(బంధువు,స్నేహితుడు శ్రీ పిట్ల లక్ష్మణ్ గారు  తేది   12-07-2015 రోజున పరమపదించినారు, వారికి)                                                                 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                       అశ్రునివాళి                                                                  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
అక్ర మంబుగ ధన మార్జించి బ్రతుకుట మురికి కూపమందు   మునుగు టౌను   హితము గాదు రోగ హేతువై బాధించు మంద వారి మాట మణుల మూట !!!
నిప్పు ,అప్పుయు పగ నిదుర బోనీయవు తమకు తాను గాను తరుగ బోవు నార్ప తీర్చ త్రుంచ నంతమైపోవేల మంద వారి మాట మణుల  మూ ట !!!
వేరు దేశ మైన వేషమ్ము వేరైన పలుకు భాష తీరు తెలియ కున్న మనసు మనసు  కలుపు మంత్రమే  చిరునవ్వు మందవారి మాట మణుల మూట !!!  
కార్య సాధకుండు కష్టంబు నష్టంబు పరిగణించ బోడు పనిని మాని విజయమొందు వరకు వీరుడై పోరాడు మందవారి మాట మణుల మూట !!!
పేజీ :   < ముందు    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు