మా కుల్లూరు -- ప్రాచీన శివాలయం ------------------------------------------ మా కుల్లూరు గ్రామం చెరువు కట్ట క్రింద , అలుగుకూ - కోట శిథిలాలకూ మథ్య ప్రాచీన శివాలయం శిథిలావస్థలో ఉండేది . మా బాల్యంలో సదరు శిథిలాలలో ఆడుకునే వాళ్ళం . శివాలయానికి ఉపయోగించిన గోధుమ వర్ణపు పెద్ద పెద్ద గ్రానైట్ రాళ్ళు ఊడి చెల్లా చెదురుగా పడి ఉండేవి . నల్లరాతితో చెక్కబడి నిగనిగలాడుతూ పెద్ద నంది విగ్రహం కూడా ఉండేది .
మా కుల్లూరు - శాసనాధారాలు ------------------------------------- ఈ క్రింది శాసనం వెంకట పతి రాయలు ఈ ప్రాంతాన రాజ్యం చేస్తున్నప్పటి కాలానిది . ఇందులో శాలివాహన శక సంవత్సరం వ్రాయ బడి ఉంది . 1574 అనుకుంటాను . ఇది కుల్లూరు చెరువు అలుగు వద్ద ప్రతిష్టించ బడినది . సదరు రాజు చింతపట్ల రుద్రప్ప అనే చెరువుల నిర్మాణ నిపుణుని పిలిపించి కుల్లూరు నల్ల చెరువుకుఅలుగునిర్మించవలసినదిగాసబహుమానముగాఆనతివ్వడం , [...]
అశ్రు నివాళి -------------- మమతాను రాగాలు మనిషియై జన్మించి ధన్యత గాంచిన తన్వి తాను బంధు జనుల పట్ల బహు ప్రీతి జూపించి తల లోన నాల్కయౌ తన్వి తాను పేద సాదల కింత పెట్టు ధర్మ నిరతి తనరారు చేతల తన్వి తాను భర్తయు , బిడ్డల పటు ప్రేమ లను బొంది తనిసి జీవించిన తన్వి తాను ఇన్ని యిచ్చియు నారోగ్య మీని యీశ్వ రుని చెయిదమును ప్రశ్నించ పనిగొని  తను నా  సుభాషిణి  దివికేగె -- నశ్రు జలము లారవు [...]
ఆవకాయ - అమరావతి ----------------------------- భక్ష్య లేహ్య చోష్య బహువిథ భోజ్యాల రుచులు చూచి చూచి రోత పుట్టి నాల్క తుప్పు డుల్చు నవవిథ రుచి గూర్చి తపము జేసె నొక్క ధార్మికుండు . మంగళ గిరి ప్రాంతమునకు చెంగట దిగి యతడు తపము జేయుచు నుండన్ రంగారు విపిన తలములు క్రుంగంగా బారె నతని ఘోర తపమునన్ . తపము బలము నింద్రు తాకెను , తనకేదొ మూడె ననుచు నతడు ముగ్ధలైన అప్సరోవనితల నంపె తపము గూల్చ తలిరు బోడు [...]
మా కుల్లూరు -- 15 --------------------- బలిజ కులము దొరలు , పలు ' గృహనామా 'ల వాళ్ళు , కలిమి బలిమి గలిగి యిచట , సకల సంపదల , ప్రశాంత జీవనమును గడపి నారు , నాటి కాల మందు . తల్లి తరపు వాళ్ళు  , తగని పౌరుష గాళ్ళు , ' తోట ' వాళ్ళు , మాకు తొలి గురువులు  , విద్య లందు గాని , విఙ్ఞానమున గాని , పధ్ధ తందు గాని బహు విదురులు . ' లక్కాకుల ' వాళ్ళ బలము తక్కుంగల వాళ్ళ కంటె తగ నెక్కువ గా లెక్కకు మిక్కిలి యుందురు
మా కుల్లూరు  -- 14 ---------------- పోలేరమ్మకు ప్రక్కన నాలో నొక గుడియు నుండె , నంకమ్మది , యే కాలముదో , పాడయ్యెను , శ్రీలొలుకగ దాని గట్టె శేషయ్య కడున్ . ఎగువ పాళె మందు భగవతి మహలక్ష్మి కొలువు దీరె మహిమ గలుగు తల్లి అచటి భక్తులెల్ల రామెకు కైంకర్య మొనర జేయు చుంద్రు ఘనము గాగ . చెరువుకు కోటకు మథ్యన పరమ శివుని గుడి గలదు , శివార్చన పరు లా వర రాజాన్వయు లెవరో చిరకీర్తులు గట్టి రెపుడొ , శిథిలం [...]
మా కుల్లూరు -- 13 --------------- వర్తకుల వీథిలో నొక భజన చౌక యుండెడిది , దాని పైన మా యూరి వాళ్ళు శిరిడి సాయికి  గుడిగట్టి  సేవజేసి కొలుచు చున్నారు గొప్పగా తలచి తలచి . సాయి బాబ గుడిని సత్యనారాయణ పూని నిర్వహించి పూర్తి జేసె ఖర్చు కొఱకు తిరిగి కాళ్ళరిగి పోయినా జన్మ ధన్య మయ్యె చాల వరకు . అమరా సుబ్బారావను విమలాత్ముడు , బాబ భక్త వినుతుండు , కడున్ శ్రమకోర్చి , దిన దినమ్మును కమనీయముగా [...]
మా కుల్లూరు -- 12 ---------------------- చెంచయ్య శెట్టి మా చిరకాల సర్పంచి చల్ల చెన్నారెడ్డి సరి మునసుబు అందె చెన్నప శెట్టి యరుదైన కామందు బిస్సాటి రోశయ్య ప్రియ కరణము మాదాసు సోదరుల్ మారాజు లన్నింట యాదాల రోశయ్య యలఘు శెట్టి కంబాల గురుమూర్తి ఘనుడైన వ్యాపారి దువ్వూరి కిచ్చమ్మ దొడ్డ మనిషి దర్శి చెంచురామయ్య భూధవుడు మిగుల ఊరు వూరంత ధనికులే , వీరు గాక నాడు పేరైన పెద్ద లెందరొ గలుగుట చేత [...]
మా కుల్లూరు -- 11 --------------------- నెల్లూరు దాటి వచ్చిన కుల్లూరే దిక్కు , చదువు కొనుటకు , చాలా పల్లెలు , నెల్లూరు కడప జిల్లా వాళ్ళిటకు వచ్చి చేరిరి చదువన్ . వరద రాజులు నాయుడు వంటి వారు చేరి హెడ్మాష్టరుగ పని చేసి రిచట , కోరి గంగాధరం లాంటి గొప్పవారు చేరి చదివిరి ఘనులైరి తేరి చూడ . ఎందరో ఘను లీ స్కూలు నందు జదివి యున్నతిని బొంది రేనున్ను నుద్యమించి కోరుకొని వచ్చి యభివృధ్ధి గూర్చి [...]
మా కుల్లూరు -- 10 ---------------------- చీర్ల శింగరయ్య శెట్టి డొనేషను కట్టె , నతని పేర ఘనము గాగ అప్పు డెపుడొ యిచట హైస్కూలు పెట్టిరి చదువు లన్న నెంత చవులు ప్రజకు ! నెల్లూరికి దూరములో కుల్లూరున స్కూలు బెట్టి కూడా యరువై యేళ్లకు పైగా గడచెను యెల్లర కిది చదువు జెప్పె నీ ప్రాంతములో . నలభయ్యేడు స్వతంత్రము , నలభై తొమ్మిదిన స్కూలు నడిపించిరి పె ద్దలు మా కుల్లూరున తా వెలుగులు విరజిమ్ము [...]
మా కుల్లూరు -- 9 ----------------  పేలి తిప్ప దిగువ వీరాంజ నేయులు విగ్రహమ్ము బండ వెలసి యుండ పరగ నాకు దెలిసి బహుకాల మందుండి దేవళమ్ము వెలుగు దివ్య మగుచు . నాదు చిన్న తనము నందొక యఙ్ఞమ్ము జరిగె నిచట దైవ సన్నిధి కడ మహిత హితము గలుగె మహనీయు లెందరో వచ్చి వైభవమ్ము వచ్చె గుడికి . కుల్లూరున్నత పాఠశాలకు తగన్ గూర్చంగ పూర్వోన్నతుల్ వెళ్లే వాడిని ఆంజనేయుడిని సేవించన్ పదోక్లాసు [...]
                     ఉప సంహారము                     ----------------------- దివ్య మంగళ కళల్ దీపించు శిరముపై పట్టు భిగియ తలపాగ జుట్టి ధోవతి భిగియించి దోపి కట్టిన పంచె అర్థ ముతక చొక్క యమర దొడిగి తగ నిరాడంబరత బుగుల్ గొల్పంగ స్వార్థ పరత లేని స్వచ్చత గన కొంద రనుచరులు కూడి వర్తించంగ నిటుల మాయింటి వాకిటికి వచ్చె వచ్చి కూర్చుండె కుర్చీలొ వరదు , డపుడు రమ్ము పోద మనుచు బిల్చె , సమ్మతించి వెడలితిని [...]
పసుల , జనుల రోగ బాధలు దొలగంగ జేసి  గ్రామ చీటి వ్రాసి నావు పల్లె పల్లె దిరిగి పలుమార్లు , వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 91 నేడు పల్లె పల్లె నీదు గుడులు గట్టి నిన్ను నిలిపి కొలిచి సన్నుతించి భక్తు లైరి నీకు పరమాత్మ ! వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 92 అరయ నేటి కేటి కారాధనోత్సవ ప్రభలు పెరిగె  , జనుల భక్తి పెరిగె మ్రొక్కు కొనుట పెరిగె , ముదమయ్యె , [...]
వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 10 ------------------------------------ కావిడి గొనిపోయి ఘనుడు నారాయణ నాలు గిల్ల భోజ నాలు దేగ యేమి తినిరొ యేమొ యెరుగము , వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 81 చేపల వల బూని చేరువ నొక్కండు పూల సజ్జ బట్టి పూజ కొకడు యెవరి తీరు గొప్ప యెరుగమా , వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 82 మనిషి చూపు గరిమ మార దరువది నాల్గు అందు నొకటి మార నంధు డగును దీని భావ మేమొ దెలియము ,
వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 9 ----------------------------------- సత్య ధర్మ రతులు  సద్గురు సేవల నియతి బ్రతుకు వారు నిర్మలులును నిన్ను నమ్ము జనులు  , నిజమిది , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --71 రాజు కెంత యున్న  రాజుకే యగు గాని మనము జేసు కున్న మటుకె మనకు ఆశ పడకు డంటి వయ్య , శ్రీవెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 72 జీవు లన్ని టందు చేరి నేనుందును తెలిసి కొనుడు జనులు దీని ననుచు
రాముడే రాజుగా రక్షగా ప్రజలకు త్రిజగాలు కొలిచేను త్రేతాయుగాదిగా ఒక్కటే మాటగా ఒక్కటే శరముగా ఒక్క సీతయె సతిగ యుగపురుషుడై నిలిచె /రాముడే/ దండ్రి కిచ్చిన మాట తలదాల్చి కడదాక పడరాని యిడుముల పడియునూ విడువని /రాముడే/ అన్నగా తమ్ములకు ఆదర్శమూర్తిగా మన్ననలు పొంది యీ మనుజులందరకు /రాముడే/ రావణుని చావుతో రామబాణము శక్తి రామనామము శక్తి రాజిల్లె లోకాన /రాముడే/ తొలుత [...]
మలిన మంట నట్టి మహనీయు లెవరైన గలర ఘను లటన్న  నిలను సాయి , నీవు దప్ప లేరు , నిజమిది , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 61 దాయ లార్గురు తమ దరి జేరగా లేరు గనుకనె పరమాత్మ కళలు మిమ్ము జేరెను మహితాత్మ చిరముగా , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 62 స్వచ్చ తములు మీరు  స్థావర జంగముల్ మీ యనుఙ్ఞ మేర మీర లేవు మీకు సాధ్య పడని మేరలా ? వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --
పదవ చూపు నాది పరికింప తగులుకో పోవు చూపిదంచు పుణ్యమూర్తి ! నుడివి తీవు శక్తి గడియించి , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 51 ఆకలి గొని వచ్చి యడిగిన వారికి పట్టె డన్న మిచ్చి పంపు డనుట నిన్ను గుర్తు దెచ్చు నిజమయ్య , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 52 గౌరవించి పిలువు మేరి నైనను , ఒరే యనకు పాప మంటి వయ్య దేవ ! నీదు తత్త్వ మిదియె , నిజమయ్య , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు [...]
నీదు పాద ధూళి నిండిన నేలలు పావనాలు  పుణ్య పథము లయ్య  , వర సుభిక్ష మగును  , వర్థిల్లు , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 41 పొసగ గొలగమూడి పుణ్యాల పంటయై దేవ భూమి యయ్యె  దివ్య మూర్తి ! నీవు వెలయ బట్టి , నిజమయ్య , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 42 కూడి తిరుగ నీవు  కుల్లూరు , రాజుపా ళ్యమ్ము జనులు వృద్ధి యైరి , దేశ దేశ ములను పేరు దెచ్చిరి , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు
కోరి శిష్యు డయ్యె నారాయణ స్వామి నీదు తోడు దిరిగి నీడ యగుచు ఘనత దాల్చె నీవు కరుణించ , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .  -- 31 చనవు మీర  నిన్ను చలమయ్య నాయుడు కొలిచి నిలిచినాడు కూడి మాడి అతడిదే యదృష్ట మన నొప్పు , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .    -- 32 దయకు పాత్రు డయ్యె జయరామ రాజు తా వచ్చి నీదు తోడ వాస మందు వరము బొంది నాడు , వరదుడా ! వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు [...]
కోటి తీర్థ శివుని కోవెల వెలుపల నీవు పెంచి నట్టి నిడివి మఱ్ఱి నీకు సాక్షి యగుచు నిలిచేను , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 21 తనర బావి లోకి తలక్రిందు వ్రేలాడ కాళ్లు వేప కొమ్మ కాన్చి పెనచి తపము జేసి తంట , ధన్యుడా ! వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 22 ఆకు లోని యన్న మన్ని వైపుల నెట్టి మధ్య లోది తిని , సమ సమముగ భూతములకు బెట్టు పుణ్యుడా ! వెంకయ్య స్వామి ! శరణు [...]
చేరి గొలగమూడి  సారించి నిలిచిన హృదయ పద్మ మందు ముదము గలుగు గొలగమూడి క్షేత్ర నిలయుడా ! వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 11 గొలగమూడి చనుచు  గొంతెత్తి పాడుచు వచ్చు భక్త జనుల  పాద ధూళి తాకినా జనులకు ధన్యతే , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .     -- 12 జబ్బు చేసి నిన్ను శరణు వేడంగనే బాగు జేసి వారి బాధ నంత నీవు తీసుకొనుట నిజమయ్య , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .
  భగవాన్ గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి ------------------------------------- బ్రతికి నంత వట్టు పరమాత్మ కళలతో బ్రతికి ప్రజల కొఱకు పాటు పడితి , జనులు దేవు డనుచు వినుతించ , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .       -- 1 దేహ ధారి యగుచు దీపించు నానాడు వర సమాథి యందు వరలు నేడు నిన్ను నమ్మినాము , నిలుమయ్య , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .      -- 2 వ్రేలి ముద్ర వేసి వెచ్చించి  తపమును చీటి వ్రాసి
వానలు తగినంత పడి పాడి పంటలు తగ నితోధకముగ తనరు గాత ! ఆరోగ్య భాగ్యమ్ము లలరి జన గణము లెల్ల భాగ్యాల భాసిల్లు గాత ! చదువు సంధ్యలు నేర్చి చక్కగా పిల్లలు విజయాలు పొంది లాభింత్రు గాత ! పెరిగి యూర్లన్ని సుభిక్షమై , యొకరి కింత బెట్టు పస లేతెంచు గాత ! ' హేవిళంబి ' తెలుగుగాది హేళలు పర చుకొని , సకల తెలుగు జాతి , సుఖము శాంతి పాదుకొను గాత ! యేటి కేడాది యంత , అందరికి నా శుభాకాంక్ష లంద [...]
                     భగవాన్        శ్రీ గొలగమూడి వెంకయ్య స్వామి           ఆరాధన రూప పద్య శతకం                             ( పరిచయము -- 1)                    ----------------          నేటి కాలంలో ఏ మలినమూ అంటని మహాను భావులరుదు .అలాంటిమహనీయులలో భగవాన్ శ్రీ వెంకయ్య స్వామి ఒకరు .           శ్రీ స్వామి నెల్లూరు జిల్లా , నాగులేటూరు గ్రామంలోవ్యవసాయకుటుంబంలోజన్మించినాడు . బాల్యంలో వ్యవసాయం పనులు చేసే
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు