భావకవుల వారసుడయిభావికవుల మార్గదర్శకుడయికొత్తపాతల మేళవింపుగమేలిమి కవితలల్లే అభినవ కవితాఝరి !సమాజ స్థితిగతులకుసజీవ సాక్షపు రచనలతోసూటిగ ప్రశ్నించే అభ్యుదయ కవితాదార !కవనలోకపు యవనికపయివెలుగులీనిన వెన్నెలతార
అంతరిక్షపు అంతరంగమెరిగిన మనిషిపంచభూతాల్ని వశం చేసుకోవడంలోపలుమార్లు పరాజితుడవుతుండు !అందని దానికి అర్రులు జాస్తూఅందినదీ అందుబాటునున్నదిఅద్భుతమైనా అలుసుగనే జూస్తుండు !పంచభూతాల్లో తానొకటైజీవకోటి జీవనాధారమైసకల జీవులు సదా కాంక్షించేఅమృతతుల్యమైన జలదారనుదుడుకుతనంతో దుర్వినియోగం జేస్తుండు !పుడమితల్లి పొత్తిళ్లలోపురుడోసుకున్న ప్రాణికోటిదాహార్తిని [...]
అప్పుడే రెక్కలతోహాయిగా విహరించాలనుకునేసీతాకోకల్నిబడి బందదిఖానాలోబందించారెందుకు నాన్న !మీ స్థాయికి తగినకార్పోరేటు నెంచుకున్నారు తప్పఆ భారమునే మోయగలనో లేదో మీకక్కర్లేదు నాన్న !అక్కడరంగురంగుల పూలు లేవుఉక్కపోతకు ఉడికివాడిన ముఖారవిందాలుతప్పఏ కాఠిన్యాన్ని తాలలేకరెక్కలు నలుగుతున్నామీ ఆనందం కోసంనే బడికి వెళ్తా నాన్న !అల్లారుముద్దుగాగోరు ముద్దలు [...]
 విపంచి తన కుంచె విదిలించెనో యేమొ       ఆకురాల్చిన చెట్లు అంకురించె మండుటెండను త్రోసి మావిచిగురుతొడ్గి       పుష్ప ఫలముతోడ పుష్ట మొందె పుట్టువయినభూమి పులకింత నొందేల       విరగబూసెనుచూడు వేపలన్ని చిగురుటాకులజేరి చిలుకలు కులుకంగ           కొత్తరాగమెత్తె కోకిలమ్మఆరు రుచులతోడ నరుదైన పచ్చడి     ఆరగించ మేదిని యార్తి దీరుఅటులె జనుల దుఃఖ [...]
  విపంచి తన కుంచె విదిలించ నక్కడక్కడ వడ్డ సిరా చుక్కలోలెమండుటెండకు తనువు మాడుతున్నపుడమి క్యాన్వాసుపై ఆకురాల్చిన చెట్లు అంకురించిపచ్చని చిగురుల పలుకరింపమావిచివురులు తొడిగి మారాకువేసిపుష్ప ఫల శోభితములయి పరిఢవించవేపలు చిగురించి విరబూసిపుడమి తల్లికి పూల దుప్పటి గప్పిఆనందాతిశయముతో  నలరారుతుండచిలుకల కులుకులలుకోకిల కూతలుపక్షుల కిలకిల రావాలతోప్రకృతి [...]
 యెదలోతుల్లో దుఃఖం యేరులయి పారుతున్న కన్నీరు కనుకొలుకుల జారనీకుండా కొసపంటికింద అదిమి పట్టే గొప్ప సాహసికుడు నాన్న అంతరంగమందు లావాఅలజడి రేపుతున్నా యెగిసి పడకుండా ఒడిసి పట్టినిగ్రహించుకు నిలబడే ధీనగము నాన్న . !అహరహం తను ఎండల నిల్చినతనవారికి నీడనందించితనువు జిగి సచ్చి సైసుమన్నాపండ్లనందించ తనపడే తరురాజము నాన్న . !తనలోని అగాథపు లోతుల్నీతనువులో [...]
జవసత్త్వములను జగతికి నందించిమానవాళి పేర మహిన నిల్పిమానవత్వమునకు మారుపేరుగనిల్చుమగువ లేక మనిషి మహిని లేడు
ఆ.వె.అవని మీద మనిషి నవతరింపగజేసిఅణువణువుగ తాను కరిగి పోయిజీవజాతికంత చేవనందించేటిమహిళ సాటి లేరు మహిని యెవరు
 గెలుపే ఒక్కరి సొత్తుగాదు ఓటమెవరి చిరునామాగాదు గెలుపోటములు విధి లిఖితములని దాటవేయకు నీలోని సత్తువకవి నిదర్శనాలని తెలుసుకో ! ఎదుటివారి గెలుపు చూసి ఈర్ష పడిన ఫలితమేమి ? నీ ఓటమి కారణాలు వితర్కింంచి  విజయమొంందు ప్రతివాడు గెలుస్తాడు ప్రణాళికతో పరిశ్రమిస్తే అది మరిచిన వారెవరు అభివృృధ్ధిని గాంంచలేరు చిరుచీమలు తన నడకతో దూరాలను చేరుతుంంది [...]
వెలుగు నీడల వెన్నెల రూపంంకలిమి లేములు గలిసిన తత్వంంఅన్నీ మరచే అమాయకత్వంంసుంందరమైైనది సృృష్టి రహస్యంం  !చీమలు చేపల కాహారంంచెరువు నింండితేచేపలు చీమలాాకాహారంంచెరువులెంండితేబలవంంతుడు బలహీనులెవరికైైనఓటమెవరి చిరునామా కాదువిజయమెవరి వీలునామా కాదుకలియుగ జీవన గమనానికికాల గమనమే ఆధారంం !చెట్టు కడుపు మాడితేపుల్లలు లక్షలు పుడతాయిఒక్క పుల్ల మంండితేలక్షల చెట్లు [...]
రెంండు పెదాల కలయిక మాటరెంండు హృృదయాల కలయిక ప్రేమఅనేక హృృదయాల ఆత్మీయ కలయికమమతానురాగాల మధుర రూపంం స్నేహంం !కడలిపైై కదలాడే అలల ప్రయాణంంఅంంతరంంగమంందలి స్పంందనల రూపంంఅలసిన హృృదయాల ఆలాపన గీతంంమధురానుభూతుల  మలయమారుతంం స్నేహంం !సుడిగుంండాల సుదూర యానంంలోఊతమిచ్చి ఊరట నిచ్చి నడిపేసుతిమెత్తని స్వాంంతన సమీరంంమైైమరపింంచే  ఝుంంకార నాదంం స్నేహంంఅనంంత అపురూప అమలిన [...]
జీవారణ్యంంలోమనిషి పశువుగా నున్నపుడుప్రతిప్రాణిలో దైైవత్వంంప్రకృృతంంతా పచ్చదనంంసకల జీవుల సాహచర్యంంసుఖజీవన సుంందర దృృశ్యంంసమిష్టి జీవన సౌౌంందర్యంం  !పశువు మనిషిగ పరిణమింంచిమేథస్సుకు పదునుపెట్టిభోగలాలస పరుంండైైఆనంందపు జీవనపుటలలపైై ఓలలాడుతూరాజీపడని రాజసంంతోవెన్నుచూపని వీరులయిస్వార్థ పరతయే పరమావధిగాసకల జీవుల నెలవులయినవనాలు నరికి భవనాలు [...]
జీవంం పోసింంది అమ్మే అయినాజీవితాన్నిచ్చేది నాన్నేచిన్ననాటి నీ తప్పటడుగులుతప్పుటడుగులవకుంండాఊతమిచ్చి ఉరకలు నేర్పేది నాన్నే !నడక నేర్చిన బాల్యాన్నివిడిచి పెట్టకుంండా ఒడిసి పట్టుకొనినిత్యంం నీ వెన్నంంటి ఉంంటూనడత నేర్పి నడిపింంచేది నాన్నే !ఆలుబిడ్డల పోషణార్థమైైఅనుదినంం శ్రమిస్తూతాను నిలువునా స్రవిస్తూఅంందరికీ వెలుగులు పంంచేది నాన్నే !పరివారపు ప్రగతికైై [...]
నేస్తమా!         ఓ నేస్తమా !ఈ సుదీర్ఘ జీవనయానంంలోప్రతి కలయికా ఓ వీడ్కోలుకు నాంందిప్రతి వీడ్కోలూ ఓ కలయికకు పునాదిఅల్లరి చేష్టలతో ఆహ్లాదంంగాగడిపిన పాఠశాల పరిసరాలనుపసితనపు పసిడి నేస్తాలనువీడిపోతున్నంందుకు విచారింంచకునీలో విరిసిన స్నేహ పరిమళాలుపరిఢవిస్తున్నంందుకు సంంతోషింంచుఅజ్ఞానపు అంందకారంంలోజ్ఞానజ్యోతి వెలిగింంచినగురువుల మాటలనుగుంండెల్లోతుల్లో [...]
సృృష్టిలోని బంందాల్లోసుంందరమైైనది స్నేహంం పచ్చని ప్రకృృతి లోనులి వెచ్చని పరిమళంం స్నేహంంమంండుటెంండలోమలయమారుతంం స్నేహంంఎడారి పయనంంలోఎదురైైన ఒయాసిస్సు స్నేహంంసుదీర్ఝ జీవన యానంంలోసుస్తిర సుమధుర స్పర్శ స్నేహంంఅలసిన యెదలవ్యధల ఆవిష్కరణ రూపంం స్నేహంంఅంందరినీ బంంధింంచేఆత్మీయాలింంగనంం స్నేహంంఅరుదైైన.....అసలైైన బంంధంం స్నేహంం                - పచ్చిమట్ల [...]
తల్లి ఒడిలోని తలిరాకు బిడ్డనుముద్దులాడి మురిసిపోకతన వేలిని ఊతంంగాలేవదీసినిలువగలననే భరోసా నిచ్చీబుడి బుడి అడుగులతోనడకలు నేర్పే బాధ్యత నాన్ననీలోని యెదుగుదలకుతాను మెట్లుగా నిలిచినిరంంతరంం వెన్నంంటి ఉంంటూనీవడిగిన ప్రతీది అంందింంచేగాంంభీర్యంం మాటున దాగిన ప్రేమే నాన్నఅనుభవాలు పాఠాలుగ అంందింంచిఅనునిత్యంం ఆదర్శంంగా నిలిచికఠినంంగా కనిపింంచేమంందలింంపు [...]
నీటిలోని అలలైైనిరంంరంం కదలాడుతూనింంగిలోని తారలైైతళుకులీనుతూఅనునిత్యంం ఆనంందోత్సాహంంతోహాయిగా నవ్వుకునేనిష్కాపట్యపుహృృదయంంస్వఛ్ఛతకు మచ్చుతునక బాల్యంంనిరంంతర చేష్టలతోనిరాటంంకపు ఆటపాటలతోఅంందరికి హాయిని పంంచేఆ బాల్యంం అపురూపంంపొద్దువొడిసినప్పటినుంంచిపొద్దుగూకేదాకఅలుపెరుగక ఆటలాడిసేదబాయికాడ జేరిబుడ బుడ తానంంజేసిబువ్వ దినిఆదమరచి హాయిగ నిద్రింంచేఆ [...]
అనునిత్యంం నీ జ్ఞాపకాలఅలలపైై ఓలలాడుతుంంటానునీలోని ప్రశాంంతతను నింండార వీక్షిస్తూ నిరీక్షిస్తుంంటాను        నదిలా హొయలొలుకుతూ        నింంపాదిగా సాగే నీ గమనానికి       అడ్డుపడిన గుంండునయి నిలిచి      నీలోని గలగలలు వెలికి తీస్తుంంటానుమౌౌనాలంంకారపు నీ వదనంంలోచిరుదరహాసంం చిగురింంపజేస్తానుస్నేహానికి చేయంందింంచిఆప్యాయతకుఆలవాలమైైనీ ఊహలకు [...]
తే.గీ. విద్య యున్నంత నెవ్వడు విద్వాంసు డవ్వడు మౌన మాచరింప మౌని గాదు మంచి చెదుల నెంచి మసలువాడె మనిసి పచ్చిమట్ల మాట పసిడి మూట
ఆకసంలోకి చూస్తే నిత్యం నీ తలంపే చెలీ!నల్లమబ్బు చాటున దాగిన జబిల్లిలా.....ఝరీ అంచు చాటున వికసించిన కుసుమ వదనం....!
నా కళ్ళలోకి చూడు చెలి!నీ రూపం కనిపించదా? నీ మనస్సు తెరిచి చూడు చెలీ!నా రూపం నిలిచిలేదా?
చీకటిని చూసి చింతిస్తే ఉషోదయాన్ని ఊహించలేరు. . .! ఆకు రాలిందని అలమటిస్తే చిగురుటాశలు చిగురించవు . . !గతాన్ని చూస్తూ గాబరా పడితే గమ్యపు భావిని రమించలేవు . . !చీకటి జీవితపు చింతలనే చిరునడకలుగా మలచి భవిష్యత్తుకై అడుగులు కదుపు బానిసవుతుంది భావి నీకు. . . .!
విరబూసిన పువ్వెందుకు చెలీ! వాడిపోని నీ నవ్వుండగ.....పున్నమి జాబిలి వెలుగెందుకు చెలీ..! అందమైన నీ మోముండగ....
వేకువ జామున మొదలుమిసిరాత్రుల మేళనం వరకుఅను నిత్యం ప్రకృతితోప్రతి స్పందించే నీవు ...మాతృప్రేమను మరువలేకప్రకృతి ఒడిలో శయనించావా...!నిరంతరం శ్రమించే నీవుఆదమరిచి ఆకులపైనిద్రించావా...!నిత్యం దోబూచులాడెఆ పక్షుల కిల కిల రాగాలు వింటూవాటితో శృతి కలిపేందుకుసాగిపోయావా...!పిల్ల తెమ్మరలఈల పాటలు వింటూచేదు జీవితపు కలతలు మరిచితన్మయత్వంతో తరలిపోయావా...!కటిక నేలపై కాలుజాపే [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు