వణుకు కునుకు చినుకైశిధిల నేత్రాల్లోరోగం రాదురోగం చనిపోదు రాగమైమరణం చనిపోదుఆత్మనీ అతిక్రమించే భాషనే వెతుక్కోవాలిఏ పొలిమేరలు లేకుండా రాకుండాఆ అదృశ్యఛాయకీఏ రంగూ రాదురూపమసలే మసలదుపోని పోలికపోని పొలికేకపోని పూర్వ అపూర్వంఅకాలిక అరుచి ఆకర్షణఎవరికో ఎవరిదో ఎప్పటికోసొంత చూపు చిరిగిందివిప్పని వింజ
ముఖమొహ్హటేచలామణి గారడిచలనం చలచలనమరో మరమరల తలతాటకత్తైమోహ మొహాల దడబడనయన ఖార్ఖానాలో మకమకదాటని కన్నీటి పొలిమేరఆలోచనల పశువుచిద్విలాస సంఘర్షణలోదిగంబరై
ఎవరూ లేని సాయంత్రంమరో హృదయమేఅపుడే నిద్ర లేచే అలైఎవరూ లేని రాత్రిమరో మధ్యాహ్నంతడవని చినుకై వాలిఎవరూ లేని నడిజాముమరో స్నేహ ఉదయంఇపుడే రెక్కలిప్పే కన్నీరైఎవరూ లేని సమయంమరో జన్మేఎక్కడో మసక నీడ తోడైఎవరూ లేని వర్ణకాలంమరో వైఫల్య నిశ్శబ్దంతెలియని నయనంలోకి
వొమ్పు ఒంపు తిరగని మాటల ముళ్ళనే నీరులేని కంటిలో ప్రేమలేని ప్రేమలో బంధించిన శబ్దాల్లో దరిచేరిన దాగుడుమూతల్లో దాపరికంలేని దూరాల్లో దగ్గర్లో నిశ్శబ్దంలేని నిశ్శబ్దాల్లో వొమ్పు ఒరగని ఎరగని ఒంటరితనాన్ని నీలో ఏ కట్టుకథలోనో బతికే బతుకుకై బతికేస్తావ్ బులబులాగ్గా పొరలు పొరలుగా పొర్లాడు నీడల నసలో వొకానొక నగ్నవృక్షంపై కాస్త ఆలస్యంగా [...]
అసలు ఎవరికీ వంచన చేతకాదు. సాంస్కృతిక కాలుష్యాలు లేవు. సజీవులే సజీవులు. అసలు ఎవరికీ చికాకు రాదు. నీ లోపల ఖాళీ అద్దం. తిరగదు. గెంతదు. అసలు ఎవరికీ ఊపిరే అఖ్ఖర్లేదు. పువ్వులు చూడవు.  గాలీ చూడదు. సమాధీ చూడదు. తొడుగు. తొడుగు. సరికొత్త జననేంద్రియాల్ని. తొడుగు. తొడుగు. అపూర్వ అంగాల్ని. వాటితో సలాం పెట్టు. వాటికీ సలాం పెట్టు. మలాం పెట్టు పదాలకి. మలాం పెట్టు రాజ్యాలకి. [...]
గాలీ ఖాళీ. గదులూ ఖాళీ. వాటిలోని అక్షరాలు అంతకన్నా. వాటికి చీకటి లేదు. చీలే గోడలమధ్య వెలుతురూ చీకటే. ఎన్నడూ ఆలోచించకు. క్రీనీడలే సమాచారం అందించకపోయినా ఆలోచించకు. అనాలోచనల గదుల్లో ఏదీ దొరకదు ఎప్పటికీ. కుప్పకూలి కుళ్ళిన అక్షరాల శకలాల్ని ఎన్నటికీ కలపలేవు. అస్తిపంజరమేలేని మౌనంతో నీకేం పోయేకాలం. కంట్లోని కాగడాలు గడప దాటలేవా. ఊదు. ఊదు. ఈ మాటలు ఆరేవరకు. నేరమేదో ఏ కలకి ఎపుడు [...]
చాలా దూరమే ఇక్కడకి చేరాలంటేసమయమే మరీ పొట్టిగాఎపుడో చూశాను వానలో తడిసిన గాలినిఎపుడో విన్నాను నీటిపై పాడే పిట్టనిఉత్త పదాల్తో ఖాళీ వాక్యాల్ని పేర్చానుఅనుకరించే ప్రేమ ప్రయాణాల్ని సమీపించలేనికసంక్షిప్త నిశ్శబ్దం ఎదురుపడుతోందిఇపుడైనా పరవశించాలి
ఖాయంగా ఈ కాయంఅటో ఎటో అసమయంలోఅనేత్రాల్లోకి జారుతుంటేఎప్పటి స్వరాత్మోసలిల స్వప్నమైఅప్రేమతో అమాటలతోఏ అవ్యక్తరాగంలోనో అవివేకినైఏకాకితనపు అస్వస్థతేవిఫల ఉపశమనం
యెంత యెదో తెలియదువెతలే వెలుతుర్లోసమయమే సంఘర్షణసంతృప్తి లేదుమౌన మాయయాచించే యాదిదొరకని దూరంతోశరీర శాపంనిరంతర శవాలమధ్యకొన్ని చూపులుమాటల్లేని శబ్దాలుఎదురుచూస్తుంటాయ్పుట్టని ఆత్మతోఎక్కడో జన్మిస్తావ్జారిపో చేజారిపోజాడల్లేని జీవేచ్ఛలోలోపల ఏ లోపలా తగలనిలోపల తప్పిపోమర్చిపోమోసాల్ల్నీ మబ్బుల్నీ మాటల్నీఈ వేళాకోళపుజీవించే అజీవతంలో
దొరకలేదు బాల్యంఅమ్మ ముందునాన్న ముందుఅసంతృప్తిఎక్కడ పుట్టానోఏ బొమ్మగానోఆత్మే మిగిలికృంగితగిలేమరో ఫుల్స్టాప్ఎదురుచూస్తోందినిద్రలోతేలిరాలి
తప్పిపోయే తర్ఫీదు మాటలతోక్షణకణాల కరుణలో మిగుల్తావ్లొంగని అక్షరాల అంతర్బుద్ధితోవిచారణనే వివరించు వాక్యాల్తోవొలకని వొంటరి నిశ్శబ్దనటనేదో చేస్తావ్అసంతృప్తుడాసదృశ్య తాండవంలో ఘనీభూతమవుతావ్ఆవరించిన ద్రోహమేదోవిస్తరిస్తోంది
యెంత మర్చిపోయాను రాయాల్సిన పదాలకిందున్న అపదాల్నియెంత మరలిపోయాను రావాల్సిన సుఖాలకిందున్న అసుఖాల్లోపేచీ పెట్టే పెట్టె ఎవరి దగ్గరుందోపెట్టెలోకి పట్టే మనసు పట్టీ నలిగిపోదాతుడవని తారలమరకల్తో నాకేం పనిలేదుపనిలేని మరకలే అంటుకుంటాయిజారవిడిచిన జరామరణాల లెఖ్ఖనిద్రలో కలకై కాళ్ళుజాపిందాఅనాచ్ఛాదిత జిహ్వతోయేమి చూడాలోప్రేమ తర్వాతప్రేమే తెలియని తర్వాతతెరవని [...]
 కాలం కాసేపు కదలకుండా కవిత్వం అవ్వడం అంటే గాలి అద్దంలో మనల్ని చూసుకోవడం కాబోలు అనిపించేలా , ఎన్ని ఊహాలు  ఎన్ని ఊసులు .చదువరికి ఒకో పేజి తిప్పుతున్నప్పుడు ఒకో పాదం గుండా పదాల సరిగమల్లో సాహితీకరణ చెందుతున్నప్పుడు ప్రతి అనుభూతి తనదే అనిపించాలి , భవిష్యత్తు వర్తమానం కన్నా కూడా ఎదో జ్ఞాపకాల వీచికలో బలంగా కొట్టుకుపోతున్న భావనలో కాసేపు నలిగి కరగాలి . అపుడది కవిత్వం [...]
‘ ఏరుకున్న దుఃఖంలో’ అంటూ నాయుడి మీద 22 ఏళ్ల క్రితం నేను రాసుకున్న కవిత ఇది:వెన్నెల రెక్క తెగినఅమావాస్య ఏడుపురా నువ్వుశ్వాసలూ భాషల్లోనే మూల్గాయనిఆత్మహత్యాత్మకంగా నొక్కితలవాకిట పడిగాపుల్లోచీత్కార ప్రణయాన్ని ఖాండ్రించి నవ్వినువ్ తీస్తున్న దౌడు పాదాలపియానో చప్పుడు-మహానగర కూడలి చాపిన తారునాల్కకివెగటు రుచివిమొండి గోడల్ని బీటలు చీల్చినగడ్డిపూ [...]
గుమ్మానికి యే వైపునే రాత్రి తిరుగుతోంది కలే కుదురుకోదు మోయలేని భావం భాష కాలేదెన్నడూ ఊహించిన ఆలోచనే ఉపన్యాస సన్యాసంలో సీతాకోకచిలుక మొరుగుతోంది తూనీగ గాండ్రిస్తోంది దేహాంతాల్ని దర్శించే దుర్భల అక్షరాలు ఏ సమాధానమూ వినపడదు ప్రేక్షకుడా తోలులేని తెర దిగింది శ్వాసకుడా వెనువెంటనే తిరిగి చూడకు కదలని చిత్రాలే నిద్రలో యింకా వొదలదు [...]
వుండాలేమో వున్నట్టు వుంటూవుండాల్సిన దేవుడికి దేవుడెక్కడవూడిన మాటల్తో మూర్ఛవ్యాధిమరో మాట చెప్పాలిమెత్తటి వూహాని చూస్తేచూడటమే తెలిస్తేతెలిసి చూడటమంటే యేమిటో...జంకుతో ప్రకటించే రహస్య జ్ఞాపకాలారంగుల్తో రగిలే జ్ఞాన రహస్యాలాదేదీప్య హృదయగ్రహణంతోసస్వరూప శాపమైఅవికల స్వప్నాల్లో శ్వాసైవేరేవేరే అకపట సత్యాలెందుకుకాస్త చనిపోతే పోలా
సంక్షోభం అసలే రాదుఆత్మహత్యలు చేసుకోరుఏ చరిత్రకీ బలహీనత రాదుఏ మతానికీ బలహీనత రాదుఏ సిద్ధంతానికీ బలహీనత రాదుదారితప్పే సత్యమే ప్రభుభక్తిభుక్తిభక్తే సత్యాస్థిత్వంరుణమాఫీరణమాఫీమరణమాఫీలోతట్టు పదాలేమాడిన అశ్రువులైవాంతుచేసుకుని జెండాలెగరేస్తాయిఆటవిక ఆత్మతోఏ లోపలా లేకఏ లోపాలు లేకఏ లోకం లేకనాని నానికుళ్ళిన మోక్షంలోజైకొట్టు బైకొట్టు మరోలజ్జాతీత రోజుకు
చెరిపేసేయ్చేరి రాసే కళ్ళని, వొళ్ళునీచప్పరించు అక్షరాల్నిమరణాల్నీచర్మేంద్రియాల్ని,ధర్మేంద్రియాల్నీనాకుచరాచర చితితోచరచరాతప్పించుకునే తడబాటుల గాలితడి బాటలే లేని జీవితంజన్మించే హృదయం లేదిపుడువీక్షించే మౌనం వేధించదుమోసం చేసేయ్దరికి రాని ప్రేమతోఒకానొక ప్రేమివిధేయ రాహిత్యంతో జీవించి
అరంగులు అనీడలు ఆడంగుల  చరిత్ర అద్దంలో చౌరస్తా ఆలస్యం దొరకదు అందంలో అందని ఆనందం మాటల్లో పొందని మౌనం వలస దోస్తులే వాన కళేబరాలై అతికించే పదాలే ఊపిరితీస్తాయి అతకని నీరైగడవని గదై బతికుండే వింత సదృశ్య ఖాళీయే మెలికల వర్ణమో యే మలుపుల నిశ్శబ్దమో దోబూచులాడాయి ఆనుకున్నా, అనుకున్నా వెలితాక్షరాల స్వప్నస్వేచ్ఛ వొగరు నిద్రేదో [...]
వినే వుంటావ్ వినే వుండవ్ అచేతన ప్రతిశ్రుతుల్ని ప్రత్యక్ష ప్రకోపనకారీకరుచుకుని కరచుకొను కంపనలకై కన్నుకప్పు కరుణ నాలుగు నీలుగు మాటల్లో మొఱ్ఱిఅక్షరాల ప్రేమలో ధ్వనిబంధువు ఎప్పటికీ ఉదాహరణే ప్రసూతిలీల నీదే మాటలెక్కడో దూరంగా నీవై వుండవుమౌనమెక్కడో అతి సమీపంలో నీలో ఎవరితోనో పెదాలు నీడలై అనుభవానికీ కనిపించక ఆకృతులులేని ప్రశ్నలు [...]
సంక్షోభం అసలే రాదుఆత్మహత్యలు చేసుకోరుఏ చరిత్రకీ బలహీనత రాదుఏ మతానికీ బలహీనత రాదుఏ సిద్ధంతానికీ బలహీనత రాదుదారితప్పే సత్యమే ప్రభుభక్తిభుక్తిభక్తే సత్యాస్థిత్వంరుణమాఫీరణమాఫీమరణమాఫీలోతట్టు పదాలేమాడిన అశ్రువులైవాంతుచేసుకుని జెండాలెగరేస్తాయిఆటవిక ఆత్మతోఏ లోపలా లేకఏ లోపాలు లేకఏ లోకం లేకనాని నానికుళ్ళిన మోక్షంలోజైకొట్టు బైకొట్టు మరోలజ్జాతీత రోజుకు
చెరిపేసేయ్చేరి రాసే కళ్ళని, వొళ్ళునీచప్పరించు అక్షరాల్నిమరణాల్నీచర్మేంద్రియాల్ని,ధర్మేంద్రియాల్నీనాకుచరాచర చితితోచరచరాతప్పించుకునే తడబాటుల గాలితడి బాటలే లేని జీవితంజన్మించే హృదయం లేదిపుడువీక్షించే మౌనం వేధించదుమోసం చేసేయ్దరికి రాని ప్రేమతోఒకానొక ప్రేమివిధేయ రాహిత్యంతో జీవించి
పదాల్లో జ్ఞాపకాల్ని దాస్తానునేనో పగలని అండాన్నిచేరే దృశ్యం మరో మాట చేరని నేత్రం మరో ఆట గాయాలపై గాలిని చూడాలి రంగులీనే మనసు వూపిరై కోరుకో కనుపాపలో పెరిగే ఆఖరి శ్వాసని చేతలుండవు ఆలోచించే అవలోకనంలో వినలేను వినే దుఃఖశ్వాస కాస్త సైగ చేసే ఊహ ఏ నీడో తృప్తిలేని చీకటి తూరుపులో గడియతీయ్ గది మూయటానికి 
నీడల నిదుర  వెదురు గాలిలో ఉన్నపళంగా తోవ దొరక్కతెలియని బోసి పెదాలు నమ్మని అద్దాలు నిష్కపట కృతాంతుడానీ గది బైట నిలబడింది నువ్వేనా ఊరడించే అపరాధాలే ఆధారం లోహవాయువు ఆరాధనలో లోభీ!కళ్లపై కలల కనికట్టు అట్టిపెట్టు ఒంటె పాదాల నేత్రాలతో నాలోకి రా 
ఎదురు చూస్తానుచూడాలనుకునే ఎదురు చూపు ఎక్కడతీరం తలుపుల మధ్య నలిగిపోయానుశ్వాసించని నక్షత్రంతోమలుపు తెలియని అక్షరమేఓ దేహంనీ నేత్రం నాదినాది కాని నేత్రం నాలోతెలుపు ముసుగుఆత్మాక్షర దహనంఅందిన అక్షరాల ఆకారంఅంధ మౌన మోసంనగ్న శాంతినమ్మకం లేకే విశ్రాంతితప్పుకు తిరుగుhttp://magazine.saarangabooks.com/2015/09/17/%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81-%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%AA%E0%B1%81/
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు