చిన్నూ , ఇంద బనానా తిను మామ్ నాకు బనానా ఇష్టం లేదు , ఆపిల్ కావాలి నాన్నా , డాడ్ కి ఫోన్ చేసి చెప్తాన్లే , ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేప్పుడు ఆపిల్ తెమ్మని . మా చిన్నూ గుడ్ బాయ్ , ఈరోజు బనానా తింటాడు . అస్సలు మారాం చెయ్యడు , ఓకే? ఓకే ,  మామ్ దట్స్ గుడ్                     ********* హలో బావ గారూ , ఏవిటో ఈరోజు పొద్దుట్నుంచీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా , వల కలవడం లేదు. అంతర్జాలం అస్సలు తెరుచుకోవడంలేదు .
తనకన్న తెలివిడి తనమున్న వారలు లేరను యహముచే చేర డొకడు తనకన్న సొగసైన ఘనులు లేరను నహం కారము కనుగ్రప్పి చేర డొకడు మగ లైదుగురి లోన మగువ ' కింద్ర సుతుడె ' ' మక్కువ ' లోపమై చిక్కె నొకతె విలు విద్యలో తన చెలువమ్ముపై నున్న అతిశయ మొకనికి అడ్డు నిల్చె మరణ వేదన పడుచున్న మనుజు జూచి పరగ నానంద పడుటచే పడియె నొకడు తుదకు ధర్మజుం డొక్కడే ముదము తోడ బొందితో స్వర్గమును జేరె పూజ్యు డగుచు [...]
కౌరవ్య రాజన్య గౌరవంబులు తెల్పు కుంతియు , శక్రుండు గూడ తెలుపు తెల్లని తనుచాయ తెఱగెఱిగించు నా అర్జున నామథేయమ్ము తెలుపు అరదంబు తెలుపట , హయములున్ తెలుపట విల్లును శంఖంబు విథము తెలుపు కపట మొల్లని యుధ్ధ కౌశలమ్ములు తెల్పు విజయ పరంపరా వితతి తెలుపు ఓజ నింతటి తెలుపు మారాజు తాను ' కర్రి ' యయి గాను పించును , కాదొ ? యవునొ ? కాద ? అర్జున నామంబు ఘనత యేమి ? అవున ! కర్రియై గన్పించు ఖర్మ [...]
' సన్నిధి ' భాస్కరన్నతో నేను --------------------------------- గలగలా సెలయేటి గండశిలల మీద జలజలా పారు సలిలము వోలె ముగ్ధ మోహన కృష్ణు మోవి మురళి వీడు అతులిత మధుర సంగతుల వోలె శ్రీగంధ పరిమళశ్రీలు మోసుక వచ్చి కుతి దీర్చు మలయ మారుతము వోలె కడగండ్ల పాలయి కనలు మనుజునికి తగవైన సఖుని యోదార్పు  వోలె పరమ భాగవతుడగు మా ' భాస్కరన్న ' అమృత ధారలు కురిపించు యమరగంగ , మృదుల స్రోతస్విని గతి , తనదు [...]
ఈరోజు నా భార్య లక్కాకుల సుభాషిణమ్మ స్మృత్యర్థం కుల్లూరు జూనియర్ కాలేజి లో మంచినీటి ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ఆనందంగా ఉంది .
కుల్లూరు హైస్కూల్ లో ఈరోజు SSC స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన విద్యార్థులకు .... నగదు పురస్కారాలు , మరియు రోలింగ్ షీల్డులు బహూకరించడం జరిగింది . 1 . శ్రీ దరిమడుగు . జగదీష్( USA) తన తాత శ్రీ దరిమడుగు . కామయ్య మరియు నానమ్మ వసంతమ్మ గార్ల జ్ఞాపకార్థం .... బాలురలో ఫస్ట్ K.GURUSAI SAKETH  కు పదివేలు నగదు రోలింగ్ షీల్డు బాలికలలో ఫష్ట్ N.NAVYA కు పదివేలు నగదు రోలింగ్ షీల్డు బహూకరించారు . 2 . శ్రీమతి లక్కాకుల .
తెలుగుల సాంస్కృతీ విభవ దీప్తులు - కాపుల శౌర్య విక్రమో జ్జ్వల ఘన కీర్తి జన్యములు - సంగర రంగము నందుగాని , శ్రీ విలసిత కాంతిమత్ విపణి వీధుల యందున గాని , వేష భా షల లలితేందిరా కళల చాయల గాని , చరిత్ర గాంచినన్ . కుజన రాజన్యుల కుత్తుకల్ గోసిరి రాయల సంగ్రామ రాజియందు మణి మయ భూషణ వణిజులై వెలిగిరి దేశ దేశాల సందీప్తి మెరయ వేష భాషల కీర్తి వెలుగొంద నిలిపిరి సాంస్కృతీ వైభవోజ్జ్వలత [...]
తెలగలు , వొంటరుల్ , బలిజ ధీరులు , కాపులు తెల్గు నేలపై గలరు విశేష సంఖ్యల , సకాలములో తమ శక్తి జూపి , ఈ మలినపు రాజకీయమును మట్టున బెట్ట మహోగ్ర మూర్తులై తెలుగు ధరాతలమ్ము వినుతింపగ సంఘటితమ్ము కావలెన్ . ఇతరుల కాళ్ళవద్ద యసలేల పడుండగ ? , రోష శౌర్య సం వృతమతులై , స్వయం జ్వలిత వేగ సుసంఘటి తాంతరాత్మతా స్తుతిమతులై , వినూత్న గతి , వంచకులన్ దిగద్రొబ్బి , భ్రాతలై సతతము రాష్ట్ర పాలనకు [...]
ఎందుకు జనించితినొ స్వామి ! యెవ్వియును ఘ నతలు లేవు , కనీసము వెతలు లేని బతుకు బతికితినా యన్న  - వెతుక నట్టి బాట సుతరాము కనరాదు  భాగ్య ధాత ! పుట్టినరో జిదియని యి ప్పట్టున క్యాలండరు నను పదె పదె గాసిం బెట్టుచు హసించె , స్వామీ ! పుట్టువునకు సార్థకత్వ పూర్ణత లేమిన్ . ఒజ్జదన మొక కొంత మేలుజ్జగించి కాస్త యూరట దొరికెను కమల నయన ! మండు టెండన బడి వచ్చు మనిషి కొకట చల్ల దొరికిన వడువున [...]
బలిజను నేను , పుట్టువున పావని గంగకు తమ్ముడన్ , మహా బలితలకెక్కి త్రొక్కిన శుభంకర విష్ణు పదోద్భవుండ , స్వ స్థలమది కుల్లురీ పురము , సంపదలందున విద్యలందు భూ తలమున సాటిలేని ఘనతల్ గల యూరిని బుట్టితిన్ కడున్ . కాపులలో విశిష్టతలు గల్గిన శూరుల జాతి మాది , మా ప్రాపున ప్రాభవమ్మొడిసి పట్టెను రాయల రాజ్యలక్ష్మి , మా చూపుల తీక్ష్ణతల్ దవిలి శోభలు గోల్పడె శత్రురాజ్యముల్ , భూపతులై [...]
తల్లితో కన్నయ్య తనియు మురిపెమ్ములు ముగ్గులో చిత్రించు ముదితలార ! ఆనాటి గోపికా మీనాక్షులాయేమి ? కమలాక్షు కండ్లకు కట్టినారు ముగ్ధ మోహనరూపు ముద్దుగారెడు , చూడ కనుగవ చాలదు కాంతలార ! రూప లావణ్యాలు రూపించి చిత్రించి రమణీయతలకు హారతి పడితిరి అతి మనోహరమైన యీ ప్రతిమ జూచి , కన్ను లానంద పరవశ గతిని జేరి , భాష్పములు గ్రమ్మె  , తపమన్న భాగ్యమన్న తమదె , యేరీతి వొగుడుదు ? తరుణులార !
నిలువెల్ల తెల్లని వలువలో వెలుగొందు వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు , తెల్లదామర పైన తేజరిల్లెడు తల్లి ! బ్రాహ్మీ ! సనాతనీ ! వందనములు , బ్రహ్మ విష్ణు శివులు ప్రస్తుతించెడి తల్లి ! పరదేవతా ! నీకు వందనములు , పద్మ పుస్తక శుక స్ఫటిక మాలల వెల్గు పరబ్రహ్మ రూపిణీ ! వందనములు , జన్మ జర జాడ్యములు వోవ జగతి గాచు వర సరస్వతీ మాతరో ! వందనములు , ప్రాణులందున బుధ్ధి రూపాన నిలిచి వరలు [...]
' పలుకు ' నన వేసి , ' మొగ్గయై ' భావ మొదిగి , ' పద్య 'మై పూవు విడిసె - నిప్పగిది కవి - మ నోజ్ఞ రుచిర పరిమళ వినూత్న భంగి రస మయము జేసె తెల్గు నేలలు తరించ . మొనసి నాబోటి వేవురు ముదముతోడ పద్యమందలి రసభావ విద్యమాన మథువు ద్రావి , తనిసి , కవి విథము దెలిసి , తనివి తీరంగ మెత్తుము తనను దలచి . ఎంత రమణీయ మీ పూల పుంత !  మున్ను నన్నయాది కవీంద్రులు సన్నుతముగ తెల్గు నేలల దీర్చి ఖ్యాతిలగ [...]
చలికి గిజ గిజలాడు చంచల పుడమిని తన కవోష్ణ కిరణ బాహులను పొదివి ర మించు సూర్యనారాయణు మించు ప్రేమ కథకు మకర సంక్రమణ సాక్ష్యమ్ము సుమ్ము . ఉత్తరాయణ పుణ్య భానూర్థ్వ కిరణ జనిత జీవమ్ములంది ప్రజ్జ్వలత పొంది భూమిపై జీవజాలమ్ము స్ఫూర్తి నొందు శుభ సమయ సంక్రమణ మిది , శోభనమ్ము .
చేరి భీకరమైన సింహ ముఖమ్మున దంష్ట్రల కోరలు దడలు పుట్ట గట్టు గట్టంతయు గడడగడ వణకంగ అరుపుల రౌద్రంబు లురులు చుండ రక్కసు నుఱము చీల్చ నురికిన నల్ల పారి చారలు గట్టి జారుచుండ ఉగ్రత తగ్గించ నుదధి కన్యక చేరి తొడమీది కెక్కి చేతులు మొగిడ్చ కాస్త శాంతించి  యాదాద్రి గట్టు మీద రక్షగా నిల్చి  జగములు గ్రాల  కాచు లక్ష్మి నరసింహు దర్శించి ప్రణతు లిడితి నిన్న శనివార మనుభూతి యెన్న [...]
సృష్టి స్థితి లయల నెవడు స్పష్టముగా గోచరించు పరమేశ్వరుడై , నిష్టగ తపించి ఋషులం తిష్టముగా నెవని గూర్చి తెలిసి తనిసిరో . శక్తి యతని రూపు , సకల జగతి యతని చిద్విలాసమ్ము , ప్రేమ భాసించు టతని తత్త్వ , మతడు విరాట్ సత్య ధర్మ రతుడు , దర్శనీయుండు జగతి యంతటను నతడు అతని సృష్ఠి  కడుమనోఙ్ఞ , మడుగడుగున నత డగుపడు నన్నింట తా నద్భుతముగ , ప్రతి చరాచర రూపమ్ము నతని దివ్య చేతనా ప్రభావిత [...]
భారతీయతకును పద్దెనిమిదికిని విడని బంధమేదొ వినగ నగును ధర్మ రక్ష కొఱకు తరచుగా నీసంఖ్య తారస పడె నాటి తరము లందు . నేడు పద్దెనిమిది నియతమై వచ్చెను చెలగి ధర్మ రక్ష చేయు కొఱకొ చెడును గెలుచి మంచి చేరువై జనులెల్ల భద్ర మైన బ్రతుకు బ్రతుకు కొఱకొ . గడచిన వత్సర మంతయు కడగండ్లను బడిరి జనులు ఘనుల వలన , ఆ చిడి ముడి పాట్లిక ముందున విడిపోవునొ , కొత్త పాట్లు విడుదల యగునో ? పాలకులు [...]
తెలుగు నాట బలుకు తియ్యని మాటతో తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు తెలుగు జాతీయాల తియ్యం దనాలతో తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు తెల్గు గ్రామీణుల తీరు తెన్నుల తోడ తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు తెల్గు లోగిళ్ల వర్ధిల్లు వెల్గుల తోడ తెల్గు పద్యము కొల్వు దీర వలయు కూడి పండితుల్ దలలూచు కొరకె గాక తెల్గు లందరి కందంగ దివురు నటుల తెల్గు ముంగిళ్ల గెడన సందీప్తు లిడగ తెలుగు పద్యము [...]
నెల్లూరు సన్నబియ్యము జెల్ల పులస రాజమండ్రి చేపల పులుసున్ చల్లని మంజీర నీళ్లు చెల్లును పద్యపు రుచికర చెలువము తోడన్ ***** తెలుగు పద్యమెంత టేస్టు రా ! రుచి చూడు చెఱకు రసము కంటె , చెలియ కంటె , మల్లె విరుల కంటె , మనసైన పని కంటె భాగ్య నగరి లోని బ్రతుకు కంటె ***** పుట్టిల్లు తెలంగాణా , మెట్టిన పురి సింహ పురము , మిగిలిన చోట్లన్ పట్టము గట్టిరి తెలుగులు దిట్టగదా ! తెలుగు పద్య ధీర [...]
Courtesy ఆంధ్రజ్యోతి ఇరు వర్గాలు – రెండుపంచాంగాలు   ------------------------------------------                                                                                                                       తిథి , నక్షత్రాల ప్రవేశ విషయంలోవాదోప వాదాలు - సామరస్యం కొరవడిన అతిశయాలు - సందర్భమా - ఆందోళన కరం       అసలు విషయంలోకి వద్దాం . ఆ రోజు వైద్యం కోసం మా ఆవిడని హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్ళడం
పద్యం - పరమార్థం                      ***************** వచనం గుర్తుంచుకోవడానికి వీలవదు . మనస్సు నాకట్టు కుంటే పద్యం హత్తుకు పోతుంది .పలు సందర్భాలలో ఉదహరించ బడుతుంది . వచనంలో లేని ' నడక - లయ ' పద్యాన్ని గుర్తుం డేలా చేస్తుంది . వచనంలో లేని ' స్వారస్యం ' పద్యంలో చూపించ వచ్చు . శబ్ద అనువృత్తులు శోభను కూర్చి పద్యాన్ని మనోఙ్ఞం చేస్తాయి . తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పటికీ సుమతి , వేమన శతకాలనూ , భాగవత [...]
పద్యమైన , వచనమైన పాఠకులకు అర్థ మవని యెడల పరమార్థమేమి ? పండితుల కిది ఫేషనా ? బాగు , బాగు !! వారి దారులు వారివి వదులుకోరు . పదిమందికి తెలిసిన తగు పదజాలము పద్యమందు వాడి , సరసమౌ విధమున పద్యము వ్రాయుట కుదరని వారెందుకయ్య గొప్పలువోవన్ ? పద్యములు వ్రాసి , అందులో పదము , లాంధ్ర భారతిలో జూపి , సూచన వ్రాయు ఖర్మ తెలుగు భాషకు పట్టెను , ధీ మతు లట !! డిక్ష్ణరీల భాష లిట పాటింతు రకట ! వాడుకన [...]
ఏ వ్రేలు పట్టి తా నిలను నడిపించెనో ఆ వ్రేలు తన కూత మగునొ లేదొ ఏ బాల్యమునకు తా నింత ఙ్ఞాన మిడెనొ ఆబాల్య మండయై ఆదు కొనున ఏ తీగె సాగుట కెండు కట్టెయి నిల్చి పెంచిన పొదరిల్లు ప్రియ మొసగున కౌలు రైతిట వచ్చి  నిలువు కట్టెకు నీడ నొనర నిచ్చున  పెద్ద మనసు గదుర షష్టి సప్తతియు నశీతి చని  సహస్ర పున్నములు జూచె నీ వృధ్ధ మూర్తి , యితని సాదుకుందురొ లేదొ , ఈ స్వాదు ఫలము రాలు నందాక [...]
జొట జొట కన్నీ రొలుకగ కట కటబడి కందబాల కళదప్పి కడున్ అట మటముల నిటుల వలికె కట కట డగ్గుత్తిక వడ కలలో నాతో . అన్నా ! నీ వెరుగవె ! నే నన్నిట సుకుమారినిగద ! నన్నొక బామ్మా తన్నిన తన్నులు తన్నక తన్నుచు నున్నది పదాల తాడనములతో . మీ నెల్లూరున తిక్కన , మానుగ వేమన్న - కడప మారాజు  ననున్ మేనెల్ల హేమ పరిమళ మానితముగ దీర్చినారు , మన్నన గలిగెన్ . ఛిన్నా భిన్నం బైతిని నిన్నటి విభవంబు వోయె , [...]
చిచ్చుబుడ్లకు బదుల్   చచ్చు బుడ్లిచ్చిరి కాకర పూగుత్తి కాలదయ్యె విరి మతాబుల బదుల్   సురసురాలిచ్చిరి డాంటపాసుల వొత్తు లంట వయ్యె భూచక్రములు కాస్త బూజు పట్ఠె తడిసి విష్ణు చక్రమ్ములు వెలుగ వయ్యె తారజువ్వ లరచి తడబడి తడబడి నింగి కెగుర లేక నీల్గుచుండె ఆంధ్ర కిచ్చిరి ' టపాసులు ' కేంద్ర మిదిగొ ! రాదు ప్రత్యేక హోదా , పరాయి మనము , చాలు ' ప్యాకేజి ' మన్ను , యెంచక్క [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు