండజీవుల దాహార్తి తీర్చ చెరువువై సాగాలినిండా చీకటినిండిన ధీనమైన బతుకులలోవెలుగులెన్నో నింపే నెలరాజువై సాగాలిఎండిన తరులతల జూసి ఎవ్వరినో నిందించకనిండుగ చిగురింపజేయు  వసంతమై [...]
తెలవార్చుతున్నతొలికిరణాల నులివెచ్చని వెలుగులో పల్లె నిద్రలేచిందినీడై నిలిచిననిశీదిని వీడిఉషోదయం వైపుఅడుగులేసిందిఓటుకో కోటరన్ననినాదం నిన్నటితో పాతిపెట్టితరతరాల లాలూచీని కనివినిసిగ్గుతో తలదించుకొని యోచించిందివీధులలో మద్యపు వైతరణీవరదలై పారినాపానశాల పలుమార్లురమ్మని పిలిచినాఆత్మస్థైర్యంతో అడుగులేసారుగతం తాలూకు గురుతులుమచ్చలై హింసించిన వేధనలోంచి [...]
నరుని మనసెరి నట్టివా నరులు గూడిశంక లేకవా రధిగట్టి లంక జేరిరాము నాజ్ఞతో డత్రుంచె  రాక్ష సులనుకొట్టు కొనిపోయె గాలికి కొండ లెల్ల
సాహ సమున గల్గు సౌఖ్యమిం చుకెగానిఓర్మి గల్గు సౌఖ్య ముడుగ వశమెసహన శీలి కన్న సాహసిం కనులేడుపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
పూటగడుపుటకునానా పాట్లుపడేగంజిమెతుకులకైనిరంతరం శ్రమించే!కష్టించడంకనికరించడం తప్పవంచించడ మసలే యెరుగనిమట్టిమనుషుల ముందు పుట్టమన్నలికినపూరి పాకల ముంగిటకొత్త బిచ్చెగాళ్లుకొలువుదీరిండ్రు!నీతులు వల్లిస్తూనిన్ను ధనవంతుని జేసినీముందు కపట వటువైనిలుచుండ్రు!పైని తెలుపును వొలిచిలోపలి నలుపును కనిపెట్టునడతను పుటంబెట్టిసొక్కమును గుర్తెరిగిఆచితూచి అడుగేయ్ [...]
తనివినొం దుటబాగు సంపదగనితృప్తి నొందక మనుజులు కాలేరు సుజనుల్తనివినొం దతగదు విజ్ఞనమునుగ్రోలు టందువి భువర్యు ముదిమిప ర్యంతమ్
ఏ నిఘంటువువివరించలేనిదిబ్రహ్మరాతవైద్యుడి రాతహరిదాసులులేరు నేడువీధులంతాసురదాసులేహరివిల్లుభ్రాంతి చెందిందిరంగులద్దినముగ్గులను జూసిదూడ పొదుగేసిచూస్తుందిగొల్లలు పిండినసంగతి తెలియక
కారుమబ్బులు దూదిపింజలైకళ్లాపి జల్లినట్టువాకిళ్లన్ని తలకోసుకున్నయినింగి లోని చుక్కలన్నిపడతుల మునివేళ్లతో తెంపినేలకద్దినట్లుఆకసపుటాలంభనగ వేలాడేఇంద్రధనుసు ఇలకుచేరివాకిల్లపరిచిన ముగ్గుల తివాచీకిరంగులు రంగరించినట్టుసప్తాశ్వ రథారూఢుడైరయమున భూలోకావలోకముకై కెంజాయ చూపులతోయేగుదెంచెడు శుభకరుడిరాగకిరణాల స్పర్శచెలియల చెక్కిలనుఎర్రబరుస్తున్న భాస్కరుడి [...]
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు