కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."తారాధిపు భీతి నబ్ధి దాఁగె నణువునన్"(లేదా...)"తారానాథుని భీతితో నణువు మధ్యన్ దాఁగె సంద్రంబు సూ"(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
శ్రీకర! కపి!  కనుమా యిక,నీ కారుణ మింక సోక నిమ్ముర కన్నా!శోకము నాపిక, చక చక యీ కయి కష్టమ్ము  నింక,  యిక చేయదుగా !   భావము          ఓ  హరి నీ యొక్క దయ నాపై చూపుము ,  నా శోకము నాపుము లేకున్న  త్వర త్వరగా నా చేయి  యింక కష్ట పడదు.  (చేతులు కష్ట పడితేనే పనులు అవుతాయి.  ప్రాణము లేకున్నా చేతులు కష్ట పడవు. హరి శోకము ఆపి సుఖము ఇవ్వకున్న  ప్రాణము పోవును గా అని భావము.)  [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రంభను గూడి సుతను గనె రాజర్షి వెసన్"(లేదా...)"రంభం గూడి శకుంతలం గనియె నా రాజర్షి సంరంభియై"(బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కన్ను - ముక్కు - చెవి- నోరుపై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూభారతార్థంలోమీకు నచ్చిన ఛందస్సులోపద్యాన్ని వ్రాయండి.
కంజుని దయతోడ  సృష్టి జగతిని  గలిగె కంజపానము తో పరాగమము    తొలిగెకంజనుని వలన రతిసుఖమ్ము    కలిగె కంజ హితుని వల్ల భువిపై కాంతి  కలిగె  కంకటీకుని     వలననే    గాలి   యిలిగెకంకణపు   కూడిక వలన  కడలి  కలిగెకంకణి  వలననే   నాటకమ్ము     వెలిగెకంకటీకుని    తో   కంతు  కట్టె     నిలిగెకంకతము వలన శిరపు కచము [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పూలను ధరియింపఁ గోరు పొలఁతులు గలరే"(లేదా...)"పూల ధరింప నిష్టపడు ముగ్ధలు లోకమునందు నుందురే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కాంతకు మ్రొక్కంగఁ గలుఁగుఁ గామితఫలముల్"(లేదా...)"కాంతకు మ్రొక్కినం గలుఁగుఁ గామితసంపద లెల్ల శీఘ్రమే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మునికిన్ నేర్పంగ నొప్పు మోహపు బుద్ధుల్"(లేదా...)"మునికిన్ నేర్పఁగ నొప్పు రాజవదనా మోహంపు బుద్ధుల్ దమిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రణముఁ జేయని కవికె పరాభవమ్ము"(లేదా...)"రణ మొనరింపకున్న కవిరాజు పరాభవ మందు నెల్లెడన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."సరసమాడఁగఁ దగవు కృష్ణా! ముకుంద!"(లేదా...)"సరసం బాడుట చేతకాదుగద కృష్ణా! గోపికావల్లభా!"ఈ సమస్యను పంపిన బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పండుగనాఁడును లభించెఁ బ్రాఁతమగండే"(లేదా...)"పండుగనాఁడు కూడఁ గనఁ బ్రాఁతమగండె లభించె నయ్యయో"అవధాని ముద్దు రాజయ్య గారికి ధన్యవాదాలతో...
సమమగు మహి రకము కల్గి, సౌరి భూరిగ తన సేనము నుoచ నగము నగముకుజుట్టి జిలికె కడలిని నసురులు సురలు,సంభవించిన గరళము శంకరుండుబట్టె, సరసముగ సిరిని బట్టె నపుడుసామ గర్భుడు వేల్పులు సంత సించకవి  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ఒక్కఁ డొక్కఁడె మఱి యొక్కఁ డొక్కఁ డొకఁడె"(లేదా...)"ఒక్కఁడు నొక్కఁడే మఱియు నొక్కఁడు నొక్కఁడె యొక్కఁ డొక్కఁడే"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కోతులె కవు లెల్ల రనుచుఁ గోకిల గూసెన్"లేదా... "కోతుల్ గారె కవీంద్రు లెల్ల రనుచుం గూసెం బికం బొయ్యనన్"ఈ సమస్యను పంపిన బాబు దేవదాసు గారికి ధన్యవాదాలు.
విపులను కదుమి విఖురుడు  విషధిని నడచగ, ఖగవతి మొరను  విని  జలశయనుడు  వడి వడిగ   పరుగిడి కిరి   పొడమిని    బడసి ఖచరుని దునిమి  మహికి సుఖము నొసగగ సురలు కపిలుని ఘనముగ నుతుల నిడె హిరణ్యాక్షుడు   భూమిని   పట్టి బంధించగా  భూదేవి  ప్రార్ధన విని  హరి  వరాహ  రూపమున అవతరించి రాక్షసుని జంపి  భూదేవికి విముక్తి కలిగించగా  దేవతలు  హరిణని  పొగడిరి [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చెడువానిన్ గొల్వఁ దీరు చిరకామ్యంబుల్"(లేదా...)"చెడువానిన్ గొలువంగఁ గామ్యములు నక్షీణంబుగాఁ దీరులే"
శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ భువనేశ్వరీ దేవస్థానం, కూకట్‍పల్లితేదీ. 07-04-2018 (శనివారం) ఉదయం 10.30 గం.లకుఅవధానరత్న, అవధానకేసరి, శతావధానిశ్రీ మలుగ అంజయ్య గారిఅష్టావధానంసంచాలకులు - శ్రీ గుత్తి (జోళదరాశి) చంద్రశేఖర రెడ్డి గారుముఖ్య అతిథి - డా. బి. ప్రతాప రెడ్డి గారుపృచ్ఛకులునిషిద్ధాక్షరి - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారుసమస్య - శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారుదత్తపది - శ్రీ మాచవోలు [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రాముఁడు రావణు నడిగె ధరణిజ హరింపన్"(లేదా...)"రాముఁడు గోరె రావణుని రమ్మని సీతను దొంగిలింపఁగన్"ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."ద్రౌపది వలువ లూడ్చెఁ దత్సభఁ గిరీటి"(లేదా...)"ద్రౌపది వల్వ లూడ్చె నదె తత్సభలోనఁ గిరీటి నిర్దయన్"
గణపతి   సతము   నొసగుము    గరిమ  కరుణ,గజముఖ    బగితి   నెపుడును కనుల   నిలుప గలను,   కరివదన యిపుడె      గనప     వినతి     గనుమ, నగసుత నిడుము సుఖము  నిరతముగ, సువదన   నిలుపుము ఘనతన    కలన  దగము, జఠర  దివిషదుడ వినుము     కణితము, గజ వదన  దొరయ  వలయు    కరటి   రహి   గగనమున  కెపుడు,  మలక లపన      కలిమి [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వడియము లెండెను విడువని వానలలోనన్"(లేదా...)"వడియము లెల్ల నెండినవి వాన లవారిత రీతిగాఁ బడన్"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం సీతాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు.
(హరిణి వృత్తము - గణములు - న, స, మ, ర, స, లగ; యతిస్థానం 11)బెగడు వడుచుండెన్ జూపుల్, శోభితంబుగ కర్ణముల్నిగుడు వడుచుండెన్,శృoగమ్ముల్ నిటారుగ నెక్కొనెన్,సొగసుగ ఖజాకమ్మున్ యొప్పెన్ సువర్ణ హొరంగు తోన్,మెగము గనుమా!శ్రీరామా! కామితమ్ము మనమ్మునన్నెగడు వడుచుండెన్, తెమ్మా! చిన్నిదంపు మృడీకమున్,తగిన కెలసమ్మే యంచున్ సీత బల్కె ముదమ్ముగన్     తాత్పర్యముబెదురు చున్నట్టి చూపులు, [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మల్లియ తీవియకుఁ గాసె మామిడికాయల్"(లేదా...)"మల్లియ తీగకున్ గలిగె మామిడికాయలు నేత్రపర్వమై"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మగఁడు నెలతప్పెనని దువ్వె మగువ మీస"(లేదా...)"మగనికి గర్భమయ్యెనని మానిని మీసము దువ్వె వేడుకన్ "(ఒక అవధానంలో శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారు పూరించిన సమస్య)శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారి అవధానాన్ని క్రింది వీడియోలో చూడండి.https://www.youtube.com/watch?v=9IY5cI8UiFM
30-3-2018 నాడు గద్యాలలో'పరవస్తు చిన్నయసూరి సాహితీ సమితి' వారు నిర్వహించిన'అవధాని భూషణ' శ్రీ ఆముదాల మురళి గారిఅష్టావధానం1) నిషిద్ధాక్షరి (విద్యాన్ అవధానం సుధాకర శర్మ గారు)అంశం - అవధానానికి ముందు జరిగిన యువకవి సమ్మేళనాన్ని చూసిన శారదాదేవి స్పందన....(కుండలీకరణంలో ఉన్నవి నిషిద్ధాక్షరాలు. (-) అన్నచోట నిషేధం లేదు. పృచ్ఛకులు ప్రాసతో పాటు రెండక్షరాలు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు