తల్లితో కన్నయ్య తనియు మురిపెమ్ములు ముగ్గులో చిత్రించు ముదితలార ! ఆనాటి గోపికా మీనాక్షులాయేమి ? కమలాక్షు కండ్లకు కట్టినారు ముగ్ధ మోహనరూపు ముద్దుగారెడు , చూడ కనుగవ చాలదు కాంతలార ! రూప లావణ్యాలు రూపించి చిత్రించి రమణీయతలకు హారతి పడితిరి అతి మనోహరమైన యీ ప్రతిమ జూచి , కన్ను లానంద పరవశ గతిని జేరి , భాష్పములు గ్రమ్మె  , తపమన్న భాగ్యమన్న తమదె , యేరీతి వొగుడుదు ? తరుణులార !
నిలువెల్ల తెల్లని వలువలో వెలుగొందు వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు , తెల్లదామర పైన తేజరిల్లెడు తల్లి ! బ్రాహ్మీ ! సనాతనీ ! వందనములు , బ్రహ్మ విష్ణు శివులు ప్రస్తుతించెడి తల్లి ! పరదేవతా ! నీకు వందనములు , పద్మ పుస్తక శుక స్ఫటిక మాలల వెల్గు పరబ్రహ్మ రూపిణీ ! వందనములు , జన్మ జర జాడ్యములు వోవ జగతి గాచు వర సరస్వతీ మాతరో ! వందనములు , ప్రాణులందున బుధ్ధి రూపాన నిలిచి వరలు [...]
' పలుకు ' నన వేసి , ' మొగ్గయై ' భావ మొదిగి , ' పద్య 'మై పూవు విడిసె - నిప్పగిది కవి - మ నోజ్ఞ రుచిర పరిమళ వినూత్న భంగి రస మయము జేసె తెల్గు నేలలు తరించ . మొనసి నాబోటి వేవురు ముదముతోడ పద్యమందలి రసభావ విద్యమాన మథువు ద్రావి , తనిసి , కవి విథము దెలిసి , తనివి తీరంగ మెత్తుము తనను దలచి . ఎంత రమణీయ మీ పూల పుంత !  మున్ను నన్నయాది కవీంద్రులు సన్నుతముగ తెల్గు నేలల దీర్చి ఖ్యాతిలగ [...]
చలికి గిజ గిజలాడు చంచల పుడమిని తన కవోష్ణ కిరణ బాహులను పొదివి ర మించు సూర్యనారాయణు మించు ప్రేమ కథకు మకర సంక్రమణ సాక్ష్యమ్ము సుమ్ము . ఉత్తరాయణ పుణ్య భానూర్థ్వ కిరణ జనిత జీవమ్ములంది ప్రజ్జ్వలత పొంది భూమిపై జీవజాలమ్ము స్ఫూర్తి నొందు శుభ సమయ సంక్రమణ మిది , శోభనమ్ము .
చేరి భీకరమైన సింహ ముఖమ్మున దంష్ట్రల కోరలు దడలు పుట్ట గట్టు గట్టంతయు గడడగడ వణకంగ అరుపుల రౌద్రంబు లురులు చుండ రక్కసు నుఱము చీల్చ నురికిన నల్ల పారి చారలు గట్టి జారుచుండ ఉగ్రత తగ్గించ నుదధి కన్యక చేరి తొడమీది కెక్కి చేతులు మొగిడ్చ కాస్త శాంతించి  యాదాద్రి గట్టు మీద రక్షగా నిల్చి  జగములు గ్రాల  కాచు లక్ష్మి నరసింహు దర్శించి ప్రణతు లిడితి నిన్న శనివార మనుభూతి యెన్న [...]
సృష్టి స్థితి లయల నెవడు స్పష్టముగా గోచరించు పరమేశ్వరుడై , నిష్టగ తపించి ఋషులం తిష్టముగా నెవని గూర్చి తెలిసి తనిసిరో . శక్తి యతని రూపు , సకల జగతి యతని చిద్విలాసమ్ము , ప్రేమ భాసించు టతని తత్త్వ , మతడు విరాట్ సత్య ధర్మ రతుడు , దర్శనీయుండు జగతి యంతటను నతడు అతని సృష్ఠి  కడుమనోఙ్ఞ , మడుగడుగున నత డగుపడు నన్నింట తా నద్భుతముగ , ప్రతి చరాచర రూపమ్ము నతని దివ్య చేతనా ప్రభావిత [...]
భారతీయతకును పద్దెనిమిదికిని విడని బంధమేదొ వినగ నగును ధర్మ రక్ష కొఱకు తరచుగా నీసంఖ్య తారస పడె నాటి తరము లందు . నేడు పద్దెనిమిది నియతమై వచ్చెను చెలగి ధర్మ రక్ష చేయు కొఱకొ చెడును గెలుచి మంచి చేరువై జనులెల్ల భద్ర మైన బ్రతుకు బ్రతుకు కొఱకొ . గడచిన వత్సర మంతయు కడగండ్లను బడిరి జనులు ఘనుల వలన , ఆ చిడి ముడి పాట్లిక ముందున విడిపోవునొ , కొత్త పాట్లు విడుదల యగునో ? పాలకులు [...]
తెలుగు నాట బలుకు తియ్యని మాటతో తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు తెలుగు జాతీయాల తియ్యం దనాలతో తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు తెల్గు గ్రామీణుల తీరు తెన్నుల తోడ తెలుగు పద్యము కొల్వు దీర వలయు తెల్గు లోగిళ్ల వర్ధిల్లు వెల్గుల తోడ తెల్గు పద్యము కొల్వు దీర వలయు కూడి పండితుల్ దలలూచు కొరకె గాక తెల్గు లందరి కందంగ దివురు నటుల తెల్గు ముంగిళ్ల గెడన సందీప్తు లిడగ తెలుగు పద్యము [...]
నెల్లూరు సన్నబియ్యము జెల్ల పులస రాజమండ్రి చేపల పులుసున్ చల్లని మంజీర నీళ్లు చెల్లును పద్యపు రుచికర చెలువము తోడన్ ***** తెలుగు పద్యమెంత టేస్టు రా ! రుచి చూడు చెఱకు రసము కంటె , చెలియ కంటె , మల్లె విరుల కంటె , మనసైన పని కంటె భాగ్య నగరి లోని బ్రతుకు కంటె ***** పుట్టిల్లు తెలంగాణా , మెట్టిన పురి సింహ పురము , మిగిలిన చోట్లన్ పట్టము గట్టిరి తెలుగులు దిట్టగదా ! తెలుగు పద్య ధీర [...]
Courtesy ఆంధ్రజ్యోతి ఇరు వర్గాలు – రెండుపంచాంగాలు   ------------------------------------------                                                                                                                       తిథి , నక్షత్రాల ప్రవేశ విషయంలోవాదోప వాదాలు - సామరస్యం కొరవడిన అతిశయాలు - సందర్భమా - ఆందోళన కరం       అసలు విషయంలోకి వద్దాం . ఆ రోజు వైద్యం కోసం మా ఆవిడని హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్ళడం
పద్యం - పరమార్థం                      ***************** వచనం గుర్తుంచుకోవడానికి వీలవదు . మనస్సు నాకట్టు కుంటే పద్యం హత్తుకు పోతుంది .పలు సందర్భాలలో ఉదహరించ బడుతుంది . వచనంలో లేని ' నడక - లయ ' పద్యాన్ని గుర్తుం డేలా చేస్తుంది . వచనంలో లేని ' స్వారస్యం ' పద్యంలో చూపించ వచ్చు . శబ్ద అనువృత్తులు శోభను కూర్చి పద్యాన్ని మనోఙ్ఞం చేస్తాయి . తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పటికీ సుమతి , వేమన శతకాలనూ , భాగవత [...]
పద్యమైన , వచనమైన పాఠకులకు అర్థ మవని యెడల పరమార్థమేమి ? పండితుల కిది ఫేషనా ? బాగు , బాగు !! వారి దారులు వారివి వదులుకోరు . పదిమందికి తెలిసిన తగు పదజాలము పద్యమందు వాడి , సరసమౌ విధమున పద్యము వ్రాయుట కుదరని వారెందుకయ్య గొప్పలువోవన్ ? పద్యములు వ్రాసి , అందులో పదము , లాంధ్ర భారతిలో జూపి , సూచన వ్రాయు ఖర్మ తెలుగు భాషకు పట్టెను , ధీ మతు లట !! డిక్ష్ణరీల భాష లిట పాటింతు రకట ! వాడుకన [...]
ఏ వ్రేలు పట్టి తా నిలను నడిపించెనో ఆ వ్రేలు తన కూత మగునొ లేదొ ఏ బాల్యమునకు తా నింత ఙ్ఞాన మిడెనొ ఆబాల్య మండయై ఆదు కొనున ఏ తీగె సాగుట కెండు కట్టెయి నిల్చి పెంచిన పొదరిల్లు ప్రియ మొసగున కౌలు రైతిట వచ్చి  నిలువు కట్టెకు నీడ నొనర నిచ్చున  పెద్ద మనసు గదుర షష్టి సప్తతియు నశీతి చని  సహస్ర పున్నములు జూచె నీ వృధ్ధ మూర్తి , యితని సాదుకుందురొ లేదొ , ఈ స్వాదు ఫలము రాలు నందాక [...]
జొట జొట కన్నీ రొలుకగ కట కటబడి కందబాల కళదప్పి కడున్ అట మటముల నిటుల వలికె కట కట డగ్గుత్తిక వడ కలలో నాతో . అన్నా ! నీ వెరుగవె ! నే నన్నిట సుకుమారినిగద ! నన్నొక బామ్మా తన్నిన తన్నులు తన్నక తన్నుచు నున్నది పదాల తాడనములతో . మీ నెల్లూరున తిక్కన , మానుగ వేమన్న - కడప మారాజు  ననున్ మేనెల్ల హేమ పరిమళ మానితముగ దీర్చినారు , మన్నన గలిగెన్ . ఛిన్నా భిన్నం బైతిని నిన్నటి విభవంబు వోయె , [...]
చిచ్చుబుడ్లకు బదుల్   చచ్చు బుడ్లిచ్చిరి కాకర పూగుత్తి కాలదయ్యె విరి మతాబుల బదుల్   సురసురాలిచ్చిరి డాంటపాసుల వొత్తు లంట వయ్యె భూచక్రములు కాస్త బూజు పట్ఠె తడిసి విష్ణు చక్రమ్ములు వెలుగ వయ్యె తారజువ్వ లరచి తడబడి తడబడి నింగి కెగుర లేక నీల్గుచుండె ఆంధ్ర కిచ్చిరి ' టపాసులు ' కేంద్ర మిదిగొ ! రాదు ప్రత్యేక హోదా , పరాయి మనము , చాలు ' ప్యాకేజి ' మన్ను , యెంచక్క [...]
గరుడుపై నిడుచక్కి గగనాని కెగబ్రాకి కోపానల జ్వాల కోల జేసి వింటి నారికి జేర్చి మంటికి మింటికి కణ కణ విస్ఫులింగాలు రాల నాధుండు డస్సి విణ్ణాణంబు వీక్షించ గరుడుండు గువ్వయి కానుపింప జడిసి సురాసుర లుడిగి భువి బడంగ బ్రహ్మ మేల్కాంచి విభ్రమము దొడర కదన రంగాన గల నరకాసురుండు నీ కొడుకునమ్మ ! చంపొద్దని యడు గిడుచు ఏడ్చి గీపెట్టి చేతులు మ్రోడ్చు చున్న చిత్రవధ జేసె కొడుకును , [...]
చదువులమ్మ మమ్ము చల్లగా దీవించె సిరుల కొమ్మ మాకు చేరువయ్యె సిరియు చదువులమ్మ  జీవించి రీ యూరి బలిజ లిండ్ల వెలసి కొలువుదీరి . కోట బలిజ లైరి కొలువులు వెలయించి రాజసమ్ము నాడు రాజ్యమేలె పేట బలిజ లైరి పేరైన వాణిజ్య సరణి పూని మథ్య తరములందు . ఒజ్జబంతులైరి ఊరు ఊరంతయు గురువు లనగ నాడు గౌరవమ్ము ఇంజనీర్లు , వెజ్జు లిప్పటి తరమందు పెద్ద చదువు లందు పేర్మి కలిమి . తల్లి దయలు గలుగ [...]
ఎన్నో తరముల నుండియు పన్నుగ మా పెద్దలంత పండిత కవులే , మున్నిట కావ్యములు వెలసి యున్నవి కొన్నింటి దెల్పు దుదహృత మొనరన్ తోట నరసింహ దాసు చేతో ముదముగ ' రామ రామ ' శతకము నేర్పడగ జెప్పె పిండ మాది జన్మాంతమై వెలయు కథన మద్భుతమ్ముగ వెలయించె నందు బుధుడు దరిమడుగు వంశ ధీనిధు లిరువురు కవి సోదరులు రచించిరి కావ్యాల్ అరయన్ మల్లయ , కామయ లరుదగు పండితులు బలిజ లందు ప్రముఖులున్ ప్రౌఢ [...]
రచయితెవరో తెలియదు . ఒక మిత్రుడు fb లో ప్రచు రించారు . రచయితకూ సేకరించిన సదరు మి త్రునికీ ధన్యవాదములు . అందరూ చదువ దగ్గది . *****************   చిరంజీవి ------- కి, అమ్మ దీవించి వ్రాయునది. నేను క్షేమంగానే ఇల్లు చేరాను. కోడలు ,పిల్లలు కులాసా అని తలుస్తాను. నా అంతవాడివి నువ్వైయ్యావు, నీ కుటుంబం నీది. మీ ఇంట్లో మీరు మీకు నచ్చినట్లు నడచుకొంటారు. కానీ,తల్లిగా నీకు ఇష్టంవున్నా లేకపోయినా [...]
చెడుపై కడదాకా యీ పుడమిని పోరాడి దుర్గ  పున్నెపు ప్రోవై కడుకొని మంచికి విజయము గడియించెను మార్గ దర్శిగా నిల్చి సదా . చెడుపై పోరాడు డటం చడుగడుగున విజయ దశమి సందేశ మిడున్ చెడుపై పోరాడుటయే పుడమి జనులు దుర్గ గొలిచి పూజించు టగున్ . ఏటేటా విజయ దశమి పాటింతుము గాని  దాని పరమార్థమ్మున్ దీటుగ పాటించ గలుగు నాట గదా ! విజయ దశమి నవ్యత దాల్చున్ . మన దాకా వచ్చు వరకు మనకేమీ [...]
దురిత దూర , 'దుర్గ' , దుర్మార్గ నాశని , దోష వర్జిత , సతి , దుష్ట దూర , సమధిక గుణ దోష సర్వఙ్ఞ , సమభావ , సకల జగతి నేలు సాంద్ర కరుణ . తరణిని తారాధి పతిని తరచిన తాటంకములుగ దాల్చిన తల్లిన్ , పరదేవతను మనంబున పరి పరి భావింతు బ్రతుకు పండుట కొఱకున్ . అమ్మా యని ఆర్తి గదుర అమ్మను నోరార బిలిచి నంతనె యెదలో అమ్మతనపు వాత్సల్యము క్రమ్ముకొనగ నెదకు హత్తు ఘనత దుర్గదే .
నిలువెల్ల తెల్లని వలువలో వెలుగొందు వాగ్దేవి ! శారదా ! వందనములు , తెల్లదామర పైన తేజరిల్లెడు తల్లి ! బ్రాహ్మీ ! సనాతనీ ! వందనములు , బ్రహ్మ విష్ణు శివులు ప్రస్తుతించెడి తల్లి ! పరదేవతా మాత ! వందనములు , పద్మ పుస్తక శుక స్ఫటిక మాలల వెల్గు పరబ్రహ్మ రూపిణీ ! వందనములు , జన్మ జర జాడ్యములు వోవ జగతి గాచు వర సరస్వతీ మాతరో ! వందనములు , ప్రాణులందున బుధ్ధి రూపాన నిలిచి వరలు [...]
పలు భాషల పరిచయములు పలు గ్రంథాంతర పరిచయ ప్రావీణ్యములున్ పలు దేశ విశేషానుభ వ  లసద్బుధులుగ 'జిలేబి'వారిని దలతున్ అందరము పెద్దవయసులో కడుగిడితిమి ఆట విడుపుగ నిట నొక చోట చేరి కదిసి మచ్చటించు తరిని  కాస్తటు నిటు మాట లొలుకుట సహజమ్ము  మాన్యచరిత ! వారం రోజులు మీమీ తీరులు తెన్నులు దెలియక  తికమక పడి  యే తీరున నుండిరొ యని  హితు లారయ వెదుకాడిరి హితురాలని కాదా ? పెద్దవారు [...]
రత్నగిరీశ్వరున్ గొలువ రమ్మని బిల్చిన బిడ్డవెంట నే న్నూత్న మనో విభూతి వలనొప్పగ వెళ్ళితి , నెంత వేడుకో ! యత్నము సాంతమున్ మదికి హాయి నొసంగెను ,  జన్మ పుణ్యముల్ నూత్నములై యదృష్టముల నొక్కెడ గూర్చిన భాగ్య మొప్పగా - కను విందుగా క్రింది గర్భాలయమ్ములో శ్రీచక్రయుతముగా చెలువు మెరయ బ్రహ్మాది దేవతల్ పడి పడి మ్రొక్కిన పాదాలు గంటిని పరవశమున కడు శోభనము పైన గర్భాలయమ్ములో శివ , [...]
పిఠాపురం వెళ్ళేను , పురుహూతికా సతీదేవిని దర్శించుకున్నాను . తన్మయత్వం చెందేను . ---------------------------
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు