సమస్య: అడుక్క తినకున్న వాడు అధముంండయ్యెన్కం.బడిమా నినబా లుండునుగుడిమా నినవా డుమరియు గురుపీ ఠమ్మున్ఎడబాసి తిరుగెడునతడుఅడుక్క తినకున్న వాడు నధముండయ్యెన్
1.నింగిని నేలను నమ్మికాలంతో కలబడుతరునిద్రాహారాలు మానిపరులకు తిండి బెడతరువారెవ్వా కర్షకులుపరోపకారపు ప్రతిరూపాలు!2.మొగులు జూసి మోహంతోకలల సేద్యం సాగిస్తరుఆశలు తీరు దారి లేకబతుకాటను ముగించేస్తరువారెవ్వా కర్షకులునడుమంత్రపు బతుకులు!
సీ.ఆకము నవెలయు నంబుధ మ్ముమురిసివర్షరూ పమునతా హర్ష మొసగనదులన్ని నిండుగా నడయాడు చుండగపుడమిపై జలధులు పొడము చుండెచెరువులందున నీరు చేదబావు లనీరువాగువంకలు దుమికి యలుగు బారెచెలిమలం దుననీరు సెలయేటి లోనీరుఊటచె లిమెలందు నుబుకె నీరుజలధు లన్ని నిండి యలుగు బారెపారు జలము తోడ పంటబండెపరవ శించి మురిసె పశుపక్ష్య ములన్నిజీవ రాశి కంత చేవ దక్కె             - రాజశేఖర్ [...]
రోజు విరగబూసిన పూలతోనందనవనమై అలరారిన ఇల్లుపక్షుల కిలకిల రావాలతోకోలాహలమై విలసిల్లే ఇల్లుతొలిసంధ్య మలిసంధ్యల పర్యంతంబోసి నవ్వులతో కలకల లాడే ఇల్లునేడు వెలవెలవోయిందిపూలనే గాదుఆకులు సైతంరాల్చుకొనినీరసంగ నింగి వంక చూస్తూకాలమెల్లదీసే పూలమొక్కలువేసవి తాపానికివేగలేని సీతాకోకచిలుకలుతడారిన గొంతులతోవిలపిస్తూ వలసబోయిన పక్షులతోఇల్లంతా మూగవోయిందిసుప్రభాతానికి [...]
రాగము- యోగము - భోగము - త్యాగము పదాలతో పద్యంం రాగము గలజను లందరుయోగము నొందెద రి యోరిమి తోడన్భోగము ఘటించి నపిదపత్యాగము జేసెడు సుజనులు ధన్యులె యగుదుర్[4/25, 9:16 PM] రాజశేఖర్ పచ్చిమట్ల: రాగము తోడుత నేప్రజభోగము నొందుతు మరిమరి భువిజి క్కకనేయోగము బాటల నేగుచుత్యాగము నలవ ర్చుకొన్న ధన్యులు గారే
(ప్రపంంచ పుస్తక దినోత్సవంం సంందర్భంంగా)పొత్తపు పొలమున కలముతొవిత్తిన పూర్వుల యనుభవ విత్తన గణసంవిత్తము గచదివి నయెడలసత్తువ బెంచుట యెగాక సంపద లొసగున్పుస్తక ములవిక సింంచునుమస్తక ములనింం డమంంచి యాలో చనముల్పుస్తక మునుమింం చినదగునేస్తమ దిదొరక  దుతరచి యిలలో వెదకన్విత్తులు నింండుగ గల్గినపొత్తము లనుబ ట్టితెచ్చి పొలుపుగ సదువన్చిత్తము నింండుగ వెలుగునుయత్తప నుడికర [...]
పచ్చని చెట్లుపశుపక్షాలుఎత్తైన గుట్టలువాగులు వంకలుఏరులు సెలయేరులతోనిండు ముత్తయిదువలా గుండే అడవిఅలమటించిన రోజువీరుల నెత్తుటి దారలనువేరులకోరలతో జుర్రిఅడవి ఎరుపెక్కిన రోజుమాయకుల కుట్రలకుఅమాయకులు బలైనరోజుహక్కులడిగినవారిపైహుకుం జూపినరోజుజల్ జంగల్ జమీన్ మాటల తూటలు వినిపెద్ద మనుషులకునిద్దుర కరువైనరోజుఅడవితల్లి ఒడి నిమ్మనిఆదివాసీ హక్కులడినరోజుప్రభుత్వ [...]
సమాజంతో పోటీపడలేకచెలరేగిన తరంగాలైఅతలకుతలం జేస్తున్నసంసారపు బాధలనీదలేకసతమతమౌతున్న పెనిమిటిజూచినిండ నీటితో భారంగాకదులుతున్న మేఘమై తిరగాడుతూనిత్యం మోముపై చిరునవ్వుల నంటించుకొనిధైర్యం సాకారమైనట్టు కనవడుతూఆప్యాయత పవనముల కరిగిభారం దించుకున్నట్లుచాటుగా కన్నీరు కార్చి బాధను దించుకొనిమేకపోతు గాంభీర్యంతోభర్తకు వెన్నుదన్నై నిలుస్తుంది భార్య!నెలవంకలను [...]
ఉదయభానుడి ద్యుతికరాలింగనములోపరవశమొందిన పంటపొలాలునిరంతరం నిలకడగ బారేనిత్యయవ్వనులైన నదీతరంగాలుఅన్నపూర్ణయైై పరిఢవిల్లిన యవనిపైైవత్సరకాలంం వర్దిల్లిన బతుకులోఫలింంచిన పలుఆశల నడుమనెరవేరని కలల నిట్టూర్పులతోసంంభ్రమాశ్చర్యాల సాంంగత్యంంలోవిళంంభి వీగిపోతూ సాగిపోతూంంది.ఎన్నో అనుభవాలుఎన్నెన్నో మధురానుభూతులుఅల్లుకున్న అనుబంంధపులతలుమనోపలకంంపైై చెరుపలేని [...]
సమస్యాసాధన: క్రూరుని మార్గమ్మె మనకు గూర్చును ముక్తిన్కోరిక లేవియు గోరకయారా మునిగొ ల్చునట్టి యావర పురుషున్వీరా వేశపు భక్తుండక్రూరుని మార్గమ్మె మనకు గూర్చును ముక్తిన్
 భారతదేశంలోని అతి ప్రాచీనమైన వృత్తులలో గౌడ వృత్తి ఒకటి. కాలానుగుణంగా అన్ని వృత్తులలో సాధ్యమైనన్ని మార్పులు చోటు చేసుకున్నవి. అనాదిగా కళ్ళుగీసి  కాలమెల్లదీస్తున్న గౌడన్న జీవన విధానంలో సైతం చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నవి. ఒకప్పుడు రాజరిక దర్పంతో అలరారిన గౌండ్లు నేడు అమాస నెలవంక తీరు భారంగా కాలమెళ్లదీస్తున్నారు. గౌడ కులస్తులు ప్రధానంగా రెండు రకాలు. అందులో 1. [...]
 ఏతీరుగ సేవించిన అమ్మ ఋణం తీర్చలేముకన్నీళ్లతో కాళ్లు గడుగ తల్లి ఋణం తీర్చలేమునినుకడుపున మోసినపుడు నిదురలేని రాత్రులెన్నొగడిపుతు ప్రాణంపోసిన అమ్మ ఋణం తీర్చలేముమరణశయ్యపై నిలిచి మనిషిరూపు నీకిచ్చిధరకు నిన్ను పంపినట్టి ధాత్రి ఋణం తీర్చలేముపెరుగుతున్న నిన్ను జూసి నిలువెల్ల పరశించిముద్దులాడి మురిసిపోవు మాతృఋణం తీర్చలేమురెక్కలిచ్చి రెపరెపమని నింగినంట [...]
కం.సరసిజ పీఠా రూడినిచిరుదర హాసము విలసిత కరకమ లములన్వరవీ ణాధరి వాగీశ్వరిచిర యశముల నొసగెడు సదువుల నీవే
కంం.కనుదో యినిరం జింపెడువినువీ ధినితా కునట్టి వేలగృ హములన్మనుజులు నివసిం చేటిభవనముల్ దగ్దంబులయ్యె భాగ్యనగరిలో
సంసారపు బాధల నీదలేకసతమతమవుతున్న భర్తను జూసిదిగులు పడుతు దినం గడువకబాధనంత దిగమింగిహదయాంతరాలలో పదిల పరిచిమేకపోతు గాంభీర్యంతోవెన్నుదన్నుగ నిలుస్తుంది గృహిణి !అంతః పురమంతా ఖాళియైవంటశాలలో ఒంటరిగ నున్న వేళతాను కన్నీటి చెలిమైతదితన హదయంసుడులు దిరిగే సంద్రమైతదిదుఃఖపు ముత్తెపు సరులనుకొంగున ముడేసుకొనివర్షించిన మేఘమైయెదతాపము చల్లార్చుకుంటుందిఅత్తెసరు [...]
వేణుమాధవమోవి వేణుగానమువినివనమయూరమ్ములు వలచి యాడెమురళిలోలుడుజేయు మురళీరవమువినికోయిలల్ మారుగా కూత వెట్టెపిల్లనగ్రోవితో నల్లనయ్యనుజూసిరాయంచ నర్తించె రమ్యమలరవంశనాళముబూని వాయించు రాగాలగోపినాథునిగూడె గోప జనులువేణుగానపుటలలలో మేను మరచితన్మయత్వము తోడయ త్తన్వి మురిసెనింగిలోనుండి కన్నయ్య తొంగి చూడశిరము దాచెను గోపికా సిగ్గు లొలుక
సీసం:కడవనె త్తినబెట్టి కదిలివ చ్చినటులగనిపించె నొకయింతి కనుల ముందుభుజముపై ఘటమును బొందిక గాయెత్తినడిచివె ళ్తున్నట్టి నారి యొకతిఒడుపుతో నొకకుండ నడుముపై మోయుచుకైపుచూ పులతోడి కాంత యొకతికడవయొ క్కటెగాని గనిపించు మూడుగాముదితలం దరిచెంత యొప్పు నటులసరసి జవిలసి తమ్మగు సరసు తీరుచెరువు చెంతకు జేరిన చెలువ లలరెకడుర మణియంపు దృశ్యమై గాని పించిమైమ రిచిమురి సేట్టుల మాయ జేసె
కౌమార దశలోన కౌతుక ములుదీర్చఅప్సర సేయౌను ఆలి తానుమధ్యవ యసులోని మంతన ములలోనమంత్రియై తగినట్టి మాట జెప్పుముదిమిజొ చ్చినవేళ మూడొకా ళుగమారిపతులగ మ్యమునకు పదము లౌనుఅవసాన దశయందు అతిథిసే వలుజేసిఆలంభ నగనిల్చి యాస రౌనువేలు బట్టిన దాదిగా వెంట నడిచికష్ట సుఖముల నన్నింట కలిసి మెదిలిపేగుబం ధముతోడ పెనిమిటి ప్రేమ బంచిఅమ్మ లకుమారు సేవలో యాలి యగును
అన్నాది కాలాన ఆదిదే వులకంతసురపాన మైనిల్చి సుధను గొల్పెప్రభువులున్ బ్రజలంత ప్రమధులై తిరుగాడద్రాక్షాస వమ్మయి దార వారెకాలగ మనమందు గౌడన్న చేతిలోతాటిక ల్లుగరూపు దాల్చె నదియెఆధునీ కములోన బ్రాందివి స్కీపేరనానావి ధమ్ముల నవత రించెకల్లు దాగు నోళ్లు లొల్లిజే యుటెగాదుచిక్కు లవిడ దీసి చక్క జేయుమద్య మేది యైన మత్తెక్కు టేగాదుదిగులు బాపి మనసు ధీమ నింపు
కారుమబ్బులు దూదిపింజలైకళ్లాపి జల్లినట్టువాకిళ్లన్ని తలకోసుకున్నయినింగి లోని చుక్కలన్నిపడతుల మునివేళ్లతో తెంపినేలకద్దినట్లుఆకసపుటాలంభనగ వేలాడేఇంద్రధనుసు ఇలకుచేరివాకిల్లపరిచిన ముగ్గుల తివాచీకిరంగులు రంగరించినట్టుసప్తాశ్వ రథారూఢుడైరయమున భూలోకావలోకముకై కెంజాయ చూపులతోయేగుదెంచెడు శుభకరుడిరాగకిరణాల స్పర్శచెలియల చెక్కిలనుఎర్రబరుస్తున్న భాస్కరుడి [...]
చెలి నీచూపుల దారంతో నను కట్టేస్తావుసఖి నీవలపుల సారంతో నను చుట్టేస్తావునీలాలను తలపించే నీకనుదోయినిజాలువారు వెలుగులతో నను చుట్టేస్తావునిరంతరం రగిలే సమాజ రణరంగమునుచిరునగవుల చిట్కాలతో గెలిచేస్తావువిరోదంతొ రగిలే వైరుధ్యపు భావాలనుమధురమైన మాటలతో అణిచేస్తావుపడతిని మించిన అందం ప్రకృతిలో లేదంటూసుందరజగత్తుకంత చాటేస్తావుపొలతుల హృదయపు లోతులు  కొలిచిన [...]
క్షణక్షణం అనుక్షణం ఆగకుండ సాగాలిప్రతీక్షణం పరుగెడుతూ ప్రవాహమై సాగాలిహోరుతోటి ప్రవహించే వాగులల్లే పొర్లకుండనింపాదిగ పయనించే నది నీవై సాగాలిరాశులుగా సంపదుండే రత్నగర్భ చేరకుండజీవుల దాహార్తి తీర్చ చెరువువై సాగాలినిండా చీకటినిండిన ధీనమైన బతుకులలోవెలుగులెన్నో నింపే నెలరాజువై సాగాలిఎండిన తరులతల జూసి ఎవ్వరినో నిందించకనిండుగ చిగురింపజేయు  వసంతమై [...]
అన్నాది కాలాన ఆదిదే వులకంతసురపాన మైనిల్చి సుధను గొల్పెప్రభువులున్ బ్రజలంత ప్రమధులై తిరుగాడద్రాక్షాస వమ్మయి దార వారెకాలగ మనమందు గౌడన్న చేతిలోతాటిక ల్లుగరూపు దాల్చె నదియెఆధుని కాలాన బ్రాందివి స్కీపేరనానావి ధమ్ముల నవత రించెమద్య మేది యైన మత్థెక్కు టేగాదుపిల్లి పులిగ మారి లొల్లి జేయునాటి తరము నుండి నేటివ రకుజూడకల్లు దాగ నోడు ఖలుడె సుమ్ము (గాదె)
నిత్యసం తుష్టులై నిగనిగలాడేటిసంపన్ను లనువిడ్చి సంయ మమునధనవంతు లుగనిల తలలునిం గికియెత్తిగర్వహి తులబాసి కదము దొక్కిఐశ్వర్య ములతోడ అలరారు చుండేటివిలసిత మ్మొనరించు విభుల విడిచిస్వర్గభూ యిష్టమై సరసాల నిలయమౌకూబరు లకొలువు కూట మొదిలినీదురాక కొరకు నిత్యత పముజేయువాని కరుణ జూడు వారి జాక్షిధనమ దులను వీడి దారిద్ర్య దారులకదిలి రావె తల్లి కమల పీఠి
ఆకల య్యెడువేళ అన్నముం డినజాలుధాన్యరా శులనింట తనరుటేలఅవసర మ్ములుదీర పైకముం డినజిలుధనరాశు లనుదాయ తలచు టేలఅంగము లనుగప్ప వస్త్రముం డినజాలుగుడ్డల న్నిటిమూట గట్టనేలతలదాచు టకుతగు తలముం డినజాలుపెద్దభ వంతుల పేర్చ నేల
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు