ఆడేవు దొంగాట ఆయశోదా దేవి కొంగు మాటున జేరి రంగు మార్చి కూడేవు సయ్యాట కోరిన రాధతో పయ్యెద కొంగు నింపార విడక పాడేవు మురళి రూపానల జ్వాల ర గిల్చి జగముల నూగించి బ్రమల మాడేవు గో గోప చూడా మణులతోడ మామూలు బాలుడై మసలు కొనుచు బుధ్ధి మంతుని పగిది రూపున యదేమి యల్లరిర ? యయ్యొ ! గోపికల్ తల్లడిలిరి , జగతి నంతను మోహ విచలిత జేసి మాయ జేయుదు వేమిరా ! మమ్ము కృష్ణ !
' వందే కృష్ణ జగద్గురుమ్ ' విమల విశ్వజ్ఞాన గీతార్యుకున్ వందే వ్యాసునికిన్ మహద్గురునికిన్ వందే చతుర్వేదకున్ వందే సాయికి సద్గురూత్తమునికిన్ వందే జగత్రాతకున్ వందే వెంకయ సామికిన్ మము సదా వర్దిల్లగా జూడగాన్
తెలుగు పద్యం ----------------- చొక్కిన యొకజంట చూచుకుంటున్నట్లు పలుమార్లు చదివించు భ్రాంతి ముంచి ప్రియమార నొకజంట పిలుచుకుంటున్నట్లు చెవులలో నింపైన చవులు నింప శ్రుతి మించి యొకజంట చుంబించు కొన్నట్లు పెదవుల మాటల మధువు లద్ద కసిదీర నొకజంట కౌగిలించుచు పొందు నానంద రస మగ్న మనుభ వింప ముద్దు మాటలు దొర్లించి ముదము గూర్చ సొగసు టూహల భావ మంజూష నింపి తియ్య మామిళ్ళు తేనెలో దిగిచి [...]
ఊహింపంబడె నల్లనయ్య నలుపొక్కొక్కర్కియొక్కోటిగా సాహిత్యానలతప్తులై యొకరు తా సారించి నల్పే తనన్ తా హీనంబుగనెంచి శ్యామలుని యొద్దంజేరెనం , చొక్క రా శ్రీ హర్షుండు విముక్త కీర్తి సితుడై శ్రీ దేహుడైనట్లుగాన్ . మరియు నొకరు విశ్వంబు మాడ్కి విశ్వ విభుడును నలుపనె , జలద విభవ మొంది శ్యామలుండయ్యె ననె నొక్క రా మదన జ నకుని  నైన సంశయము మానదు మనంబు . వలచిన భామినీ మలయజ కలయ [...]
జయ కృపారసము పైజల్లంగనే నీవు నల్లనివాడైన నమ్మినారు పద్మ నయనములు బరుపంగనే నీవు నల్లనివాడైన నమ్మినారు తలకట్టు పింఛంపు వలలు వేయంగనే నల్లనివాడైన నమ్మినారు నవ్వురాజిల్లు మో మివ్వటిల్లెడు నీవు నల్లనివాడైన నమ్మినారు నమ్మి చెల్వలు మానధనంబు లివ్వ దోచుకొనిపోయి యెక్కడో దూరినావు మల్లియల నడిగెద రాయమాయకులు , క నియు కనుపడ వేమిర ! కమనీయ రూప !
దేవకీ వసుదేవు దేహచాయలు తెల్పు నంద యశోద వర్ణాలు తెలుపు రాధికా రమణీయ రాగబంధము తెల్పు రుక్మిణీ భక్తిస్థ రుచియు తెలుపు తగ రతీ మన్మథ తాదాత్మ్యములు తెల్పు మునుల తపో ఙ్ఞాన ములును తెలుపు భారతాంతర్గత భావ జాలము తెల్పు గీతామృతంపు సత్కీర్తి తెలుపు బ్రహ్మ తెలుపు సరస్వతీ ప్రమద తెలుపు లక్ష్మి తెలుపు శేషాహి తల్పమ్ము తెలుపు పాల సంద్రమ్ము తెలుపు మా భక్తి తెలుపు నీకెలా [...]
వలచిన భామినీ మలయజ కలయ సం బంధియై తనుచాయ కందె గాని మరకత మణిమయ మధుపర్కములు గట్టి డాలున తనుచాయ డస్సె గాని తల్లి యశోదమ్మ తనర నగరు ధూప మేసిట్లు తనుచాయ మిర్రె గాని గొల్ల పిల్లల తోడి కోడిగంబున యాడి కూడంగ తనుచాయ కుదిసె గాని యెవరు చెప్పిరి నలుపని యేను నమ్మ నా జగన్మోహనాకారు డా మనోహ రుండు జగము పరవశించు రూపసి యగు కృష్ణుని తనుచాయ శోభన కృత సితమ్ము .
మనోఙ్ఞమైన సీసపద్యము ------------------------------- అవగాహనేహా సమాయత్త విభుదరా ట్కమనీయ మణి శతాంగములనంగ తాటాక సేతు సందర్శనేచ్ఛా గత స్థిత సమున్నత మహా శిఖరులనగ నేతదుజ్వల ధరానేతృ సంపాదిత మూర్తి భాస్వద్కీర్తి మూర్తులనగ ముక్తా మణీ యుక్త మోహనాంబర చుంబి వరుణ రాజన్య గోపురములనగ నిలిపె గుల్లూరి నల్ల చెర్వలుగు నందు ముప్పదియు మూడు రా కంబములు జెలంగ చింతపట్ల పురస్థాయి శ్రీవిధాయి రుచిర [...]
మా కుల్లూరు -- ప్రాచీన శివాలయం ------------------------------------------ మా కుల్లూరు గ్రామం చెరువు కట్ట క్రింద , అలుగుకూ - కోట శిథిలాలకూ మథ్య ప్రాచీన శివాలయం శిథిలావస్థలో ఉండేది . మా బాల్యంలో సదరు శిథిలాలలో ఆడుకునే వాళ్ళం . శివాలయానికి ఉపయోగించిన గోధుమ వర్ణపు పెద్ద పెద్ద గ్రానైట్ రాళ్ళు ఊడి చెల్లా చెదురుగా పడి ఉండేవి . నల్లరాతితో చెక్కబడి నిగనిగలాడుతూ పెద్ద నంది విగ్రహం కూడా ఉండేది .
మా కుల్లూరు - శాసనాధారాలు ------------------------------------- ఈ క్రింది శాసనం వెంకట పతి రాయలు ఈ ప్రాంతాన రాజ్యం చేస్తున్నప్పటి కాలానిది . ఇందులో శాలివాహన శక సంవత్సరం వ్రాయ బడి ఉంది . 1574 అనుకుంటాను . ఇది కుల్లూరు చెరువు అలుగు వద్ద ప్రతిష్టించ బడినది . సదరు రాజు చింతపట్ల రుద్రప్ప అనే చెరువుల నిర్మాణ నిపుణుని పిలిపించి కుల్లూరు నల్ల చెరువుకుఅలుగునిర్మించవలసినదిగాసబహుమానముగాఆనతివ్వడం , [...]
అశ్రు నివాళి -------------- మమతాను రాగాలు మనిషియై జన్మించి ధన్యత గాంచిన తన్వి తాను బంధు జనుల పట్ల బహు ప్రీతి జూపించి తల లోన నాల్కయౌ తన్వి తాను పేద సాదల కింత పెట్టు ధర్మ నిరతి తనరారు చేతల తన్వి తాను భర్తయు , బిడ్డల పటు ప్రేమ లను బొంది తనిసి జీవించిన తన్వి తాను ఇన్ని యిచ్చియు నారోగ్య మీని యీశ్వ రుని చెయిదమును ప్రశ్నించ పనిగొని  తను నా  సుభాషిణి  దివికేగె -- నశ్రు జలము లారవు [...]
ఆవకాయ - అమరావతి ----------------------------- భక్ష్య లేహ్య చోష్య బహువిథ భోజ్యాల రుచులు చూచి చూచి రోత పుట్టి నాల్క తుప్పు డుల్చు నవవిథ రుచి గూర్చి తపము జేసె నొక్క ధార్మికుండు . మంగళ గిరి ప్రాంతమునకు చెంగట దిగి యతడు తపము జేయుచు నుండన్ రంగారు విపిన తలములు క్రుంగంగా బారె నతని ఘోర తపమునన్ . తపము బలము నింద్రు తాకెను , తనకేదొ మూడె ననుచు నతడు ముగ్ధలైన అప్సరోవనితల నంపె తపము గూల్చ తలిరు బోడు [...]
మా కుల్లూరు -- 15 --------------------- బలిజ కులము దొరలు , పలు ' గృహనామా 'ల వాళ్ళు , కలిమి బలిమి గలిగి యిచట , సకల సంపదల , ప్రశాంత జీవనమును గడపి నారు , నాటి కాల మందు . తల్లి తరపు వాళ్ళు  , తగని పౌరుష గాళ్ళు , ' తోట ' వాళ్ళు , మాకు తొలి గురువులు  , విద్య లందు గాని , విఙ్ఞానమున గాని , పధ్ధ తందు గాని బహు విదురులు . ' లక్కాకుల ' వాళ్ళ బలము తక్కుంగల వాళ్ళ కంటె తగ నెక్కువ గా లెక్కకు మిక్కిలి యుందురు
మా కుల్లూరు  -- 14 ---------------- పోలేరమ్మకు ప్రక్కన నాలో నొక గుడియు నుండె , నంకమ్మది , యే కాలముదో , పాడయ్యెను , శ్రీలొలుకగ దాని గట్టె శేషయ్య కడున్ . ఎగువ పాళె మందు భగవతి మహలక్ష్మి కొలువు దీరె మహిమ గలుగు తల్లి అచటి భక్తులెల్ల రామెకు కైంకర్య మొనర జేయు చుంద్రు ఘనము గాగ . చెరువుకు కోటకు మథ్యన పరమ శివుని గుడి గలదు , శివార్చన పరు లా వర రాజాన్వయు లెవరో చిరకీర్తులు గట్టి రెపుడొ , శిథిలం [...]
మా కుల్లూరు -- 13 --------------- వర్తకుల వీథిలో నొక భజన చౌక యుండెడిది , దాని పైన మా యూరి వాళ్ళు శిరిడి సాయికి  గుడిగట్టి  సేవజేసి కొలుచు చున్నారు గొప్పగా తలచి తలచి . సాయి బాబ గుడిని సత్యనారాయణ పూని నిర్వహించి పూర్తి జేసె ఖర్చు కొఱకు తిరిగి కాళ్ళరిగి పోయినా జన్మ ధన్య మయ్యె చాల వరకు . అమరా సుబ్బారావను విమలాత్ముడు , బాబ భక్త వినుతుండు , కడున్ శ్రమకోర్చి , దిన దినమ్మును కమనీయముగా [...]
మా కుల్లూరు -- 12 ---------------------- చెంచయ్య శెట్టి మా చిరకాల సర్పంచి చల్ల చెన్నారెడ్డి సరి మునసుబు అందె చెన్నప శెట్టి యరుదైన కామందు బిస్సాటి రోశయ్య ప్రియ కరణము మాదాసు సోదరుల్ మారాజు లన్నింట యాదాల రోశయ్య యలఘు శెట్టి కంబాల గురుమూర్తి ఘనుడైన వ్యాపారి దువ్వూరి కిచ్చమ్మ దొడ్డ మనిషి దర్శి చెంచురామయ్య భూధవుడు మిగుల ఊరు వూరంత ధనికులే , వీరు గాక నాడు పేరైన పెద్ద లెందరొ గలుగుట చేత [...]
మా కుల్లూరు -- 11 --------------------- నెల్లూరు దాటి వచ్చిన కుల్లూరే దిక్కు , చదువు కొనుటకు , చాలా పల్లెలు , నెల్లూరు కడప జిల్లా వాళ్ళిటకు వచ్చి చేరిరి చదువన్ . వరద రాజులు నాయుడు వంటి వారు చేరి హెడ్మాష్టరుగ పని చేసి రిచట , కోరి గంగాధరం లాంటి గొప్పవారు చేరి చదివిరి ఘనులైరి తేరి చూడ . ఎందరో ఘను లీ స్కూలు నందు జదివి యున్నతిని బొంది రేనున్ను నుద్యమించి కోరుకొని వచ్చి యభివృధ్ధి గూర్చి [...]
మా కుల్లూరు -- 10 ---------------------- చీర్ల శింగరయ్య శెట్టి డొనేషను కట్టె , నతని పేర ఘనము గాగ అప్పు డెపుడొ యిచట హైస్కూలు పెట్టిరి చదువు లన్న నెంత చవులు ప్రజకు ! నెల్లూరికి దూరములో కుల్లూరున స్కూలు బెట్టి కూడా యరువై యేళ్లకు పైగా గడచెను యెల్లర కిది చదువు జెప్పె నీ ప్రాంతములో . నలభయ్యేడు స్వతంత్రము , నలభై తొమ్మిదిన స్కూలు నడిపించిరి పె ద్దలు మా కుల్లూరున తా వెలుగులు విరజిమ్ము [...]
మా కుల్లూరు -- 9 ----------------  పేలి తిప్ప దిగువ వీరాంజ నేయులు విగ్రహమ్ము బండ వెలసి యుండ పరగ నాకు దెలిసి బహుకాల మందుండి దేవళమ్ము వెలుగు దివ్య మగుచు . నాదు చిన్న తనము నందొక యఙ్ఞమ్ము జరిగె నిచట దైవ సన్నిధి కడ మహిత హితము గలుగె మహనీయు లెందరో వచ్చి వైభవమ్ము వచ్చె గుడికి . కుల్లూరున్నత పాఠశాలకు తగన్ గూర్చంగ పూర్వోన్నతుల్ వెళ్లే వాడిని ఆంజనేయుడిని సేవించన్ పదోక్లాసు [...]
                     ఉప సంహారము                     ----------------------- దివ్య మంగళ కళల్ దీపించు శిరముపై పట్టు భిగియ తలపాగ జుట్టి ధోవతి భిగియించి దోపి కట్టిన పంచె అర్థ ముతక చొక్క యమర దొడిగి తగ నిరాడంబరత బుగుల్ గొల్పంగ స్వార్థ పరత లేని స్వచ్చత గన కొంద రనుచరులు కూడి వర్తించంగ నిటుల మాయింటి వాకిటికి వచ్చె వచ్చి కూర్చుండె కుర్చీలొ వరదు , డపుడు రమ్ము పోద మనుచు బిల్చె , సమ్మతించి వెడలితిని [...]
పసుల , జనుల రోగ బాధలు దొలగంగ జేసి  గ్రామ చీటి వ్రాసి నావు పల్లె పల్లె దిరిగి పలుమార్లు , వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 91 నేడు పల్లె పల్లె నీదు గుడులు గట్టి నిన్ను నిలిపి కొలిచి సన్నుతించి భక్తు లైరి నీకు పరమాత్మ ! వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 92 అరయ నేటి కేటి కారాధనోత్సవ ప్రభలు పెరిగె  , జనుల భక్తి పెరిగె మ్రొక్కు కొనుట పెరిగె , ముదమయ్యె , [...]
వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 10 ------------------------------------ కావిడి గొనిపోయి ఘనుడు నారాయణ నాలు గిల్ల భోజ నాలు దేగ యేమి తినిరొ యేమొ యెరుగము , వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 81 చేపల వల బూని చేరువ నొక్కండు పూల సజ్జ బట్టి పూజ కొకడు యెవరి తీరు గొప్ప యెరుగమా , వెంకయ్య స్వామి! శరణు నీదు చరణములకు.   -- 82 మనిషి చూపు గరిమ మార దరువది నాల్గు అందు నొకటి మార నంధు డగును దీని భావ మేమొ దెలియము ,
వెంకయ్య స్వామి శతకం -- 9 ----------------------------------- సత్య ధర్మ రతులు  సద్గురు సేవల నియతి బ్రతుకు వారు నిర్మలులును నిన్ను నమ్ము జనులు  , నిజమిది , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --71 రాజు కెంత యున్న  రాజుకే యగు గాని మనము జేసు కున్న మటుకె మనకు ఆశ పడకు డంటి వయ్య , శ్రీవెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 72 జీవు లన్ని టందు చేరి నేనుందును తెలిసి కొనుడు జనులు దీని ననుచు
రాముడే రాజుగా రక్షగా ప్రజలకు త్రిజగాలు కొలిచేను త్రేతాయుగాదిగా ఒక్కటే మాటగా ఒక్కటే శరముగా ఒక్క సీతయె సతిగ యుగపురుషుడై నిలిచె /రాముడే/ దండ్రి కిచ్చిన మాట తలదాల్చి కడదాక పడరాని యిడుముల పడియునూ విడువని /రాముడే/ అన్నగా తమ్ములకు ఆదర్శమూర్తిగా మన్ననలు పొంది యీ మనుజులందరకు /రాముడే/ రావణుని చావుతో రామబాణము శక్తి రామనామము శక్తి రాజిల్లె లోకాన /రాముడే/ తొలుత [...]
మలిన మంట నట్టి మహనీయు లెవరైన గలర ఘను లటన్న  నిలను సాయి , నీవు దప్ప లేరు , నిజమిది , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 61 దాయ లార్గురు తమ దరి జేరగా లేరు గనుకనె పరమాత్మ కళలు మిమ్ము జేరెను మహితాత్మ చిరముగా , వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   -- 62 స్వచ్చ తములు మీరు  స్థావర జంగముల్ మీ యనుఙ్ఞ మేర మీర లేవు మీకు సాధ్య పడని మేరలా ? వెంకయ్య స్వామి ! శరణు నీదు చరణములకు .   --
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు