కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పొలమును దున్నగనె పుత్రి పుట్టుట యెటులో"(లేదా...)"పొలమును దున్నినంత సుత పుట్టట యెట్టుల సాధ్య మమ్మరో"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."హనుమంతుఁడు పెండ్లియాడె నద్రితనూజన్"(లేదా...) "హనుమంతుండు వివాహమాడె హిమశైలాధీశ పుత్రిన్ దమిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మోదము నందెదరు ప్రజలు మూర్ఖ నృపునిచేన్"(లేదా...)"మోదము నందరే ప్రజలు మూర్ఖుఁ డొకండు నృపాలు డైనచోన్"
కవిమిత్రులారా,అంశము - వేంకటేశ్వర స్తుతినిషిద్ధాక్షరములు - ర, ల, వ.ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.
శివ స్తుతిసర్గుడు! సనాతనుడు! శార్ఙ్గి! శశివకాళి!శబరుడు! మదనారి! నియంత! జనుడు! భీషణుడు! విషధరుడు! వసుధారథుడు! అరిందముడు! పురాoతకుoడు! నగచాపుడు! ఉదర్చి!భూతపతి! సంయుతుడు! శశి భూషణుడు! నిరంజనుడు! చేతనుడు! కోడె రౌతు! స్థాణువు! నభవుడు! మేరుధాముడు! మనము కొలువసతతము శరణు నిడునుగ సరస గతిని.రచనబంధకవి పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రాక్షసు లెల్లరుఁ జదివిరి రామాయణమున్"(లేదా...)"రక్షస్సంఘ మహో పఠించెను గదా రామాయణంబున్ దమిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."శివపుత్రుఁడు మఱఁది యగును శ్రీనాథునకున్"(లేదా...)"శివపుత్రుండు మఱంది గాఁడె హరికిన్ శ్రీకాంతకుం బౌత్రుఁడౌ"(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."తారాధిపు భీతి నబ్ధి దాఁగె నణువునన్"(లేదా...)"తారానాథుని భీతితో నణువు మధ్యన్ దాఁగె సంద్రంబు సూ"(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
శ్రీకర! కపి!  కనుమా యిక,నీ కారుణ మింక సోక నిమ్ముర కన్నా!శోకము నాపిక, చక చక యీ కయి కష్టమ్ము  నింక,  యిక చేయదుగా !   భావము          ఓ  హరి నీ యొక్క దయ నాపై చూపుము ,  నా శోకము నాపుము లేకున్న  త్వర త్వరగా నా చేయి  యింక కష్ట పడదు.  (చేతులు కష్ట పడితేనే పనులు అవుతాయి.  ప్రాణము లేకున్నా చేతులు కష్ట పడవు. హరి శోకము ఆపి సుఖము ఇవ్వకున్న  ప్రాణము పోవును గా అని భావము.)  [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రంభను గూడి సుతను గనె రాజర్షి వెసన్"(లేదా...)"రంభం గూడి శకుంతలం గనియె నా రాజర్షి సంరంభియై"(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కన్ను - ముక్కు - చెవి- నోరుపై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూభారతార్థంలోమీకు నచ్చిన ఛందస్సులోపద్యాన్ని వ్రాయండి.
కంజుని దయతోడ  సృష్టి జగతిని  గలిగె కంజపానము తో పరాగమము    తొలిగెకంజనుని వలన రతిసుఖమ్ము    కలిగె కంజ హితుని వల్ల భువిపై కాంతి  కలిగె  కంకటీకుని     వలననే    గాలి   యిలిగెకంకణపు   కూడిక వలన  కడలి  కలిగెకంకణి  వలననే   నాటకమ్ము     వెలిగెకంకటీకుని    తో   కంతు  కట్టె     నిలిగెకంకతము వలన శిరపు కచము [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పూలను ధరియింపఁ గోరు పొలఁతులు గలరే"(లేదా...)"పూల ధరింప నిష్టపడు ముగ్ధలు లోకమునందు నుందురే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కాంతకు మ్రొక్కంగఁ గలుఁగుఁ గామితఫలముల్"(లేదా...)"కాంతకు మ్రొక్కినం గలుఁగుఁ గామితసంపద లెల్ల శీఘ్రమే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మునికిన్ నేర్పంగ నొప్పు మోహపు బుద్ధుల్"(లేదా...)"మునికిన్ నేర్పఁగ నొప్పు రాజవదనా మోహంపు బుద్ధుల్ దమిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రణముఁ జేయని కవికె పరాభవమ్ము"(లేదా...)"రణ మొనరింపకున్న కవిరాజు పరాభవ మందు నెల్లెడన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."సరసమాడఁగఁ దగవు కృష్ణా! ముకుంద!"(లేదా...)"సరసం బాడుట చేతకాదుగద కృష్ణా! గోపికావల్లభా!"ఈ సమస్యను పంపిన బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పండుగనాఁడును లభించెఁ బ్రాఁతమగండే"(లేదా...)"పండుగనాఁడు కూడఁ గనఁ బ్రాఁతమగండె లభించె నయ్యయో"అవధాని ముద్దు రాజయ్య గారికి ధన్యవాదాలతో...
సమమగు మహి రకము కల్గి, సౌరి భూరిగ తన సేనము నుoచ నగము నగముకుజుట్టి జిలికె కడలిని నసురులు సురలు,సంభవించిన గరళము శంకరుండుబట్టె, సరసముగ సిరిని బట్టె నపుడుసామ గర్భుడు వేల్పులు సంత సించకవి  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ఒక్కఁ డొక్కఁడె మఱి యొక్కఁ డొక్కఁ డొకఁడె"(లేదా...)"ఒక్కఁడు నొక్కఁడే మఱియు నొక్కఁడు నొక్కఁడె యొక్కఁ డొక్కఁడే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కోతులె కవు లెల్ల రనుచుఁ గోకిల గూసెన్"లేదా... "కోతుల్ గారె కవీంద్రు లెల్ల రనుచుం గూసెం బికం బొయ్యనన్"ఈ సమస్యను పంపిన బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలు.
విపులను కదుమి విఖురుడు  విషధిని నడచగ, ఖగవతి మొరను  విని  జలశయనుడు  వడి వడిగ   పరుగిడి కిరి   పొడమిని    బడసి ఖచరుని దునిమి  మహికి సుఖము నొసగగ సురలు కపిలుని ఘనముగ నుతుల నిడె హిరణ్యాక్షుడు   భూమిని   పట్టి బంధించగా  భూదేవి  ప్రార్ధన విని  హరి  వరాహ  రూపమున అవతరించి రాక్షసుని జంపి  భూదేవికి విముక్తి కలిగించగా  దేవతలు  హరిణని  పొగడిరి [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చెడువానిన్ గొల్వఁ దీరు చిరకామ్యంబుల్"(లేదా...)"చెడువానిన్ గొలువంగఁ గామ్యములు నక్షీణంబుగాఁ దీరులే"
శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ భువనేశ్వరీ దేవస్థానం, కూకట్‍పల్లితేదీ. 07-04-2018 (శనివారం) ఉదయం 10.30 గం.లకుఅవధానరత్న, అవధానకేసరి, శతావధానిశ్రీ మలుగ అంజయ్య గారిఅష్టావధానంసంచాలకులు - శ్రీ గుత్తి (జోళదరాశి) చంద్రశేఖర రెడ్డి గారుముఖ్య అతిథి - డా. బి. ప్రతాప రెడ్డి గారుపృచ్ఛకులునిషిద్ధాక్షరి - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారుసమస్య - శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారుదత్తపది - శ్రీ మాచవోలు [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రాముఁడు రావణు నడిగె ధరణిజ హరింపన్"(లేదా...)"రాముఁడు గోరె రావణుని రమ్మని సీతను దొంగిలింపఁగన్"ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు