కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...."రమణికిన్ బూలు చేటగుఁ బ్రాయమందు"(లేదా...)"రమణికిఁ బూలు చేటగును బ్రాయమునం దనుమాట మేటికిన్"ఈ సమస్యను పంపిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
సీస బంధ దేవి స్తుతి సీ.చాముండ, చల, యుమ, సతి, భవ్య, శాంభవి,          మాత, యమున, శివ, మారి, సౌమ్య, మాలిని, ఆర్యాణి, మాధవి, గిరిజ, నా          రాయణి, భార్గవి, రామ, సత్య, చండ, కాత్యాయని, చండిక, హీర, యా          నంద భైరవి, రమ్య, నందయంతి,నగనందిని, నగజ, భగవతి, నగజాత,          దాక్షాయణీ, తల్లితల్లి, జలధిజ, నటరాజసతి, భంజ, నికుంభిల, విజయ,          చలిమల పట్టి, చపల, [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...."పండు ముసలిని వరియించెఁ బంకజాక్షి"(లేదా...)"పండు ముసలినిన్ వరించెఁ బంకజాక్షి ప్రీతితో"(శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)
అంశము - అన్నమయ్య పదవైభవం.ఛందస్సు- మీ యిష్టం.స్యస్తాక్షరములు... అన్ని పాదాల మొదటి అక్షరములు వరుసగా "అ - న్న - మ - య్య" ఉండవలెను.(ఈ నియమంతో తేటగీతిలో పద్యం వ్రాయడం కుదరదు)
మాత, మంగళ, శ్రీగౌరి, మారి, గిరిజ,బాల, కాల, లలన, సీత, భవ్య, లంభ,రంభ, శాంభవి, యుమ, రమ, రామ, భీమ, యగజ, దుర్గ, శ్రీమాతృక, యంబిక, జయ,మలయ వాసిని శారద, మాలిని, కళభార్గవి, శివ, సరస్వతి, భంజ, శాక్రి, సౌమ్య, దశభుజ, సావిత్రి, శక్తి, శాంతి,నీల లోహిత, రక్షి, సని, సురస, భయ నాశిని, యమున, మలయమ్మ, నంద, సతము కరుణతో  జూచుచును మమ్ము గాచ వలయురచన :- పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్  
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... "శ్రీకృష్ణుని కంటె ఘనుఁడు శిశుపాలుండే"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... "భరతుఁ దునిమె రాఘవుండు భామిని కొఱకై"(లేదా...)"భరతు వధించె రాఘవుఁడు భామినికై సదసద్వివేకియై"(కంద పాద సమస్య పంచసహస్రావధాని జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు పూరించినది - 'అవధాన విద్యాసర్వస్వము' నుండి)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... "పరమపదము లభ్యమగును పాపాత్ములకే"(లేదా...)"పరమపదమ్ము లభ్యమగుఁ బాపులకే సులభమ్ముగా భువిన్"
దొర - డబ్బు - అప్పు - వడ్డిపై పదాలను ఉపయోగిస్తూఋణగ్రస్తుని బాధను వర్ణిస్తూనచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.(పై పదాలను అన్యార్థంలోనే ఉపయోగించాలన్న నియమమేమీ లేదు. అన్యార్థంలొ ఉపయోగిస్తే సంతోషం!)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... "పట్టపగలు వెన్నెల విరిసెన్" (ఛందోగోపనము)ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.(ఛందోగోపనము - పృచ్ఛకుడు సమస్యను పూర్తి పాదంగా కాకుండా కొంత భాగాన్ని, లేదా మూడవ పాదంలో కొంత భాగం నుండి మొదలు పెట్టి ఇస్తాడు. అవధాని అది ఏ ఛందస్సులో ఇముడుతుందో గ్రహించి పూరించాలి.ఉదాహరణకు... "శివుఁడు గరుఁడు నెక్కి వడివడిఁ బారెన్" [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.... "బొంకునట్టివాఁడె పూజ్యుఁ డగును" 
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పొడి యొనర్చువానిఁ బొగడ వశమె"ఈ సమస్య సూచించిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పుస్తకముఁ బఠింత్రు మూర్ఖజనులు"(లేదా...)"పుస్తకముల్ బఠించెదరు మూర్ఖజనాళి వివేకశూన్యులై"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కవులఁ బురస్కృతులఁ జేయఁగా వల దెపుడున్"(లేదా...)"కవులం బిల్వఁగరాదు దండుగ పురస్కారమ్ము లందిచ్చుటల్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."శివభక్తవరేణ్యుఁ డనఁగ శ్రీశ్రీయె కదా"(లేదా...)"శివభక్తాగ్రణి యెవ్వరో యెఱుఁగవా శ్రీశ్రీయె సత్యం బిదే"
రచన - పూసపాటి కృష్ణసూర్య కుమార్ఖడ్గ బంధ తేటగీతి - 1 (పార్వతీ ప్రార్ధన)గౌరి, మారి, గిరిజ, భీమ, కాళి, చండ,శారద, విజయ, మాలిని, సత్య, శంకరి, యగజ, బహుభుజా, కర్వరి, పురుహుతి, కరుణ జూపి సతము మమ్ము  గాచవలయుఖడ్గ బంధ తేటగీతి - 2 (పార్వతీ ప్రార్ధన)రంభ, లంభ, శాంభవి, దుద్దుర, గుహ జనని, గట్టు పట్టి, కాత్యాయణి, కౌసిని, శివ,పార్వతి, పురల, యీశ్వరి, భగవతి, స్తుతి, వందనమ్ము మాతా నీకు వందనమ్ము.ఖడ్గ బంధ [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు సుఖమ్ముల్"(లేదా...)"కరణము నమ్మువారలకుఁ గల్గు సుఖమ్ములు కచ్చితమ్ముగా"అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."భీముఁడు చెలరేగి చంపె భీష్ము రణమునన్"(లేదా...)"భీముఁడు యుద్ధరంగమున భీష్మునిఁ జంపెఁ బరాక్రమోద్ధతిన్"ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."సంపదలు కొల్లగొట్టెద జనులు మెచ్చ"(లేదా...)"సంపదఁ గొల్లగొట్టెదఁ బ్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పతులు గల రైదుగురు సాధ్వి భానుమతికి"(లేదా...)"పతులు గణింప నైదుగురు భానుమతీసతికిన్ సుయోధనా"ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."సింగమ్మును గాంచినపుడె చింతలు దొలఁగున్"(లేదా...)"సింగముఁ జెంగటం గనినఁ జింతలు దీరుట తథ్యమే కదా"ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.
ఈవారం సమస్య...."అమృతము విషమయ్యెఁ జూడ నాశ్చర్యముగన్"11-11-2017 (శనివారం) ఉదయం 7-30 గం.లకు ప్రసారమౌతుంది. పూరణలను పంపవలసిన చిరునామాలు....email :padyamairhyd@gmail.comPostal Address :సమస్యాపూరణం,c/o స్టేషన్ డైరెక్టర్,ఆకాశవాణి,సైఫాబాద్,హైదరాబాద్ - 500 004.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కార్తిక పూర్ణిమను గంటిఁ గద నెలవంకన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."పలలమ్మును గోరి చిలుక ఫలముల రోసెన్" ఈ సమస్యను సూచించిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు