శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు. తేటగీతి:  కొడుకు వేషమ్ము వేయగా కోయవాని  గాను బడిలోన, వెడలెను కన్నతల్లి  "నటన నందరుమెచ్చాలి నాన్న వినుము "  వనిత మీసమ్మునంటి తాబలికెనిట్లు.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు. తేటగీతి:  ఎంతపనిని జేసితివమ్మ యెరుకలేక  తల్లితోగూడి జేసెను తనయుడనుచు  జనము జగమున నిట్లనుకొనును గాద భరతుడంపె రాముని వన వాసమునకు.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా కందము:  చేరగ తలిదండ్రి దివికి  భారముగా తలచుచున్న వదినన్నలతో  పోరును బడుచును కుమిలెడు  నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - కనికరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్.  కందము:  వనితలు మృదుస్వభావులు  పనిమంతులు కరుణ నిండు పడతులు, సిరులౌ వినుమా నరుడా! యందుల  కని,  కరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - లవకుశులు మేనమామలు లక్ష్మణునకు. తేటగీతి:  నారి సీతమ్మ పుత్రుల నామములెవి? తల్లి యన్నయు తమ్ములు తనయకెవరు?  హనుమ యెవ్వరికైదెచ్చె నౌషదములు?  లవకుశులు, మేనమామలు, లక్ష్మణునకు. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య  -  ఉత్తరుం డర్జునునకంటె నుత్తముండు.  విరటుడు కంకుభట్టుతో... తేటగీతి:  ఉత్తరమ్మున చెరనున్న మొత్త మాల  నుత్త చేతుల పోరాడి యొసగు మనకు  నుత్తరించును శత్రుల మత్తనయుం డుత్తరుం డర్జునునకంటె నుత్తముండు. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - దొంగ పదసేవఁ జేయ నిధుల్ లభించు. తేటగీతి:  వేద గణితమ్ము, లెక్కలు వేగ జేయ  ట్రిక్కు నిధులను చూపించు టీచరతడు  రమ్మనంటిని బుజ్జాయి ! రావదేల  దొంగ! పద, సేవ జేయ నిధుల్ లభించు. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - రామచంద్రుండు శయనించె రంభ తోడ . తేటగీతి:  నాడు సంతోషమునుజెంది, వీడె బాధ  లన్ని సురలకు ననిదల్చి యమర పతియె  సమరమందున రావణు జంపగానె  రామచంద్రుండు, శయనించె రంభ తోడ. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - క్రీస్తు పూజనీయుఁడుగాడు క్రైస్త వులకు.  తేటగీతి:  మేరియన్నను 'మదరౌను' సేవజేయు వనిత 'సిస్టరు' గానుండు వాస్తవముగ  చర్చి పూజారి 'ఫాదరు' సరిగ వినుము  క్రీస్తు పూజనీయుఁడు, 'గాడు ' క్రైస్త వులకు. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - కోతిని పెండ్లాడి నాతి కొమరునిఁ బడసెన్. కందము:  మాతా పితరులు గోరగ  ప్రీతిగనే బావ మెచ్చ-వేడుచు మదిలో  రీతిగ నంజని సుతుడౌ  కోతిని-పెండ్లాడి నాతి కొమరునిఁ బడసెన్. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - మిరపకాయ బజ్జీ   ఆటవెలది:  నోరుకాలుచున్న నిసుమంత నదరక  మెండుకారమింత మండుచున్న  మిరపబజ్జి దినెడు మేదిని నరులకు  నేర్పు నోర్చుకొనుట నేర్పుగాను. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - నీరు జల్లినంత నిప్పు రగిలె.  ఆటవెలది:  ఇంద్రజాలమచట నింపుగా జూపించు నతడు 'స్టేజి ' పైన నా రుమాలు  బట్టి ' స్టిక్కు ' చుట్టు పలుమార్లు త్రిప్పుచు  నీరు జల్లినంత నిప్పు రగిలె. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - పడవలెనని   కందము:  పడవలెనని జడివానలు పడవలనే కాగితముల బట్టుచు చేయన్  బడివదలగ  మిత్రుల వెం  బడితిరిగెడు జ్ఞాపకములు పైపై దిరిగెన్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - అక్కను బ్రేమి౦చి పె౦డ్లి యాడె ముదమునన్. కందము:  అక్కట యొకటే కన్నని  మిక్కిలి బాధను బడు నొక మీనాక్షిని తా  మక్కువమీరగ నొక్కడు న "క్కను" బ్రేమి౦చి పె౦డ్లి యాడె ముదమునన్. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 04 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - ధాన్యము గని రైతు తల్లడిల్లె. ఆటవెలది:  వరిని కుప్పనూర్చి, బండిలోనింటికి రేపు తెద్దమనుచు రేయి గడుప  పడిన వర్షమునకు పాడైన తడిసిన  ధాన్యము గని రైతు తల్లడిల్లె.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 03 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - ఉప్పు  కందము:   ఉప్పన విశ్వాసంబగు  నుప్పన రుచియగు వినగను నుర్విని, కనగా నుప్పన దీపమునార్పుట  నుప్పందించుట విషయము నొరులకు జెపుటల్
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - సాఫ్టువేరు చిప్పు సరిదాని మెదడులో  సీసము: ఏకులవృత్తియే చీకుచింతయులేక    దానితండ్రియె  నేర్పె తాను జెపుమ   ఏయూనివర్సిటీ కీపిట్ట వెడలుచు సాంకేతికపువిద్య జదివె జెపుమ ఏశిక్షణాకేంద్ర మీరీతి గట్టగా  చెప్పిబంపెను బూని విప్పి చెపుమ ఏనెట్టులోన తానెట్టులో వెదకుచు  విధము [...]
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - తే! టమాట. తేటగీతి:  చట్ని నుప్మాను పప్పునన్ చారులోను రుచిని పెంచును కూరలన్ రోజు రోజు  రాజు కూరలలోజూడ రామములగ  తేట మాటల జెప్పితి తే! టమాట.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు. తేటగీతి:  శివుని దయయున్న దానౌను చిటికెలోన  వసుధలోపల నరుడు శ్రీ వల్లభుండు కరుణ దప్పిన నిక్కమ్ము మరునిమిషము  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు 'శ్రీవల్లభుండు.'
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - రోకలికి కాలు జాఱెఁ దె మ్మాకుమందు.  తేటగీతి:  పచ్చిపాలను మీగడ, వచ్చి వేడి  పాలవెన్నను జూపగ పట్టి కొరవి  కోడలాయని యడుగుచు గుమ్మముకడ  రో! కలికి కాలు జాఱెఁ దె మ్మాకుమందు. 
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - త్రాగినవాని జీవితము ధన్యతరమ్ము ధరాతలమ్మునన్. ఉత్పలమాల:  త్యాగయ వ్రాసె కీర్తనల తా మది గొల్చుచు వేలవేలుగా  నాగకవ్రాసె కోపమున, నమ్ముచు భక్తిని, బాధలందునన్ బాగుగ రామదాసు, మరి పట్టుగ రాముని కీర్తనా సుధల్  త్రాగినవాని జీవితము ధన్యతరమ్ము ధరాతలమ్మునన్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - వ్యర్థ మొనరింపఁ దగును సంపదల నెల్ల. తేటగీతి:  'వేస్టు' ఖర్చనియంద్రుగా వేడ్కలకును కానియదిజేరు నిజముగా పేదలకును  పాలు, సరుకులు,పూలకు మేలుగాను  వ్యర్థ మొనరింపఁ దగును సంపదల నెల్ల.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. సమస్య - పగ గల్గినవాఁడె సౌఖ్యవంతుఁడు జగతిన్. కందము:  పగలును నిశియును మనసున  పగలేమియులేక శాంత పద్ధతి నొరులన్  తగు మర్యాదను తా జూ  పగ గల్గినవాఁడె సౌఖ్యవంతుఁడు జగతిన్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17- 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - కుం 'కుళ్ళు '.   కందము:  నీళ్ళను మరగించుచు కుం  కుళ్ళను పొడిజేసివేసి కూర్చిన నురగన్  వ్రేళ్ళను జుట్టును రుద్దగ కుళ్ళే వదలించి యిచ్చు కురులకు వన్నెన్.
శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 04 - 2016 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ. వర్ణ (న) చిత్రం - పడకగ నుండెడు శేషుడు  కందము:  పడకగ నుండెడు శేషుడు  పడుకొన హరి ప్రక్క రెండు ప్రక్కలగను చొ ప్పడుశంఖము చక్రంబును  పడుకొన నుయ్యాలలూగె పసిబాలుండై . 
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు