వెక్కిరింతలు కొన్ని వెటకారములు కొన్ని పేర్చి నోటి దురద తీర్చు వారు వదరు కూతలు కొన్ని వాచాలతలు కొన్ని వార్చి  అహంభావ మేర్చు వారు కించ పరుచ కొన్ని  కించ పడగ కొన్ని తలకెత్తుకొని మోసి తనియు వారు పాండిత్యములు కొన్ని  పరిహాసములు కొన్ని త్రవ్వించి వెకిలిగా నవ్వు వారు ప్రాత సంప్రదాయపు వర్గ పండితులును క్రొత్త విజ్ఞానమయ వర్గ కోవిదులును లంకె కుదరక తిట్ల [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాల నొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , స్వాతంత్ర్య [...]
చాలిక వద్దండి  చాలయెక్కువయింది గురుస్థాన స్థితులకు కూడని పని కోటాను కోట్ల భక్తుల మనోభావాల హననకు దిగకండి  ఆర్తి రగులు అసలిదేమి ఘనత ?  పస గలదేని _ ప్ర జా సమస్యలు లేవ ? చక్క దిద్ద చదువు చెప్పించండి  సంస్థలు నెలకొల్పి వైద్య మందించండి ఉద్యమించి పేద వాళ్ళకీరెండె లాభించుగాని " సాయి " _ దేవుడా ? కాదన్న చర్చ కాదు అసలిదేమి రగడ ? ఆపరా ? యికైన భరత [...]
సమాజంలోని ప్రతి వ్యక్తీ విధిగా నడుచుకోవలసిన ప్రవర్తనా నియమావళి ఏర్పడి , నడుచుకో గలిగితే , ఆర్థిక-సామాజికాంశాలో  సమ సమాజం ఏర్పడితే ,  ఆహారం-నీరు-ఇంధనం వినియోగంలో ప్రతి వ్యక్తీ వృథాను నివారించి క్రమశిక్షణ పాటించ గలిగితే , విద్యనూ-వైద్యాన్నీ అమ్ముకొనే సంస్థలు మూతపడే రోజొస్తే , పిల్లల్ని సక్రమంగా పెంచని తల్లి-దండ్రులను శిక్షించే రోజొస్తే , లంచం అడిగితే [...]
గౌతమ బుధ్ధుని  కలల కళారూప కృష్ణవేణీ ఝరీ కీర్తి రూప రమణీయ ప్రకృత్యావరణ వసుంధర రూప ఫల సస్య శోభిత బాగ్య రూప రాజాధి రాజ విరాజమాన నిరూప బహు చరిత్ర ప్రభా భాస రూప దేవాధి దేవ దేదీప్య భాస్వద్రూప పావన క్షేత్ర ప్రభావ రూప   రూప లీలా మనోజ్ఞశ్రీ రూప విభవ బహు విధారామ రామ   సౌభాగ్య సీమ తెలుగు సురధామ  అమరావతీ లలామ ప్రగతి పథగామ  నవ్యాంధ్ర [...]
మిరుమిట్లు గొలిపెడు మెరుగు బంగారపు పచ్చని తనుచాయ బరగు తల్లి ముమ్మూర్తులకు , వారి ముగ్గురు సతులకు మూలపుటమ్మయి గ్రాలు తల్లి అమ్మ తనమ్ము బ్రంహ్మాండమ్ము నిండి వె లుంగ వాత్సల్యమొసంగు తల్లి జీవ కోటికి తాను జీవనానందమై అనురాగములు పంచు అమృత వల్లి   ఆమెయే అమ్మ , అమ్మల కమ్మ దుర్గ , బిడ్డలను కాచి  రక్షించు ప్రేమ మయి , వి శుధ్ధ మంగళ [...]
కలగనండి , కల సాకారమగు దాక జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె   ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి దార్శనికుడు ' కలాం మహితాత్ముడ ' [...]
గిరి , తరు , ఝరీ పరీత ప్రకృతిమయ మయి , కడు మనోఙ్ఞమై , సూర్య సంకాశ మైన        “ పుడమి “ యందాలు వీక్షించు పుణ్య మరసి మనకు “ కన్నుల “ నొసగెను మాధవుండు   సకల జగతిని వీక్షించు శక్తి గలిగి చూచి గుర్తించు ఙ్ఞాన విస్ఫూర్తి గలిగి తనర ప్రాణుల కానంద దాయకమయి గ్రాలు – సర్వేంద్రియ ప్రధానాలు – “ కండ్లు “   పుట్టు గ్రుడ్డులే గాక , యీ పుడమి మీద పలు ప్రమాదాలు , రోగాల బడుట [...]
సభలు బెట్టి  తెలుగు విభవమ్ము భూషించి తెలుగు నుధ్ధరించు ధిషణు లార ! ప్రజల పలుకు బడుల  గ్రామ్యాలని  హసించు తీరు మార్చు కొనుడు ,  తెలుగు వెలుగు . ఘనుల మన్న బ్రమల  జనహిత మెరుగని పండితులకు  తెలుగు పలుకు బళ్ళు విన  నసాధువులుగ గనిపించు నికనెట్లు తెలుగు వృధ్ధి యగునొ ?   తెలియరాదు .   భాష పుట్టి  ముందు ప్రజల పలుకు బడుల వృధ్ధి చెంది నాక  పధ్ధతెరిగి [...]
తలకు గట్టిన గుడ్డ  యిలకు రక్షగ నిల్చి తరగని ప్రేమకు తావిడంగ నిడు పాటి నుదుటిపై  నెలకొన్న తేజమ్ము చేతులు జోడించు చిత్తమొసగ అర్థ నిమీలితమై  యలౌకిక తపో మగ్నమౌ కన్నులు మనసు దోచ మంగళాకరములౌ మహనీయ పాదముల్ తాకి కళ్ళద్దుకో తలపు దోప సాయి నాధుండు ద్వారకా మాయి వెలసి సకల ప్రాణుల తోడుగా సాక్షి యగుచు వాడ వాడల కొలువుండి వరదు డగుట పుడమి భారతి [...]
చంద్ర గ్రహము   భూమి శక్తికి లోబడి కక్ష్యయందు దిరుగు   గడచి రాదు భూమి దరికి  వచ్చిపోవుటల్ సహజమే దాని కక్ష్యలోని దారి యదియె   వెరపేల ?  చంద్రుడీగతి వరభూమికి డగ్గరించి వచ్చు భ్రమణముల్ చిరపరిచితమే _ జ్యోతిష వరులారా !  కీడటంచు పలుకగనేలా ?   చంద్రశక్తి  భూమిశక్తిలో నారవ వంతుకూడలేదు   వగచనేల ? పుడమిచుట్టుదిరుగు  భౌమ్యోపగ్రహమైన చంద్రగ్రహము జూచి [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాలు వొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు   మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , [...]
దూరాన చంద్రుండు దొంగ చూపులు చూచి కొలనిలో వెన్నెల  చిలుకు చుండ  రాయంచ మిథునము  రాస క్రీడలు మాని చకిత లోచనులయి  సాక్ష్యమివ్వ కొమ్మ కొమ్మన పూలు కమ్మని పరిమళ సౌహార్థములు వెదజల్లు చుండ రాధిక కురులు  కరాన దువ్వుచు  తథే కపరత  కృష్ణుండు  కనగ నయ్యె   అద్దమున  రాథ  కృష్ణుని ముద్దు మోము గాంచు చున్నది ,  తన మోము గాదు ,  చూడ నెంత గట్టిదో బంధమ్ము ,   హే [...]
  మానవ జీవనావసరాలలో జ్ఞానానికి తొలి ప్రాధాన్యతనిచ్చి జ్ఞానాన్ని దైవంగా భావించడం జరిగింది . అందుకు ప్రతీకగా “ సరస్వతీ _ బ్రహ్మ” ల మూర్తులను రూపొందించుకొని అర్చించినారు . పాడి పంటలు  మొదలైన సర్వ సంపదలనూ ఆరాధనా భావంతో కొలిచి అందుకు ప్రతీకగా  “ లక్ష్మీ _ విష్ణు “ ల మూర్తులను రూపొందించుకొని అర్చిస్తున్నారు . సృష్టికి మూలమైన స్త్రీ పురుష తత్త్వపు పవిత్రతకు [...]
  గర్భస్థ శిశువు తా కాళ్ళతో తన్నంగ నొప్పిని ప్రియముగా మార్చుకొనును అలికిడి కులికి తా నమ్మ పొత్తిళ్లలో నొదుగంగ గుండెల కదుము కొనును ఆకటి కేడ్చుచు అమ్మపై కెగబ్రాక మురిపాన చన్నిచ్చి పరవశించు బుడి బుడి యడుగుల పడిలేచి నడయాడ బుడుతకు కేలిచ్చి నడత నేర్పు   అలుపెరుంగక రాత్రింబవలు భరించి బిడ్డలే లోకముగ జీవించు" అమ్మ " _ బిడ్డపై అమ్మ కెంతటి [...]
“ బ్రతుక లేనోడురా బడిపంతు ” లను మాట నాటి యొజ్జదనపు గీటు రాయి “ బ్రతుక నేర్చిన వాడు  బడిపంతు “ లను మాట నేటి దుర్నీతికి నిలువుటద్ద మపుడు పేదరికాన  మ్రగ్గు చుండియు గూడ వృత్తి ధర్మము దప్ప వేరెరుగరు మంచి జీతాలతో మించి జీవించుచున్ వేర్వేరు పనులందె వేడ్క యిపుడు   ఘన ముపాథ్యాయ వృత్తి  ,  ఆ గౌర వాని కెవ్వ రర్హత పొంది దీపింతురో   మ హానుభావులై  [...]
శిరముపై కమనీయ శిఖి పింఛముల వాడు చెవుల కుండల దీప్తి చెలువు వాడు నుదుటిపై కస్తూరి మృదు తిలకముల వాడు ఉరమున కౌస్తుభం బొలయు వాడు నాసాగ్రమున గుల్కు నవ మౌక్తికము వాడు కరమున వేణువు మెరయు వాడు చర్చిత మైపూత హరి చందనము వాడు గళమున ముత్యాల కాంతి వాడు   తరుణ గోపికా పరి వేష్ఠితముల వాడు నంద గోపాల బాలు డానంద హేల లీల బృందావనము రాస కేళి దేల వచ్చు చున్నాడు [...]
ఘనుల మన్న బ్రమల  జనహిత మెరుగని పండితులకు  తెలుగు పలుకు బళ్ళు విన  నసాధువులుగ గనిపించు నికనెట్లు తెలుగు వృధ్ధి యగునొ ?   తెలియరాదు .   భాష పుట్టి  ముందు ప్రజల పలుకు బడుల వృధ్ధి చెంది నాక  పధ్ధతెరిగి భాషలోని మార్పు వ్వాకరణము జెప్పు వ్యాకరణము గాదు _  భాష ముందు .   సభలు బెట్టి  తెలుగు విభవమ్ము భూషించి తెలుగు నుధ్ధరించు ధిషణు లార ! ప్రజల పలుకు బడుల  [...]
చిరు హాస్యముల జల్లు  సేద దీర్చెడు చోట వికటాట్ట హాసాల   వీను లదిరె సంస్కార విలసిత  చర్చ లుండెడు చోట కుక్కల కాట్లాట పిక్కటిల్లె పులకించి  రచనల  ప్రోత్సహించెడు చోట తిలకించు వారేరి ?   తీరు మారె కుల గజ్జి , ప్రాంతీయ కొట్లాటతో నిండి తెలుగు సౌహార్దాలు  నలిగి పోయె   వెరసి పిడికెడు గొంతుకల్  వెరపు దక్కి తెలుగు బ్లాగుల పూదోట తెంచి పోసి మించి  తాజెడ్డ [...]
బాధ్యతల్ నేర్పరు పలువురు పేరెంట్సు అమెరికా ఉద్యోగ బ్రమలు దప్ప సబ్జెక్టు రుబ్బించు  చదువు కార్ఖానాలు విలువలు నేర్పవు కలలనైన ఎటు చూచినా మద్యమేరులై పారించు ప్రభుతకు ట్యాక్సులే పరమ ముదము అందు బాటున గల వశ్లీల సైటులు నెట్టులు నెట్టులు నెట్టు నిండ   తల్లి దండ్రులు , స్కూళ్ళు   బాధ్యత వహించి నవ సమాజము , ప్రభుతలు యువత కొఱకు చేయ దగినవి చేసిన చెరుపు [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాలు వొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు   మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , [...]
అది 1971 జూలై 29 . సమయం సాయంత్రం నాలుగ్గంటలు . జూనియర్ కాలేజి ప్రిన్సిపల్ గది . కుర్చీలో తథేక ధ్యానంతో పనిలో నిమగ్నమైన ఒక ప్రసన్న గంభీర మూర్తి . గుమ్మంలో ఇరవైయ్యేళ్ళ నూనూగు మీసాల కుర్రాడు , రాజారావు – చేతిలో ఎప్పాయింట్ మెంట్ ఆర్డర్ తో మే ఐ కమిన్ సార్ ప్రిన్స్పల్ సార్ తల కూడా పైకెత్తలేదు కాస్తంత బిగ్గరగా మళ్ళీ మే ఐ కమిన్ సార్ ఈసారి సారు తల పైకెత్తేడు ,
శిరిడి జేరు టెల్ల సిరులకు మార్గమ్ము సర్వ దు:ఖ హరము సర్వ శుభము నీదు దర్శనమ్ము నిత్య కళ్యాణమ్ము శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !  తనర నెవరి కైన ద్వారకా మాయిని జేరి నంత శాంతి చేరు వగును అరయ నార్తు డైన నిరుపేద కైనను శ్రీని వాస సాయి !శిరిడ రాజ ! పరమ పురుష ! నీవు భౌతిక దేహమ్ము వీడి వర సమాధి కూడి ఉన్న నాడు సైత మవని నప్రమత్తుండవే శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ ! నీదు భక్త [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు