సత్వ మొంది నంత సకలసి ద్ధిగలుగుబలము గలిగి నంత ఫలము గల్గుమనిషి సత్వ ముడుగ మాటజె ల్లుటకల్లప్రాకు లాట వలదు ప్రాణి కోటిపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
సీసం.కొడుకుగు ణమ్మది కోడలొ చ్చినదెల్యుప్రాయమొ చ్చినదెల్యు పాప గుణముభార్యరో గియయిన భర్తగు ణముదెల్యుకలిమిలే కదెలియు కాంత గుణముజగడమం దునదెల్యు అన్నద మ్ముగుణమునిరతక ష్టమ్మున  నేస్త గుణముప్రాయమం దుమిగుల ప్రాకులా డినగానిచావుద శలదెల్యు సంతు గుణముకడుపుతీ పినిమించి కటికచే దిలలేదుబంధుప్రీ తి కన్న భ్రాంతి లేదుసమయ మొచ్చినంత సకలబో ధయుగల్గువగువ వలదు జనులు వార్త [...]
కత్తి వట్టి నోరు కత్తివాటుకుబోవుకలము వట్టి నోరు ఘనత జెందుకత్తి దార కన్న కలము దా రనెమిన్నపచ్చిమట్లమాట పసిడిమూట
ఆస్తి పాస్తి కన్న యనురాగ మేమిన్నకలిసి యుండు కన్న కలిమి యెద్దిఆలు మగలు నిరత మర్ధనా రీశులైతోడు నీడ బతుకు గడుప వలెను
క్షణక్షణం అనుక్షణం ఆగకుండ సాగాలినిలకడగా ఉండకుండ నిరంతరం సాగాలిహోరుతోటి ప్రవహించే వాగులల్లే గాకుండానింపాదిగ పయనించే నదులవలెను సాగాలినిండా చీకటినిండిన ధీనమైన బతుకులలోవెలుగులెన్నో విరబూసేవెన్నెలవై సాగాలినిండా సంపదలుండే సంద్రమల్లె నిలువకుండపశుపక్షులు సేవించే  ప్రవాహమై సాగాలిసమాజపు అవసరాలు తీర్చుకుంటు నిరంతరంమంచితనపు మారురూపు మనిషినిగ [...]
అడిగితే సాయం చేయు వాడు మానవుడుఅడిగినా కనికరించని వాడు దానవుడుఅడిగినా అడుగకున్నా సమాజ శ్రేయముగోరిఅవసరాలనెరిగి సాయం చేయువాడు దేవుడు
దీప-చేప-రూప-పాప దత్తపదిలక్ష్మి రూప మయ్యి లావణ్య మొప్పేలదీప రూప మెత్తి దీవె నొసగుచెడును త్రుంచి వేయు చేపట్టి ఖడ్గమ్ముపాపు చుండు తాను  పాప గతుల
కోటి తారల కొంగొత్త వెలుగుల పండుగఇలపై వెలచిన లక్ష్మీరూప సిరుల పండుగనోచిన నోములు ఫలము లొసగేలావెన్నెలలు విరబూయు దీపాళి పండుగ!
కొండకో నలనుండి వెండిను ర్గలతోటిజలజాత ముయిలకు జాలువారెజాలువా రుతుతాను జాబిల్లి లామెర్సికొండకో నకువెల్గు వెండి నొసగెపాలుగా రెడుకొండ పడతియా కారమైసాకార మైనది సలిల ప్రతిమపొంగిపొ ర్లడెనీరు పొలతియై పారుతుపచ్చతి వాచిని బరచి పిలిచెపండువె న్నెలవంటి పరికిణి వేసుకున్నపైడికాంతజూడ పరిత పించెఅట్టి జల కన్య అందాల ముగ్దులైనిలచి చూచె దరుగ నిండు జడిని
ఘనమైన పండుగ గణపతి పండుగసంఘజీవన సాఫల్యం గణపతి పండుగజీవన సారమునే గాకపరతత్వము బోధించు పండుగపంచ భూతాల కలబోతపరమ సాత్వికం గణపతిపండుగ!సకల శుభాలకు మూలంసర్వాంగ ప్రతీకాత్మకంమేలిమిగుణాల మేటికలయిక గణపతిపండుగ!మర్మమెరుగని మనుషులుమట్టి బొమ్మల మరచిపోయిరిప్రకృతిని వికృతిని జేయనిలువెత్తు బొమ్మల నిలుపవట్టిరిరసాయనల రంగులతోటితీరొక్కబొమ్మల దీర్చిగల్లీకొక గణపతి [...]
అయిదేళ్ల కొకసారి అలరించు పండుగ రాజకీయంఅలాయ్ బలాయ్ తో హాయిగొల్పు పండుగ రాజకీయంఅదినమ్మిన ప్రజలంతా అందళము నెక్కిస్తేసేవలను మరిచి సేద దీరుడే అసలైన రాజకీయంతరువులోలే నీడనిచ్చు నాయకులు రావాలివాహినిలా సాగిపోవు నాయకులు రావాలిప్రజల శ్రేయమే పరమావధిగా సాగుతూదీపంలా వెలుగు పంచుయువనాయకులు రావాలి
ఓటరన్నానేడు నీవుసామాన్యుడవుగాదన్నాఓటీశ్వరుడవు .!ఆదిదేవుడవు ..!దేవానుదేవతలకువైజ్రవైఢూర్యాలు కానుకలిచ్చే కుబేరులునీ కరుణాకటాక్షాలకై వేచి చూస్తున్నారు !మేరుపర్వతమే వంగి వందనం జేసినట్లునీకు ఎనలేని గౌరవాన్నిస్తున్నరు !అయిదేండ్లల్ల అసలే గనవడనిరాజకీయ నాయకులంతానేడు నీ గుమ్మం ముందర వామనావతారంలో ప్రత్యక్షమైతుండ్రు !నమ్మి వరమిచ్చి మోసపోకనాయకుల పటిమ [...]
సమస్య: స్నాన జపమ దేల జంధ్యమేలపూరణం:మనుషు లందు తాను మానవ తనునిల్పిప్రాణి కోటి కంత బంచి ప్రేమసకల ప్రాణు లందు సర్వేశు కనువారస్నాన జపమ దేల జంధ్యమేల
ఎగిసిపడే అలలెప్పుడు అలిసిపోవులేఎగబాకే రవిబింబం అలిసిపోదులేచిట్టిచిట్టి పాదాలతో దూరాలను దాటుకుంటూబారులుతీరే చీమలు అలసిపోవులేపాలనపేరుతొ ప్రజలను వంచించినట్టిదోపిడిదారులెప్పుడు అలసిపోరులేసమాజంలొ తానుంటూ సర్వస్వము దోచుకునేపాలకులనువారెప్పుడు అలసిపోరులేదేశప్రజల భవితకొరకు సాహిత్యము సృజియించేకవిశేఖరు కలమెప్పుడు అలసిపోదులే
కర్రూసిపోయిన నాగలి కన్నెర్రజేసిందిముడుసులిరిగిన బండి మూలనగూసుందిఆధునిక వ్యవసాయపు తరీఖ జూసినాటి రైతు మొకాన నవ్వులు విరబూసినయి
తెలంగాణ సంస్కృతి బతుకమ్మాతెలుగు ప్రజల హృదయార్తి బతుకమ్మాతెలగణీయుల సంప్రదాయం బతుకమ్మాతెలంగాణమట్టి పరిమళం బతుకమ్మానాడు మన బతుకులో భాగమైతీరొక్క పూలతో సింగారిచ్చుకున్న బతుకమ్మానేడు ప్లాస్టిక్ పూలతో ఒళ్లంతామెరుస్తున్నాసహజత్వపు సౌరభాల్లేక కళదప్పింది బతుకమ్మ నాటి ఆడపడచులు చప్పట్లతో వంగిలేస్తూలయ బద్ధంగా ఆడిపాడే పాటలతోపల్లె సంస్కృతి పరిమళించేదితెలంగాణ [...]
జాతిగీతి జనులకంత వినిపించాడుఉవ్వెత్తున ఉద్యమాన్ని నడిపించాడువినీలాకాశంలో వికసించిన తారలాగవిశ్వనేతయై గాంధీ కనిపించాడు
అపజయ పంచునేవిజయం విరబూస్తుందికటికచీకటి వెనకాలేకాంతిరేఖ దాగుంటుందినిరాశ కవతలనేఆశావిత్తు అంకురిస్తుందిపతనం పాదాలచెంతనేఉత్తాన మూపిరిపోసుకుంటుందిసాహపు శ్రమ దాటితేసంతోషం చెకిలిస్తుందివిషాదం వీపునేఆనందం అంటివుంటుందిదేనికీ మురిసిపోకుదేనినీ మరిచిపోకుశ్రమించుశోధించుసాధించునిరంతరం జీవించు!
వెలుగు చీకట్ల మేళవింపు లోకంకష్ట సుఖాల కలబోత జీవితంగిరగిరతిరిగే జీవనఛక్రంస్థానాలు కావు పదిలంనాలుగురోజుల నాటకంఏదీకాదు శాశ్వతంనీ పాత్ర నీవుపోషించుమురుపురానిమరువలేనిమధుర జ్ఞాపకమై మిగిలిపో
ముసిముసి మబ్చుల నిద్రలేచిమిణుగురులై మెరిసిదాగుడుమూతలాడుతూమబ్బుల దాగిన చుక్కలమనసువెట్టి ఏరుకచ్చిఆవుపెండతోటి అలుకుజల్లిన ఆకిట్ల అందంగా అదిమిపెట్టిఅరిపిండితోటి చారుకలోలెలక్షణంగ చుట్టూరలక్ష్మణరేఖలు గీసి చుక్కల బందించిపూలులతలు దీర్చినపొదరింటి వాకిల్లుఇల్లాలి చిత్రకళా నైపుణ్యానికిసజీవ సాక్షాలుచిరునగవుల బుడ్డోడిచిగురాకు చేతుల్లోమెళుకువతొ మైదాకు [...]
విఘ్న ములను బాపు విఘ్నేశు నీవంచుశతక మునొన రించ చెంత కొస్తిసంక టమ్ము లన్ని  యలలయ్యి తొలిగేలదీవె నొసగు మయ్య దేవ దేవమోహ రూపు తోడ మోదక హస్తుడైఆది దైవ మయ్యె నవనియందువిమల పద్య దార వెల్లువై సాగేలవరము నొసగు మయ్య వారి జాక్షఏక దంత వినతి జేతు నయ్య విఘ్నరాజ
ఉరకలేస్తున్న ఉదయభానుని కరచాలన వెచ్చని స్పర్శపచ్చలు తాపిన వస్త్రమైఅవనిపై పరుచుకున్న పచ్చదనంఅరవిరిసిన అరవిందాలుసుగంధమిళిత కుసుమలతలుపత్రపుష్పశోభితాలైఅప్సరసాంగన దీర్చిన ముగ్గునిండిన వాకిళ్లుబడలిక బాసి తనువిదిలించిఆహారాన్వేషణకై ఆకసానికెగిరేపక్షుల కిలకిల రావాలుగుడిసె సూరులో గూడుగట్టుకున్నఊరవిస్కల కిచకిచ లూసులుగువ్వల గుసగుసలుపచ్చని చెట్లపై [...]
తండ్రి మరాఠా తల్లి కన్నడాఅయినా కాళన్నకుతెలంగాణపై మక్కువపుట్టినూరు నొదిలిపెట్టిమడికొండకు మకాంమార్చిఓరుగల్లులో ఒదుగి యెదిగితెలంగాణ ముద్దుబిడ్డవైనావు !పలుభాషలు నేర్చుకొనిపలువిధాల పరికించితెలంగాణ యాస మెచ్చితెగువతో నిటొరిగినావు !ఆట తప్పు మాట తప్పుఆచారాలసలే తప్పనిఅన్నింటినిఉర్దూని మనపై రుద్దిననిజాంపై భాషాశరములు సంధించితెలుగు ప్రజలకందరికి ఆదర్శమై [...]
నడిసంద్రాన నలలతో పోటీపడలేకగతుకుల బాటలో గమనం సాగించలేకబ్రతుకుదెరువు కరువైచతికిల బడిన బండినివిద్యామార్గము జూపిన మార్గదర్శిసరస్వతీ కటాక్ష విలసిమ్మొనర్చినగడ్డిపూలకు గంధమంటించిఉత్కృష్ట సౌరభాల నుర్వికిబంచినట్టిమా గురువర్యులునిరంతరం మా హృదినంటియుండేప్రాతస్మరణీయులు    జై కిషన్ గారికి శుభాకాంక్షలతో అంకితం
ఆకలితో అల్లాడుతున్నబాల్యాన్ని జూసిపరితపించిన అమ్మహృది యమృతం వర్షించింది
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు