జల్లెడ - బ్లాగులను జల్లించండి One Stop For Telugu Blogs బ్లాగు సన్నజాజి నుండి టపాలు 
పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలోపులకించె తనువుపక్షుల కిలకిలతోపరవశించే మనముచెట్టుచేమలు నేస్తాలుగాకొండాకోనలు బాంధవులుగాగిలిగింతలు వెట్టే పిల్లతెమ్మెరలుమైమరిపించే మలయమారుతములుప్రాకృతిక జీవన మొనరించుకానకూనఅరవిరిసిన అరవిందంఆకుపచ్చని చంద్రబింబంచెదరని చెంగావి దరహాసంజిలుగులద్దుకున్న చెక్కుటద్దములుకనులలోదాగిన కలువరేకులుమచ్చెరుగని మనసుగలిగినకందెరుగని కోమలిఎవరీ [...]
కం.మితిమీ రినసం పదలవివెతలను గల్గించు టెగాక వేదన లొసగున్అతిగా కురిసిన వానలుబతుకులు చిద్రములొ నరించి బాధల నొసగున్
సమస్య.కొండలను యలంకరించి కోమలి మురిసెన్కం.మెండుగ మనమున భక్తితొకొండల రాయుడి నిజేరి కొలుచుట కొరకున్దండిగ పూలను జేకొనికొండల నుయలం కరించి కోమలి మురిసెన్
తెలుగు ప్రముఖులుగా రాష్ట్రపతి ప్రశంసలందిన బేతవోలు గారిపై పద్యకుసుమంసంస్కృతాంధ్ర భాష సారమ్ము లనెరిగిపద్య రచన యందు ప్రతిభ జూపివెలుగె బేత వోలు తెలుగుతే జమమయ్యితెలుగు జాతి కీర్తి దిశలు చాట
భరతజ నులనుభ వించెడుపరతం త్రముబా పుటకును పౌరుష మొందన్వరమగు కార్యము లువదిలిపరులకొ రకుపో రుసలిపి ఫలమను బొందెన్
సమస్యచెలియలు జలపు ష్పముగని చెంగున బెదిరెన్జలజ మ్ములువిరి నసిదైచెలువా రెడుజల మునుగల చెరువున్ జేరీవలువలు గట్టున పెట్టినచెలియలు జలపు ష్పముగని చెంగున బెదిరెన్
జలము వోసి నంత పులకించి పోవునుపత్రి వెట్టి నంత ఫలము లొసగువిమల మతినొ సంగు వీబూది ధరియింపహరి వంటి దైవ మవని గలదె?
సమస్యాపూరణం:జలపు ష్పములగ నినంత జలజభ యపడెన్కం.చెలికా నిచేయు బట్టుక      వలపుల క్రీడల కుచెలియ వడివడి కదులన్      జలము న్నచెరువు నందలి      జలపు ష్పములగ నినంత జలజభ యపడెన్
అందమైన బంధమై అవతరించెరా చెలిమిఅవరోధాలెరుగకుండ అంకురించురా చెలిమి ॥2॥పేద ధనిక భేదాలను యెంచబోదురా ॥2॥సిరిసంపద తూచనిదీ స్వచ్ఛమైన చెలిమిరాకులమతాలపట్టింపుల నెలవుగానిదీ॥2॥మంచిమనసుతో మనుషుల గెలుచు చెలిమిరాకలిమి బలిమి లవిచెలిమిని నిలువరించవూ॥2॥రంగురూపుచూడని యనురాగమే చెలిమిరాసకల సంపదలు మించు స్వర్గమే స్నేహమనీకవిశేఖరు కలలుగన్న బలము చెలిమి రా
గజల్   స్నేహపరిమళంఅందమైన బంధమై అవతరించెరా చెలిమిఅవరోధాలెరుగకుండ అంకురించురా చెలిమి ॥2॥పేద ధనిక భేదాలను యెంచబోదురా ॥2॥సిరిసంపద తూచనిదీ స్వచ్ఛమైన చెలిమిరాకులమతాలపట్టింపుల నెలవుగానిదీ॥2॥మంచిమనసుతో మనుషుల గెలుచు చెలిమిరాకలిమి బలిమి లవిచెలిమిని నిలువరించవూరంగురూపు లవి చెలిమికి రక్తినీయవూ ॥2॥సకల సంపదలు మించు స్వర్గమే స్నేహమనీకవిశేఖరు గుర్తించిన బలము [...]
దుష్ట మైత్రి వలన దుర్గతు లుకలుగుమైత్రి తోడ మంచి  బతుకు దొరుకుకౌరవులను గూడి కర్ణుడు చెడిపోయెఅర్జునుండు వెలిగె అచ్యు తునితొపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
అనుకూ లతలే నియెడలపనుల న్నిటగా నరాదు ఫలితం   బవనీఅనుకూ లతగలి గినెడలపనుల న్నియుస క్కజేసి పరవశ మొందన్
అడుగడుగులు కదిలి పథము సాగుటెగానిబడలి కెరుగ బోడు బాటసారిఎగుడు దిగుడు త్రోవ లెన్నెదు రైననుజంక కుండ సాగి జయము నొందు                పచ్చిమట్ల రాజశేఖర్
దండిగ తరువులు బెంచినమెండుగ వానలు కురియును మేదిని యందున్ నిండును చెరువులు కుంటలుపండును తెలగా ణనేల బంగరు పంటల్
 పల్లవి:జై జై తెలగణ స్వాతంత్ర్యాభ్యుద                యానందోత్సవ శుభ సమయంప్రియతమ తెలగణ జనయిత్రీ చిర                 దాస్య విమోచన నవోదయం  ॥2॥ 1చరణం:పొద్దుపొడిచె వండోయీనిద్రవిడిచి రారండోయీ ॥2॥బంగరు బాటలు వేయుచుజాతిని జాగృత పరచాలోయీ   ॥జై జై॥2చరణం:హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ పార్సిఏకవేదికన నిలవండోయీ  ॥2॥ రంగులెన్నైన రాష్ట్రమొక్కటనిజగతి కెల్లరకు [...]
విప్లవం మొదలు వేదాల వరకు జీవనయానం సాగించిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, అపర వ్యాసుడు, నిత్యసాహితీ కృషీవలుడు గద్య దాశరథి కలంనుండి ఎగిసిన నవలాకెరటం "చిల్లర దేవుళ్ళు" గురించి గొల్లపెల్లి మండలకేంద్రంలో తెలుగు అధ్యాపకులుగా కొనసాగుతున్న పచ్చిమట్ల రాజశేఖర్ గారు తన అభిప్రాయాలనిలా వివరించారు.               'పెన్నే గన్నుగా చేబూని' ప్రజాపక్షం వహించి పోరాడిన సాహితీయోధుడు [...]
కోపము మనుజుల కనిశముతాపము గలిగించు టెదాని తత్త్వం బగుదానోపువ హించిన యెడలనుదీపము వలెత్రో వజూపి తీర్చును బాధల్
సమస్య.పడుచున్నను పెండ్లి జేయు వారలు గలరేగడిచిన రోజుల కొందరుపడిపడి పరిణయ ములాడి బాధల నొందన్కడుతీ వ్రతరమ గుపాట్లుపడుచున్నను పెండ్లి జేయు వారలు గలరే         -     ప.రా.
జననముమరణము సహజముఅనవరతమువాని గూర్చి యాలోంచిచన్మనిషిగ పుట్టిన వంటెనెచనిపోవు టతథ్యమ్మని జనమెరుగవలెన్
మబ్బులు లేనిఆకాశంజూసి రైతునిట్టూర్చి నిలవలేకనేలగూలిండుచేయడ్డువెట్టిమొగులు జూసే రైతుచేను తడువలేమేను తడిసిందిఆరుగాలపు శ్రమనంగడికొంటవోతేదళారులేతళారులైరిఆయిటి బూనిందనిఆశ పడ్డ రైతుఇంట్లున్న ఇత్తులుమంట్లె వోసిండుమబ్బుపొదుగు సుధకైమన్నెదురు చూస్తుందిరైతు స్వేదంఅంకురించాలని
నీ తలపులుగుండెల్లో గోదారి వెల్లువైమనసు పొరల్లోకదలాడుతున్నంత సేపునీవు నానుండి దూరంకాలేవు చెలీ!మన ప్రేమ వాహినికినువ్వు నేను చెరో తీరమైచెలగినపుడుమనం విడిపోయేదేలా?గోదారి అలలైహాయిగొల్పే హోరైతీరపు ఇసుక తిన్నైమన ప్రేమ నిత్య నూతనమైసప్తవర్ణ శోభితమైఅలరారుతుందే గానిఅవిరవదులే చెలీ!
తరతరాలు తవ్వినాతరగని జ్ఞాపకాల గనిఆస్వాదించిన కొలదిఆనందాతిశయ మొనరించుమధుర భావాల ఝరిఅద్వితీయం అనుభవైకవేద్యం బాల్యం !ఆనందమొనరించు ఆటపాటలుఅల్లరి పనులుఅపురూప అనుభవాలుమలయమారుతమధురజ్ఞాపకాలు
మాట వలన పెరుగు మమతలు బంధాలుమాట వలన మనకు చేటు గలుగుమనషు లాచి తూచి మాటాడ వలయునుపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూటమాట మనిషి లోని మాలిన్య మునుతుంచుమాట మనుషు లందు మమత బెంచుమాట వలనె మనకు మర్యాధ ప్రాప్తించుపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూటమాట మధుర మైన మంచి మిత్రుల నిచ్చుమాట కఠిన మైన మనసు విరుచుమాట శక్తి దెలిసి మసలుకున్నమేలుపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూటమాటవలన మనిషి మాన్యుడయివెలుగుమనిషి విలువ [...]
సమస్య - నన్నయాదులు మెచ్చిరి నాకవితనునాడు సంస్కృతాం ధ్రమ్ముల నలరినట్టికవిత పురంద్రి  సాంగత్య పువిము ఖతతొఅచ్చ తెలుగుకు పట్టంబు గట్టి నట్టినన్నయాదులు మెచ్చిరి నాక వితనునన్నయాదులు మెచ్చిరి నాదు కవిత
మాటల కందని మధురభావంకవితల కందని కమ్మనిరూపంసంగీత సాహిత్యాలు సరితూచని సమరస భావం!నిశీథిలో ఉషోదయంఆప్యాయతానురాగాల అసలురూపంఆత్మీయతకు ఆలవాలంప్రేమానురాగపు లతామూలంఅల్లుకున్న పొదరింటి సుమసౌరభాలనుఅందరాకిఅందించేనిస్వార్థపు నిజరూపం అమ్మ!శాఖోపశాఖలైవిస్తరించిన బందాలకు ఆలంభనైపుంఖానుపుంఖాలై విరిసినఅపురూప భావాల సారథియైతరతరాల అనుబంధాల వారధియైఊడలను వేళ్లుగ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు