బుల్లి బుల్లి ఆశలు చందమామకు ;మన అల్లిబిల్లి జాబిలికి ;  ||;పొన్నచెట్టు, కొమ్మలలో దాగినాడు క్రిష్ణుడు; నిలువెల్లా క్రిష్ణమ్మను చూడాలని ;చెప్పలేని తహతహలు జాబిల్లికి ;  ||;రేపల్లెల గోపెమ్మల కొంగులందు దోబూచి ఆటలాడు క్రిష్ణయ్య ;తనతోటి కూడా ఆడాలని :చెప్పలేని తహతహలు జాబిల్లికి ;  ||;===============,;bulli bulli ASalu camdamaamaku ;mana allibilli jaabiliki ;  ||;ponnacheTTu, kommalalO ;daaginaaDu krishNuDu; niluwellaa krishNammanu cuuDAlani ; ceppalEni tahatahalu jaabilliki ; ||;rEpallela [...]
చూపువేలు  చూపుచుండె  తల్లి యశోదమ్మ ; చూపుడు వేలు  చూపుచుండె  మా తల్లి యశోదమ్మ;నంద గోకులములోన, జనని యశోద ;  ||;వెన్న జున్నులే తిండి - ఎన్నడిటుల చూడ లేదు ; ఎరుగమమ్మ ఇట్టి గోల !? వేలెడంత లేడు గాని  ; చిడు ముడుల పెట్టు మమ్ము ; పిల్లడేన ఎట్టెదుటను ; వేగలేకున్నాను, అని తర్జని చూపుచుండె తల్లి యశోద  ;  ||; అన్నమింత చవి చూడడు ; వెన్న, జున్నులే తిండి ; అటు [...]
అమ్మ ప్రేమ మరిగినాడు మా బాల గోవిందుడు ;ఇక అంతయునూ వినోదమే! ;అంతటా వినోదమే! ; ||;మట్టిలోన పొర్లి పొర్లి ;ఒళ్ళంతా మురికి మురికి ;నోటినిండ - బొక్కిన చిత్తడి మిత్తియే కదా!మోహన క్రిష్ణుని కెంపు పెదవులంతా ;తను బొక్కిన చిత్తడి మిత్తియే ;  ||;"హన్న, మన్ను విందు - ఛి ఛీ, మాను మింక." ; అలవి కాని అల్లరి కిట్టయ్యది ;అమ్మ యశోదమ్మ చేతిలో చెవి ;తుంటరి కృష్ణమ్మది ఆ చెవి ;మాయి యశోదమ్మ, వాని [...]
యమున ఉన్నది ; అలలను తేలే గాలి ఉన్నది  ; రాధ ఉన్నది ; ఇట రాధ ఉన్నది ; అవనీనాధుని రాకడ ఏదీ!? ;  || ;పున్నమ ఉన్నది - జాబిలి ఉన్నది ; పున్నమి జాబిలి వెన్నెల ఉన్నది ; స్వామి జాడ ఏదీ!?? ;  || ;కొమ్మల పళ్ళు ఉన్నవి -  సొనలు చిప్పిలు  పళ్ళు ఉన్నవి - తోటల లతలు - లతాగ్రములున్నవి ; వన్నె చిన్నెల పూవులు ఉన్నవి ; స్వామి కానరాడేలనొ బేలా ;  || ;ఎదురు తెన్నుల పరిమళమ్ములు [...]
కూడా కూడా క్రిష్ణుడుండెను ; డుమ్ డుమ్ డుమ్ ;ధన్ ధన్ ధన్ ;దుందుభి ఢక్కా మ్రోగుచున్నవి ;దిక్కులు ఎనిమిది పిక్కటిల్లగా ; ||;చెట్లు పుట్టలు, నీరూ గాలీ ;నింగీ నేలా ; ప్రకృతి యావత్తూ ;ఆనందముల ఒత్తులు గైకొని ;జిగేల్ జిగేల్ మని వెలుగులీనును ; ||;కన్నయ్య జతలో ఉన్న చోట ; ఆములాగ్రం మహిత మేదినికి ;వైభవమే, వైభోగమే ; సదా మహితమౌ వైభవమే ; ||; =================== ; ;;kUDA kUDA krishNuDumDenu ; Dumm Dumm Dumm ;dhann dhann dhann ;dumdubhi Dhakkaa mrOgucunnawi ;dikkulu [...]
కృష్ణా ; గొరవంక పిలుచును పదే పదే ; సంగీత కళల గమ్యమును ఎరిగిన - చక్కని దొరవు నీవని నమ్మినవి గోరువంకలు, శుక శారికలు, మరి మైనాలు ; అవనిని - సంగీత కళల గమ్యమును ఎరిగిన దొరవని - నమ్మిన విహంగాళి హంగామా చూడుము కృష్ణా ;  ||;మొయిలు వీవనల కాంచి నెమళులు ; మౌనముగా కూర్చుని ఉన్నవి ;మోహన మురళిని సవరించుము కృష్ణా! వర మోహన మురళీ సవరణలతో ;సమ్మోదముల నాట్యములాడును ; మయూరి - మోహన [...]
అమ్మ మనసు ఊరకుండునా!? అరకొరగా మెతుకు మెతుకు గతికితేను ;బిడ్డ తిండి చప్పరింపు మేరకే అయితేను ;  ||;చిటికెడంత వెన్న, జున్ను, అటుకులు - చాలునమ్మ వీడికి ;గోరుముద్ద చాలులేమ్మ!" అంటాడు బాలుడు ;నందగోపాలుడు - అమ్మ మనసు ఊరకుండునా!? ;  ||;బిడ్డ తిండి అరకొరగా మెసవితేను ;త్రేన్పు వచ్చెనిదిగో - అని ;ఉత్తుతిగ తేన్పు తేన్చి ;బ్రేవ్ - అని అంటాడు కన్నడు ;;"గుప్పెడు అటుకుల కొలతలు ;అపరిమితము [...]
హర్షములను విరబూయించేటి - చక్కటి కళ - క్రిష్ణయ్యకు సొంతము ; మన క్రిష్ణయ్యకె సొంతము ; || ;ఆసాంతం ఈ విశ్వం ఆశ్వాసం ;ఉల్లాసం, ఉత్తేజం - ఉత్సాహం ; ప్రాణి కోటి చేతనలో చైతన్యం ప్రభాసం ;ప్రతి నిత్యం ప్రభాతం - ప్రభాసం ; || ;ప్రతి పదము* ఆట పాట నటనలు ;ప్రతి పదము**, పెదవి పైన వెన్నెలయే ;కల్ల కపటమెరుగనట్టి ఆరాధన ;మానవతకు కారుణ్యం కట్టినట్టి పట్టము ; ||  ;పదము* = feet ; పదము** word speeking [...]
ఆట కదరా కృష్ణా! ఇది ఆట కదరా కృష్ణా!  ఆడుచున్నది గోపి - చదరంగమాట ;మాట మాట కు - మాటి మాటికి ;  చతురులే ఆడుతూ, చతురతలు మెరయగా ; ||1) "బంటును జరపర శౌరీ!"     అన్నది రాధిక, వీనుల విందుగ ;;2) "నీదు బంటును నేనే కాదా!      జరుగుచుంటి"ననె శ్రీ గిరిధారి.;3) "గజమును జరపితినిప్పుడు నేను!      కానిమ్ము క్రీడను, కువలయదమనా!";"గజ గామిని! సొగసు నడకలను ;చూసిన ఏనుగు అడుగు ముందుకు ;వేయగ [...]
ఆరాధన ప్రతిరూపం , అనురాగం ప్రతిరూపం ;రాధామణి ఈమెయే ;  || ;కృష్ణ భావ లతిక ;  ప్రేమ తిలక అరుణిమా -భాష్య - రాగ రాగిణి, మమతానురాగ రాగిణి ;  || ;రాధామణి నెన్నుదుటను - రాజిల్లుచున్న తిలకము ;విరాజిల్లు తిలకము -  ఆ దివ్య తిలకమ్మున ; కుంకుమ పూ వన్నియలకు - దొరికె భద్ర ఆశ్రయం ;  ||;=====================,; aaraadhana pratiruupam , anuraagam pratiruupam ;raadhaamaNi eemeyE ;  || ;kRshNa bhaawa latika ;  prEma tilaka aruNimaa ;bhaashya - raaga raagiNi, mamataanuraaga raagiNi ;  || ;swarNa waikumTha [...]
గిరికన్య హిమ పుత్రి, జగదీశుని అర్ధాంగి ; వర్ణింతుము నీ మహిమలు, సాంగోపాంగముగా ; తల్లి, వర్ణింతుము నీ మహిమలు సాంగోపాంగముగా ;  || క్షణములన్ని గిరగిరా, యుగములెన్నొ చరచరా ; కాలములను కొలుచునమ్మ నీదు వీక్షణం ;  || కాలములకు అతీతము, కారుణ్య భావము ; నీదు కారుణ్య భావ పూర్ణ మాతృ ప్రేమ పుష్కలం ;  || బుద్ధి మప్పితము లొసగుము నీ బిడ్డలకు ; రస భావములను తొణుకును నీదు [...]
విహారములు, విహారములు, ;వాహినిలో విహారములు, ;పూల తేరు నావ నెక్కి, రాధికాకృష్ణుల  మధు విహారములు ;  ||;బృహత్తరం, ధృవతారా శోభా సంకలనం ; రాధా దరహాసం, భామా మృదు హాసములు ;పూల తేరు నావలోన,రాధికా కృష్ణుల మృదు విహారములు ;  ;హత్తుకొనును ఏవేవో మధురోహల లాలనలు ; ప్రతి యోచన లాలిత్యం, నూత్న సురభిళ పుష్పం ; ఒత్తుగాను పింఛములను పరచినారు ఎవ్వరు!?కూర్మి కార్వేటి శ్రీవేణు [...]
పల్లవి ;- తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;  రాగాల తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;  హరివిల్లుల తులమానిని ; ఆయెనమ్మ చిన్ని పడవ ;  ||;ప్రణయ వేణు మధు గీతికా యుగళం - గాధా పరిచంక్రమణం ; నిఖిల భువన సామ్రాజ్యం, మనోహరం, మనోజ్ఞము;తెప్ప పైన విహరించే - క్రిష్ణ రాధ జంట ;పూల తెప్ప పైన విహరించే క్రిష్ణ రాధ జంట :  || ;బృహత్తరం, ధృవతారా శోభా సంకలనం ; రాధా దరహాసం, భామా మృదు [...]
వైభవమే ఇది - శ్రీరంగశాయికి ;నిత్య వైభోగమే, అంగ రంగ వైభోగమే ;రంగనాధునికి ; మన శ్రీరంగనాధునికి ; || ;అంగనామణులెల్ల వైభవముగాను ;అంగ రంగ వైభవమ్ముగాను ;రంగారుబంగారు చందనాల ; లేపనములను రంగరంచి ; మేనెల్ల నిలువెల్ల పూయండి చనువార ; రంగనాధునికి ; మన శ్రీరంగనాధునికి ; ||;మైపూత పూయండి, ఓ లలనలారా ;లేపనము లలమండి, చెలులార - చెలువముగా -దండిగా మెండుగా, అలదండి - చెలులార ;సౌగంధ కస్తూరికా [...]
చిటికె వేసితే నీవంటి ; చెలులు లచ్చ పది వేలే 2 ; వెదు/టుకు లాడి ఎవడనుకున్నావో - వేణు గోపాలుడు నా పేరు ;వెటుకు లాడి ఎవడనుకున్నావో - వేణు గోపాలుడు నా పేరు ;  || ;అందగత్తె వనుచు వలచినందుకే ; అలమి కౌగిటను చేర్చేవా ; గంద మలది విరులు సిగను జుట్టి, కర్పుర  బాగాలిచ్చేవా 2 ;;బంగరు కమ్మలు కదలగ రాగము - పాడి వీణ/ ణె  వాయించేవా ; 2 ; మంది మేళమున ఏ మాటాడక  - నందనతొ పొద్దులు పుచ్చేవా ;  [...]
మౌనము కూడా మధువీణ అయె ;మానస మందిరమున మార్మ్రోగును ;క్రిష్ణ మురళి గానము ; ;  ||; పదే పదే ;మది మందిరమందున ;క్రిష్ణ మురళి గానము ;;ప్రతి ఊహయు, స్వరజతి యగు ;శృతిని కూర్చుకొనుచుండును ;మేనులోని అణువణువుయు ;  ||; ============================; ;; maunamu kUDA madhuweeNa aye ;maanasa mamdiramuna maarmrOgunu ;krishNa muraLi gaanamu ; ;  ||; padE padE ;madi mamdiramamduna ;krishNa muraLi gaanamu ;;prati uuhayu, swarajati yagu ;SRtini kuurcukonucumDunu ;mEnulOni aNuwaNuwuyu ;  ||
రాగ సుధారసము గ్రోలుము ; జగన్ మోహన - రాగ సుధారసము గ్రోలుము ;పరవశమున రాధికకు ;వాడుకతో పదే పదే - అదే మాట వేడుక ;క్రిష్ణ నామమే, శ్రీక్రిష్ణ నామమే ;  ||;అనవరతము రాగ సుధల  ;కురిపిపించు నామము ;ప్రేమమూర్తి నామము ; క్రిష్ణ నామమే, శ్రీక్రిష్ణ నామమే ;  ||;మేనెల్లా మెరుపులయే ;అనుభూతి నామము ;ప్రేమమూర్తి నామము ; క్రిష్ణ నామమే, శ్రీక్రిష్ణ నామమే ;  ||; ============ ; ;;raaga sudhaarasamu grOlumu ; jagan [...]
ముగ్గు కఱ్ఱ కొలత కొరకు ; వేరె వెదుకులాట ఏల, గోపీ! నీదు - బారు జడయె చాలు నిదిగో భామినీ ;అనుచు లాగి పట్టె ముద్దులొలుకు కృష్ణ ; లాగి పట్టె నిటుల ముద్దు కృష్ణ ; = muggu ka~r~ra kolata koraku ; wEre wedukulaaTa Ela, gOpee! needu - baaru jaDaye caalu nidigO BAminee ;anucu laagi paTTe mudduloluku kRshNa ; laagi paTTe niTula muddu kRshNa ; 
ఆటలకు వేళాయెరా! పాటలకు వేళాయెరా! మురిపాల క్రిష్ణయ్య! రావయ్య వేగమే! ;  ||;కస్తూరి, గంధములు నీ మేనంత అలదిందిచూడామణీ, కౌస్తుభ హారములు వేసింది ;తల్లి యశోదమ్మ! రావయ్య వేగమే! ;  ||;నెమలీక సిగలోన ముడిచి సింగారించింది ;తల్లి యశోదమ్మ! రావయ్య వేగమే! ;  ||;మా నందనందనా - వేగమే రావయ్య! ఆనంద మోహనా. క్రిష్ణయ్య! రావయ్య! ;  || 
నీ షోకు ఠీకుల - పల్లెను మరిచేవు ;మా వ్రేపల్లెను మరిచేవు - మరి చాలు! చాలును! ;  ||;అద్దమున నీ మోము అందాలు - చూచుకొనుచూఅట్టె నిలిచేవు - మరి మరీ మురిసేవు!గారాలివే! వేలు ! మరి ఇంక చాలును ! గోపాల! ;;కొలను తన ఒడలంత అద్దముగ చేసెరా,నీరాడు ఆటలకు నీ రాక కోసమై !జల క్రీడ లాడేటి నీ స్పర్శ కోసమై!నీరాజనము లొసగ - మై దర్పణము చేసి,వేచేను ఆ యమున - వేగ రావోయీ !మా ముద్దు గోపాల! మురిపాల బాలకా! ;  || ;
కృష్ణా కృష్ణా శ్రీకృష్ణా - మదనమోహనా, శ్రీకృష్ణ  ;వేణువూదవోయి 2 ;||పాట నీది, ఆట నాది ; కృష్ణా, మురళి నూదవోయీ||;పూవులు పూవులు, పూవుల తావులు ; పూలతోటి తేటులు - పరుగెత్తుకు వచ్చినవి ; నీవు నిలిచినట్టి తావు - బృందావనమే, నవ  బృందావనమే ; ||పాట నీది, ఆట నాది ; కృష్ణా, మురళి నూదవోయీ||;గానలోలిని, నెలత రాధిక; రాగ తన్మయి దృక్కుల ;రాగ డోలలు వెలసినవి ;అనురాగ డోలలు వెలసినవి [...]
భళి భళీ భళి భళీ ;ఈ వ్రేపల్లెనందు నీ మేటి లీలలు ; భళి భళీ ;ఎన్నైన ఎన్నైన వర్ణించుకొన - చాలునా యుగములు ;వనమాలి, చాలునా కల్పములు ;  ||;కూర్మావతారమున నాడు మందర గిరిని ; పాల - కడలిలోన నీ మూపు పయిన ;పదిలంగ నిలిపావు; కొనగోటి పయిన గోవర్ధనమ్మిది;కూర్మావతారుడా, నీకేమి లెక్కా  ;  ||;క్షీరాబ్ధి శయనించి - ఎల్ల లోకమ్ములను ;చల్లగా బ్రోచేటి చిద్విలాస స్వామి! ;అల్లరుల క్రిష్ణయ్యగ [...]
నీల కుంతల రాధమ్మ మనసు ; ఏల ఆయెను నేడు అతలాకుతలం ;కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  ||  ;నీలి యమునా ఝరి ; లోలోన - బాడబ ; ఎందులకు ఇటులిటుల ; నేడు అతలాకుతలం ;కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  ||  ;గుబులు నిండి వణుకుచున్న ; మిరుమిట్లు గుంపుల మెరుపు  మబ్బులు ;నేడు అతలాకుతలం ;కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  || ;శ్యామకృష్ణుని సాక్షాత్కార అనుగ్రహమ్ము ;నిఖిలం సృష్టికి - ప్రశాంతం హర్షం .......  [...]
ఆకు, వక్క, సున్నం - తమలపాకుల చిలక ; పొందికగా చేద్దాము చెమ్మచెక్క ;; స్త్రీ  - 1 ;-పోక చెక్క కొరికి, పంటి బలము చూపు - చెమ్మచెక్క ; నాలిక పండిందంటే, ప్రేమాస్పదమైన మానసము కలిగి ఉన్నట్లు ; అందుకె - తాంబూలాన్ని నమిలి నోరును చూపు, చూపు క్రిష్ణయ్యా! ;నీ నాలిక చాపి చూపించు చెమ్మచెక్కల క్రిష్ణయ్యా!స్త్రీ 2 ;-అరెరే - అన్ని షరతులు మోహన కృష్ణునికేనా!!? ; పణతులు మీరేమో - ఆకుల చిలకల [...]
ఈక ఈక తెచ్చి - చేసెదము మేము - చక్కని గుత్తి - పొందికగా ఇంచక్కా ; బాల క్రిష్ణుని సిగముడిని - నెమలి కన్నుల గుత్తిని ; తురిమెదము పొందికగ ఇంచక్క ;  ||&పురిని విప్పవమ్మా - నాట్యాల వేళాయెను - వయ్యారి ఓ నెమలీ - సయ్యాటల వన మయూరి  ;ఓ కేకి, నీదు పింఛము నుండి -మిలమిలల పింఛములు - కరుణతో ఇవ్వమ్మ! ; కొన్ని - మిలమిలల పింఛములు ;కరుణతో ఇవ్వమ్మ! ;  ||; పువ్వు పువ్వును చేర్చి - అల్లెదము [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు