బతికినన్నాళ్లుపరులకొరకు పరితపించిఉల్లు కొరుకుతున్నాఊరకుండినీర గార్చి నీరసించిత్యాగంతో తనువంతాచిక్కి శల్యమై శుష్కమైమోడుగ మారినఈదుల మొరేఈశ్వరుని ముట్టిందోఎండిన తనువు చిగురించింది!నిలువెల్లా లతావితానమైవిరులతో పరిమళాంచింది!
పూరి గుడిసెలోపెంకుటింట్లోనట్టనడుమఉట్టిమీద బువ్వకుండఊగుతుంది ఊయల!కుక్క పిల్లులుకాల్గాలిన పిల్లులై తిరుగుతూలొటపెట పెదాలకు నక్కాశపడ్డట్టుఊరిళ్లూరుతుంటయి!ఆకాశంలో వేలాడే ఉట్టిఅందదు యెలుకకు పిల్లికిభద్రతకు భరోసా ఉట్టినమ్మకానికి నమూనా ఉట్టి!ఉట్టిమీది కూడు వట్టిపోదుగాదెల్ల దిన్సుకు తెగుల్రాదుమనతాత ముత్తాతలమేథస్సు సజీవసాక్ష్యం!పూరిగుడిసెలఒంటరిగా ఊగుతుంది [...]
మట్టి పొరల్లో పురుడోసుకున్న మేలిమి ముత్యందుబ్బతో దోబూచులాడిన పగడంయెల్లవారలకు తల్లైన ఉల్లితల్లికన్నా హితైషిగా తళూకులీలిన ఉల్లివారసంత పెద్దర్వాజ కటూఇటూ ఉండిఅందరినీ స్వాగతించిన ఉల్లిధనగర్వంతో అందరికీ దూరమైతున్నదిమట్టితో  మమైకము నెడవాసిమనిషితో మమకారము నంటువాసిపుడమి పొత్తిళ్ల నొదిలిదినదిన ప్రవర్థమైఇంతింతై వటుడింతైమబ్బుల కెగబాకిగగన విహారియై [...]
ఆలోచనలసంకల్పం అంకురిస్తుందిఆచరణమునసంకల్పం సిద్ది స్తుందిఅడుగడుగునా ఎగుడుదిగుడు లెన్నున్నాఆత్మస్థైర్యంఅన్నింటిని జయిస్తుందివారెవ్వా బసవన్నాజగతికంత ఆదర్శమన్నా
తెలుగు భాష తెలుగుభాషనివేదికల మీద గొంతు చించుకున్నంత మాత్రానభాష పూర్వ వైభవమొంది భాసిల్లుతుందా?తేనెలొలికేటి తెలుగు భాషనిమకరందమోలె మధురమైందనిసభలల్ల సాటింపు చేసినంత మాత్రానభాషామాధుర్యం జనులకు బోధ పడుతుందా?ఏళ్ల తరుబడి ఏలుబడిలుందనిగొప్ప పండితులెందరో కొలువుదీరిఉత్కృష్ట కావ్యాలు సృష్టించిందనీగతచరిత్ర చదివినంత మాత్రానతెలుగు గొప్పతనం ప్రజలకు [...]
సింపుల గుడ్డలతోనిసిత్రమైన యేషాలుపేషన్ దుస్తుల పేరప్రదర్శించు దేహాలువారెవ్వా ఆధునికతఅంగట్లో నేటి యువతనాడు చినిగితె గరీబుకూడుగుడ్డ లేనోడునేడు చినిగితె షరాబుఅన్ని హంంగులున్నోడువారెవ్వా నవసమాజంఅభివృద్ధికి అసలు రూపం
కోటి తారల కొంగొత్త వెలుగుల పండుగఇలపై వెలచిన లక్ష్మీరూప సిరుల పండుగనోచిన నోములు ఫలము లొసగేలావెన్నెలలు విరబూయు దీపాళి పండుగ!నింగిన  మెరిసిన చుక్కలనేరిమిలమిల మెరిసే మెరుపులనేరిపడతుల చేతిలో సౌరులు దీరిముంగిట వెలసెను ముగ్గుగ మారి!అంజనమోలె పరుచుకున్నట్టి నిశిలోఅలలై ఎగిసిన అమవస తామసిలోకందెన పులిమిన చీకటి చీల్చుతుమిణుగురులై టపాసులు ఎగసె చీకటిలో
పతిలే నిసతులు జేసెడువ్రతత్యాగము ఫలమునీక వ్యర్థమ్మెయగున్సతిపతు లిర్వురి త్యాగనిరతిమూలము సర్వధర్మ రక్షణ కొరకైసతతము ధర్మాచరణముగతితప్పకజేయువారు ఘనులే యగుదుర్మతులగు జనుల త్యాగనిరతి మూలము సర్వ ధర్మరక్షణ కొరకై
ఆజాబిలి నింగినిడిచి నేల జారెనేమోఆవెన్నెల చంద్రునిడిచి పుడమి చేరెనేమోమరులుగొలుపు ఆచీకటి మబ్బులలో నిలువలేకచెలిశిరమున సేదతీరిముంగురులుగ మారెనేమోమింటమెరియు చుక్కలన్నిఅంటుబాసి యరుగుదెంచికనుదోయిని కరిగిపోయికంటివెలుగు లాయెనేమోఆమన్మద రూపమ్మగువిరిచాపము విరిగిపోయిచెలినుదుటన చేరిచెలువభృకుటములుగ మారెనేమోధరనువెలయు దానిమ్మల భీజమ్ములుపడతిమోము [...]
ఏడుకొండల వాడ ఓ వెంకటేశామూడునామాల వాడ ఓ శ్రీనివాసాబహుదూరం పయనించి నిన్నుచేర వచ్చామునీచూపు మాపైనీ ప్రసరించవేమీఅలవేలు మంగమ్మ యలకదీర్చుటే గాదుపద్మావతి యొసగినట్టిపలుకుదీర్చుటే గాదుఇష్టసతులనే గాదుఇలభక్తుల పాలించిఆదరించి బ్రోవుమయా ఓ శ్రీనివాసా   ॥ఏడుకొండల వాడ॥లక్ష్మీశుడవై నీవు లాలసంగ దిరిగేవుక్షీరసాగరములోనా ఖులాసాగ గడిపేవుచీకుచింతలేకుండా శేషశాయి [...]
ఏడుకొండల వాడ ఓ వెంకటేశామూడునామాల వాడ ఓ శ్రీనివాసాఅలవేలు మంగమ్మ యలకదీర్చుటే గాదుఆదరించి బ్రోవుమయా ఓ శ్రీనివాసాచీకుచింతలేకుండా శేషశాయి వైనదేవమాచింతలు బాపరావ ఓ శ్రీనివాసాఎత్తయిన కొండపైన గమ్మత్తుగ నీవుంటివిబడలిక దరిజేరకుండ పథము గూర్చు ఓశ్రీనివాసాగరువాహనుడవై గాలిలోన దిరిగేవుమాపదముల మహిమనీయి ఓ శ్రీనివాసానీమహిమలు ఈ కనులతో గాంచలేని  దుర్బలులంనీఛాయను [...]
ధీనజనుల దరికిజేర్చి కరుణబ్రోవరా శివాభక్తవరుల చెంతనిలిచి వరములీయవా శివాఅహర్నిశలు నీనామమె నామదిలో అలలాయెనాహృదిసంద్రపు ఘోష దీర్చి మదినిలువవా శివాతేజరిల్లు కనుదోయితో నీరూపము చూడనయితికలనైనా కనిపించి కలతబాపవా శివాతల్లిదండ్రి నీవేనని నీసేవలొ మునిగితినిమోక్షపథము నొనగూర్చి ముక్తినీయవా శివాభవబంధపు జీవితాన 'శేఖరు' బాసటనిల్చినీతనువున విభూదిగా నిలుపుకోవా శివా
వలపురాగ సమీరములు ప్రసరించవే నాహృదిలోమరుమల్లెలు మకరందము కురిపించవే నాహృదిలోపలకరింపు కానరాక మూగదైన  మనసుమీటిసుస్వరాలగీతాలను పలికించవే నాహృదిలోఅనురాగపు జల్లులేక బీడువారు జీవితాననీచెలిమితో పసిడి సిరులు పండించవే నాహృదిలోఏబంధం దరిచేరక ఒంటరైన యీబతుకులోనీరాకతో బంధాలను పూయించవే నాహృదిలోనీతలపుల జాడలేక శిశిరమైన శేఖరు మదినీపదముల వంతమును పూయించవే నాహృదిలో
చిటపట చినుకులు కురిసెనుసెలుకల మొలకలు మెలిసెనుసంభ్రమాశ్చర్యము రైతుమనమున సింగిడి విరిసెను -1మిన్ను  మెరిసి కురిసెనుమన్ను మురిసి తడిసెనుపుడమిన పయదారతొపచ్చదనము విరిసెను - 2సినుకుసినుకు కలిసెనుఅలుగు దుంకి పారెనుఉరుకులతొ పరుగులతొసెర్లు కుంట నిండెను - 3యేరులన్ని పారెనువాగులన్ని బొరలెనుజలసిరులతొ సిత్రముగచెరువులన్ని నిండెను - 4వరణుడు కరుణించెనుపుడమి కడుపు [...]
కారుమబ్బు కానరాదువాగుపరుగు గానరాదుసాగునీరు చేరరాదుబతుకుదెరువు గానరాదువారెవ్వా ప్రకృతితలపించును ఎడారి -1సాలువాన పడనెలేదుపచ్చికేడ మొలువలేదుపశువులకు మనుగడె లేదుపాడిఊసు లేనెలేదువారెవ్వా ప్రకృతిచేసెనంత వికృతి - 2పుడమికి అందం తరువులుజగతికి నందం తరువులుప్రగతికి మార్గం తరువులుప్రజలకు గురువులు తరువులువారెవ్వా తరువులుసిరులు పొరలు దరువులు - 3
సామాజిక క్షేత్రంలోఅక్షరాలు జల్లుతారుసమస్యలే ధ్యేయంగాకవితలెన్నొ అల్లుతారువారెవ్వా పండితులుజగతి మార్గదర్శకులు - 1పరులెవ్వరు బాపలేనిచీకట్లను వారజూచిరవిచూడని లొసుగులెన్నొమనోనేత్ర వారజూచికలము కరవాలమ్మునచీల్చుతు చూండాడుతారు -2విపరీతపు పోకడలతొసమాజ గతితప్పినపుడుప్రగతి పేరు జెప్పిజనులుపతనమయి పోతున్నపుడుచెంపజరిచి చెడునుబాపిమంచిజూపు మహాత్ములు - 3అభివృద్ధను [...]
 వాణీ ఉపాసకులుసరస్వతీ పుత్రులుజ్ఞానపుంజముచేతశోభిల్లే కవివరులు వాణీ ఉపాసకులుసరస్వతీ పుత్రులుదివ్య తేజముచేతశోభిల్లే కవివరులు
సమస్యాపూరణంపిడిగల్గిన నగ్గిబుట్టె పీతాంబరుడాసుడిగా లికివన మందుననిడివిగ తరులన్నిగూడ నిలకడ లేకన్వడివడి గపలుమ రురాపిడిగల్గిన నగ్గిబుట్టె పీతాంబరుడా  రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల
(గాంధీ 150 వ జయంతి సందర్భంగా గేయాంజలి)పల్లవి.బోసినవ్వులతొ వెలిగే తాతసత్యాగ్రహముల శాంతిదూత ॥2॥భారతఖండపు ప్రగతి విధాతమానవలోకపు స్పూర్తి ప్రదాత॥2॥    ॥బోసి నవ్వులతొ ॥1చ.నిత్యము సత్యము పలకాలంటూమనిషిలొ మంచిని పెంచాలంటూవిశ్వమానవత విరిసిలాగాసమతామమతలు పంచిండుసమాజ ప్రగతిని జూపిండు       ॥బోసి నవ్వులతొ ॥     2చ.ఉప్పు సత్యాగ్రహమును బూనిసమరశంఖమును తా పూరించిఅఖండ [...]
మాటలతో మాయజేసిమనుషులను గొర్రెలుజేసిపాలించెదరు ప్రజలనుపశులకన్న కిందజేసి - 1నిన్ననేది తిరిగిరాదురేపునీది కానేకాదుభూతభావి చింతలతోనేడు జార్చు కొనగరాదు - 2చెరువుకు కలువలు రమ్యతతనువు వలువలు రమ్యతప్రగతి కొరకు పరితపించుమనిషికి విలువలు రమ్యత -3 నేల నీకు అడుగైనదినింగి నీకు గొడుగైనదిప్రకృతి వికృతిగ మార్చితెనీనెత్తిన పిడుగైతది - 4పిల్లలకు సంచి బరువుపెద్దలకు ఫీజు [...]
నింగిని వేలాడు నిండుజా బిలితానుచుక్కల న్నిటినేరి చక్క గూర్చివాలుజ డనుదిద్ది వలపుల మరజేసిసౌరభమ్మువిరిసి సౌరులొలుకకారుచీ కటిబట్టి కన్నులు గాదాల్చికాంతులీ నగజూచె గన్ను దోయివాలుజ డనుదాల్చి వలపుల మరజేసిజరిగిపో వుచుతాను తిరిగి చూచెచిరున గవుల నొలకు చిగురాకు చెక్కిళ్లుపాల పుంత నొసగు పళ్ల వరుసదొండపండు తీరు దొరిసేటి పెదవులమధులొ లుకగ పిలిచె వధువు తాను
ఆచ రమ్ము మిగుల యర్చకుం డుండినాశిలలు తేజ మలరి శివుడె యౌనుఆచరమ్మువిడిచి నర్చకుం డుండినాశివుడు తేజ మిడిచి శిలయెయౌను
నిజాం నెదురించిండుదొరలమెడలువంచిండుఅణగారిన వారినంతఅనకొండలు జేసిండువారెవ్వా తెలుగోడుప్రజలమనిషి కాళోజీ - 1భాషతోనె బతుకన్నడుయాసలోనె భవితన్నడుభాషయాస మరచిపోతెబతుకుదెరువు లేదన్నడువారెవ్వా కాళోజీతెలంగాణ హీరోజీ - 2ఉద్యమంలో ముందుంటడుఅన్యాయాన్నె దురిస్తడుప్రజలబాధ లన్నింటినితనబాధగ భావిస్తడువారెవ్వా కాళోజీసామాన్యుల హీరోజీ -3
13.పల్లె పురాగ మారింది!పరువుకొద్ది బతుకనేర్సింది!నాటి చీదరింపుల్లేవుచింతలు ఛీకాకుల్లేవుదెప్పి పొడుపుల్లేవుదెబ్బలాటలస్సల్లేవు!పల్లె పురాగ మారింది!మంచీళ్లకోసం పడిగాపుల్లేవుపొంటెజాము నిలవడుల్లేదులైను గట్టుల్లేదు లడాయి వెట్టుల్లేదు!కొళాయి కాడ కొట్లాటల్లేవుబాయికాడ జవుడాల్లేవుబోరింగు కాడ కారడ్డాల్లేవు!నలుగుట్ల వడుల్లేదు!నీళ్ల కోసం ఈడ్గిలవడుల్లేదుకుండలు [...]
విశ్వమంతా వ్యాపించిన వినీలాకాశంలోపిండారబోసేటి పండుముసలి జాబిల్లినింగిఅంచున వేలాడే నీలిమబ్బులమేనివిరిసిన హరివిల్లునల్లని చీకటితెరలోంచి తొంగిచూసె నవనీతపుబొట్ల నక్షత్రాలుఅన్నీ ఆకర్షణే!మనసంతా పరవశమే!నిండాదిబ్బరిచ్చిన నీటిఅలలపైతుళ్లిపడే తుంటరి తూడుపూలుఊరచెర్వుకట్టమీద గోధూళిలోసాగిపోయే ఆలమందలునిటారుతోకలతో నిండుసంతసంతోగెంతుతూ రంకెలేసేతుంటరి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు