సమస్యాపూరణంపిడిగల్గిన నగ్గిబుట్టె పీతాంబరుడాసుడిగా లికివన మందుననిడివిగ తరులన్నిగూడ నిలకడ లేకన్వడివడి గపలుమ రురాపిడిగల్గిన నగ్గిబుట్టె పీతాంబరుడా  రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల
(గాంధీ 150 వ జయంతి సందర్భంగా గేయాంజలి)పల్లవి.బోసినవ్వులతొ వెలిగే తాతసత్యాగ్రహముల శాంతిదూత ॥2॥భారతఖండపు ప్రగతి విధాతమానవలోకపు స్పూర్తి ప్రదాత॥2॥    ॥బోసి నవ్వులతొ ॥1చ.నిత్యము సత్యము పలకాలంటూమనిషిలొ మంచిని పెంచాలంటూవిశ్వమానవత విరిసిలాగాసమతామమతలు పంచిండుసమాజ ప్రగతిని జూపిండు       ॥బోసి నవ్వులతొ ॥     2చ.ఉప్పు సత్యాగ్రహమును బూనిసమరశంఖమును తా పూరించిఅఖండ [...]
మాటలతో మాయజేసిమనుషులను గొర్రెలుజేసిపాలించెదరు ప్రజలనుపశులకన్న కిందజేసి - 1నిన్ననేది తిరిగిరాదురేపునీది కానేకాదుభూతభావి చింతలతోనేడు జార్చు కొనగరాదు - 2చెరువుకు కలువలు రమ్యతతనువు వలువలు రమ్యతప్రగతి కొరకు పరితపించుమనిషికి విలువలు రమ్యత -3 నేల నీకు అడుగైనదినింగి నీకు గొడుగైనదిప్రకృతి వికృతిగ మార్చితెనీనెత్తిన పిడుగైతది - 4పిల్లలకు సంచి బరువుపెద్దలకు ఫీజు [...]
నింగిని వేలాడు నిండుజా బిలితానుచుక్కల న్నిటినేరి చక్క గూర్చివాలుజ డనుదిద్ది వలపుల మరజేసిసౌరభమ్మువిరిసి సౌరులొలుకకారుచీ కటిబట్టి కన్నులు గాదాల్చికాంతులీ నగజూచె గన్ను దోయివాలుజ డనుదాల్చి వలపుల మరజేసిజరిగిపో వుచుతాను తిరిగి చూచెచిరున గవుల నొలకు చిగురాకు చెక్కిళ్లుపాల పుంత నొసగు పళ్ల వరుసదొండపండు తీరు దొరిసేటి పెదవులమధులొ లుకగ పిలిచె వధువు తాను
ఆచ రమ్ము మిగుల యర్చకుం డుండినాశిలలు తేజ మలరి శివుడె యౌనుఆచరమ్మువిడిచి నర్చకుం డుండినాశివుడు తేజ మిడిచి శిలయెయౌను
నిజాం నెదురించిండుదొరలమెడలువంచిండుఅణగారిన వారినంతఅనకొండలు జేసిండువారెవ్వా తెలుగోడుప్రజలమనిషి కాళోజీ - 1భాషతోనె బతుకన్నడుయాసలోనె భవితన్నడుభాషయాస మరచిపోతెబతుకుదెరువు లేదన్నడువారెవ్వా కాళోజీతెలంగాణ హీరోజీ - 2ఉద్యమంలో ముందుంటడుఅన్యాయాన్నె దురిస్తడుప్రజలబాధ లన్నింటినితనబాధగ భావిస్తడువారెవ్వా కాళోజీసామాన్యుల హీరోజీ -3
13.పల్లె పురాగ మారింది!పరువుకొద్ది బతుకనేర్సింది!నాటి చీదరింపుల్లేవుచింతలు ఛీకాకుల్లేవుదెప్పి పొడుపుల్లేవుదెబ్బలాటలస్సల్లేవు!పల్లె పురాగ మారింది!మంచీళ్లకోసం పడిగాపుల్లేవుపొంటెజాము నిలవడుల్లేదులైను గట్టుల్లేదు లడాయి వెట్టుల్లేదు!కొళాయి కాడ కొట్లాటల్లేవుబాయికాడ జవుడాల్లేవుబోరింగు కాడ కారడ్డాల్లేవు!నలుగుట్ల వడుల్లేదు!నీళ్ల కోసం ఈడ్గిలవడుల్లేదుకుండలు [...]
విశ్వమంతా వ్యాపించిన వినీలాకాశంలోపిండారబోసేటి పండుముసలి జాబిల్లినింగిఅంచున వేలాడే నీలిమబ్బులమేనివిరిసిన హరివిల్లునల్లని చీకటితెరలోంచి తొంగిచూసె నవనీతపుబొట్ల నక్షత్రాలుఅన్నీ ఆకర్షణే!మనసంతా పరవశమే!నిండాదిబ్బరిచ్చిన నీటిఅలలపైతుళ్లిపడే తుంటరి తూడుపూలుఊరచెర్వుకట్టమీద గోధూళిలోసాగిపోయే ఆలమందలునిటారుతోకలతో నిండుసంతసంతోగెంతుతూ రంకెలేసేతుంటరి [...]
గౌడకుల తిలకుండుశైవభక్తి తత్పరుండుప్రజారక్షణె ధ్యేయంగప్రభవించిన వీరుడుసర్దారు (సర్వాయి) పాపన్నగౌడకులంల నువు తోపన్న .1అఖిలావని రక్షకుడైఅజ్ఙాతమె నివాసమైపాలక దుశ్చర్యలు గనివిరుచుకుపడె పిరంగియైవారెవ్వా పాపన్నప్రజాసేవకుడు నీవన్న .2తురుష్కుల నెదురించిముసల్మాన్ల మట్టుబెట్టిదొరల ఆగడాలు బాపిగోల్కొండలొ ధ్వజమెత్తినాయకుడై నడిపించినపోరుబిడ్డ పాపన్న .3బంధుజనుల [...]
సీ॥కురులన్ని విరబోసి హరివిల్లు గాజేసిచెలియతా నేగెనో చెరువు దరకుకుండసం కనబెట్టి కోమలొ య్యారియైపడుచుద నమ్మొప్ప పథము సాగెపయ్యెద తొలగంగ పలుమారు సరిజేసినీరుతా ముంచెనో నీలవేణికులుకులొ లుకసాగు కుంజర మైతానుఅడుగులు కదిపెనో హంస గమనవెల్లి విరిసిన జాబిల్లి వెలుగు లమరసాగు చుండెనా దారిలో మగువ తానుకాలమునకేల గుట్టెనో గన్ను దోయికాలి లోతులో దిగెనోయి కంటకమ్ము
సీ.కురులను విరబూసి హరివిల్లు గాజేసిచెలియ తా నేగెనో చెరువు దరకుకుండసం కనబెట్టి కోమలొ య్యారియైపడుచుత నముబెంచ పథము సాగెపయ్యెద తొలగంగ పలుమారు సరిజేసినీరుతా ముంచెనో నీలవేణికులుకులొ లుకసాగు కుంజర మైతానుఅడుగులు కదిపెనో హంస గమనవెల్లి విరిలిన జాబిల్లి వెలుగు లమరసాగు పోచుండె దారిలో మగువ తానుకాలమునకేల గుట్టెనో గన్ను దోయికాలి లోతులో దిగెనోయి కంటకమ్ము
గాడుదుల మోతలుగంగిరెద్దు లాటలుచిలుకల పలుకులకుస్వేచ్ఛ లేని సదువులువారెవ్వా విద్యార్థులువెతల మోస్తుబతుకులు - 1
సకసం. 2593క.పేరు. రాజశేఖర్ పచ్చిమట్లకలంపేరు. కవిశేఖరఅంశం. మిషన్ భగీరథఊరు. గోపులాపురంజగిత్యాల జిల్లాచరవాణి.9676666353తేది. 18-08-16      ———————శీర్షిక: ఆకిట్ల గంగపల్లె పురాగ మారింది!పరువుకొద్ది బతుకనేర్సింది!నాటి చీదరింపుల్లేవుచింతలు ఛీకాకుల్లేవుదెప్పి పొడుపుల్లేవుదెబ్బలాటలస్సల్లేవు!పల్లె పురాగ మారింది!మంచీళ్లకోసం పడిగాపుల్లేవుపొంటెజాము నిలవడుల్లేదులైను [...]
(ఆకాశపు అంచున ఆదర్శ పాఠశాల)పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలొ వెలసిసువిశాల మైదానమై నిలిచిగుట్టనే దిష్టిచుక్కగా దాల్చిన ఇంద్రభవనం!రంగురంగుల పూలుకొలువుదీరిన నందనవనం!బొండుమల్లెల పరిమళాలుఅడవంతా పాకినట్లువిద్యాపరిమళాలు దశదిశల వ్యాపింపజేసిన కీర్తిపతాక మన ఆదర్శ పాఠశాల!చకోరకములకు శరత్కాంతులతీరుమధుపములకుపూగుత్తుల తీరుహంసల విహారములకు స్వచ్ఛ నదీతరంగములతీరుపరమ [...]
సమస్య:మామకె మామగను నిల్చు మాన్యుని గొల్తున్మామా యంచును పిలిచెడుభూమీ శులచెం తజేరి పులకిత మొందీలేమం టికావ్య మొసగుతుమామకె మామగను నిల్చు మాన్యుని గొల్తున్(మనుమసిద్ది ఆస్థానకవి తిక్కన ప్రశంస)
శీర్షిక: చెట్టు - తోబుట్టు1.సీసపద్యం:పుడమి తనువుచీల్చి పుట్లుపుట్లుగ మొల్చిఆకుపచ్చనివస్త్ర మవని కొసగుఅహరహమ్ము వెరిగి యలరారి వనములైపశుపక్ష్య ములకంత వసతి గూర్చుమనుజలో కముకంత మలయమారుతమిచ్చికమనీయ ఫలముల కడుపు నింపుఅంబరమ్మునసాగు యభ్రమ్ము లనుబిల్చిఅవనిదాహము దీర్చ నంబువొసగుప్రాణవాయు వొసగి ఆయుర్దాయముబెంచికూడు గూడు నొసగు కూర్మి తోడఅఖిల ప్రాణి కోటి కాధార [...]
కనిపించని భగవంతునికిపుట్టెడు సంపదదారవోసెడి జనులుకల్లెదుట నిరీక్షించెడు నిర్భాగ్యునికిపట్టెడన్నం  పెట్టనోపరుఆచారపు ఆరాధనలోఎంతైనా త్యజించుదురుగానిఅన్నార్థుల నాదుకొనగనడుగు ముందుకేయలేరుతాగుతుందో లేదోతెలియని పాములకోసంపట్టువాలుతెచ్చిపుట్టలవోసేటి భక్తజనంఆపాలకొరకే నిరీక్షిస్తున్న పరమాత్మను పట్టించుకోనిసంప్రదాయ సమాజాన్నిఏమని ప్రశ్నించను!సాటి [...]
నిండుగ విరబూసిన మల్లెతీగెనైసౌరభాలద్దిన పిల్లగాలితోరాగరంజిత రాయబారమంపిపందిట్లో చూపులు పరిచి
ఆక లెరుగ నోరి కన్నంబు వెట్టినాధనము గల్గు వాన్కి దానమొసగవార్థి నికురి సేటి వర్షమే యగునయాపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
క్షణక్షణం అనుక్షణం అలలమై సాగాలి!ప్రతీక్షణం పరుగెడుతూ ప్రవాహమై సాగాలి!హోరుతోటి ప్రవహించే వాగులల్లె పొర్లకుండనింపాదిగ పయనించే వాహినివై సాగాలి!రాశులుగా సంపదుండే రత్నగర్భ చేరకుండజీవుల దాహార్తి తీర్చగలిగె దారవై సాగాలి!నిండా చీకటినిండిన ధీనమైన బతుకులలోవెలుగులెన్నో మోసుకొచ్చె వెన్నెలవైై సాగాలి!ఎండిన తరులతల జూసి ఎవ్వరినో నిందించకనిండుగ చిగురింపజేయు  వసంతమై [...]
నా కన్నులలో చీకట్లను కరిగించగ రావేమీనా చూపులలో దీపాలను వెలిగించగ రావేమీ!ఆషాడపు విరహాగ్ని అణువణువూ కాల్చుతున్నశ్రావణాభ్రమై ప్రేమను కురిపించగ రావేమీ!నీవు నడచు దారిలోన గులాబినై నిలుచున్నానా తనువున పరిమళమ్ము విరియించగ రావేమీ!అదిరిపడే పెదవులతో నీ పేరే జపిస్తున్నఅదును చూసి మధువులనూ సేవించగ రావేమీ!నీ తలపుల మునకలలో నామది పరితపిస్తున్నచెంత చేరి చెలి ఒడిలో శయనించగ [...]
సీ.నభమందు పయనించు అంబుధ మ్ముమురిసివర్షరూ పమునతా హర్ష మొసగనదులన్ని నిండుగా నడయాడు చుండగపుడమిపై జలధులు పొడము చుండెచెరువులందున నీరు చేదబావు లనీరువాగువంకలు దుమికి యలుగు బారెసెల్కలం దుననీరు సెలయేటి లోనీరుఊటచె లిమెలందు నుబుకె నీరుజలధు లన్ని నిండి యలుగుదుంంకుతుపారపారు జలము తోడ పంటబండెపరవ శించి మురిసె పశుపక్ష్యు లన్నియుజీవ రాశి కంత చేవ దక్కె             - [...]
మదిలోని భావాలను విన్నవించనా చెలీ!నామది నీయెదవాకిట పరిచివుంచనా చెలీ!నీమనసున నాతలపులు అనునిత్యం పూచేలాప్రేమలతకు మధురాంబువు లోసి పెంచనా చెలీ!నీ మనసును గ్రమ్మినట్టి కల్మషంపు కారుమబ్బుతొలగించెడు పవనమ్ముల ప్రసరించనా చెలీ!ముకులించిన వదనాంబుజము వికసింపజేసేలానీచూపుల కిరణమ్ములు సారించవా చెలీ!చెలిమనసున యేమున్నదొ కవిశేఖరు కవగతమేబిడియపు పరదలనుదాటి ప్రేమపంచవా [...]
(పాలకంటె పెరుగు పెరుగుకంటెను వెన్న, వెన్నకన్నను మిగుల నేయి శాశ్వతముగ నిలుచుతీరు మనుషులు నిత్య సంఘర్షనలతో మంచి మనుషులు మారి చిరకీర్తులందాలని ఆశిస్తూ - -)సీసంం:పాలవంటి మనసు పలుచనై దిగజారుఅచిరకా లమ్మునే అంత మౌనుపెరుగసొం టిమనసు పెంపునొం దుతుతానుమూడునా ళ్లకుతాను మురిగి పోవువెన్నలాం టిమనసు విసుగుచెం దకతానువారమ్ము కొలదిగా వరలుచుండునేయిలాం టిమనసు నిగనిగ [...]
నవ మాసాలు మోయడమే కాదునడక నేర్చే వరకుబిడ్డ తన కాళ్లపై తాను నిలిచి నడిచేవరకుతీగె కాయను మోస్తున్నంతసునాయాసంగమక్కచేను సంకపాపను మోస్తున్నంత సుకుమారంగతల్లి బిడ్డను మోస్తూనే ఉంటుందిబిడ్డే సర్వస్వంగా భావించి!పెంట మీది కాకరచెట్టుపగడాల్ల మెరిసే గింజల జూసి మురిసినట్టుచింపిరిగుడ్డల సీతాఫలంఇంద్రనీలమణులసోంటి గింజలచూసిసంబురపడ్డట్టుతల్లి తన బిడ్డలను తనివిదీర [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు