భళి భళీ భళి భళీ ;ఈ వ్రేపల్లెనందు నీ మేటి లీలలు ; భళి భళీ ;ఎన్నైన ఎన్నైన వర్ణించుకొన - చాలునా యుగములు ;వనమాలి, చాలునా కల్పములు ;  ||;కూర్మావతారమున నాడు మందర గిరిని ; పాల - కడలిలోన నీ మూపు పయిన ;పదిలంగ నిలిపావు; కొనగోటి పయిన గోవర్ధనమ్మిది;కూర్మావతారుడా, నీకేమి లెక్కా  ;  ||;క్షీరాబ్ధి శయనించి - ఎల్ల లోకమ్ములను ;చల్లగా బ్రోచేటి చిద్విలాస స్వామి! ;అల్లరుల క్రిష్ణయ్యగ [...]
నీల కుంతల రాధమ్మ మనసు ; ఏల ఆయెను నేడు అతలాకుతలం ;కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  ||  ;నీలి యమునా ఝరి ; లోలోన - బాడబ ; ఎందులకు ఇటులిటుల ; నేడు అతలాకుతలం ;కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  ||  ;గుబులు నిండి వణుకుచున్న ; మిరుమిట్లు గుంపుల మెరుపు  మబ్బులు ;నేడు అతలాకుతలం ;కల్లోలము, అల్లకల్లోలము ;  || ;శ్యామకృష్ణుని సాక్షాత్కార అనుగ్రహమ్ము ;నిఖిలం సృష్టికి - ప్రశాంతం హర్షం .......  [...]
ఆకు, వక్క, సున్నం - తమలపాకుల చిలక ; పొందికగా చేద్దాము చెమ్మచెక్క ;; స్త్రీ  - 1 ;-పోక చెక్క కొరికి, పంటి బలము చూపు - చెమ్మచెక్క ; నాలిక పండిందంటే, ప్రేమాస్పదమైన మానసము కలిగి ఉన్నట్లు ; అందుకె - తాంబూలాన్ని నమిలి నోరును చూపు, చూపు క్రిష్ణయ్యా! ;నీ నాలిక చాపి చూపించు చెమ్మచెక్కల క్రిష్ణయ్యా!స్త్రీ 2 ;-అరెరే - అన్ని షరతులు మోహన కృష్ణునికేనా!!? ; పణతులు మీరేమో - ఆకుల చిలకల [...]
ఈక ఈక తెచ్చి - చేసెదము మేము - చక్కని గుత్తి - పొందికగా ఇంచక్కా ; బాల క్రిష్ణుని సిగముడిని - నెమలి కన్నుల గుత్తిని ; తురిమెదము పొందికగ ఇంచక్క ;  ||&పురిని విప్పవమ్మా - నాట్యాల వేళాయెను - వయ్యారి ఓ నెమలీ - సయ్యాటల వన మయూరి  ;ఓ కేకి, నీదు పింఛము నుండి -మిలమిలల పింఛములు - కరుణతో ఇవ్వమ్మ! ; కొన్ని - మిలమిలల పింఛములు ;కరుణతో ఇవ్వమ్మ! ;  ||; పువ్వు పువ్వును చేర్చి - అల్లెదము [...]
ఉంగరమ్ము వేలు తోటి పెట్టమని అంటాడు ; నెన్నుదుట బొట్టును పెట్టమనంటాడు ; బుంగమూతి పెట్టి క్రిష్ణుడు ;బుగ్గలు పూరించి, దిబ్బున గాలిని కొట్టి ;"నీతో పచ్చి, అంతే." అంటాడు బులిపిస్తూ క్రిష్ణుడు ;  || ;"సున్నా చుట్టావు కదా - నీ లేత పెదవులు ;ఈ బుంగమూతికి మల్లే, పెడుదును గుండ్రని బొట్టును - చాదు బొట్టును బుగ్గను పెడుదును."; తల్లి పలుకులకు ; ఉలుకు, ఉక్రోషం - గోవర్ధన [...]
ఆ కుండలోన ఏమున్నది చెపుమా చెలులు ;- కుండను నడుమున పెట్టి ; కోమలి వెళుతూన్నది ;కుండలోన ఏమున్నది!? ఆ కుండలోన ఏమున్నది చెపుమా ~ఆమె సమాధానం ;-కపిల ధేనువు భక్తి ఉప్పొంగగా ; చేపిన గుమ్మపాలు ఓ భామినీ! ;  ||;2] భుజముల దుత్త పెట్టి ; నడచి పోతున్నావు ; దుత్తలొ ఏమున్నది!? ;ఆ దుత్తలొ ఏమున్నది!?  ; నుడువుమ హంసగామినీ ~~ ఆమె ;- ఈ దుత్తలలొ,అరచేతి మందాల చిక్కని - మీగడల పొరలు [...]
తోట యావత్తూ పరిశుభ్రం అయ్యింది ; నిగనిగలాడుతు - అద్దంలా -పరిశుభ్రం అయి ఉంది ;రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా, వేగమె రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా  ;  || ;ఆకులు అలములు ఊడ్చీ ఊడ్చీ ; తోటను శుభ్రం చేసారు అందరూ ; ఆటలాడుకుందము, రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా ;  తొందరగా - రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా ;గమ్మున రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా ;  || ;దుమ్ము ధూళీ బాగా తుడిచీ ; సిద్ధం చేసిరి నేస్తాలు [...]
కృష్ణ కృష్ణ పదమెప్పుడు ; నిత్య పారాయణం ;కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ ; పదమెప్పుడు నిత్య పారాయణం ; ||;కృష్ణ పదము హత్తుకునే ;గాలితెరల కనుగొనేటి ;భక్తులకిది వేడుక ;సమ్మోదపు వేడుక ; ||;భక్తిపూర్ణ మానసముల ;ప్రతిధ్వని నిరంతరం ;అనుక్షణము అధరములకు -ఆ మాటే వాడుక ;నిత్య వాడుక ; ||;==============; ;;kRshNa kRshNa padameppuDu ; paaraayaNam ; nitya paaraayaNam ;kRshNa kRshNa kRshNa kRshNa padameppuDu ; nitya paaraayaNam ; ||;kRshNa padamu hattukunE - ;gaaliterala kanugonETi ;bhaktulakidi wEDuka ;sammOdapu wEDuka ; ||bhaktipuurNa maanasamula [...]
చిరు అలకల క్రిష్ణయ్యా ;కినుక మాని రావయ్యా! ; ||; నగుమోము ఇట్లాగ ; డీలా ఐతే ఎట్లాగ!? ; చిన్నబోవును వ్రేపల్లె ;మన వ్రేపల్లె ; ||;డజను వేడుకోళ్ళు - పాతికల ప్రార్ధనలు ;నీ కోసం, నీకోసం - &వంద వేడుకోళ్ళు ; లక్ష ప్రార్ధనలు ;మా కోసం, మా కోసం -ఆ పైన మాకు దొరుకు ;వేడుకలు లక్షలాది ; కేరింతలు శతకోటి ; ||; కిలకిలలకు మెలకువలు ; కువకువలకు కిలకిలలు ; దశదిశలును తోటలయె [...]
క్రిష్ణ క్రీడలున్న చోట ;ఏదైనా సంభవమే ;  || ;అమర కోశ భ్రమర మమర ;నాదమును తెచ్చెను ; మరల మరల ఝుమ్ ఝుమ్ ఝుమ్ ; ఝుంకారము అభ్రకమై ; మిరుమిట్లను గొలుపుచుండె ;  || ;భాండీర వనమిందుకె ; అందుకొనును ప్రతి క్షణము ; మధుర మధురమౌ విందులు ; ;క్రిష్ణ క్రీడలున్న చోట ;ఇంతయునూ సంభవమే కద ;  || ;=======================;;krishNa kreeDalunna cOTa ;Edainaa sambhawamE ;  || ;amara kOSa bhramara mamara ;naadamunu teccenu ; ;marala marala jhumm jhumm jhumm ; jhumkaaramu abhrakamai ; mirumiTlanu golupucumDe [...]
ఊగగలవ నిరంతరం - తళుకు తళుకు చుక్కలు ; ఆ చురుకు చురుకు చురుక్కు తారకల మాలికలు ; || ;నీలి వన్నె ప్రజ్ఞ - విశాలమౌ గగనానిది ;తెలి నవ్వుల ప్రజ్ఞలెన్నొ - నీల మోహనాంగునివి ; విస్తుబోవుచుందురు పల్లియలో జనులందరు ;జవరాండ్రకేమొ ఎప్పటికీ బోధపడదు ఈ భేదంలోన దాగి ఉన్న ;మర్మముల వింత - విచిత్రముల గోల ; || ;విరుద్ధము, ఈ విభేదము ; సమన్వయా లిటుల ఎటుల ; ఇటు ఇప్పుడు తారసిల్లె ; తారలైన [...]
క్రిష్ణ సాన్నిధ్యాన - ఆత్మానందం ;శ్రీక్రిష్ణ సాన్నిధ్యాన - పరమానందం ; గడియించును ప్రకృతి, ఆబాలగోపాలం ; || ;వెదురుగడలు - తన చేతిలోన పిల్లగ్రోవులు ;చెరకు గడలు - రాధ నవ్వు తీపి పాటలు ;;బోలు చెట్ల గడలు అన్ని - గడుసుగాను ఎత్తుగడలు ఎన్నొ వేసి ; నేడిటుల ఇటను ఔరా -సంగీత, కళా సామ్రాజ్య - స్థానములను పొందెను ; అగ్రస్థానములను పొందెను ; || ; ఐతేనేం -బహు బడాయి పోవుచుండు - మన్మధుడు [...]
మూసకట్టు బ్రతుకు నడక ;సుంత మనకు ఆట విడుపు ;కదలండిక నేస్తులార!సుదామాది మిత్రులార ;  || శ్రీకృష్ణ మాయ యవనిక ;మధుర మాయె లహరిక ; కదలండిక నేస్తులార!సుదామాది మిత్రులార ;  || వింత వన్నె చిన్నియల ;అపురూపం మేళవింపు ;కదలండిక నేస్తులార!సుదామాది మిత్రులార ;  || సురభిళ గాధా లహరి ; అనునిత్య లాస లాహిరి ;కదలండిక నేస్తులార!సుదామాది మిత్రులార ;  || ;====================;;muusakaTTu bratuku naDaka ;sumta manaku ATa wiDupu ;kadalamDika [...]
ఊగగలవ నిరంతరం - తళుకు తళుకు చుక్కలు ; ఆ తారామాలికలు ;  || ;నీలి వన్నె ప్రజ్ఞ - విశాలమౌ గగనానిది ;తెలి నవ్వుల ప్రజ్ఞలెన్నొ - నీల మోహనాంగునివి ; విస్తుబోవుచుందురు పల్లియలో జనులందరు ;జవరాండ్రకేమొ ఎప్పటికీ బోధపడదు ఈ భేదంలోన దాగి ఉన్న ;మర్మముల వింత - విచిత్రముల గోల ;  || ;విరుద్ధము, ఈ విభేదము ; సమన్వయా లిటుల ఎటుల ; ఇటు ఇప్పుడు తారసిల్లె ; తారలైన తీర్చగలవ ..... ;; పెను [...]
నల్లని మై ఛాయ వాడు ; తెల తెల్లని నవ్వులాడు ;మోహాలను వీడుమనును ; మర్మమంటె వీడులే ;  ||  ;క్రిష్ణ వేషము - చంద్రహాసము - బేల రాధికకు అయోమయం, గోపెమ్మలకు తికమకలు ;  || ;పరువం చిన్నెలు, మిలమిలలు ; జవ్వని పోకడ మిసమిసలు ; అది గని జాబిలి కిలకిలలు ;  ||;===================;;nallani mai CAya wADu ; tela tellani nawwulADu ;mOhaalanu weeDumanunu ; marmammTe weeDulE ;  ||;krishNuni wEshamu - candrahaasamu ; bEla raadhikaku ayOmayam ;gOpemmalaku tikamakalu ;  ||;paruwam cinnelu, milamilalu ; jawwani pOkaDa misamisalu ; adi gani jaabili kilakilalu [...]
అటు తానే, ఇటు తానే, విశ్వవిభుడు దైవము ;అటు నుండి ఇటుగా ; ఇటు నుండి అటుగా ; దోబూచులాటలందు మహా మేటి కృష్ణుడు :  || ;అటువారికి అటుగా ; ఇటు వారికి ఇటుగా ; అటు ఇటుగా- మాటలెన్నొ చెప్పుచూ ; రాజీలను కుదిరించు రాయబారి తానేను :  ||; & అటుకేసి ఒక చూపు ; ఇటు కేసి ఒక చూపు ; యశోదమ్మ, యమునాతటి ; నట్ట నడిమి బిందువు :  ||;ఇటు అటుగా, అటు ఇటుగా ;పల్లె, నగరి అనుబంధం ; ఏర్పరచగలుగు తుంటరి [...]
మళ్ళీ ఘర్షణ క్రిష్ణయ్య ; అన్న తోటి ఇటు - మళ్ళీ మళ్ళీ ; - కృష్ణ ;- నేను మన్ను తింటినని చాడీలు ; ఆపకుండగా చెబ్తుండడము పరిపాటి ; నీకు భలే అలవాటు, ఓ అన్నా,నీకిది సతతం సతాయింపులే!బలరామ ;- ఐతేనేమి, నిఖిల విశ్వములు నీ వదనమున ; చూపిన జాలము నీదేను ; తరియించెనులే యశోద మాత ;మన యశోద మాత ; || కృష్ణ ;- జగతి కోసమా నీ చింత!? ఆదిశేషు అపర అవతారము నీవు ; అందుకె ఇవిగో లోకములు ; నీ [...]
బలరామ్ ;- చెప్పిన మాట వినవు కదా ; ఉన్న మాటంటే ఉలుకు నీకు ; మన్ను బొక్కుట నీ అలవాటు ;తెగ బొక్కుట నీ అలవాటు ;మిన్నుల నీలపు వన్నె క్రిష్ణుడా! ;  || ;క్రిష్ణ ;- ఐతే అమ్మకు చెప్పుట నీ అలవాటే, అన్నా, చాడీలు చెప్పుట నీకలవాటే,  హన్నా అంటూ నా చెవిని ; మెలితిప్పినది అమ్మ యశోద, అమ్మా! ఇంకా నా ఈ చెవి నొప్పి ;  || ; &కృష్ణ ;- నల్లని వాని ఇరు కర్ణములు ; ఎర్రని రంగున - వింతగున్నవిలే [...]
వెదజల్లీ జల్లీ వెన్నెల ; జాబిలి పూవై నింగిని ;చల్లీ చల్లీ పుప్పొడి ; పారిజాతం పూవులయె ;  ||;ముసురు ముసురులు ముదిగారములు ; అభిషేకిస్తిమి క్రిష్ణుని - తామేనని ;  ||మురిసీ మురిసీ మబ్బులు ; కన్నయ నీలిమ పొందెనని  ;కురిసీ కురిసీ నవ్వులు ; భామిని పున్నమి పండగలయె ;  ||;మసిలీ మసిలీ ప్రతి అడుగు ; ముని మానసము హర్ష ప్రసూనం ; గోపీ కృష్ణ రాసలీలలు ; లక్షణ పరిమళ సంపూర్ణం ;  [...]
ఉప్పొంగి ఉప్పొంగి ఉరకలేస్తున్నాది ; నీలి యమున వాహిని ; ఎందుకని? ఎందుకని? ఎందుకని?;  || నల్ల నల్లనివాడు ; తెల్ల నవ్వుల వాడు ; అల్లరల్లరి వాడు ; అలనల్లన వస్తూన్నది - ఎవ్వరది? ఎవ్వరనీ!? ; ఆ వచ్చేది మన క్రిష్ణమ్మ ;  || యమున తరంగాల పయిన ; వయ్యారము లొలక బోసేను వెన్నెల ;సయ్యాటల తెలి వెన్నెల ; వ్రేపల్లియ యావత్తు - చేరేను యమునా తటి ; సరిత్తు యావత్తు నిలువెత్తు [...]
కళ్ళలోన యావత్తూ ; ఎదురుచూపులు ; క్రిష్ణయ్యా. నీ కోసము - ఎదురుతెన్నులు ;  ||;కళ్ళలోన వత్తులు ;వేలు, లక్ష వత్తులు ;క్రిష్ణయ్యా, నీ కోసము - ఎదురుతెన్నులు ;  ||;ఆట పాట చిత్రముల ; యవనిక తానెప్పుడూ ; విశాలమౌ యమునా సైకతమ్ములందున  ; కోట్లాదిగ పరివ్యాప్తిత హర్షముల వలయాలు ;  ||నాట్య కళల లోకమ్ములు ; ఇట నెలకొన్నవి నీ కతమున ; ఇతిహాసము కథలకు కితకితలు ; నీ కతముననె [...]
ఆలంబనమే - అతని నవ్వు కాంతుల ; పుష్ప లతల నిశ్శ్రేణి ;ఆలంబనమే - ఆరోహణమే ;  || ;ఆరోహణ ఆరోహణ ; సంగీతం రాగముల ; మృదు మాధురి ఆరోహణ ;  || ;లాక్షణికం లాక్షణికం ; లక్షణమౌ లాక్షణికం సూత్రముల అల్లికలను అందించును ; అతగాడి సుతిమెత్తని హొయలొలికే కదలికలు ;  || ;కదలికలే నాట్యాలు, లాస నర్తనముల ; ఎల్లరిని పులకింతల తేలించే అతడెవరు, అతనెవరు!? నెనరుగ చెప్పాలంటే - వేరెవ్వరు [...]
ప్రకృతికి పులకింత,బ్రహ్మ తూలికకు ;పన్నీటి చిలకరింత,పల్లెపట్టు గుబాళింపు ;  ||;వెన్నెల, వెన్నెల, వెన్నెల ;వెన్నెల కొలతలు ఎంత?వెన్నెల తూకం ఎంత?దుత్తలోని వెన్నలతొ సరి సమం ;  ||;వెన్నెల, వెన్నెల, వెన్నెల ;వెన్నెల తూకం ఎంత?వీశ, మానిక, కుంచం ;ఆ గగన పర్యంతం ;   ||;వెన్నెల బరువు ఎంత? మన కృష్ణుని నవ్వు అంత ;కాదు, క్రిష్ణ హాసములకు ;ఎంత మాత్రమూ సరితూగవులే!అవి సరితూగవులే!  ;   ||
నందనవనము,శ్రీ బృందావనము  ;  ||;నది ఒడ్డు వడ్డాణం! వ్రేపల్లెకు -ఆ యమునానది వడ్డాణమే! ;  ||;దోబూచి, దొంగాట  -  గుజ్జనగూళ్ళు ;ఎన్నెన్నో క్రీడలను - అందించెను ఈ తోట ;అందించినదీ తోట  ;  || ;ధరణి దివికి ఒసగేటి అభినందనము ;ఇదే ఇదే-ధరణి - దివి కొసగే అభినందనము  ;  ||
మోదముల సందడి, నిత్య సందడి ;సందడితో త్రుళ్ళింతల నందనవనము,  బృందావనము ; శ్రీ బృందావనము ; ||;మల్లె, పొగడ, చేమంతీ విరుల భాష "సౌగంధం" : సుగంధముల బృందావని ; భువికి రాజ పతకము ;  ||;గోప వనితల చేత ; దండలు, పువుల దండలు ;దండలతో పాటుగా కోల కర్రలు ;దండములు; వెదురు దండములు ;టిక్ టిక్ టిక్ ; టిక్కు టిక్కు టిక్కు ;  ||;కోలాటపు కర్రలను అందుకొనెను రాధిక ఆను;కళలకు కాణాచి తాను; కోమలత్వ పెన్నిధి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు