గిరి , తరు , ఝరీ పరీత ప్రకృతిమయ మయి , కడు మనోఙ్ఞమై , సూర్య సంకాశ మైన        “ పుడమి “ యందాలు వీక్షించు పుణ్య మరసి మనకు “ కన్నుల “ నొసగెను మాధవుండు   సకల జగతిని వీక్షించు శక్తి గలిగి చూచి గుర్తించు ఙ్ఞాన విస్ఫూర్తి గలిగి తనర ప్రాణుల కానంద దాయకమయి గ్రాలు – సర్వేంద్రియ ప్రధానాలు – “ కండ్లు “   పుట్టు గ్రుడ్డులే గాక , యీ పుడమి మీద పలు ప్రమాదాలు , రోగాల బడుట [...]
సభలు బెట్టి  తెలుగు విభవమ్ము భూషించి తెలుగు నుధ్ధరించు ధిషణు లార ! ప్రజల పలుకు బడుల  గ్రామ్యాలని  హసించు తీరు మార్చు కొనుడు ,  తెలుగు వెలుగు . ఘనుల మన్న బ్రమల  జనహిత మెరుగని పండితులకు  తెలుగు పలుకు బళ్ళు విన  నసాధువులుగ గనిపించు నికనెట్లు తెలుగు వృధ్ధి యగునొ ?   తెలియరాదు .   భాష పుట్టి  ముందు ప్రజల పలుకు బడుల వృధ్ధి చెంది నాక  పధ్ధతెరిగి [...]
తలకు గట్టిన గుడ్డ  యిలకు రక్షగ నిల్చి తరగని ప్రేమకు తావిడంగ నిడు పాటి నుదుటిపై  నెలకొన్న తేజమ్ము చేతులు జోడించు చిత్తమొసగ అర్థ నిమీలితమై  యలౌకిక తపో మగ్నమౌ కన్నులు మనసు దోచ మంగళాకరములౌ మహనీయ పాదముల్ తాకి కళ్ళద్దుకో తలపు దోప సాయి నాధుండు ద్వారకా మాయి వెలసి సకల ప్రాణుల తోడుగా సాక్షి యగుచు వాడ వాడల కొలువుండి వరదు డగుట పుడమి భారతి [...]
చంద్ర గ్రహము   భూమి శక్తికి లోబడి కక్ష్యయందు దిరుగు   గడచి రాదు భూమి దరికి  వచ్చిపోవుటల్ సహజమే దాని కక్ష్యలోని దారి యదియె   వెరపేల ?  చంద్రుడీగతి వరభూమికి డగ్గరించి వచ్చు భ్రమణముల్ చిరపరిచితమే _ జ్యోతిష వరులారా !  కీడటంచు పలుకగనేలా ?   చంద్రశక్తి  భూమిశక్తిలో నారవ వంతుకూడలేదు   వగచనేల ? పుడమిచుట్టుదిరుగు  భౌమ్యోపగ్రహమైన చంద్రగ్రహము జూచి [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాలు వొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు   మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , [...]
దూరాన చంద్రుండు దొంగ చూపులు చూచి కొలనిలో వెన్నెల  చిలుకు చుండ  రాయంచ మిథునము  రాస క్రీడలు మాని చకిత లోచనులయి  సాక్ష్యమివ్వ కొమ్మ కొమ్మన పూలు కమ్మని పరిమళ సౌహార్థములు వెదజల్లు చుండ రాధిక కురులు  కరాన దువ్వుచు  తథే కపరత  కృష్ణుండు  కనగ నయ్యె   అద్దమున  రాథ  కృష్ణుని ముద్దు మోము గాంచు చున్నది ,  తన మోము గాదు ,  చూడ నెంత గట్టిదో బంధమ్ము ,   హే [...]
  మానవ జీవనావసరాలలో జ్ఞానానికి తొలి ప్రాధాన్యతనిచ్చి జ్ఞానాన్ని దైవంగా భావించడం జరిగింది . అందుకు ప్రతీకగా “ సరస్వతీ _ బ్రహ్మ” ల మూర్తులను రూపొందించుకొని అర్చించినారు . పాడి పంటలు  మొదలైన సర్వ సంపదలనూ ఆరాధనా భావంతో కొలిచి అందుకు ప్రతీకగా  “ లక్ష్మీ _ విష్ణు “ ల మూర్తులను రూపొందించుకొని అర్చిస్తున్నారు . సృష్టికి మూలమైన స్త్రీ పురుష తత్త్వపు పవిత్రతకు [...]
  గర్భస్థ శిశువు తా కాళ్ళతో తన్నంగ నొప్పిని ప్రియముగా మార్చుకొనును అలికిడి కులికి తా నమ్మ పొత్తిళ్లలో నొదుగంగ గుండెల కదుము కొనును ఆకటి కేడ్చుచు అమ్మపై కెగబ్రాక మురిపాన చన్నిచ్చి పరవశించు బుడి బుడి యడుగుల పడిలేచి నడయాడ బుడుతకు కేలిచ్చి నడత నేర్పు   అలుపెరుంగక రాత్రింబవలు భరించి బిడ్డలే లోకముగ జీవించు" అమ్మ " _ బిడ్డపై అమ్మ కెంతటి [...]
“ బ్రతుక లేనోడురా బడిపంతు ” లను మాట నాటి యొజ్జదనపు గీటు రాయి “ బ్రతుక నేర్చిన వాడు  బడిపంతు “ లను మాట నేటి దుర్నీతికి నిలువుటద్ద మపుడు పేదరికాన  మ్రగ్గు చుండియు గూడ వృత్తి ధర్మము దప్ప వేరెరుగరు మంచి జీతాలతో మించి జీవించుచున్ వేర్వేరు పనులందె వేడ్క యిపుడు   ఘన ముపాథ్యాయ వృత్తి  ,  ఆ గౌర వాని కెవ్వ రర్హత పొంది దీపింతురో   మ హానుభావులై  [...]
శిరముపై కమనీయ శిఖి పింఛముల వాడు చెవుల కుండల దీప్తి చెలువు వాడు నుదుటిపై కస్తూరి మృదు తిలకముల వాడు ఉరమున కౌస్తుభం బొలయు వాడు నాసాగ్రమున గుల్కు నవ మౌక్తికము వాడు కరమున వేణువు మెరయు వాడు చర్చిత మైపూత హరి చందనము వాడు గళమున ముత్యాల కాంతి వాడు   తరుణ గోపికా పరి వేష్ఠితముల వాడు నంద గోపాల బాలు డానంద హేల లీల బృందావనము రాస కేళి దేల వచ్చు చున్నాడు [...]
ఘనుల మన్న బ్రమల  జనహిత మెరుగని పండితులకు  తెలుగు పలుకు బళ్ళు విన  నసాధువులుగ గనిపించు నికనెట్లు తెలుగు వృధ్ధి యగునొ ?   తెలియరాదు .   భాష పుట్టి  ముందు ప్రజల పలుకు బడుల వృధ్ధి చెంది నాక  పధ్ధతెరిగి భాషలోని మార్పు వ్వాకరణము జెప్పు వ్యాకరణము గాదు _  భాష ముందు .   సభలు బెట్టి  తెలుగు విభవమ్ము భూషించి తెలుగు నుధ్ధరించు ధిషణు లార ! ప్రజల పలుకు బడుల  [...]
చిరు హాస్యముల జల్లు  సేద దీర్చెడు చోట వికటాట్ట హాసాల   వీను లదిరె సంస్కార విలసిత  చర్చ లుండెడు చోట కుక్కల కాట్లాట పిక్కటిల్లె పులకించి  రచనల  ప్రోత్సహించెడు చోట తిలకించు వారేరి ?   తీరు మారె కుల గజ్జి , ప్రాంతీయ కొట్లాటతో నిండి తెలుగు సౌహార్దాలు  నలిగి పోయె   వెరసి పిడికెడు గొంతుకల్  వెరపు దక్కి తెలుగు బ్లాగుల పూదోట తెంచి పోసి మించి  తాజెడ్డ [...]
బాధ్యతల్ నేర్పరు పలువురు పేరెంట్సు అమెరికా ఉద్యోగ బ్రమలు దప్ప సబ్జెక్టు రుబ్బించు  చదువు కార్ఖానాలు విలువలు నేర్పవు కలలనైన ఎటు చూచినా మద్యమేరులై పారించు ప్రభుతకు ట్యాక్సులే పరమ ముదము అందు బాటున గల వశ్లీల సైటులు నెట్టులు నెట్టులు నెట్టు నిండ   తల్లి దండ్రులు , స్కూళ్ళు   బాధ్యత వహించి నవ సమాజము , ప్రభుతలు యువత కొఱకు చేయ దగినవి చేసిన చెరుపు [...]
ఆనాటి నేతలు ప్రాణాలకు తెగించి ఉద్యమాలందు ముందురికినారు ఆనాటి కవివరుల్ వేనోళ్ల నినదించి ప్రజలను చైతన్య పరచినారు ఆనాటి యువత వీరాధి వీరత్వ ము రకలెత్త నిలిచి పోరాడినారు ఆనాటి మహిళలు మేని యాభరణాలు వొలిచిచ్చి అండగా నిలిచినారు   మొనసి ధన మాన ప్రాణముల్ తృణము గాగ నెంచి స్వాతంత్ర్య సమరాణ నిల్చి నారు భరత మాతృ శృంఖలముల సరము త్రెంచి స్వేచ్చ , [...]
అది 1971 జూలై 29 . సమయం సాయంత్రం నాలుగ్గంటలు . జూనియర్ కాలేజి ప్రిన్సిపల్ గది . కుర్చీలో తథేక ధ్యానంతో పనిలో నిమగ్నమైన ఒక ప్రసన్న గంభీర మూర్తి . గుమ్మంలో ఇరవైయ్యేళ్ళ నూనూగు మీసాల కుర్రాడు , రాజారావు – చేతిలో ఎప్పాయింట్ మెంట్ ఆర్డర్ తో మే ఐ కమిన్ సార్ ప్రిన్స్పల్ సార్ తల కూడా పైకెత్తలేదు కాస్తంత బిగ్గరగా మళ్ళీ మే ఐ కమిన్ సార్ ఈసారి సారు తల పైకెత్తేడు ,
శిరిడి జేరు టెల్ల సిరులకు మార్గమ్ము సర్వ దు:ఖ హరము సర్వ శుభము నీదు దర్శనమ్ము నిత్య కళ్యాణమ్ము శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ !  తనర నెవరి కైన ద్వారకా మాయిని జేరి నంత శాంతి చేరు వగును అరయ నార్తు డైన నిరుపేద కైనను శ్రీని వాస సాయి !శిరిడ రాజ ! పరమ పురుష ! నీవు భౌతిక దేహమ్ము వీడి వర సమాధి కూడి ఉన్న నాడు సైత మవని నప్రమత్తుండవే శ్రీనివాస సాయి ! శిరిడి రాజ ! నీదు భక్త [...]
శ్రధ్ధా , సబూరిలు చక్కగా పాటించ              హితబోధ చేసిన హితు డతండు రెండు రూపాయల దండి దక్షిణ గొని              కష్టాలు బాపిన ఇష్ట సఖుడు రోగార్తులను తాకి  రుజ బాధలను బాపి             తాననుభవించిన త్యాగ శీలి ' సాయి ! కాపాడ  రారా  ' యన్న తక్షణ             మాదుకొను కరుణామయు డతండు సర్వ దేవతా సత్తాక సద్గురుండు సాయి నాధుండు – శరణంచు శరణు వేడి చరణములు తాకి తరియింత్రు జనులు – [...]
కలగనండి , కల సాకారమగు దాక జయశీలురై కృషి సల్పుడనియె ఆలోచనారీతు లందరివలె గాక క్రొత్తగా నుండుట కోరుకొనియె బలమైన సంకల్ప ప్రతిక్రియ యొక్కటే గెలుపు దారులు వెదికించు ననియె స్తబ్థత విడనాడి చైతన్యమొందిన ఫలితాలు వెన్నంటి వచ్చుననియె ప్రతి పలుకులోను మార్గదర్శనము చూపి దేశప్రగతికి బాటలు వేసినట్టి దార్శనికుడు ' కలాం మహితాత్ముడ ' రయ ప్రజలు మెచ్చిన ' భారత రత్న ' మతడు
వొళ్ళంతా బంగారంఓ చోటే  సింగారంబంగారం అసలైతేసింగారం సిసలు చుక్కల తళుకులు విరిసినవిను వీధులు బంగారంఅద్భుతాల పాల పుంతఅందులోని సింగారం అనంత జ్యోతులు నిండీనపాల పుంత బంగారంఅవనిలోని చైతన్యంఅందులోని సింగారం ప్రొద్దు పొడుపు  పరుచు కున్ననేలంతా బంగారంబుధ్ధి జీవి  ప్రబవించుటెఅందులోని సింగారం ఆమని ఋతురాగంతోప్రకృతి శోభ  బంగారంఅందమైన పూలబాలఅందులోని [...]
పిడివాదమను రోగ పీడితుల్ కొందరు సహనమ్ము కోల్పోయి సంచరింత్రు జ్వలిత హింసానంద సైకోలు కొందరు అఙ్ఞాత రూపాన యరచు చుంద్రు పాండిత్య బురదలో పడి దొర్లు కొందరు తప్పులెంచుటె తమ గొప్ప యంద్రు చెత్త రాతల కొంగుశ్రీల భూషించుచు కొందరు పరవశంబందు చుంద్రు కూటముల్ గట్టి కొందరు కూడి మాడి పూని తమలోన తారు మెప్పులు వహింత్రు సంయమనము పాటించరు చాల మంది తెలుగు బ్లాగుల కామెంటు ధీరు లరయ [...]
రఘువంశ సోము డా రాముడేలిన భూమి సీతా మహా సాధ్వి మాతృ భూమి గీతా ప్రబోధి శ్రీ కృష్ణుండు జన్మించి ధర్మంబు నిలిపిన కర్మ భూమి సిధ్ధార్థు డుదయించి బుధ్ధుడై జగతికి దారిచూపించిన ధర్మ భూమి వేదాది విఙ్ఞాన శోధనల్ విరిసి _ ప్ర పంచ గురువయిన భరత భూమి ఘనత బొగడంగ వలయునో _ కాక_ జ్యోతి షాది మోసాల నిలయమై చనుట జూచి కలచి యేడ్వంగ వలయునో తెలియరాదు పండితులె యిచట మోసాల బాట [...]
          నేడు  డాక్టర్స్ డే . గురువునూ , వైద్యుణ్ణీ దైవంగా భావించే కర్మభూమి మనది . వైద్యో నారాయణో హరి :   అని కదా ఆర్యోక్తి . అందువల్ల డాక్టర్లందరికీ పాదాభి వందనాలు .           పూర్వం విద్యా- వైద్యం రెండూ సామాజిక అత్యావశ్యకాలుగా గుర్తించి సంస్థలూ , దాతలూ , ప్రభువులూ ఉదారంగా అవసరమైన వ్యవస్థల్ని ఏర్పాటు చేసి ఉచితంగా అందించేవారు . నేడు మన కర్మ కొద్దీ మనచేత ఎన్నుకొన్న మన ప్రజా [...]
                కూతురికి అమ్మంటే ఇష్టం . కొడుక్కీ అమ్మంటే ఇష్టమే .                 కొడలికీ అమ్మంటే ఇష్టం . అత్తమ్మంటేనే అయిష్టం .                  అత్తమ్మకూ కూతురంటేనే ఇష్టం .  కోడలంటేనే కష్టం .                 కొడుక్కి అమ్మంటే ఇష్టమే . ఐనా తనిష్టం ఇక్కడ మార్చుకొంటాడు .                 అల్లుడికీ అమ్మంటే ఇష్టమే . కానీ తనిష్టాన్ని ఏమార్చుకొంటాడు .                 లోపమెక్కడుందో అమ్మకీ
సీను : ssc ఎగ్జామ్ సెంటర్ .....                          చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ ఇన్విజిలేటర్లకు రూమ్ ఎలాట్ మెంట్ చేస్తున్నాడు . రూమ్ నంబర్లు రాసిన చిట్లు రోల్ చేసి ఒక డబ్బాలో వేశాడు . ఒక్కో ఇన్విజిలేటర్ ఒక్కో చిట్టీ తీస్తున్నారు . చిట్టీ ఓపెన్ చేసి  అలాట్ మెంట్ రిజిస్టర్లో ఇన్విజిలేటర్ నేమ్ ప్రక్కన రూమ్ నంబర్ వేసి సంతకం తీసుకున్నాడు . ఎగ్జామ్ ఫైల్స్ తీసేసుకుని ఇన్విజిలేటర్లు రూములకు [...]
చాలిక వద్దండి  చాలయెక్కువయింది గురుస్థాన స్థితులకు కూడని పని కోటాను కోట్ల భక్తుల మనోభావాల హననకు దిగకండి  ఆర్తి రగులు అసలిదేమి ఘనత ?  పస గలదేని _ ప్ర జా సమస్యలు లేవ ? చక్క దిద్ద చదువు చెప్పించండి  సంస్థలు నెలకొల్పి వైద్య మందించండి ఉద్యమించి పేద వాళ్ళకీరెండె లాభించుగాని " సాయి " _ దేవుడా ? కాదన్న చర్చ కాదు అసలిదేమి రగడ ? ఆపరా ? యికైన భరత సంస్కృతి కాదిది పరము లార !               [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు