కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."పితృవాక్పాలనమె సుతుని వృషలున్ జేయున్"(లేదా...)"పితృ వాక్పాలన మొక్కటే సుతునిఁ బాపిన్ జేయు నెల్లప్పుడున్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."అంది యందని యందమే విందొసంగు"(లేదా...)"అందియు నందరానిదగు నందమె విందొసఁగున్ గదా సఖా"
అంశము - కురుసభలో భీముని ప్రతిజ్ఞ.ఛందస్సు- మత్తేభము (లేదా) తేటగీతిన్యస్తాక్షరములు... నాలుగు పాదాలలో యతిస్థానంలో వరుసగా రా - రా - పో - రా ఉండాలి.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."నన్నయాదులు మెచ్చిరి నా కవితను"(లేదా...)"నన్నయ తిక్కనాదులె ఘనంబని మెచ్చిరి నా కవిత్వమున్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."నరుఁడయి జన్మించె ఫాలనయనుం డలుకన్"(లేదా...)"నరుఁడయి జన్మనెత్తె కరుణారహితుండగు ఫాలనేత్రుఁడే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."మండూకము గర్భమందు మనుజుఁడు పుట్టెన్"(లేదా...)"మండూకోదరమందు మానవుఁడు జన్మంబందెఁ జిత్రమ్ముగన్"ఈ సమస్యను పంపిన బూసారపు నర్సయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."దూరమున నుంచగఁ దగదు  ధూర్తజనుల"(లేదా...)"దూరముగాఁ జరింపకుఁడు ధూర్తుల కుత్తములం ద్యజింపుఁడీ" 
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."గజమునకు ఖరమ్ము పుట్టి గంతులు వేసెన్"(లేదా...)"గజమునకున్ జనించి యొక గాడిద గంతులు వేసె నెల్లెడన్"
దేవకి - యశోద - సుభద్ర - రాధపై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూరామాయణార్థంలోమీకు నచ్చిన ఛందస్సులోపద్యాన్ని వ్రాయండి.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.."నాగుల ముద్దాడెను లలనామణి కేళిన్"(లేదా...)"నాగుల ముద్దులాడె లలనామణి యాత్మవినోదకేళికై"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మలమును గనినంత ముక్తిమార్గము దోఁచున్"(లేదా...)"మలముఁ గనంగ ముక్తి కదె మార్గముఁ జూపును భక్తకోటికిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కోబ్రా తెమ్మనెను భార్య కోరిక లెసగన్"(లేదా...)"కోబ్రా తెమ్మని కోరె భార్య మగనిన్ కోర్కెల్ పిసాళింపఁగన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."అమవస దినమందు చంద్రుఁ డగుపడె నింగిన్"(లేదా...)"అమవస రోజు పూర్ణశశి యబ్బురమై కనుపించె నింగిపై"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చర్చిలో సంధ్య వార్చెను సాయబయ్య"(లేదా...)"చర్చికి సంధ్య వార్చుటకు సాయబు పోయెను సత్వరమ్ముగన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చల్లదన మిచ్చె నగ్ని వేసఁగి వెలుఁగుల"(లేదా...)"చల్లదనంబు నిచ్చెను కృశానుఁడు వేసవి మండుటెండలన్"
       2014 సెప్టెంబరులో ముఖపుస్తకంలో జ్యోతి వలబోజు, బ్నిం గారు 'జడ శతకం' ప్రచురిస్తున్నామని కవిమిత్రుల నుండి పద్యాలను ఆహ్వానించారు. మన బ్లాగు మిత్రులు కొందరు ఉత్సాహంగా పద్యాలు వ్రాసి పంపారు. శతకం కనుక 'జడా!' అన్న మకుటంతో పద్యాలు వ్రాసారు. ఆ తర్వాత నిర్వాహకులు మకుటం ఉండరాదన్న నియమాన్ని పెట్టారు. దానితో మకుటంతో వ్రాసిన పద్యాలు అప్పటి ముద్రణకు నోచుకోలేదు. మిత్రులు [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."శవముఁ గాల్చెదరు గుడిలో శివముఁ గోరి"(లేదా...)"శవముం గాల్చెద రాలయమ్మునఁ బ్రజా సంక్షేమముం గోరుచున్"
                              హరి ప్రార్థన(తేటగీతిలో)హరి వెలుగు నిడు, వెన్నెల హరి విదుర్చు, హరి గినుక వహిoచ, బెరుకు హరి యసువులు,హరి రిపువు గద మహిలోన హరికి. నట్టి   హరికి జేతును నమసము హరి హరి యని. అర్ధముహరి = (సూర్యుడు) వెలుగు నిడును,  హరి = (చంద్రుడు) వెలుగు నందించు,  హరి = (గాలి) కినుక వహించ,  బెరుకు =  లాగు, హరి = (యముడు) యసువులు, హరి = పాము, రిపువు = [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కరణము వద్దనుచుఁ జెప్పు కాలము వచ్చెన్"(లేదా...)"కరణము వద్దు మా కనెడు కాలము వచ్చె నిదేమి వింతయో"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కలుషాత్ముల కెల్ల కవు లకారణమిత్రుల్"(లేదా...)"కలుషమతుల్ దురాత్ముల కకారణ మిత్రులు గారె సత్కవుల్"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."భీతిన్ మున్ముందు కేఁగ విజయము గల్గున్"(లేదా...)"భీతిని ముందు కేగిననె ప్రీతి జగద్విజయమ్ము దక్కురా"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."దేహము విడనాడి చూడు ధీరత్వమునన్"(లేదా...)"దేహమ్మున్ విడనాడి చూడుము సఖా ధీరత్వ మేపారఁగన్"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ధవుఁడె కారకుండు తనయు మృతికి"(లేదా...)"ధవుని దురూహలే సుతు నధర్మపుఁ జావుకు మూల మయ్యెడిన్"(మద్దూరి రామమూర్తి గారి 'అవధాన కల్యాణి' గ్రంథం నుండి...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చీకటిలో వస్తుచయము చిక్కును వెదుకన్"(లేదా...)"చీకటిలోపలన్ వెదుకఁ జిక్కును వస్తుచయంబు దప్పకన్"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."నాల్గు రెండయ్యెనట నల్లనయ్య కౌర"(లేదా...)"నాలుగు రెండు నయ్యెనట నల్లనివాని కదేమి చిత్రమో"(బొగ్గరం V.V.H.B. ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు