కాపిటల్ మూడో భాగం పరమ అదనపు విలువ ఉత్పత్తి ఈ భాగంలో 5 అధ్యాయాలున్నాయి: 7. శ్రమ ప్రక్రియ లేదా ఉపయోగపు విలువల ఉత్పత్తి 8. స్థిర పెట్టుబడీ, అస్థిర పెట్టుబడీ 9. అదనపువిలువ రేటు 10. పనిదినం 11.అదనపు విలువ రేటూ, అదనపు విలువ మొత్తమూ  అధ్యాయం-7.   ఈ అధ్యాయంలో 2 విభాగాలున్నాయి. 1. శ్రమ ప్రక్రియ లేదా ఉపయోగపు విలువల ఉత్పత్తి 2. అదనపు విలువ ఉత్పత్తి ******** 1.
కాపిటల్  ఒకటో సంపుటం రెండో భాగం – ఇందులో 3 అధ్యాయాలున్నాయి: 1.డబ్బు పెట్టుబడిగా మారడం 2.పెట్టుబడి సాధారణ సూత్రంలోని వైరుధ్యాలు 3. శ్రమ శక్తి కొనుగోలూ అమ్మకమూ ******* 3 వ అధ్యాయం- శ్రమ శక్తి కొనుగోలూ అమ్మకమూ సమస్య ఇదే: డబ్బు పెరిగేదెలా?డ-స-డ’ ని సాధించేదేలా? పైగా  రెండు షరతులు నేరవేరుతూ పెరగాలి. ఆషరతులు ఇవి: 1.సమాన విలువలే మారాలి. 2. పెరుగుదల చలామణీ రంగంలో కాకూడదు, [...]
కాపిటల్  ఒకటో సంపుటం రెండో భాగం – ఇందులో 3 అధ్యాయాలున్నాయి: 1.డబ్బు పెట్టుబడిగా మారడం 2.పెట్టుబడి సాధారణ సూత్రంలోని వైరుధ్యాలు 3. శ్రమ శక్తి అమ్మకమూ కొనుగోలూ *******  పెట్టుబడి సాధారణ సూత్రంలోని వైరుధ్యాలు విలువని మరింత విలువగా చెయ్యడమే పెట్టుబడి ఉద్దేశ్యం అని ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో చూశాం. అయితే అదెలా సాధ్యమో ఇంకా మనకి తెలియదు. కాని అది రోజూ మనకళ్ళముందు [...]
కాపిటల్  ఒకటో సంపుటం రెండో భాగం – ఇందులో 3 అధ్యాయాలున్నాయి: 1.డబ్బు పెట్టుబడిగా మారడం 2.పెట్టుబడి సాధారణ సూత్రంలోని వైరుధ్యాలు 3. శ్రమ శక్తి అమ్మకమూ కొనుగోలూ                 ***           1. డబ్బు పెట్టుబడిగా మారడం డబ్బు గురించీ, సరుకుల చలామణీ గురించీ మూడో చాప్టర్లో చర్చించాడు. ఇప్పుడిక నాలుగోదాంట్లో పెట్టుబడి వైపు చూస్తాడు. ముందుగా సరుకు చలామణీ నుంచి పెట్టుబడి [...]
కాపిటల్ 1  వ భాగం ౩ వ అధ్యాయం డబ్బు లేక సరుకుల చలామణీ 3వ విభాగం – డబ్బు C. ప్రపంచ డబ్బు (Universal Money) దేశ సరిహద్దుల లోపల డబ్బు ధరల ప్రమాణంగా, నాణెంగా, టోకెన్ లుగా, విలువ చిహ్నాలుగా స్థానిక దుస్తులు ధరిస్తుంది. అయితే దేశహద్దులు దాటగానే, ఆదుస్తుల్ని వదలివేస్తుంది. తన మొదటి రూపం అయిన బులియన్ కి తిరిగివస్తుంది. ప్రపంచ మార్కెట్ల మధ్య వర్తకంలో సరుకులవిలువ [...]
కాపిటల్ 1  వ భాగం ౩ వ అధ్యాయం డబ్బు లేక సరుకుల చలామణీ 3వ విభాగం – డబ్బు B. చెల్లింపు సాధనం (means of payment) ఇంతదాకా పరిశీలించిన సరుకుల చలామణీ (సరుకు-డబ్బు-సరుకు)  సరళ చలామణీ. ఇందులో విలువ రెండు ఆకారాల్లో ఉంటుంది: ఒకటి సరుకు, రెండు డబ్బు. ఒకద్రువం వద్ద సరుకు మరొక ద్రువం వద్ద డబ్బు. అవి రెండూ సమానమైనవి. వాటి ప్రతినిధులుగా వాటి ఓనర్లు కలుసుకుంటారు.ఒకరు సరుకిస్తే, [...]
కాపిటల్ 1  వ భాగం ౩ వ అధ్యాయం డబ్బు లేక సరుకుల చలామణీ విభాగం 3- డబ్బు A. నిల్వ (hoarding) విలువ కొలమానంగానూ, చలామణీ మాధ్యమం గానూ పనిచేసే సరుకే డబ్బు. ఆ పనులు చేసే సరుకు బంగారం(లేక వెండి). అందువల్ల బంగారమే  (లేక వెండే) డబ్బు. అది బంగారం శరీరంతో దర్శనం ఇవ్వాల్సివచ్చినప్పుడు అది డబ్బుగా పనిచేస్తుంది. అప్పుడది డబ్బు సరుకు; నిజమైన బంగారం అక్కడ ఉండాలి. బంగారం ఉండి తీరాల్సిన అవసరం [...]
C.నాణెమూ, విలువ చిహ్నాలూ కాపిటల్ 1  వ భాగం ౩ వ అధ్యాయం 2వ విభాగం - చలామణీ మాధ్యమం డబ్బు లేక సరుకుల చలామణీ C. నాణెమూ, విలువ చిహ్నాలూ సరుకుల ధరల నిర్ణయంలో బంగారం ప్రత్యక్షంగా ఉండక్కరలేదు. సరుకుల ధరలకు ఊహాత్మక బంగారం బరువు ప్రతినిధిగా ఉంటుంది.  మార్కెట్లో ఏసరుకు కొనాలన్నా డబ్బుసరుకు  కావాలి. ఆడబ్బు సరుకు బంగారం. మార్క్స్ కాలంలో అది బంగారం లేక వెండి. మూడో ఆధ్యాయం ఆరంభం [...]
కాపిటల్ 1  వ భాగం ౩ వ అధ్యాయం -డబ్బు లేక సరుకుల చలామణీ 2వ విభాగం - చలామణీ మాధ్యమం B. డబ్బు చలనం సరుకుల  చలామణీ (స-డ-స) సరుకుల రూపపరివర్తన ద్వారా జరుగుతుంది. ఇందుకు స-డ-స ప్రక్రియని కొంత ’విలువ’ మొదలు పెట్టాలి. ఆవిలువ ఒక  సరుకు ఆకారంలో ఉంటుంది.కనక ఈ ప్రక్రియ ఒకసరుకుతో మొదలవాలి. అలాగే ఒక సరుకుతో ముగియాలి. కనుక ఆసరుకు కదలిక (movement) ఒక సర్క్యూట్. అంటే సరుకు బయలుదేరిన చోట, చివరకి [...]
10.c  డబ్బు- సరుకు,  రెండో రూపపరివర్తన లేదా కొనుగోలు Second metamorphosis, or purchase డబ్బు ఏ సరుకుతో నైనా మారకం అవుతుంది డబ్బుకి మార్కెట్  ఎప్పుడయినా స్వాగతం పలుకుతుంది. ఎర్రతివాసీ పరిచి వుంచుతుంది.ఎందుకంటే డబ్బు  ఎలాటి పరిమితులూ, షరతులూ లేకుండా, ఏసరుకుతోనైనా అప్పటికప్పుడే మారుతుంది. అన్ని ఇతరసరుకులు రూపాంతరం చెందిన ఆకృతే డబ్బు. అది అన్ని ధరలని తిరగదిప్పి చదువుతుంది. ధరలు ఇలా ఉంటాయి: 20 [...]
సరుకు – డబ్బు. మొదటి రూపాంతరం లేదా అమ్మకం C – M. First metamorphosis, or sale ఉత్పత్తయిన సరుకు అమ్ముడవాలి. బంగారంలోకి మారాలి.అంటే ఆ సరుకు ‘విలువ’ ఆ సరుకు శరీరం లోనుంచి ‘బంగారం’ శరీరం లోకి దూకాలి. దూకితేనే అమ్మకం. ఉదాహరణకి, 50 పౌన్ల ఇనుం అమ్ముడవడం అంటే దాని విలువ 2 ఔన్సుల బంగారంలోకి దూకడమే. దూకకపోతే అమ్మకం జరగనట్లే. మార్క్స్ఈ ‘దుముకు’ని తాను మరొకచోట  ‘salto mortale of the commodity’  అని
భాగం 3. డబ్బు లేదా  సరుకుల చలామణీ  (Money, or the Circulation of Commodities) విభాగం 2  చలామణీ మాధ్యమం                                                          (The Medium of Circulation) A. సరుకుల రూపపరివర్తన (The Metamorphosis of Commodities) సరుకుల సమాజంలో సరుకుల  మారకాలు స్తంభించడమే  సంక్షోభం. మారకాలు సజావుగా సాగించ గలిగినంత కాలం సంక్షోభం ఉండదు. కొన్ని ఆటంకాలు కలిగినా, వాటిని దాటే రూపం
9.విలువ కొలమానం 3 వ అధ్యాయం డబ్బు లేక సరుకుల చలామణీ 1వ విభాగం -విలువ కొలమానం సరళత కోసం, ‘డబ్బుసరుకు’గా బంగారం ఉన్నదని ఈపుస్తకం అంతటా అనుకుంటాను- ఇది  ఈ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. అంటే  డబ్బుగా ఉండే సరుకు ఏఏ చర్యలు చేస్తుందో, బంగారం ఆయా చర్యలు చేస్తుంది అని. డబ్బు ప్రధాన విధి సరుకుల విలువని తెలిపే పదార్ధంగా ఉండడం. ఇప్పుడు బంగారం సరుకు విలువను కొలిచే పదార్ధంగా [...]
కార్ల్ మార్క్స్ కాపిటల్ 8, జులై 2017, గురువారం 8.మారకం శ్రమ ఉత్పాదితంలో ఉపయోగపు విలువా మారకం విలువా ఉత్పత్తిలోనే ఉంటాయి- అయితే నిద్రాణంగా. ఉపయోగపు విలువగా ఉండడం వేరు, అవడం వేరు.
7. సరుకుల మార్మికతా, దాని రహస్యమూ             సరుకుల సమాజంలో ఉత్పత్తిదారుల మధ్య ఉండే సంబంధాలు వాళ్ళ ఉత్పాదితాల మధ్య సంబంధాలుగా                           వాళ్లకు అగపడతాయి. ఇలా కనబడడమే సరుకుల  మార్మికత. సమాజంలో ఎవరికివారు ఇతరులతో సంబంధం లేకుండా వేర్వేరు  వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఒకరు దారం తీస్తారు. మరొకరు బట్ట నేస్తారు. ఇంకొకరు కుండలు చేస్తారు. వేరొకరు నాగళ్ళు చెక్కుతారు. ఇలా [...]
విలువరూపం-2 సీతాకోకచిలుక క్రిమి రూపంతో  మొదలై   దశలవారీగా రూపొందుతుంది. అలాగే డబ్బుకూడా. ప్రాధమిక రూపంతో మొదలై దశలవారీగా  డబ్బురూపం పొంది జిగేల్ మంటుంది.పోయే కొద్దీ, ఉపయోపువిలువ నించి విలువ వేరుపడడం అంతకంతకూ స్పష్టమవుతుంది.ఈ మార్పు అంతర్గత వైరుధ్యాల వల్ల అనివార్యంగా జరిగేదే గాని యాదృచ్చికంగా ఏర్పడింది కాదు అనేది  మార్క్స్ గతితార్కిక తర్కం (dialectical logic) I.ప్రాధమిక [...]
విలువ రూపం లేక మారకం విలువ “ప్రేమవల్ల  పిచ్చెక్కిన వాళ్ళ కంటే, డబ్బు స్వభావం గురించిన ఆలోచన వల్ల వెర్రివాళ్లయిన వాళ్ళే ఎక్కువమంది” అని విలియం గ్లాడ్ స్టన్(1809-1898) బ్రిటిష్  పార్లమెంట్ లో అన్నాడు –ఏ కంట్రిబ్యూషన్ టు ది  క్రిటిక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకానమీ .64 డబ్బు అనేదేమిటి? డబ్బిస్తే ఏ వస్తువయినా ఎందుకు వస్తున్నది? మిగిలిన ఏ వస్తువుకూ  ఆశక్తి ఎందుకు లేదు? ఈ ప్రశ్నల పట్ల [...]
మళ్ళీ పెరుగుతున్న మార్క్స్ ప్రాధాన్యత 2017 ఏప్రిల్ ‘వీక్షణం’ లో వచ్చింది ‘మార్క్స్ సహస్రాబ్ది మహామేధావి’ అని 1999 లో బి.బి.సి. సర్వే ప్రథమస్థానం ఇచ్చింది. లిబరల్ ఆర్థికకవేత్తలు ‘మార్క్స్ మళ్లీ వచ్చాడు’ అంటున్నారు. ఆర్థిక వృద్ధి బాగా ఉన్న వికాసకాలం (బూం)లో ఆర్థికవేత్తలకు మార్క్స్ గుర్తురాడు. ఎవరైనా గుర్తుచేసినా తేలిగ్గా తీసేస్తారు. ఆయన చెప్పినవి తప్పని తోసేస్తారు. [...]
శ్రమ ద్వంద్వ స్వభావం సరుకుకి  ద్వంద్వ స్వభావం ఉంటుంది - అది ఉపయోగపు విలువా, విలువా కూడా .అలాగే సరుకుని తయారుచేసిన శ్రమ కూడా  ద్వంద్వ స్వభావం కలదే – అది ఒకవైపు  నిర్దిష్టశ్రమా, మరొకవైపు అనిర్దిష్టశ్రమా. ఉపయోగపువిలువలో వ్యక్తమయినప్పుడు అది నిర్దిష్టశ్రమ.విలువలో వ్యక్తమయినప్పుడు అనిర్దిష్టశ్రమ. శ్రమ ప్రక్రియ సరుకుకున్న  రెండు అంశాల్నీ ఏకకాలంలో ఏర్పరుస్తుంది [...]
3.విలువ సారమూ - విలువ పరిమాణమూ   ఇప్పటికి తెలిసిన విషయాలు: మార్క్స్ కాపిటల్ లో  పరిశీలించింది పెట్టుబడిదారీ ఉత్పత్తి విధానాన్ని. ఇందులో  సంపద సరుకుల కూడికగా ఉంటుంది. కనుక  సంపదకి ‘మూలప్రమాణం’ (unit) ఒక విడి సరుకే. సరుకు అనేదే   ‘ఆర్ధిక కణరూపం’. సరుకు విశ్లేషణలో తేలిన విషయాలు. “సరుకు ఉపయోగపు విలువా...విలువా కూడా” కాపిటల్1.66 సరుకుకి ఉపయోగపు విలువ వుంటుంది. అది లేనిదే సరుకు [...]
2.మారకం విలువా- విలువా "మన పరిశోధన సరుకు విశ్లేషణతోనే మొదలుకావాలి" అంటూ మార్క్స్ సరుకుని నిశితంగా పరిశీలిస్తాడు. సరుకు ఉపయోగపువిలువా మారకం విలువా- ఈరెంటి సమ్మేళనం. కనక ముందుగా ఉపయోగపువిలువని గురించి వివరంగా చెబుతాడు. ఆతర్వాత మారకపు విలువని విశ్లేషిస్తాడు.తద్వారా మారకపు విలువ నించి విలువకు చేరుకుంటాడు. ఎలాగో చూద్దాం. ************** బూర్జువా సమాజంలో సరుకు అనేది  ఆర్ధిక [...]
కార్ల్ మార్క్స్  ‘పెట్టుబడి’ రాజకీయ అర్ధశాస్త్ర విమర్శ (A Critique of Political Economy) మొదటి సంపుటం (వాల్యూం) పెట్టుబడి ఉత్పత్తి ప్రక్రియ భాగం (పార్ట్) 1- సరుకులూ డబ్బూ అధ్యాయం (చాప్టర్)1- సరుకులు (బెన్ ఫౌక్స్ అనువాదం(పెంగ్విన్ ప్రచురణ)లో 'సరుకు ' అని ఉంటుంది.)                                                           ****** భాగం (పార్ట్) 1- సరుకులూ డబ్బూ మొదటి అధ్యాయం 'సరుకులు '
సరుకు యొక్క రెండు అంశాలు: ఉపయోగపు విలువా, మారకం విలువా కార్ల్ మార్క్స్  ‘పెట్టుబడి’ రాజకీయ అర్ధశాస్త్ర విమర్శ (A Critique of Political Economy) మొదటి సంపుటం (వాల్యూం) పెట్టుబడి ఉత్పత్తి ప్రక్రియ భాగం (పార్ట్) 1- సరుకులూ - డబ్బూ ఇందులో మొదటి అధ్యాయం (చాప్టర్)- 'సరుకులు ' రెండోది 'మారకం '. మూడోది 'డబ్బు, లేక సరుకుల చలామణీ ' ********* మొదటి అధ్యాయం (చాప్టర్)1- సరుకులు ఈ '
మళ్ళీ మార్క్స్ మార్క్సు సహస్రాబ్ది మహామేధావి అని 1999 లో బి.బి.సి సర్వే ప్రధమస్థానం ఇచ్చింది. లిబరల్ ఆర్ధికవేత్తలు మార్క్సు మళ్ళీ వచ్చాడు అంటున్నారు. ఆర్ధిక వృద్ధి బాగా ఉన్న వికాసకాలం (బూం)లో ఆర్ధికవేత్తలకు మార్క్స్ గుర్తురాడు. ఎవరైనా గుర్తుచేసినా తేలిగ్గా తీసేస్తారు. ఆయన చెప్పినవి తప్పని తోసేస్తారు.అయితే ఆ వృద్ధి అంతలోనే అంతమై, క్షీణకాలం (బస్ట్) వెంటబడుతుంది. [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు