కుంతీ పుత్రో వినాయకః ;- గత దశాబ్దం వఱకు "కాపీ కొట్టుట" అనే మాట తఱచూ చర్చించబడేది. "గ్రంధ చౌర్యము" అనే అంశము వలన వాదోప వాదాలు జరుగుతూండేవి. రచన, సాహిత్య వర్గాలలో ఈ విషయమై ఇలాగ "గ్రంధ చౌర్యము, కాపీ కొట్టడము" లాంటి పదాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. ఐతే సంగీత, నాట్యాది ఇతర కళలలో కూడా కాపీ సాధారణమే ఐనప్పటికీ, అచ్చట ఇలాంటి ప్రత్యేక పదమేదీ వాడుకలో ఉన్నట్టు కనుపట్టదు. ***       [...]
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లియలోన; || ;క్రిష్ణ, రాధికలు నడి మధ్యన ; చుట్టూతా వలయములై ;గోపికా భామినులునింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; || ;రాసలీల వలయాలు ;చుట్టూతా వలయములై ;గోపికా భామినులునింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; ||  ;
రంగ రంగ శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా!సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ; || ;పల్లీయుల నగవులు ; మల్లెల విరి చేవ్రాళ్ళు ; పల్లెపట్టు వికాసాలు ; సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి! ; ||;యమున ఝరి హంస పడవ- నావ నెక్కి, ఉన్నారు ; వ్రేపల్లె జనమంతా - సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;రంగా రంగా శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా !!! || ;పల్లీయులు [...]
రాధికా భజన రసడోల ; ఊగవె హృదయమ - 'మనసారా' ;ఆ డోలను ఊగవె మనసారా ; ||;చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనినవి ;పాట యొక్క పల్లవిని ; ||;మైనాలు అందుకొనెనుఆ పైని అను పల్లవి ; ||;గీత బోధకుడు - క్రిష్ణ చరణముల వాలినవి ;శేష గీత చరణములు ;పద పదమున తేనె ఊట తొణుకులాట మనోహరం ; ||; -  రాధామనోహర ;
ఆ సొగసులు, మిలమిలలు - నింపుకున్న కన్నుదోయి - ఎవ్వరివమ్మా? ఎవ్వరివమ్మా? -ఇంకెవ్వరివంటావు, రాధికవమ్మా! అవి మన మన రాధికవమ్మా! ; || ;నిడుపాటి కురులు ; కుంతలమ్ముల - ; బందీ ఐనది పెను చీకటి ; నిశి కింత గొప్ప శరణు దొరికినదని - ఈసు చెందె పున్నమి ; || ;పోటీగా, పోటా పోటీగా ఆ పౌర్ణమి -; అయ్యింది చాందినీ ; తెలి కన్నులందున దూరినది వెన్నెల ; || ;అంతటి ఈర్ష్య , అసూయలు - తెలుపు, నలుపు [...]
అతివల విశాల నేత్రములు ;దివికి అబ్బురము కలిగించు ; అరవిందాక్షుల సంభ్రమ విరళి ;వ్రేపల్లెకు నవ్య టీకా టిప్పణి ; ||గోవులు, కోతులు, మయూరమ్ములు - పశు పక్ష్యాది - ప్రాణి కోటికి అంతటికీ సరి సమమ్ముగా ; ఇచ్చెను ప్రేమ, మమతలను ; ||గరుడ విహంగము వాహనము తన వాహనము ; బుల్లి ఉడుతలకు వెన్నున రేఖా చిత్రములు ; వెన్నుని చేతి చలువయె, ఔనా ; ||ప్రపంచమునందలి - ప్రతి అణువూ నీదు లాలనలు [...]
మన నడకలు సుభద్రములు ;నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || ;వాకిలి కడ పాత్రలోన ;పువ్వులు ఉంచినది యశోదమ్మ ; నేడు వన విహార పర్వమనీ - గుర్తు చేసె నందరికీ ; ||;బయలు దేరదీసినది నంద సతి ;అందరికీ మునుముందర ; నడుస్తున్న సందడి - మన బాలక్రిష్ణునిది కదమ్మ! ; ||;లోకములను నడిపించే ; సూత్రధారి నంద సుతుడు, గోవిందుడు, ఆనంద కిశోరుడు, అడుగు దమ్ములందున ;మన నడకలు సుభద్రములు ;నిశ్శంకగ కదలండీ [...]
మురళీ లోల! కెరలించుమయా కిల కిల ;-మురళీ లోలా! గాన వినోదీ!కెరలించుమయా కిల కిలలు ; || ;వేణు గాన వినోదీ! నీదు వంశీ రవళి ;మువ్వంపు ఓమ్ కార -పవన చిత్రణలు ఆయెనయ్యారే!;మురళిని రాగము ఊరినంతనే - గాలి ఆయెనే గాన వర్ణ చిత్రిత యవనిక ; మా - ముగ్ధ మయూరి నాట్య లహరికల -కెరలించుమయా కిల కిలలన్ ; || ; చిరు గాలి చిత్రముల ఎల్లరి డెందముల ;తన్మయాలెల్లెడల విస్తరిస్తుండగా భక్తుల లాలిత్య భావ [...]
రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో,రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో ;  ||; కడలిని అదుపున పెట్టిన వానికి ;         వందనము ; అభివందనము ; దౌష్ట్యము నణచిన మహా ధీరునికి ;         వందనము ; అభివందనము ;   ||;కడు మమతలు, ప్రేమల దర్పణమ్మును ; మనుజులకొసగిన మహానుభావుకు ;         వందనము ; అభివందనము ;   ||;కోతి కొమ్మచ్చుల ఆటల ధోరణి  సీమల మార్చిన - కువలయ దళ నేత్రునికి ;       [...]
భక్తి లీల భజన రసడోలలొ ;        ఊగవె హృదయమ మనసారా ;రాధికా భజన రసడోలల ;         ఊగవె హృదయమ మనసారా ;  ||;చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనెనుతొలు దొలుత - పాట మొదటి పల్లవిని ; మైనా పిట్టలు అందుకొనెనుఅనుసరించి అను పల్లవి ;  ||;క్రిష్ణ చరణముల వాలెను              మలి చరణములు ;గీత బోధకుని చరణముల            శేష గీత చరణములు;పద పదమున 'తేనె ఊట -         -  తొణుకులాట' - [...]
మల్లిక, మల్లిక, నవ సుగంధ ఇంద్రజాలిక ;   ||;ప్రణయ దేవి రాధిక ; కురులలోని మల్లిక ; పరిమళాల జాలముల ; స్థిరపడుట ఆనందము ; మల్లికకు - మధురమౌ ఆనందము  ;   ||;దోబూచి ఆటల ; పరిమళాల పంజరముల ; మత్తిల్లును పొదరిండ్లు   ;   ||;చుట్టు చుట్టు దారులంట ; వ్రేపల్లియ మురిసేలా ; గోపికల పరుగులాట  ;   ||;పల్లె పరిమళాలు చుట్టు ముట్ట ; సౌరభాల జాలముల ;పల్లె - స్వయం బందీ [...]
అన్నానా, అనుకున్నానా, అన్నానా, అనుకున్నానా, రూపము లేని గాలికి -    చక్కని రాగ స్వరూపము          ఏర్పడుననుచూ ;  ||;తోపులొ ఎండిన పుల్ల దొరికెనట ; అది, మురళిగ ఆకృతి దాల్చెనట ;  వెదురుకె అంతటి భాగ్యాలు ;వేణుమాధవా! నీ పల్లవాంగుళులపిల్లంగ్రోవిగ - నను చేయుదువనుకొన్నానా..... ;... ||;నీ పల్లవాంగుళుల పిల్లనగ్రోవిగ - నన్ను చేయుదువనుకొన్నానా, వేణు వినోదీ!మరీ ఇంత [...]
వెన్నెల కడలి ఉప్పొంగినది ; మన ముద్దుల రాములు పక పక నవ్వెను ; బాల శ్రీరాములు పక పక నవ్వెను ; ||;తీపి తీపి పేరు "శ్రీరామ, శ్రీరామ " ; బోయ నోటిలోన తిరగ మర గాయెను ; అది కాస్త తిరగ మర గాయెను ; ||;తిరగబడినా గాని ముదము చేకూర్చేను ; అదియె అనువనది , అదియె 'శ్రీరామ!' ;అదియె నామ మహిమ ; నీ నామ మహిమ కదరా స్వామి! : || ;వాలి, రావణాదులు సైతము, కొసను కనుగొన్నారు మాధురిని ;నీ నామ మాధుర్య [...]
కలనాదమై నీకు కీర్తనమునైతిని ; కిలకిలల విరిజల్లు కురిపించరా కృష్ణా! : || ;పలు రీతుల నిన్ను వేడుతున్నాను ; అలుక కినుకలు వలదురా స్వామి ; నీదు కోప, రోషమ్ముల వేడి సెగలు సోకి - వాడిన పున్నాగ నయ్యానయా ; || ;కసరాకు పొదరిళ్ళ గుబురులందున నక్కి ; కిసుకున నవ్వేవు ;చాటు మాటుగ నక్కి, కిసుక్కున నవ్వేవు ;నీ నవ్వు, అది ఒకటి చాలురా కన్నా!నా బ్రతుకున వెలుగులను కురిపించు మణిదివ్వె [...]
యమునా తీర సైకతము ; క్షీర సంద్రముకు సమము కదా ; ||;గోపీ వలయం ; రాసక్రీడల రమ్యం ; రమణీ మణుల చిత్ర విచిత్ర ఖేలనము ;మణి హారం - యమునకు రమణీయం ; ||;నడుమను ఉన్నది ఎవరమ్మా!? ;;ఆ నడుమను ఉన్నది ఎవరమ్మా!?నీలి మరకతము తెగ మెరసేను ; !? ;ఇంకెవరమ్మా, చెప్పు యశోద గారాల పట్టి ; పాము చుట్టల పవళింపు సేవల[ nu+am] ;నందుకొనేటి మహరాజు ; నీరదశ్యాముడు ; నంద నందనుడు ; ముద్దుల క్రిష్ణుడు ; ఈయనె అమ్మా! జున్ను [...]
తళ తళ లాడే పింఛములు ; పింఛాలెన్నో,జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; వన మయూరితో :  ||;ధగ ధగ శీతల చంద్రికలతోటి ;            మేలమాడుతూ : శీతవెన్నెలను   తన కన్నుల భరిణల ;       నతి నిపుణతగా -         జమ చేసినది మా రాధమ్మ ;   ||;మిల మిల జాబిలి నొడిసి పట్టుకుని ;                                        తన దోసిలిలో ; పదిల పరచినది నీ కోసం ;'ఇదిగో, క్రిష్ణా! వెన్న [...]
రాధ ;-గిల్లికజ్జాలు, వైరాలు పెట్టుకుని, అల్లరిగా ఎక్కడనో దాగున్నాడు , గోవిందుడు , మన గోపాల కృష్ణుడు : ||& ఈ రాధకు చూపవమ్మ కాస్త కరుణ చూపి, శిఖి పింఛధారిని చూపవమ్మ ; వన మయూరి, ఓ కేకీ! నా జీవన కాంతీ! : || ;నెమలి జవాబు ;- కనుగొన్నాను, వానిని నే కలుసుకున్నాను ; వాని జాడలను నీకు చెప్పమంటావా!? ఇపుడే నను చెప్పమంటావా!? ; || ;రాధ ;- అవశ్యం . సత్వరం . ;నెమిలి ;- తుంటరి కన్నయ్య [...]
రఘు వంశమణి తేజులు ఆ మువ్వురివి నడకలుమార్పులకు నాంది మువ్వల్లు ;  ||;ఆ అడుగుల జాడలు పరచిన ప్రతి చోట ;           అడవి పచ్చందనాలు ; ఆ మువ్వురూ కలిసి ; అడుగడుగు పద్మాలు ; అడవి పచ్చందనాలు ;   || ;లక్ష్మణ సోదరుడు ; లభియించె రాములకు ; ఎనలేని ప్రేమ ఆ తమ్ముని పైన ; ||;సీతమ్మ సరి జోడు ; నడిచారు కారడవిలోన ;వారి అడుగుల జాడలు పరచిన ప్రతి చోట ;           అడవి [...]
గోవింద మాధవునికి - స్వాగతాలు పలుకుదాము ; పదండి, ఆ నది కాళిందీ ఒడ్డు వైపు ; అని తొందరతో హైరానా పడుతున్నది పడతి రాధిక ;  || ;గిరిని మోసి అలిసినాడు గోవిందుడు ; గోవర్ధన గిరినెత్తి, కొన గోటను మోసి మోసి ; కడు బడలికతో డస్సినాడు మా ముకుంద మురళీధరుడు :  | | ;రేపల్లెను కాపాడెను ; అతను - లోక శ్రేయస్సుకు కవచము ;అటూ ఇటూ పరుగులిడుతు ; పనులు బెత్తాయిస్తూ తిరుగును రాధామణి ; [...]
మధురానగరిలొ – నగరికి వెడలితి వనితామణులు ;లలనల నడుముల పాలకుండలు ;  పెరుగు, తక్రం, పాల చిందులు ; పాల తొణుకుల సవ్వడులన్నియు ; సరిగమ పదని – సప్త స్వరముల            సుభగత్వం వింతగ వింతలు ;             వంతులు వంతులు – భళీ భళీ! :  || ;క్షీరాంబుధిని కాపురముండి , వసుధకు విచ్చేసిన వాడు ; మునుపు విష్ణువు ఓయమ్మా! పాల కడలి వాసునికి ;    పాలు అన్నచో ఎంతో ప్రీతి  [...]
అన్నానా, అనుకున్నానా, రూపము లేని గాలికి -    చక్కని రాగ స్వరూపము          ఏర్పడుననుచూ ;  ||;తోపులొ ఎండిన పుల్ల దొరికెనట ; అది, మురళిగ ఆకృతి దాల్చెనట ;  వెదురుకె అంతటి భాగ్యాలు ;వేణుమాధవా! నీ పల్లవాంగుళుల -  పిల్లంగ్రోవిగ -    నను చేయుదువనుకొన్నానా..... ;... ||;నీ పల్లవాంగుళుల పిల్లనగ్రోవిగ - నన్ను చేయుదువనుకొన్నానా, వేణు వినోదీ!మరీ ఇంత కాపీనము నీకు ;రాధిక [...]
చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక ; వసుధ ఆయె నేడు   అందాలకు వేదిక. మోదమ్ములకు వసుంధర. వేసెను ఆమోద ముద్ర ; ప్రసూనముల వికాసములు. ప్రకృతి సంతోష ఘంటిక. గాలి స్వచ్ఛతకు బాసట. చిరుగాలి జీవులకు ఊరట ; పరిమళాల మేళాలతొ ;జగమంతా కళ కళశాంతి,సంతోషములకుతలమానికము తరువులు .పచ్చ దనములు సదావిలసిల్ల వలెను “ ఇల”పైనసకల లోక శ్రేయస్సు బాట – కిదేఇదే మంచి మాట ;  సదా ఇదే మేలు బాట  &మేలైన [...]
చందమామ, చందమామ! ఎల్లరికీ మేనమామ ;; శశిధరుడు , తారాపతి ;ఇందుబింబము,ఇంకా ......... రాకేందుడు, సినీవాలి .... ఇన్ని పేర్లు నీకున్నవి ;    ||  ఈశుని సిగలోన  ఇంచక్కా- దూరినట్టి మేటివి!; ఐనా - ఇసుమంత గీర లేని వాడివిలే!! :  ;రాత్రి అంటే భయం, fear ;అమావాస్య కారు నలుపు ;అందరికీ భీతి గొలుపు ;  ||;చిమ్మచీకటి ఐనా ; చల్లనైన వెన్నెలను ; వరముగా ఇస్తావు ;  ||                   [...]
నెలవంకా! నీ వెన్నెల నవ్వులను ;భరోసాగ ఇస్తూనే ఉన్నావు ; అందుకే జాబిల్లీ!ఎల్లపుడూ నీకు మా ఎనలేని ప్రశంసలు ;ఆబాలగోపాలం కీర్తించును నిను సదా!చల్లనీ వేళలకు నీవేగా భరోసా ;  ||;-  కవిత - 3 ====================;kawita - 3 ;-nelawamkaa! nee wennela nawwulanu ;bharOsaaga istuunE unnaawu ; amdukE jaabillI!ellapuDU neeku maa enalEni praSamsalu ;aabaalagOpaalam keertimcunu ninu sadA!callanee wELalaku neewEgaa bharOsaa ;  ||*********************;బతుకమ్మ దీవెనలు ;-       actober 29, 2010   3 Comments ;- రచన; Anil Piduri ఇంతులూ, పిల్లలూ, ముద్దరాళ్ళు బంగారు [...]
పున్నమి జాబిల్లీ! పదహారు కళలతోటి ;నీ తీరు, ఆశ్చర్య సంభ్రమమే!  ||నటరాజు సిగపాయల ;మెరయు రత్న మణివి నీవు ;  ||నెలవంక దివ్వెవై ; బహు ముచ్చట గొలుపుతావు ;  ||========================; కవిత -  2punnami jaabillii! padahaaru kaLalatOTi ;nee teeru, aaScarya sambhramamE!  ||naTaraaju sigapaayala ;merayu / rustuunna ratna maNiwi neewu ;  ||nelawamka diwwewai ; bahu muccaTa goluputaawu ;  ||;************************************:]] చిటికెల పందిరి September 25, 2009 ;- రచన ; కుసుమ కుమారి చిటి చిటి జాబిలి చిటికెలు వేసెను చుక్కలు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు