దొడ్డ దొరలిండ్లలో - ధోవతులు కొలువున్నవాని అధికార - మెవ్వరికి లేదుగ్రామాధిపతి, పణతి - గౌడి మాటకు వెరచుదాని అధికార - మెవ్వరికి లేదుక్షవరికుడు పులివంటి - రాజు శిఖ పట్టుకొనువాని అధికార - మెవ్వరికి లేదుప్రభువుల నగరిండ్ల - పాన్పులు సవరించువాని అధికార - మెవ్వరికి లేదువీరు అతిముద్దు రాజులకు - అనుదినంబుచాడి కొండెములాడిన - చాలుననరుఅమర నారేయణుని సఖ - హర మహాత్మఅధిక భవ భంగ కైవరము - [...]
ధేనుకారిష్టహానిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః |పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మామ్ సర్వదా || ౬ ||For full AchyutAShTakam in devanagari: http://www.stutimandal.com/poemgen.php?id=80 Telugu: http://sanskritdocuments.org/doc_vishhnu/achyuta8.html?lang=te Who is unfavorable to daemons like dhEnuka, arishTa, who is destroyer of kEsi and kamsa, the player of a bamboo flute, who is angered by pUtana, who plays on yamuna river (the daughter of Sun), the young cow-heard boy, may he protect me always! --- From Adi SankarAcharya's achyutaashTakam - verse 6. --- On the occasion of kRshNAshTami of SrI hEmalambi nAma samvatsara on 14th August 2017May that bAla-gOpAlaka protect everyone always! 
वदव्यासंस्वात्मरूपंसत्यसन्धं परायणम ।शान्तं जितन्दे्रियक्रोधंसशिष्यं प्रणमाम्यहम॥From: http://www.sringeri.net/wp-content/uploads/2016/07/Gurusaparya_Telugu.pdfవేదవ్యాసం స్వాత్మరూపం సత్యసంధం పరాయణం ।శాంతం జితేంద్రియక్రోధం సశిష్యం ప్రణమామ్యహం॥I bow down to: vEda vyAsa, form of own self, truthful, supreme, peaceful, conqueror of senses and anger, along with his sishyas (- paila, vaiSampAyana, jaimini and sumantra. )--- శృంగేరీ పీఠం వారి 'గురు సపర్య' అనే సంకలనం [...]
త్యక్త్వా మమ-అహం ఇతి బంధకరే పదే ద్వేమాన-అవమాన సదృశాః సమదర్శినః చకర్త్రః-అన్యం అవగమ్య తత్ అర్పితానికుర్వంతి కర్మ పరిపాక ఫలాని ధన్యాః--- ఆది శంకరుల ధన్యాష్టకం నుంచిHaving given up two binding words "I and mine"being equal towards the likes of honor-dishonor as wellunderstood the difference of doer (from self) and resigning (results thereof in that doer)performs actions of fully ripened results - those are blessed---  Adi Sankara's "praise of the blessed" stotramRemembered this SlOka when I heard through various social media channels that the jagadguru of Sringeri has been dishonored at a function by an ignorant person. The results surely bind the ignorant and never touch those with wisdom. May god [...]
प्रत्यक्परोक्षादि विरोधमात्मनो- र्विहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मताम् । संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाद्वयो भवेत् ॥ २६॥ప్రత్యక్పరోక్షాది విరోధమాత్మనో- ర్విహాయ సఙ్గృహ్య తయోశ్చిదాత్మతామ్ । సంశోధితాం లక్షణయా చ లక్షితాం జ్ఞాత్వా స్వమాత్మానమథాద్వయో భవేత్ ॥http://sanskritdocuments.org/doc_giitaa/raamagitaa.html?lang=te Swami ChinmayAnanda's English translation for the above verse: Rejecting the difference of nearness and remoteness, and so on... between jIvAtma and paramAtma, one should know [...]
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు