ఒంటరి                            రెండు ఒంటరి తనాల మధ్య జీవితం మరోక ఒంటరితనం.మెదటి ఒంటరితనం శిశువు జననం.చివరి ఒంటరితనం శరీరం నుండి ఆత్శ వీడి తోడెవరూ లేకుండా పయనించిపోవడం.ఈ రెంటి మధ్య జీవితం మరోక ఒంటరితనం.అలాంటి ఒంటరితనంలో ఒక మనిషి  తీసుకున నిర్ణయల ప్రభవమే ఈ కథ."ఎంతో మంది జీవితంలో మొదటీ నిమిషం అంతే మంది జీవితంలో [...]
                                     ఒంటరి                                                         ప్రతి రోజూ ఎవరికో ఒకరికి ప్రత్యేకం అయింది.అలాగే ఈ రోజూ వివేక్కి  ప్రత్యేకం అయింది.పోద్దున నుండి అదే అనందంలో ఉన్నాడు.అన్ని పనులు టైం కి పూర్తి చేసి కారులో స్థిదంగా ఉన్నాడు.వివేక్ జీవితం ప్రతిరోజూ ఈ ఎదురుచూపుతోనే మొదలవుతుంది.వివేక్ [...]
Hi every one I am writing a book in telugu language .please any one guide me how to publish the book.the book name is onetari.                                 ఒంటరి                            రెండు ఒంటరి తనాల మధ్య జీవితం మరోక ఒంటరితనం.మెదటి ఒంటరితనం శిశువు జననం.చివరి ఒంటరితనం శరీరం నుండి ఆత్శ వీడి తోడెవరూ లేకుండా పయనించిపోవడం.ఈ రెంటి మధ్య జీవితం మరోక ఒంటరితనం.అలాంటి ఒంటరితనంలో ఒక మనిషి  తీసుకున నిర్ణయల ప్రభవమే ఈ కథ.
                                             సమస్యజీవితం అంత సమస్యల మయం అనుకునే నేను చాలా ఉద్యోగలలో  ఎదో సమస్యగా ఉంది అని మనేసాను.సమస్య ఎక్కడ అయినా తప్పదు అనుకున్న అప్పడు ఉద్యోగంలోనే ఉండాలి. కాని లేను.నా అలోచనలను నేనె అచరించడం లేదా అనే అనుమనం మేదలైంది.తర్వత నాకు అర్థం అయినా విషయం సమస్య ఎక్కడ ఉన్న తప్పదు.అది నిజం నేను ఉద్యోగంలో కోనసాగితే అక్కడ [...]
                                             సమస్యమనిషి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలను ఎదురుకొవడం జరుగుతుంది. కోందరు సమస్యలకు భయపడిపోతు,ఎదురైనందుకు భాధపడీపోతు ఉంటారు. జీవితమే సమస్యల మయం.ఒక సమస్య తీరగానే ఇంకోక్క సమస్య వస్తునే ఉంటుంది.అందుకే జీవితం అంటే సమస్య నుండి సమస్యకు చేసే ప్రయణం అంటారు.ఎవరో చెప్పిన్నాట్లు గతం-వర్తమానం ఒకే రకమైన సమస్యలతో తలపడవు.నీవు [...]
                                       ఒంటరి                            రెండు ఒంటరి తనాల మధ్య జీవితం మరోక ఒంటరితనం.మెదటి ఒంటరితనం శిశువు జననం.చివరి ఒంటరితనం శరీరం నుండి ఆత్శ వీడి తోడెవరూ లేకుండా పయనించిపోవడం.ఈ రెంటి మధ్య జీవితం మరోక ఒంటరితనం.అలాంటి ఒంటరితనంలో ఒక మనిషి  తీసుకున నిర్ణయల ప్రభవమే ఈ కథ.
  ఇది నా మోదటి ప్రయత్నం తప్పలు ఉంటే క్షమించండి                                                        ఏదీ నిజాం నేను దోంగను కాదు.నేను దోంగలా ఇలా కోర్టలో నిలబడవలసీ వసూంది అని ఎప్పడు అనుకోలేదు.దీని అంతటికి కారణం నాలుగు రోజూల కీతం జరిగిన ఒక సంఘటన.ఆమ్మకు నలతగా ఉంది.మందులు తీసుకుని వేళ్ళడనికి డబులు లేక ఎమి చేయలో తేలియక రోడు మీద తీరుగుతున్నను.అప్పడు [...]
OFFICE ARITHMETICSmart boss + smart employee = profitSmart boss + dumb employee = productionDumb boss + smart employee = promotionDumb boss + dumb employee = overtime SHOPPING MATHA man will pay $2 for a $1 item he needs.A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't need. GENERAL EQUATIONS & STATISTICSA woman worries about the future until she gets a husband.A man never worries about the future until he gets a wife. A successful man is one who makes more money than his wife can spend.A successful woman is one who can find such a man. HAPPINESSTo be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all. LONGEVITYMarried men live longer than single men do, but married men are a lot more willing to die. PROPENSITY TO CHANGEA woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. DISCUSSION [...]
Pune walo ke liye Gud News.TAJMAHAL IS MOVING FROM AGRA TO PUNE....don’t believe? Huh..?Ok... Scroll down to see the proof........................
In some remote village of India, one masterji is teaching the Mahabharata katha to class 6 students. He is at the 'krishnajanma' part of it.Masterji: "Kamsa heard the akashwani that his sister's 8th child is going to kill him. He was furious. He ordered to put vasudev n devaki behind the bars. First son is born, and kamsa kills him b poisoning... Second one is born n kamsa throws him off the mountain peak. Third one is born..."Now Ramu, who is smartest of the lot, puts up his hand. Masterji, I have a doubt (sounding nervous n confused)Masterji: "Ramu bete, whole India does not have doubt in Mahabharata then how come u have one?"Ramu : Masterji, if Kamsa knew that Devaki's 8th child was going to Kill him, WHY THE HELL DID HE PUT VASUDEV AND DEVAKI IN THE SAME CELL ?Masterji fainted.................
I am sure you have seen this photo before...But have you ever wondered…What's on the other side!.........................
కన్నీటిని ఆపుదామనే ప్రయత్నం చాలా సార్లు వృధా అవుతుంది ,పరాయి వాల్లననేమి లాభం నా కళ్ళే నన్ను మోసం చేస్తున్నాయి ,నామీద నాకు నమ్మకముండేది కాని,తన జ్ఞాపకం రాగానే కనురెప్పలు చెమరుస్తున్నాయి.కోటి మంది లో ఉన్నా గుర్తించ గలిగే నేస్తం కావాలి ,వర్షం లో ఎదురోచ్చినప్పుడు ,ఆ వాన నీటిలో కూడా నా కన్నీటిని గుర్తు పట్టే నేస్తం కావాలి .
తొలి అడుగు .......ఈ విశాల అంతర్జాలం లోకి..........కాని ఎందుకీ అడుగేస్తున్ననో నాకే తెలీదేమో.....ఏమో.........కాని ఎందుకో ఏదో రాయాలి అనుకున్నా...ఎం రాయాలి అని ఆలోచిస్తున్న.........బహుశ నేను నా మనసు మాట్లాడుకునే విషయాలే రాసేస్తేయ్ బావుంటుందేమో ....చూద్దాం ఏఁ రాస్తానో ...నా స్వగతాలు ఎ దిశగా నన్ను నడిపిస్తాయో ....ఎన్ని ఎన్ని విషయాలు వెలుగు చూస్తాయో..........కాని మల్ల్లీ అదే ఆలోచన .....ఎందుకు నేను ఇలా [...]
David BissonetteWhen a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her. Sacha GuitryAfter marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, but still they stay together.SocratesBy all means marry... If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher.Sigmund FreudI had some words with my wife, and she had some paragraphs with me.DumasThe great question... which I have not been able to answer.... is, "What does a woman want? James Holt McGavran"I've had bad luck with both my wives. The first one left me, and the second one didn't." Patrick MurrayTwo secrets to keep your marriage brimming... 1. Whenever you're wrong, admit it,2. Whenever you're right, shut up.NashThe most effective way to remember your wife's birthday is... to forget it once.Henny YoungmanMy wife and I were happy for twenty years... Then we met. Rodney DangerfieldA good wife always forgives her [...]
A student asks a teacher, "What is love?"The teacher said, "in orderto answer your question, go to the wheat field and choose the biggestwheat and come back.But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick."The student went to the field, go thru first row, he saw one bigWheat, but he wonders....may be there is a bigger one later.Then he saw another bigger one... but may be there is an even biggerone waiting for him.Later, when he finished more than half of the wheat field, he start torealize that the wheat is not as big as the previous one he saw, heknow he has missed the biggest one, and he regretted.So, he ended up went back to the teacher with empty hand.The teacher told him, "...this is love... you keep looking for a better one, butwhen later you realize, you have already miss the person...."*"What is marriage then?" the student asked.The teacher said, "in order to answer your question, go to the cornfield and choose the biggest [...]
ఏ భాష రా నీది, ఏమి వేషమ్మురా ఈ భాష, ఈ వేషమేవరి కోసమ్మురా అన్య భాషలు నేర్చి ఆంధ్రమ్ము రాదనుచూ సకిలించు ఆంధ్రుడా చావవెందుకురా !! ----- కాళోజీ
This happened about a month ago near Lonavala. A guy was driving from Mumbai to Pune and decided not to take the new expressway as he wanted to see the scenery. The inevitable happens and when he reached the ghats his Car breaks down - he's stranded miles from nowhere. Having no choice he started walking on the side of the road, hoping to get a lift to the nearest town. It was dark. And pretty soon he got wet and Shivering. The night rolled on and no car passed by.Suddenly he saw a car coming towards him. It slowed and then stops next to him - without thinking the guy opened the door and jumps in. Seated in the back, he leaned forward to thank the person who had saved him. He realizes there is nobody behind the wheel!!! Even though there's no one in the front seat and no sound of any engine, the car starts moving slowly.The guy looks at the road ahead and sees a curve coming. Scared almost to death he starts to pray, begging the Lord for his life. He hasn't come out of [...]
Boss said to secretary: For a week we will go abroad, so make arrangement. Secretary make call to Husband: For a week my boss and I will be going abroad, you look after yourself. Husband make call to secret lover: My wife is going abroad for a week, so let’s spend the week together. Secret lover make call to small boy whom she is giving private tuition: I have work for a week, so you need not come for class. Small boy make call to his grandfather: Grandpa, for a week I don't have classes 'coz my teacher is busy. Let’s spend the week together. Grandpa (The Boss) make call to his secretary: This week I am going to spend my time with my grandson. We cannot attend that meeting. Secretary make call to her husband: This week my boss has some work, cancelled our trip.Husband make call to secret lover: We cannot spend this week together; my wife has cancelled her trip. Secret lover make call to small boy whom she is giving private tuition: This week we will have class [...]
కాలేజీ లో ఉన్నన్నాళ్ళు చదువులు ఎప్పుడు అయిపోతాయా, పరీక్షల నుండి ఎప్పుడు విముక్తి లభిస్తుందా, ఉద్యోగంలో చేరి డబ్బులు ఎప్పుడు సంపాదిస్తామా అని తొందర పడతాం. ఉద్యోగ వేటలో నానా తిప్పలు పడి కనపడిన ప్రతి కంపెనీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయి, చివరకు ఎలాగో ఉద్యోగం సంపాదిస్తాం.ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతాము...మొదటి నెల ... పని తక్కువ.. ఎంజాయ్ ఎక్కువ... ఆల్ హాప్పీస్రెండో నెల ... పని.. ఎంజాయ్ .. ఓ [...]
సర్దార్జీ పెయింటింగ్, ఎటాక్ ఆన్ ఏ బిల్డింగ్ విత్ గ్లైడర్, స్క్రీన్ షాట్ అఫ్ ద మోనిటర్
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు