అభిమానం వేరు భక్తి వేరు. భక్తి అనేది పూర్తిగా చంకనాకుడు వ్యవహారం. రామభక్తులనుండి... క్రీస్తుభక్తులమీదుగా... మోదీభక్తులవరకూ ఇది ఇప్పటికే నిరూపితమైన వ్యవహారం. ఇప్పటికే ఉన్న వెధవలు చాలక దీంట్లోకి ఈమధ్య సినిమావాళ్ళు చేరారు. వాళ్ళకీ భక్తులు తయారయ్యారు. దాంట్లోకి ఒక చేరెడు అజ్ఞానమూ మరొక చెంచాడు కులమూ/మతమూ కలపండి. ఇంకేముంది రుచికరమైన షర్'భక్త్' తయార్!ఈ సినీభక్తుల [...]
I was walking around Marienplatz and ran into a group who were petitioning for the German govt. to join B.R.I.C.S. (pronounced as bricks). I somehow don't like the idea 'cause bricgs is a word that is as hard to pronounce as a German word is :-). Apparently there are people in Germany who would like their govt. to mind it's business and not play to the tunes of brits and yankees. The old lady went on to say "we want our country to be close with China, Russia just like your country India...". I just had to cut her in between. I am sorry... I am not an Indian. I am from Sri Lanka. Here is your donation and bye.
What the FUCK?!Wasn't she raped right in the temple? What was the fucking God doing then? Watching the entire thing with lustful perversion? Isn't it enough to come to senses and realize that gods are just impotent as the sponges. Those scoundrels who had perpetrated this heinous crime had behaved worse than Krishna and Mohammad put together.I am glad that I quit that fucked-up nation for good! India is fucked up because of it's people's attitudes and they are derived from their religions. A major contribution to the Indian society's perversion comes from Hinduism. And then Islam added it's own international flavor. Unless they dethrone this perverted nationalism, and start looking at the religious practices with the rightful disdain, Indian society will continue to suffer. India needs it's own renaissance. Or may be an atheistic revolution perhaps. Indians should really reflect on their nation not with pride but with shame!! Enough with Bharatmata FUCK! They better [...]
And then the PM and FM would ensure the annihilation of the industry via the employment of various achchedin-policies. And then it should be handed over to CBN. He would then turn the ashes of the industry into a band of black-badge-wearing-saints. And that industry would be as pure as the god's creation on the seventh day. And then the God-fathers (పెదరాయుళ్లు) of MAA could be employed to rule as they see it fit and keep it pure from the allegations of sin.Also since parliament has been proved to be quite useless, Indians should consider holding next parliament sessions in TV9 studios - where there is no fear of adjournment. That is economical as well as safe -no brawls or pepper sprays. Once verbal abuse has been enshrined in the constitution as a right of the politicians and the meaning of the word 'parliamentary' has been widened, things will start looking bright. Since Aadhar card is not sufficient for controlling the regular affairs [...]
Any system that allows exploitation is weak and need to be fortified. This is true of computer systems and it is true of political systems as well. This is what I had been arguing with my dear colleagues -about Indian democracy being a farce -an oxymoron perhaps. About how it is a mere coverup of the lurking fascism underneath. Common... how could you call a nation a successful democracy when the people are of the firm belief that only a benevolent dictator could ameliorate the system? How could you call it a successful democracy when a handful of people could hope that the parliament proceedings would be adjourned indefinitely and actually succeed (not that they would bring the moon down had we were to be blessed with the spectacle of an uninterrupted Tamasha).The problem with India is that it's people are not empowered and not educated. Let's call it a hundred years - time since 1947. These hundred years 'have' been an utter waste in educating the people about their [...]
ఈ పాట విన్నప్పుడల్లా నాకు నవ్వొస్తుంటుంది. మరీ అంత కామెడీనా? భారతదేశంలో అందుకొనేగౌరవం, మనిషిలా చూడబడడం డబ్బు, కులం, మతం అనే విషయాల మీద ఆధారపడిందెప్పుడూ. "కొందరు ఎక్కువ సమానం" అంటాడు George Orwell ఇండియాలో మనుషులకంటే పశువులే ఎక్కువ సమానం. ఖూనీకోరు వెధవని ప్రధానిని చేసి, వాణ్ణి అభిమానిస్తూ, మానవత్వం మాసొత్తంటే వినడానికి ఛండాలంగా ఉంటుంది. చిన్నచిన్న జనాలమీద ప్రతాపాలు చూపే [...]
ఎందుకు ఇవి ప్రతిసారీ చర్చలోకి రావాలో, మిగతా ఎవరికీ లేని అభ్యంతరాలు ఘోటక హిందువులకే ఉండాలో అర్ధంకాదు. అది మన పండగకాదుకాబట్టి మనం మూతి ముడుచుక్కూర్చోవాలి అంటారు వీళ్ళు. ఒకాయనేమో గుంజీళ్ళు తీయిస్తానంటాడూ. జనాలమీదపడి బ్రతికే ఈయనలాంటివాళ్ళు తమకు జనాలమీద అలాంటి అధికారం ఉందని ఎలా అనుకుంటారో అర్ధంకాదు!ఎవరి celebrations ఐనా నిన్ను disturbచేస్తే దాన్ని కాదనే హక్కు ఖచ్చితంగా ఉంది. [...]
వాళ్ళెవరో ప్రాణీక్ హీలింగ్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నజనాలకి పోనులోనే వైద్యం చేస్తున్న వీడియోలు కొన్ని చూసి నవ్వుకున్నాను. ఇది నిజంగానే గొప్ప ఆవిష్కరణ. క్రైస్తవ మోసగాళ్ళు, హిందూ బాబాలు, ముస్లిం బిచ్చగాళ్ళూ కనీసం మనిషిని తాకి వారి రోగాలు నయంచేస్తారు. ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కేవలం ఫోనునంబరు మరియు నగరం పేరు (పిన్‌కోడు కూడా అఖ్ఖర్లేదు సుమండీ) ఉంటే చాలు [...]
Zombies are the best. Already brain dead. Heartless and halfdead. Could be easily killed and you wouldn't mind when they are dead.
నంది అవార్డుల గౌరవం ఇప్పుడు మళ్ళీపోయిందట! అంతకుముందోసారికూడా పోయినట్లు గుర్తు. బహుశా ఒక్కసారిపోతే మళ్ళీ తిరిగిరాని ఆడపిల్ల "శీలం"లా కాకుండా ప్రతియేడాదీ శిశిరంలో పోయిన ఆకులు వసంతంలో చిగురించినట్లు నందుల గౌరవంకూడా ఈ సంవత్సరంపోతే, రెండో సంవత్సరం తిరిగొస్తుందేమో! నందులుకూడా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు రాసి ప్రతేడాదీ గౌరవంలో ఉత్తీర్ణతపొంది మళ్ళీ అంతలోనే [...]
పెబువా! ఏమి సెపుదును?బతకనేరిచినరీతియనిసెపుదునో లేక నిజమెరిగినరీతియని సెపుదునోకదా...ఐదుగురము ఇచటకు వచితిమి (వచ్చితిమి). అందులో నలుగురు ఘోటక భారతీయులు. ఇప్ప్పుడు సమీక్షిస్తే పెబువా... అందులో నేనెలాగూ India is for the dick-head అనియున్నాను గనుక, ఇహ మిగిలినవారిలో ఒకడు అమేరికా వెళ్ళాలని యోచించుచున్నాడు. మిగిల భారతీయులలో ఒక్కనాకొడుకూ తిరిగి ఇండియా అనబడు మురికికూపములో కాలూనడానికి [...]
I don't care a fuck about fucking mother India concept. And if there there is a bitch called mother-india, I would like to know how she would like to have it.
స్పెయిన్ కూడా ఇండియాలాగే ఆలోచిస్తోందే! ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుగాక. మీరు వేరౌదురుగాక.కష్మీర్ ఇండియానుండి వేరవుగాక. మొత్తం దక్షణ భారతదేశంలోని ప్రతిరాష్ట్రమూ మరొక దేశముగా అవతరించుగాక. సంకుచితభావమూ, భాషాభిజాత్యమూ, కులాభిజాత్యాలే  సాంఘిక రాజ్యాంగమైన జాతికి ఇది తప్పదు. India had been formed on the assumption of the people being more 'inclusive' but here were are as Hindus and non-hindus, Brahmins and non-brahmins. I really wish India gets fission-ed.
Well! If I were to say that I am the greatest human to have ever lived on earth, I would be a probable candidate to be profiled for a psychopath. But somehow when you to constrain it to the land you are 'bound' to live in, it feels good -to some people.To be narcissist is wrong but to be a nationalist is a virtue. I get it.I am fed of this nonsense. I am done with this fucking crap.
I command thee -The Universe- to bow to my will. I want to quit this holy fuck hole of this country forever. I don't belong here nor do I wish to. Every drop of the rain is hurting me. Every breath I take is reminding of the fact that I am a stranger. I don't want to smile. I don't want to interact. I just want to larvate myself and wait till I turn into a butterfly. I want to implode I want to be pained and I don't want to evade pain. I don't want to be happy. I don't want to smile or feel euphoric. I want pain and I want more of it.  I want my Animal. I want to be able to meet it in Paris and Norway on the banks of Seine and Glomma. Or I want to go directly to Southampton and make out on the banks of the Thames.I am done being submissive. If I don't draw my sword even now, I probably would never. If I don't burn the ships now, I would never wage the war. I miss you Rhine and I miss you Danube. I miss you Mr. Caspian. I want to be one of your contributors [...]
https://tweepadock.wordpress.com/2017/08/15/a-letter-to-a-city/
తొండ ముదిరి ఊసరవెల్లిగా అవుతుందంటారు. అమెరికాలో సెనెటర్లు ముదిరి అధ్యక్షులౌతారు. సినీ నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడం ప్రపంచమంతా ఉన్నదేకానీ ఈవిషయంలో సౌతిండియాలో ఉన్నంత ఉధృతి బహుశా ఇంకెక్కడా ఉండదేమో! అసలు సౌతిండియానే ఒక మాయాలోకం ఈ విషయంలో. రాజుగారికిపుట్టే కొడుకైనా తమను బాగా సాకుతాడన్న నమ్మకంతో కోసల రాజ్యంలోని ప్రజలు ఎదురుచూడ్డాన్ని చందమామకధల్లోనైతే [...]
I wish I could keep myself alive till I finish this. 4 more mornings and yet only two more nights to endure. But in the case I die, I want my epitaph to read this : Died of excitement 😁ek birahman ne kaha ke is saal achcha heiN!!And then days to say "Get lost" to the world!!Kuch na kuch ho bithega, ghabyayeN kyon?I think I am missing GH! I should have brought that blessed book!
I had encountered the word "happiness template" while I was reading a few stories in the morning. How true! Most of us have a template (read: excel sheet with formulas) handed over to us either by people around us or by our beliefs. We never bother to question the relevance of the template nor the effectiveness but join the rat race. We just fill in the blanks with numbers. Number of bucks we "need to" have, no of cars we "need to" have, number of houses, goods we "need to" have. The club memberships, the number of influential contacts etc... Most of things automatically define if we happen to successful. Of course, in reality they are someone else's hopes being projected onto us.I think... not just the happiness one, but we have many templates. Morality template, relationship-template, friendship-template, love-template etc... this templating happens to cow the people into some common groups for it is easier to deal with groups (or herds) -saves a lot of time than [...]
నాకు తెలీకడుగుతాను. డ్రగ్స్ తీసుకోవడం తప్పెలా అవుతుందండీ!మతం ఒక మత్తని మార్క్స్ అన్నాడు. అలాంటి ఎన్నో మత్తుమందుల్ని భారత ప్రభుత్వం నిర్లజ్జగా ప్రోత్సహిస్తుంది. కులాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. బుధ్ధిలేని గాడిదలు ప్రవచనాలపేరుతో నిస్సిగ్గుగా కులతత్వాన్ని వచిస్తారు. లోటు బడ్జెట్‌ని మద్యంరేట్లు పెంచడమ్మీదుగానో, మర్నిన్ని లైసెన్సులివ్వడమ్మీదుగానో తీర్చుకోవాలని [...]
New pacesNew music and new playlistsNew sightsNew tastesNew places and newer skies New peopleNew books and even newer classics New timings :-)New time-kills :-)
ఈమధ్య ఒక సిధ్దుడు కల్లోకనబడి "వత్సా! నీకేమాఇనా పిచ్చా?" అంటూమొదలెట్టి, లంకపొగాకుచుట్టలుకాల్చినప్పుడొచ్చే పొగమాదిరి నన్ను ఊదరపెట్టేసి, తెలుగు సినిమాలు చూడమని సలహా ఇచ్చాడు. దెన్ స్టార్టెడ్ స్ట్రగుల్. దెబ్బతోటి దృశ్యం సినిమాలో మోహన్‌లాల్‌లాగా లుంగీకట్టుకొని మరీ సినిమాలు చూడ్డం మొదలుపెట్టాను. అదికూడా దయ్యాలు లంచ్ చేసే టైములో. అహా నా సామిరంగా! నాకు తెలీకడుగుతాను... [...]
కాసనోవా 95 అనే నవలలో తెలుగునాడు పరిధిలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒక పిస్కయాటరిస్టు డబ్బులిచ్చి ఒక పాకిస్తాను తీవ్రవాది ఏకంగా భారతదేశానికే ప్రధాని అవ్వడం అంశంగా కధ ఆల్లినాడు. "ఔరా! ఏమి నీ ఖండ ఖావరము! ఢబ్బుల్లున్నంతమాత్ర ఎవడుబడితే వాడు ఫ్రధాని అయ్యేంత ధరిద్రంగా ధేషం ఉంధా?" అని కొందరు వెర్రోళ్ళు విమర్శలూ అవీ చేశారు. వీళ్ళకి డబ్బు (లేక ఢబ్బు) అన్న పదంతో ఉన్న తకరారు వల్ల [...]
https://www.cs.utah.edu/~gback/awfgrmlg.htmlInspired and informed by a visit to HB.
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు