బారుకు హిందీలోనెక బీరు కవితలల్లి గొప్ప పేరును పొందెన్ బోరుగొలుపవీ కవితలు జోరుగ నీతులు నుడివెనుసుందరశైలిన్
తే.గీ.బిళ్ళలకు నలువైపులంచులను కత్తిరించి మింగెదవా? పోకిరి వెధవయనితల్లి యడుగగా? నీకేమి తెలుసు' సైడెఫెక్టు' రాకుండు ననె కొంటెబాలుడంత.
తే.గీ.ఔర! హుస్సేను సాగరు నందు గలబుద్ధ విగ్రహమొకచేయి కిందికొకచేయి పైకి చూపుట యెందుకనగక్రింద నున్న నీరు ద్రావిన పైకి పోదురని చెపుటె.
దోమ ప్రేమించి పెండ్లాడె చీమను , గదిలోపల పరుండె చీమ, దోమ బయటుండెమొదటి రేయి ఎందుకనగా మోసపోయెదోమ ఆలౌట్ను వెలిగించె దొంగముండ
ఉ.కళ్ళకు జోడు ఫాషనుకు కాలముదెల్పగరిష్టువాచ్ యు,హా!చెల్లని తెల్ల జుట్టు ధర చెల్లగ నల్లని విగ్గు తో మెడన్కళ్ళెమువోలెచైనులును కాళ్ళకు చెప్పులునెత్తుపెంచగాసెల్లుయు టై బిగించి చను శీఘ్రమెమానవుడగ్రగామియై.
కం.తిరిగెనెవడమృతమునకు? ఎవరికి చవితినాడు పూజ వరముగ జరుగున్?భరతుడురామునకేమగు?గరుడుడు గణపతి కనుజుడుగావలెనహహా
కం.గారెలుయన్నాయన, మరిబూరెలు సంక్రాంతినాడు బుట్టెడు యరిసెల్సారెలు బోలెడు యిస్తినిచీరెలు, నాకన్న మిన్న చెల్లికి పతియున్.
కం.నాకోరిక తీర్చుమనుచుయాకామకళాప్రవీణయానందముతోయాకులసతిసీతను యేకాకిని గని రావణుండు కౌగిలి కోరెన్
కం. బారుకు హిందీలోనె, క బీరుకవితలల్లి గొప్పపేరున్ పోందెన్ బోరుగొలుపవీరచనలు జోరుగ నీతులు నుడివెను సుందరశైలిన్
కం. బల్లికి నాలుగు కాళ్ళున్ పిల్లికివలెనే, ఎనిమిది పిల్లుల కొకటే తల్లి, మరి బల్లి తల్లికి చెల్లికి కలిపెన్నికాళ్ళు చెప్పవె బాలా!
1.కం. బల్లి తల మీద పడినను,పిల్లియునుదయముననె కనిపించిన చెప్పెన్తల్లియు దోషమనుచు, మరి చెల్లియు కాదాయెదోషి చెప్పుము కృష్ణా!భావము :- బల్లి తల మీద పడినచో దోషము, పిల్లిని ఉదయమున చూచిననూ దోషమని తల్లి పిల్లలకు చెప్పెను. మరి చెల్లి ఎదురైనా,పైబడినా దోషము కాదనుట ఎట్లు సమంజసమో చెప్పుము అని అతడు కృష్ణుని ప్రార్ధించెను.2.కం. బల్లిదుడా’రాజన్న’యు పిల్లినిగనెనేమొ! పెల్లుబికిన [...]
బళ్ళోకెళ్ళరువీళ్ళుపెళ్ళికివెళ్ళుటమరువరువీళ్ళూళ్ళెళ్ళీ పెళ్ళిళ్ళవిందు చళ్ళాపిళ్ళారాయుళ్ళు విందుకెళ్ళుమళ్ళీగుళ్ళో పందిళ్ళళ్ళిరిఊళ్ళో ఇళ్ళకు తలుపుకు గొళ్ళెముపెట్టేవెళ్ళిరి వీళ్ళూవాళ్ళూ పెళ్ళిలో భోజనము చేసె పెళ్ళోళ్ళెళ్ళెన్
దేశము యశస్సు నోజస్సు లెస్సగుండ బాలల వయస్సు నాయుస్సు తగ్గకుండ చదువ మేధస్సు తేజస్సు చక్కగుండ జరిపెడి తపస్సున మనస్సు జారకుండ నిండిన సరస్సు వర్ఛస్సు వీడకుండ అవని నిస్సారముస్సూరుమనకయుండ అగ్నికి ఉషస్సు నెహవిస్సుహారతిచ్చి ఉత్సవము చేసిరుత్సాహమొప్పధరణి.
హర్షా! వర్షముపడిపలు వర్షములర్హము రక్షణయని రాజర్షుల్ ఘర్షణపడగా క్షణములో కర్షక హర్షము నకు నొక వర్షము కురిసెన్  
ఆదర్శమే విమర్శలుసుదర్శన! నిదర్శనమిది దుశ్శీలముకున్యాదుశ్శాసను నిశ్శంకదునుమ నిశ్శేషమగు మనశ్శాంతియగున్
నవ్వుతు దువ్వెనతో తలదువ్వెదవూ రవ్వలడ్డు బూందీ గవ్వల్ బువ్వలు పెట్టెడి నవ్వులపువ్వువు వెలుగివ్వు దివ్వె నువ్వేనవ్వా.
మల్లికొకబుల్లిచెల్లీఇల్లిల్లూతిరిగి చల్లతెచ్చీ మళ్ళీఅల్లరిలేకెల్లుబడికితల్లికిచెల్లనదు పేరట కనకవల్లీ
గొర్రెల కుర్రాడెర్రనికిర్రను చెప్పులును చర్రుచిర్రనువెర్రిన్కర్రను నెర్రనివీగనిగుర్రము గుర్రనుచు దడిసి బుర్రునబారెన్
గొయ్యిని తియ్యకు, నుయ్యిని ముయ్యకు, దయ్యము కలదని కుయ్యకుమయ్యా! అయ్యనుయమ్మను నొయ్యకు సెయ్యకు కయ్యము, గురువుతొసైయ్యనకెపుడున్.
అమ్మేమో మమ్ము రమ్మనెబొమ్మల ముమ్మరము చూడ బొంబాయికినీవమ్మనకు , పొమ్మనమ్మా!అమ్ముమ్మిమ్మన్న సొమ్ముమాకిమ్మమ్మా.
డబ్బుల డబ్బా దొబ్బిరిసబ్బును రిబ్బను కొనవలెనబ్బా! దుబ్బున్యుబ్బిన అల్లం రెబ్బకుసుబ్బులు దబ్బున నిరువది రూకలు యిచ్చెన్.
అప్పులుసెయ్యకుమెప్పుడుమెప్పునులేదుతెగతీర్పతిప్పలునొప్పున్గొప్పగనొప్పరునెక్కడచెప్పకుమిదియప్పనితగదెప్పుడుతప్పున్
తిన్నడు కన్నును పీకన్కన్నులు మూడున్నవైన కాదన్నావా?ఎన్నున్నా? నీకన్నాకన్నడి మనసెన్న వెన్నకన్నా మిన్నే!
ముద్దుగ పెద్దలు వద్దనకద్దని విద్దెను విడిచితి హద్దులు మీరిన్మొద్దువి ఈ రెండెద్దులు వొద్దుర నీకివి చదువుము యుద్ధతిపొందన్
అత్తా అత్తరు సీసాఉత్తది ధనమిత్తువటనె కొత్తది తెత్తున్చెత్తకు వేయర సత్తిగ ఉత్తుత్తీ సుత్తి మాని కొత్తది ఉందీ.
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు