ఈ పసుపురంగు పూలని చూస్తున్నపుడు ప్రపంచం కాసేపు మాయమౌతుంది పుట్టాక మొదటిసారే ఈ రంగుని చూసినట్టు పసుపుకాంతిలోకి ప్రవేశిస్తాను ‘నువు ప్రపంచంలోకి ఎందుకు వచ్చావో ఎందుకు గొడవపడతావు ఇక్కడ నువు చూసేందుకు నేనున్నాను నదిలోకి పడవ జారినట్టు ఎక్కడి కిరణమో నీవరకూ, నావరకూ వాలినట్టు ఫలం నాలుకపై రుచిలా వికసించినట్టు నాలోకి జారిపో, వాలిపో, వికసించు ఈ వివశత్వానికి [...]
పిల్లలూ మమ్మల్ని క్షమించండి భూమి నుండి వేర్లని వేరు చేసి మొక్కని మహావృక్షం కమ్మని శాసించినట్టు జీవనానందం నుండి మీ చూపు తప్పించి మిమ్మల్ని గొప్పవ్యక్తులు కమ్మని దీవిస్తాం జీవితమంటే హృదయం నుండి హృదయానికి ఆశ్చర్యం నుండి ఆశ్చర్యానికి కాలం నుండి కాలంలేని చోటుకి వెళ్ళటమని ఎవరో చెబితే ఇక్కడికి వచ్చారు కాని జీవితమంటే అందరికన్నా ముందుండటమనే అగ్నిలోకి [...]
ఈ సంకెళ్ళని తెంచుకోవాలని ప్రయత్నించావు చాలాసార్లుకుదురుగా బ్రతికితే వదులౌతాయని చూసావుఅవి కూడా కుదురుగా వున్నాయి కాని, వదులుకాలేదుమర్యాదల సరిహద్దులు దాటి విదిలించుకొని చూసావుచర్మం చిట్లింది కాని, వీలు కాలేదుదయగల స్త్రీ ఎవరైనా మృదువుగా తొలగిస్తుందనుకొన్నావుఇనుపసంకెళ్ళు లతలయ్యాయి కాని, వీడిపోలేదుకవుల లోకాల్లోకి చేతులుచాపి మాయం చేయాలనుకొన్నావుఊహల మంచు [...]
ఊహించనిరోజున ప్రియమైనవ్యక్తి ఎవరో నీ గుమ్మంలో నిలబడినట్టు ఈ వేసవి ఉదయం లేచేసరికి నీ ఇంటిచుట్టూ వానపంజరం చెట్ల ఆకులమీద వాన, కొమ్మలమీద వాన,  వాన నీటిమీద వాన, నీటిలోని ప్రతిబింబాలమీద వాన వాననెమలి నీ ఇంటిచుట్టూ పురివిప్పి తిరుగుతున్నపుడు నీ ఇల్లు అరణ్యంలో వున్నట్లూ సరిహద్దులులేని మరోలోకంలోకి నువ్వు ప్రవాసం వెళ్ళినట్లూ వుంటుంది  మూగవెలుతురులో మునిగిన ప్రపంచం [...]
మాటలసందడిలో తటాలున ఆమెతో అంటావు నీ నవ్వు కొండల్లో పరుగులుతీసే పలుచనిగాలిలా వుంటుందనిపలుచనిగాలీ, మాటల సెలయేరూ ఉన్నట్లుండిచిత్రపటంలోని దృశ్యంలా ఆగిపోతాయికవీ, ఏం మనిషివి నువ్వుప్రపంచాన్ని మొరటుగా వర్ణించడం మానిరహస్యంగా, రహస్యమంత సున్నితంగా ప్రేమించటంఎప్పటికి నేర్చుకొంటావని నిన్ను నువ్వు నిందించుకొంటావుతాకితేనే కాని, పదాల్లోకి ఒంపితేనే కానినీ చుట్టూ వున్న [...]
1నాలుగుగోడల మధ్య విసిరేసిన బంతిలాఇక్కడిక్కడే తిరుగుతాయి నీ ఊహలుఅదే ఉదయంలోకి మేలుకొంటూ, అదే రాత్రిలోకి నిద్రపోతూఒక్కరోజునే వందేళ్ళు బ్రతికి వెళ్ళిపోతావుఇందుకేనా పుట్టింది, జీవితం ఇంత ఇరుకా అనిఅడుగుతుంటావు కనబడ్డవాళ్ళందరినీఒక్క మనిషిలాంటి వేలమనుషులుఒక్క జవాబైనా ఇవ్వకుండానే వెళ్ళిపోతుంటారుఈమాత్రానికి చీమైపుట్టినా సరిపోయేదికదాపూవైపుట్టినా మరింత [...]
అర్థం కావటం ఏమంత అవసరం అర్థం తెలియని ఆకాశానికీఅర్థం తెలియని నీకూ మధ్యకురిసీ కురవని మేఘాల్లా ఎగురుతుంటాయిపదాలూ, వాటి అర్థాలూజీతమంటే ఏమిటని నువు ప్రశ్నించుకొన్న ప్రతిసారీదిగులుమేఘాలమీద ఒక కొత్త జవాబుఇంద్రధనువులా మెరుస్తూనే వుంటుందికానీ, ఇదిగో దొరికిందనిఇంద్రధనువుని తాకబోయే ప్రతిసారీనిరాశవంటి నీటితుంపరులు మినహాఏ రంగులూ నీ చేతికి అంటుకోవుజీవితమంటే ఏమిటైతే [...]
నువు ఎందుకో ఇక్కడికి వస్తావువచ్చేసరికే ఇక్కడొక ఉత్సవం కొనసాగుతూవుంటుందినువ్వు ఎవరో, నీచుట్టూ జరుగుతున్నది ఏమిటోనీకు నువ్వుగా తేల్చుకోకముందే వాళ్ళంటారు'నువ్వు ఫలానా, ఇది చెయ్యాలి, అది కూడదు ' అనిఈ ఉత్సవానికి అర్థమేమిటని అడగబోతావు'అదేమిటి కొత్తగా అడుగుతున్నా' వంటారుకొందరు జాలిదలచి 'నిరాశ కూడ' దని ఓదార్చుతారువారికి నచ్చినట్టు ఉండబోతావు కానిభయ, హింసాపూరితమైన [...]
1నా గదిగోడలూ, వెలుపలి చెట్లూవాటిమీద వాలుతున్న మధ్యాహ్నపు ఎండామనుషుల భయాలూ, అవి సృష్టించే అడవినీడల్లాంటి ఊహలూ, వ్యూహాలూయధావిధిగా భద్రంగా ఉన్నాయని నమ్ముతున్నవేళ ఆమె ఫోన్ చేసింది2'మీ కవిత్వం చదివానుమీ ఊహలన్నీ ఇంతకుముందే ఊహించాననిపిస్తోందినేను గతంలో ఉన్నానా, మీరు భవిష్యత్తులో ఉన్నారా ' అని అడిగిందినాకూ అర్థంకాని సమాధానమొకటి చెప్పినన్నొక నైరూప్యకవితలోకి [...]
నువు లోకాన్ని లోపలికి తీసుకొంటున్నపుడుఅది నిన్నూ లోపలికంటా తీసుకొంటుందినిశ్చలతటంలోకి దిగినట్టు లోకంలోకి దిగుతావు కానీనీటి అడుగున వేచివున్న మొసళ్ళని ఊహించలేవుప్రతి గెలుపూ, పరాజయమూజీవనానందం నుండి మరికాస్త దూరంచెయ్యటానికి వస్తాయికీర్తి ఒక వజ్రంలా ఆకర్షిస్తుంది కానిదానిని మింగినపుడు ప్రాణం తీయటం మొదలుపెడుతుందిజీవితం ఇటువంటిదని ఎవరూ చెప్పరుజీవితం కానిది [...]
ఈ ప్రపంచం నుండి ఆకులా రాలిపోయేరోజు వస్తుందివైభవం మసకబారుతున్న ఇంద్రియాలూజారిపోతున్న స్మృతులూ మినహా నీ దగ్గర ఏమీ మిగలవునువు గమనించినా లేకున్నానీ దేహాన్ని చివరి బంగారురంగూ, చల్లనితెరలూ తాకుతుంటాయిఅప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది నీకుసముద్రంలో మునిగే నదిలాఅనంతం వైపుగా నీ జీవితం స్పందిస్తూ వుంటుందా తొలిసారి వీధిలోని ఉత్సవాన్ని చూస్తున్న బాలుని ముఖంలో వలే  జీవితంలోకీ, [...]
ఆకాశాన్ని నీలివస్త్రం చేసి అదాటున విసిరేసినట్టు ఆమె నవ్వుతుంది అంతవరకూ విషాదస్మృతుల గుహల్లో దాగిన అతను బంగారుటెండలోకి పరిగెట్టినట్టు నవ్వుల్లోకి పరుగుతీస్తాడు  అప్పటివరకూ తలపైన శిలలాగా మోస్తున్న బాధ ఏదో తనలోంచి ఊహలాగా ఎగిరిపోతుంది ఆమె చిత్రమైన మనిషి  తనతో భూమ్మీదికి  పసితనాన్నే తప్ప, యవ్వనాన్నీ, ఫ్రౌఢిమనీ, వార్ధక్యాన్నీ  వెంట తెచ్చుకోవటం [...]
నిద్రలేవగానే నీ ముందొక ఆకాశం మేలుకొంటుందివినరాని మహాధ్వని ఏదో విస్తరిస్తూపోతున్నట్టుకనరాని దూరాల వరకూ ఆకాశం ఎగిరిపోతూ వుంటుందిఈ మహాశూన్యంలో నీ చుట్టూ దృశ్యాలు తేలుతుంటాయినీ లోపలి శూన్యంలో జ్ఞాపకాలు తేలుతుంటాయితేలుతున్న జ్ఞాపకాలు, తేలుతున్న ఇంద్రియాలతోతేలుతున్న దృశ్యాలలో ఆట మొదలుపెడతాయి   ఇక బయలుదేరుతావుకాంతినో, చీకటినో నీలో నింపుకొనేందుకూనీ చుట్టూ [...]
1  హాస్టల్ నుండి అర్థరాత్రి తండ్రికి ఫోన్ చేసింది అమ్మాయి   'బెంగగా వుంది, డాడీ'  వాళ్ళ తలల మీద ఒకే నక్షత్రాలు కనులు విప్పార్చి చూస్తున్నాయి ఒకే చలిగాలి ఆ ఇద్దరినీ అమ్మలాగా దగ్గరికి పొదువుకొంది ఏమంత ముఖ్యంకాని శబ్దాల తెరచాపలు తెరిచి   మృదువైన ఆర్ద్రతలోకి కలిసి ప్రయాణించారు కాసేపు  ఆ సమయంలో  ఆ రెండు జీవితాలూ ఒకటికావటంలోకి వికసించాయా ఒకే జీవితం రెండుగా [...]
1మనస్సు నిండా చికాకులతో మరొక ఉదయంలోకి మేలుకొన్నానుతప్పూ, ఒప్పుల తీర్పులూవాటి వెనకాల నిలబడి నా గర్వమో, నిగర్వ గర్వమో  తనకంటూ ఉనికి ఉన్నందుకు చేసుకొంటున్న పండుగాతేనెతుట్టె కదిలినట్లు ఒకటే ఆలోచనల రొదలో, ఉన్నట్లుండిఇంటిగోడ మీద ప్రశాంతంగా పరుచుకొన్న నీరెండ నన్ను ఆకర్షించిందిపసిపాప నవ్వులాంటి నీరెండనా చీకాకుల ధూళినంతా తుడిచినన్నొక శుభ్రమైన అద్దాన్ని చేసింది [...]
భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి గురించి ఒక పరిచయవ్యాసం రాసుకోవాలని చాలాకాలంగా కోరిక. ఎప్పటికి రాయగలుగుతానో తెలియదు కాని, ఈ లోగా వారి గురించి చలం 'భగవాన్ స్మృతుల'కి రాసిన ముందు మాటా, భగవాన్ ప్రధమ బోధనా, వారి బోధనల సారమూ అయిన 'నేనెవడను' పుస్తకమూ మిత్రులకి చేర్చగలిగితే బాగుండునని ఈ పోస్ట్ పెడుతున్నాను.అయిదారేళ్ళ క్రితం ఒక ఎఫ్.ఎం రేడియోలో నేను చదివిన పై అంశాల ఆడియో రికార్డులు [...]
'నక్షత్రాలన్నింటితో ఆకాశమూ, అంతులేని ఐశ్వర్యాలతో ప్రపంచమూ అన్నీ నాకు ఉన్నా ఇంకా కావాలని అడుగుతాను. కానీ ఈ ప్రపంచంలో మరీ చిన్న మూల కాస్త చోటుంటే చాలు, ఆమె నాదైతే..' నీకోసం వెదుకుతున్నపుడల్లా టాగోర్ మాటలు నా నేపధ్యంలో మృదువిషాదంతో చలిస్తూనే వుంటాయి. ఇంతకూ ఎవరు నువ్వు. ఎక్కడ ఉన్నావు. ఎంతకాలం నీకోసం దు:ఖిత హృదయంతో వెదకాలి.   వసంతకాలపు గాలుల్లాంటి చల్లని తాజా ఊహలు [...]
1 నిద్రరాని రాత్రి, గది తలుపులు తెరిచి  చలితో నింపిన గాలిబుడగ వంటి ఆరుబయట నిలబడ్డాను చుట్టూ చల్లదనం జీవితం తాకినట్టు తాకి వెళుతోంది తల ఎత్తి చూస్తే చీకటిపుష్పం వెల్తురు పుప్పొడి రాల్చుతోంది  నాకూ, లోలోపలి కాంక్షల్లా మెరిసే నక్షత్రాలకీ మధ్య సముద్రంలా పొంగుతోంది నిశ్శబ్దం    ఆకాశమూ, నేనూ దూరమైన తల్లీబిడ్డల్లా ఒకరినొకరం చూసుకొన్నాము  2 నాలో దాచుకొన్న వజ్రాల్లా [...]
'నీ జీవన సందర్భాన్ని మరిచిపోయి, నీ జీవితం పై దృష్టి నిలుపు. సందర్భం కాలం లోనిది, జీవితం ఈ క్షణంలోది. సందర్భం నీ మనస్సుకి చెందింది, జీవితం వాస్తవమైనది.' ~ ఎకార్ట్ టోలీఎంత మేధాశక్తీ, విజ్ఞానమూ ఉన్నా ఈ సరళమైన విషయం అర్థం కాదు, కానీ కాస్తంత పసిదనం మనలో ఇంకా మిగిలి ఉంటే, చాలా తేలికగా, అర్థమవుతుంది ఎకార్ట్ టోలీ ఏమి చెపుతున్నారో, జీసస్, బుద్ధుడూ, నిసర్గదత్తా, రమణ మహర్షీ, జిడ్డు [...]
'నచ్చినట్లు జీవించాలంటే జీవితం పట్ల అపారమైన ప్రేమ ఉండాలి..' పేస్ బుక్ మిత్రులు వనజ తాతినేని గారు రాసిన ఈ మాటలు చదవగానే చాలా సంతోషం కలిగింది. ఎందుకనీ సంతోషం అని పరిశీలించుకొంటే జీవితం అనేమాట తలచగానే స్పురించే జీవితపు విశాలత్వమూ, లోతూ, ఆ పదం సూచించే సంపూర్ణత్వమూ మనస్సుని వికసింపచెయ్యటం ఒక కారణమైతే, జీవితం పట్ల అపారమైన ప్రేమ ఉన్నపుడు మాత్రమే మనం unconditional గా, బంధనరహితంగా, [...]
'ఏకాంతంగా ఉండటాన్ని నేర్చుకోవాలి, ఇష్టపడాలి. తన సాహచర్యాన్ని తానే ఇష్టపడటం కన్నా స్వేచ్చనిచ్చేదీ, శక్తినిచ్చేదీ ఏమీలేదు'  ~ మాండీ హేల్ ఏకాంతంగా ఉండటం. నేర్చుకోనంతవరకూ ఇంతకన్నా కష్టమైన పని వేరొకటి ఉంటుందా అనిపిస్తుంది. మనకి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలి. ఎవరో ఒక మనిషితో ఉండటమో, ఏదో ఒక పనితో ఉండటమో కుదరకపోతే, లోపలినుండి భారమైన వస్తువేదో మనని అణచివేస్తూ ఉంటుంది. [...]
I was kissed from inside and that totally devastated me in the most beautiful way. I couldn't carry on with my life the way it was before. It just started to change and it is still changing, but something inside remains unchanging. I found what is not changing and also what is changing therefore, I can enjoy now. This is what causes a smile to happen that is not just with my lips. It happens
' There can be progress in the preparation (sadhana). Realization is sudden. The fruit ripens slowly, but falls suddenly and without return. ' ~ Sri Nisargadatta Maharaj ' సాధనలో పరిణామక్రమం ఉండవచ్చును కాని, జ్ఞానం (మెలకువ) అకస్మాత్తుగా సంభవిస్తుంది. ఫలం నెమ్మదిగా పక్వమవుతుంది, కానీ, రాలిపోవటం ఒకేసారి జరుగుతుంది..' ~ శ్రీ నిసర్గదత్త  జె. కృష్ణమూర్తి వంటి ఆధునిక తాత్వికులు 'సత్యం దారి లేనిది
'What is birth and death but the beginning and endingof a stream of events in Consciousness.' ~Nisargadatta' పుట్టటం, చనిపోవటం అంటే ఏమిటి., చైతన్యంలో ఒక సంఘటనల ప్రవాహం మొదలుకావటం, ముగిసిపోవటం మినహా.. ' ~ నిసర్గదత్తమనిషి అహంకారం ('నేను ప్రత్యేకం' అనే భావన) అతనిని ఒక చిత్రమైన భ్రమలో నిరంతరం ఉంచుతుంది. తాను ఎప్పుడూ ఉన్నట్టూ, ఎప్పటికీ ఉండబోతున్నట్టూ, కనిపించే ప్రపంచం ఇలాగే ఎప్పటికీ ఉంటుందన్నట్టూ
పిల్లలెవరో తెల్లకాగితంపై రంగులు చల్లుతున్నట్టు ఆటలో విరామంలాంటి కాంతినిండిన ప్రశాంతతలోకి ఏవో మృదువైన స్పందనలు వచ్చివాలతాయి  పావురాలు గింజల్ని నోటకరుస్తున్నట్టు దయగల ఊహలు నా క్షణాల్ని నోటకరుస్తాయి  అలా చూస్తూ ఉంటాను పావురాల కువకువలని  ఈ పావురాలు ఎగిరేందుకు పుట్టినవికావు  ఇవి వాలేందుకే ఈ లోకంలోకి వచ్చాయి  కాస్తనీడా, కాస్తశాంతీ ఉన్నచోట వాలి  నీడలాంటి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు