క్రీస్తు శకము నందు ప్రస్తుత మ్మింకొక్క క్రొత్త వత్సరమ్ము కొలువు దీరె , మనిషి బ్రతుకు నందు  మార్పులేవైపుకో ? మంచివైపు కగున  ఇంచుకైన ? భూమికావల నెక్కడో పుడమి బోలు పుడమి కోసము గాలించు బుధులు !  ‘ సగము కూటి కేడ్చెద రిచట ‘  ఆకొన్న జనుల గూర్చి బాగోగు లరయరా ?  కొంచమేని . గతము కంటె చదువులు , విజ్ఞాన మధిక మయ్యె గాని  , సంస్కార మేమయ్యెనో క నంబడదు, వక్ర బుధ్ధి కనంగ [...]
చిన్నూ , ఇంద బనానా తిను మామ్ నాకు బనానా ఇష్టం లేదు , ఆపిల్ కావాలి నాన్నా , డాడ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్తాన్లే , ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేప్పుడు ఆపిల్ తెమ్మని . మా చిన్నూ గుడ్ బాయ్ , ఈరోజు బనానా తింటాడు . అస్సలు మారాం చెయ్యడు , ఓకే? ఓకే ,  మామ్ దట్స్ గుడ్                                              **************** హలో బావ గారూ , ఏవిటో ఈరోజు పొద్దుట్నుంచీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా , వల కలవడం లేదు. అంతర్జాలం
2012 మార్చి22 న ఆనాటి తెలుగు బ్లాగుల , బ్లాగరుల మనో మనోజ్ఞతలు పరవశింప జేయగా ,  ఆపారవశ్యంలో పడి వ్రాసుకున్న ఆనందమయ  పోష్టు ..... (తెలుగు బ్లాగుల తోటలో బ్లాగరు పూమొల్కలార !) ..... అంటూ ___                    ***** పూర్వ మొక్కరో యిద్దరో పొగడ దగిన రచయితలు ‘ క్రొత్తవారు ‘  తారస పడంగ జూచితిమి గాని నేడహో !   ‘ చూడచక్క నైన ‘  రచయిత లెందరో గాన నయ్యె తెలుగు బ్లాగుల తోటలో [...]
తెలుగు పద్యమెంత తీపు రా ! రుచి చూడు చెఱకు రసము కంటె , చెలిమి కంటె , తేనెలో నిగిరిన తియ్యమామిడి కంటె పల్లె సీమ లోని బ్రతుకు కంటె . పుట్టిల్లు తెలంగాణా , మెట్టిన పురి సింహ పురము , మిగిలిన చోట్లన్ పట్టము గట్టిరి తెలుగులు దిట్టగదా ! తెలుగు పద్య ధీర కృతులలో . తెలుగు పద్య సఖికి తిక్కన్న నేర్పించె అచ్చమైన రాజ హంస నడలు మాట తీరు , మంచి , మర్యాద నేర్పిరి వేమన , [...]
         "ఏజన్మలో ఏం పాపం చేశాడో ఇప్పుడనుభవిస్తున్నాడు , ఇలా గౌరవింప బడడం నా పూర్వ జన్మ సుకృతం . " అనే మాటలు తరచుగా వింటుంటాం , మరి _ ఈజన్మలో సుకృతాలేవీ లేవా , దుష్కృతాలేవీ లేవా ? ఉండే ఉండాలిగా ! మరి , వాటి ఫలితాలెవరనుభవిస్తారు ? మనమా , బిడ్డలా ?                ********** " పూర్వ జన్మలలో చేసుకున్న కర్మలనుబట్టి జీవి పర జన్మలలో మంచిగానీ , చెడుగానీ అనుభవించ వలసి ఉంటుంది " ఇదొక జన్మ జన్మల [...]
ఓరిమి లేదు కాస్తయిన  ,  ఒఠ్ఠి యహంకృత వాక్స్రవంతిలో తీరిక లేదు వేరొకరు తెల్పిన దేమొ వినంగ  ,  విన్ననూ వారిది యెంతమాత్రమును వాదన కెక్కదు ,  తామె యింతకున్ నేరిచినట్టి వారమను నిక్కు _ కనంగ వివేకులందరున్ . బుధ్ధిమయ సాహితీ లోక మిద్ది , కాని వెకిలి బుధ్ధుల వికృత వివేకములకు బుధ్ధి మాలినదయపోయె ,  యొద్దిక కొర వడిన దీతెల్గు బ్లాగు ప్రపంచమిపుడు . చిన్న ' అప్రిషియేషను [...]
ఎవడురా మేథావి ?  భువన మోహను గూడ తనదు మోసానికి తార్చు వాడ ? ఎవడురా మేథావి ?  తవిలి జ్యోతిష్యాది దుర్మార్గ విద్యల దొర్లు వాడ  ? ఎవడురా మేథావి ? ఏకష్టమెరుగక పరుల కష్టము మీద బ్రతుకు వాడ  ? ఎవడురా మేథావి ?  ఇల మనుజుల మధ్య కుల భేదములు జూచు కుటిల జనుడ  ? కాదు..... తిండి బట్టలు , సౌఖ్యాలు  భువికి నిచ్చు కొరకు  తర తరాలు నిచ్చలు శ్రమ జీవియై వెల్గు వాడె మేథావి  _  ఎవడి ' [...]
వెక్కిరింతలు కొన్ని వెటకారములు కొన్ని పేర్చి నోటి దురద తీర్చు వారు వదరు కూతలు కొన్ని వాచాలతలు కొన్ని వార్చి  అహంభావ మేర్చు వారు కించ పరుచ కొన్ని  కించ పడగ కొన్ని తలకెత్తుకొని మోసి తనియు వారు పాండిత్యములు కొన్ని  పరిహాసములు కొన్ని త్రవ్వించి వెకిలిగా నవ్వు వారు ప్రాత సంప్రదాయపు వర్గ పండితులును క్రొత్త విజ్ఞానమయ వర్గ కోవిదులును లంకె కుదరక తిట్ల [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాల నొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , స్వాతంత్ర్య [...]
చాలిక వద్దండి  చాలయెక్కువయింది గురుస్థాన స్థితులకు కూడని పని కోటాను కోట్ల భక్తుల మనోభావాల హననకు దిగకండి  ఆర్తి రగులు అసలిదేమి ఘనత ?  పస గలదేని _ ప్ర జా సమస్యలు లేవ ? చక్క దిద్ద చదువు చెప్పించండి  సంస్థలు నెలకొల్పి వైద్య మందించండి ఉద్యమించి పేద వాళ్ళకీరెండె లాభించుగాని " సాయి " _ దేవుడా ? కాదన్న చర్చ కాదు అసలిదేమి రగడ ? ఆపరా ? యికైన భరత [...]
సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తీ విధిగా నడుచుకోవలసిన ప్రవర్తనా నియమావళి ఏర్పడి , నడుచుకో గలిగితే , ఆర్థిక-సామాజికాంశాలో  సమ సమాజం ఏర్పడితే ,  ఆహారం-నీరు-ఇంధనం వినియోగంలో ప్రతి వ్యక్తీ వృథాను నివారించి క్రమశిక్షణ పాటించ గలిగితే , విద్యనూ-వైద్యాన్నీ అమ్ముకొనే సంస్థలు మూతపడే రోజొస్తే , పిల్లల్ని సక్రమంగా పెంచని తల్లి-దండ్రులను శిక్షించే రోజొస్తే , లంచం అడిగితే [...]
గౌతమ బుధ్ధుని  కలల కళారూప కృష్ణవేణీ ఝరీ కీర్తి రూప రమణీయ ప్రకృత్యావరణ వసుంధర రూప ఫల సస్య శోభిత బాగ్య రూప రాజాధి రాజ విరాజమాన నిరూప బహు చరిత్ర ప్రభా భాస రూప దేవాధి దేవ దేదీప్య భాస్వద్రూప పావన క్షేత్ర ప్రభావ రూప   రూప లీలా మనోజ్ఞశ్రీ రూప విభవ బహు విధారామ రామ   సౌభాగ్య సీమ తెలుగు సురధామ  అమరావతీ లలామ ప్రగతి పథగామ  నవ్యాంధ్ర [...]
మిరుమిట్లు గొలిపెడు మెరుగు బంగారపు పచ్చని తనుచాయ బరగు తల్లి ముమ్మూర్తులకు , వారి ముగ్గురు సతులకు మూలపుటమ్మయి గ్రాలు తల్లి అమ్మ తనమ్ము బ్రంహ్మాండమ్ము నిండి వె లుంగ వాత్సల్యమొసంగు తల్లి జీవ కోటికి తాను జీవనానందమై అనురాగములు పంచు అమృత వల్లి   ఆమెయే అమ్మ , అమ్మల కమ్మ దుర్గ , బిడ్డలను కాచి  రక్షించు ప్రేమ మయి , వి శుధ్ధ మంగళ [...]
కలగనండి , కల సాకారమగు దాక జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె   ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి దార్శనికుడు ' కలాం మహితాత్ముడ ' [...]
గిరి , తరు , ఝరీ పరీత ప్రకృతిమయ మయి , కడు మనోఙ్ఞమై , సూర్య సంకాశ మైన        “ పుడమి “ యందాలు వీక్షించు పుణ్య మరసి మనకు “ కన్నుల “ నొసగెను మాధవుండు   సకల జగతిని వీక్షించు శక్తి గలిగి చూచి గుర్తించు ఙ్ఞాన విస్ఫూర్తి గలిగి తనర ప్రాణుల కానంద దాయకమయి గ్రాలు – సర్వేంద్రియ ప్రధానాలు – “ కండ్లు “   పుట్టు గ్రుడ్డులే గాక , యీ పుడమి మీద పలు ప్రమాదాలు , రోగాల బడుట [...]
సభలు బెట్టి  తెలుగు విభవమ్ము భూషించి తెలుగు నుధ్ధరించు ధిషణు లార ! ప్రజల పలుకు బడుల  గ్రామ్యాలని  హసించు తీరు మార్చు కొనుడు ,  తెలుగు వెలుగు . ఘనుల మన్న బ్రమల  జనహిత మెరుగని పండితులకు  తెలుగు పలుకు బళ్ళు విన  నసాధువులుగ గనిపించు నికనెట్లు తెలుగు వృధ్ధి యగునొ ?   తెలియరాదు .   భాష పుట్టి  ముందు ప్రజల పలుకు బడుల వృధ్ధి చెంది నాక  పధ్ధతెరిగి [...]
తలకు గట్టిన గుడ్డ  యిలకు రక్షగ నిల్చి తరగని ప్రేమకు తావిడంగ నిడు పాటి నుదుటిపై  నెలకొన్న తేజమ్ము చేతులు జోడించు చిత్తమొసగ అర్థ నిమీలితమై  యలౌకిక తపో మగ్నమౌ కన్నులు మనసు దోచ మంగళాకరములౌ మహనీయ పాదముల్ తాకి కళ్ళద్దుకో తలపు దోప సాయి నాధుండు ద్వారకా మాయి వెలసి సకల ప్రాణుల తోడుగా సాక్షి యగుచు వాడ వాడల కొలువుండి వరదు డగుట పుడమి భారతి [...]
చంద్ర గ్రహము   భూమి శక్తికి లోబడి కక్ష్యయందు దిరుగు   గడచి రాదు భూమి దరికి  వచ్చిపోవుటల్ సహజమే దాని కక్ష్యలోని దారి యదియె   వెరపేల ?  చంద్రుడీగతి వరభూమికి డగ్గరించి వచ్చు భ్రమణముల్ చిరపరిచితమే _ జ్యోతిష వరులారా !  కీడటంచు పలుకగనేలా ?   చంద్రశక్తి  భూమిశక్తిలో నారవ వంతుకూడలేదు   వగచనేల ? పుడమిచుట్టుదిరుగు  భౌమ్యోపగ్రహమైన చంద్రగ్రహము జూచి [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాలు వొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు   మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , [...]
దూరాన చంద్రుండు దొంగ చూపులు చూచి కొలనిలో వెన్నెల  చిలుకు చుండ  రాయంచ మిథునము  రాస క్రీడలు మాని చకిత లోచనులయి  సాక్ష్యమివ్వ కొమ్మ కొమ్మన పూలు కమ్మని పరిమళ సౌహార్థములు వెదజల్లు చుండ రాధిక కురులు  కరాన దువ్వుచు  తథే కపరత  కృష్ణుండు  కనగ నయ్యె   అద్దమున  రాథ  కృష్ణుని ముద్దు మోము గాంచు చున్నది ,  తన మోము గాదు ,  చూడ నెంత గట్టిదో బంధమ్ము ,   హే [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు